NORME METODOLOGICE din 9 octombrie 2019privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția, desemnarea și atribuțiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, verificarea corelațiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum și condițiile de înregistrare audiovideo a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 10 octombrie 2019  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 36 din 9 octombrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 10 octombrie 2019.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentele norme metodologice reglementează următoarele:a) funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, denumit în continuare SIMPV;b) procedura de urmat în cazul disfuncționalității SIMPV;c) condițiile de înregistrare audiovideo neîntreruptă a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor;d) verificarea, prin mijloace electronice, a corelațiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, în cazurile prevăzute de lege;e) selecția, desemnarea și atribuțiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare.(2) Prezentele norme metodologice se aplică la toate tipurile de alegeri și referendumuri.  +  Articolul 2În sensul prezentelor norme metodologice, termenii de mai jos au următoarele semnificații:a) date de autentificare - setul de date cuprinzând un nume de utilizator și o parolă, alocat unui operator de calculator, care îi permite acestuia să își acceseze contul din aplicația informatică pentru verificarea dreptului de vot;b) nume de utilizator - un nume unic care identifică un cont de acces al unui operator de calculator în aplicația informatică pentru verificarea dreptului de vot;c) parolă - un șir de caractere asociat unui nume de utilizator pe care un operator de calculator îl folosește pentru a accesa aplicația informatică pentru verificarea dreptului de vot;d) autentificare - procedura prin care se permite unui operator de calculator ce posedă un anumit set de date create în acest scop să aibă acces la un cont în aplicația informatică pentru verificarea dreptului de vot;e) identificare - procedură de recunoaștere fără echivoc a unui operator de calculator care intră în contul său de acces din aplicația informatică pentru verificarea dreptului de vot.  +  Articolul 3SIMPV are următoarele funcționalități principale:a) facilitează verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului de vot;b) semnalează cazurile în care este posibil ca actele de identitate ale alegătorilor să se afle în afara perioadei de valabilitate;c) semnalează cazurile în care, potrivit evidențelor prevăzute de art. 4, persoanele care se prezintă la vot nu au drept de vot sau figurează cu interdicții de exercitare a dreptului de vot;d) semnalează cazurile în care alegătorii care se prezintă la vot figurează că au mai votat;e) semnalează cazurile în care alegătorii figurează că au votat prin corespondență;f) asigură indicarea poziției la care alegătorul este înscris în lista electorală permanentă;g) urmărește unicitatea înscrierii în listele electorale, conform legii;h) asigură înregistrarea primirii documentelor de vot prin corespondență prin scanarea codurilor de bare înscrise pe plicurile exterioare;i) asigură preluarea semnăturilor alegătorilor care votează în străinătate pe terminalele informatice puse la dispoziție de Serviciul de Telecomunicații Speciale;j) generează listele electorale suplimentare electronice pentru secțiile de votare din străinătate;k) agregă date statistice privind prezența alegătorilor la vot;l) asigură transmiterea de mesaje și informări ale birourilor electorale sau ale autorităților și organismelor prevăzute de lege;m) asigură înregistrarea audiovideo neîntreruptă a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor;n) asigură verificarea electronică a corectitudinii corelațiilor dintre datele care urmează a fi înscrise în procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, generarea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării în format electronic și semnarea electronică a acestora prin intermediul certificatelor digitale puse la dispoziție de Serviciul de Telecomunicații Speciale, precum și transmiterea acestora către Sistemul informatic central;o) asigură fotografierea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, întocmite pe suport hârtie, precum și transmiterea fotografiilor către Sistemul informatic central.  +  Articolul 4(1) SIMPV se constituie pe baza datelor din următoarele evidențe:a) listele electorale permanente din țară, listele electorale permanente din străinătate, listele electorale permanente pentru votul prin corespondență, listele electorale speciale și/sau listele electorale complementare, după caz;b) Registrul secțiilor de votare;c) lista persoanelor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de vot și lista persoanelor puse sub interdicție judecătorească.(2) Direcția generală sistemul informațional electoral național asigură punerea la dispoziția Serviciului de Telecomunicații Speciale a datelor din evidențele prevăzute de alin. (1), în format electronic, până cel mai târziu cu 48 de ore înaintea începerii termenului prevăzut de art. 15 alin. (3) lit. a).  +  Capitolul II Arhitectura SIMPV  +  Articolul 5(1) SIMPV este compus din următoarele elemente principale:a) Sistemul informatic central;b) aplicația informatică pentru verificarea dreptului de vot, denumită în continuare ADV;c) Centrul de suport tehnic;d) infrastructura de comunicații;e) terminalele informatice din secțiile de votare, puse la dispoziție de către Serviciul de Telecomunicații Speciale;f) terminalele informatice din birourile electorale pentru votul prin corespondență, puse la dispoziție de către Serviciul de Telecomunicații Speciale;g) terminalele telefonice distribuite președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară de către Serviciul de Telecomunicații Speciale.(2) Sistemul informatic central reprezintă un ansamblu informatic complex compus din servere de baze de date, servere de aplicații informatice, echipamente de comunicații de date și echipamente de protecție împotriva incidentelor de securitate cibernetică și stații de lucru pentru administratori, asigurat și administrat de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Sistemul informatic central funcționează în centrele de date ale Serviciului de Telecomunicații Speciale și în spații ale Autorității Electorale Permanente special destinate acestui scop. La Sistemul informatic central au acces reprezentanții Autorității Electorale Permanente cu drept de administrator de aplicații și acces la toate mașinile fizice sau virtuale care interacționează cu SIMPV în vederea verificării jurnalelor generate în timp real, atât de aplicații, cât și de mașina fizică/virtuală pe care rulează acestea, persoanele nominalizate de aceasta, precum și membrii Biroului Electoral Central. Reprezentanții Autorității Electorale Permanente cu drept de administrator de aplicații au acces în timp real la lista operațiunilor de validare realizată prin intermediul fiecărui terminal informatic.(3) ADV reprezintă un program informatic realizat și actualizat de către specialiștii Serviciului de Telecomunicații Speciale conform cerințelor Autorității Electorale Permanente, care asigură prelucrarea datelor de identificare ale alegătorilor culese de către operatorii de calculator și compararea acestora cu datele deja înregistrate, respectiv cu evidențele prevăzute de art. 4.(4) Centrul de suport tehnic este constituit din Centrul de preluare a apelurilor, dispecerate tehnice și centre de intervenție tehnică asigurate de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Centrul de preluare a apelurilor reprezintă un centru de comunicații dedicat președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și operatorilor de calculator, prin care Serviciul de Telecomunicații Speciale furnizează asistență tehnică, birourile electorale ierarhic superioare și personalul tehnic auxiliar al acestora asigură asistență de specialitate privind operațiunile electorale, iar statisticienii care fac parte din aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale oferă asistență de specialitate pentru întocmirea proceselor-verbale privind rezultatele votării. (la 29-10-2019, Alineatul (4) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul 6 din HOTĂRÂREA nr. 39 din 28 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 29 octombrie 2019 ) (5) Infrastructura de comunicații reprezintă ansamblul de echipamente destinate asigurării accesului terminalelor informatice din localurile de vot la Sistemul informatic central. Prin intermediul infrastructurii de comunicații sunt asigurate în sediile secțiilor de votare următoarele tipuri de servicii utilizate pentru funcționarea SIMPV:a) serviciile de internet existente în sediile secțiilor de votare;b) serviciile de comunicații de date în rețelele de comunicații ale operatorilor publici;c) alte servicii de comunicații de date și voce. (6) Terminalul informatic asigură îndeplinirea următoarelor funcții principale:a) preluarea automată a datelor de identificare din zona de citire automată cu caractere identificabile optic din actele de identitate ale alegătorilor care se prezintă la vot;b) preluarea manuală a codurilor numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot, în situația nepreluării acestora în condițiile prevăzute la lit. a); c) citirea codurilor de bare înscrise pe plicurile exterioare utilizate la votul prin corespondență;d) preluarea semnăturilor alegătorilor care se prezintă la vot la secțiile de votare din străinătate;e) generarea listelor electorale suplimentare pentru secțiile de votare din străinătate și semnarea electronică a acestora de către președintele biroului electoral al secției de votare;f) generarea listei alegătorilor prin corespondență ale căror documente pentru votul prin corespondență au fost recepționate în termenul prevăzut de lege, precum și semnarea electronică a acesteia de către președintele biroului electoral pentru votul prin corespondență sau președintele biroului electoral al secției de votare din străinătate, după caz;g) filmarea operațiunilor de numărare a voturilor și de consemnare a rezultatelor votării;h) fotografierea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare și birourile electorale pentru votul prin corespondență;i) verificarea corelațiilor între datele înscrise în procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării.(7) Terminalul telefonic reprezintă mijlocul tehnic utilizat de către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară pentru comunicarea cu birourile electorale și Centrul de preluare a apelurilor, precum și pentru accesul la serviciul de date suplimentare nestructurate - USSD.(8) La alegerile pentru Președintele României din anul 2019, Sistemul informatic central generează și furnizează în timp real către infrastructura informatică care funcționează în sediul Biroului Electoral Central, potrivit art. VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2019 privind modificarea și completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României și modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, duplicatele bazelor de date, precum și logurile mașinilor pe care rulează acesta, pentru facilitarea analizei și transparenței acestora.(9) Toate convorbirile telefonice prevăzute de prezentele norme metodologice se efectuează prin intermediul Centrului de preluare a apelurilor. (la 29-10-2019, Articolul 5 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul 6 din HOTĂRÂREA nr. 39 din 28 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 29 octombrie 2019 ) (10) Operațiunile de semnare prevăzute de alin. (6) lit. e) și f), precum și de art. 33 alin. (2) se realizează prin semnarea olografă pe terminalul informatic. (la 29-10-2019, Articolul 5 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul 6 din HOTĂRÂREA nr. 39 din 28 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 29 octombrie 2019 )  +  Articolul 6(1) Pentru dezvoltarea și implementarea SIMPV, Serviciul de Telecomunicații Speciale realizează următoarele activități:a) actualizează ADV conform cerințelor operaționale ale Autorității Electorale Permanente;b) asigură instalarea ADV pe terminalele informatice;c) întocmește, prin specialiștii proprii, în colaborare cu specialiștii Autorității Electorale Permanente, proiectul tehnic, planul de testare și documentele de acceptanță ale SIMPV;d) asigură, pentru fiecare birou electoral al secției de votare din țară, cel puțin câte un terminal informatic care îndeplinește funcțiile prevăzute de art. 5 alin. (6) lit. a), b), e) și f);e) asigură, pentru fiecare birou electoral al secției de votare din străinătate, între două și nouă terminale informatice care îndeplinesc funcțiile prevăzute de art. 5 alin. (6) lit. a), b) și d)-f);f) asigură, pentru fiecare birou electoral pentru votul prin corespondență, respectiv pentru fiecare birou electoral al secției de votare care îndeplinește atribuțiile ce revin birourilor electorale pentru votul prin corespondență, cel puțin câte două terminale informatice care îndeplinesc funcțiile prevăzute de art. 5 alin. (6).(2) Numărul terminalelor informatice repartizat fiecărei secții de votare va fi stabilit pe baza următoarelor criterii:a) numărul total al terminalelor informatice funcționale;b) prezența la vot la scrutinele anterioare;c) numărul operatorilor de calculator disponibili.(3) Accesul la Sistemul informatic central se realizează prin serviciile de comunicații existente la sediul biroului electoral al secției de votare sau prin rețelele operatorilor de telefonie mobilă.(4) Fiecare terminal informatic trebuie să fie identificat în mod unic în SIMPV, prin intermediul acestuia fiind accesată interfața ADV.(5) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură înlocuirea terminalelor informatice nefuncționale utilizate la secțiile de votare din țară.(6) Terminalele informatice nefuncționale utilizate la secțiile de votare din străinătate pot fi înlocuite cu terminale informatice de rezervă sau cu terminale informatice repartizate la alte secții de votare unde prezența la vot este mică, după caz. Acestea se sigilează în cutiile aferente acestora de către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și se predau, după caz, reprezentanților Serviciului de Telecomunicații Speciale sau reprezentanților misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare, după caz.  +  Articolul 7(1) Direcția generală sistemul informațional electoral național din cadrul Autorității Electorale Permanente, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, elaborează proceduri și instrucțiuni privind măsurile de securitate în legătură cu gestionarea și utilizarea SIMPV, care vizează:a) interzicerea accesului persoanelor neautorizate la echipamentele informatice ale SIMPV;b) securizarea aplicațiilor informatice și a bazelor de date pentru a împiedica citirea, copierea, modificarea sau ștergerea suportului de date în mod neautorizat;c) utilizarea sistemelor de prelucrare automată a datelor;d) jurnalizarea operațiunilor de modificare a datelor din SIMPV;e) securizarea comunicațiilor de date din cadrul SIMPV;f) protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei altei forme de prelucrare ilegală.(2) În vederea îndeplinirii atribuțiilor privind funcționarea SIMPV, Serviciul de Telecomunicații Speciale adoptă măsuri tehnice, operative și de procedură, cu notificarea Autorității Electorale Permanente, potrivit următoarelor principii:a) confidențialitate: asigurarea accesului la informații numai pentru persoanele autorizate în funcție de competențe;b) integritate: asigurarea exactității și caracterului complet al informațiilor, precum și a metodelor de prelucrare;c) disponibilitate: asigurarea accesului la informații în termenul solicitat;d) identificare și autentificare: asigurarea identificării și autentificării tuturor persoanelor autorizate în mod corespunzător, în funcție de competențe, înainte de orice operațiune;e) autorizare: autorizarea participanților în vederea accesării datelor din SIMPV în funcție de competențe.(3) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură înregistrarea convorbirilor telefonice efectuate prin intermediul Centrului de preluare a apelurilor.(4) Serviciul de Telecomunicații Speciale este autorizat să ia măsuri, cu notificarea Autorității Electorale Permanente, pentru prevenirea alterării sau pierderii informațiilor și asigurarea recuperării acestora în cazuri fortuite sau în cazuri de forță majoră.  +  Articolul 8În zilele votării, SIMPV furnizează Biroului Electoral Central datele privind prezența la vot, datele înscrise de operatorii de calculator în formularul de verificare a corelațiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum și fotografiile proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor votării, în vederea asigurării publicității acestora, în condițiile stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central.  +  Capitolul III Selecția, desemnarea și atribuțiile operatorilor de calculator  +  Articolul 9(1) Poate avea calitatea de operator de calculator al secției de votare din țară orice cetățean român cu drept de vot care are cunoștințe de bază în tehnologia informației.(2) Selecția operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară se realizează pe baza examinării practice a următoarelor competențe:a) utilizarea noțiunilor de bază din domeniul tehnologiei informației;b) introducerea și validarea datelor;c) prelucrarea datelor;d) utilizarea internetului și a poștei electronice;e) utilizarea echipamentelor periferice.(3) Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale, organizează sesiuni de examinare practică a competențelor prevăzute la alin. (2) pentru selecția operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară.(4) La sesiunile de examinare practică prevăzute la alin. (3) participă persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) și care depun sau transmit cereri scrise, datate și semnate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, la birourile Autorității Electorale Permanente.(5) Persoanele care participă la sesiunile de examinare practică organizate în centre de evaluare sunt notificate telefonic, prin mesaje de tip text sau prin e-mail de către Autoritatea Electorală Permanentă cu privire la locul, data și intervalul orar al sesiunii de examinare.(6) Persoanele care obțin cel puțin punctajul minim la sesiunile de examinare practică prevăzute de alin. (3) sunt declarate admise. Acestea au obligația de a semna un angajament privind asigurarea confidențialității datelor prelucrate în calitatea de operator de calculator, conform formularului stabilit de Autoritatea Electorală Permanentă.(7) Birourile județene ale Autorității Electorale Permanente comunică Serviciului de Telecomunicații Speciale locul, data și intervalul orar al sesiunii de examinare, cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea acesteia.(8) Sesiunea de examinare practică se organizează dacă cel puțin 10 persoane au confirmat participarea, fără ca numărul participanților să fie mai mare de 40, în săli cu acces la internet și dotate cu mobilier cu suprafață plană ce permite așezarea terminalelor informatice și a suporturilor acestora.(9) Criteriile de evaluare și baremul sunt stabilite de Serviciul de Telecomunicații Speciale, fiind aduse la cunoștința Autorității Electorale Permanente în cel mult 5 zile de la data stabilirii acestora.(10) Punctajul minim este comunicat Serviciului de Telecomunicații Speciale de către Departamentul suport organizatoric electoral din cadrul Autorității Electorale Permanente, în cel mult 5 zile de la data comunicării criteriilor de evaluare și a baremului.  +  Articolul 10(1) Începând cu 30 de zile înaintea datei votării, dar nu mai târziu de 15 zile înaintea datei votării, operatorii de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară sunt desemnați, prin decizie a Autorității Electorale Permanente, pe baza tragerilor succesive la sorți dintre persoanele declarate admise conform art. 9 alin. (6), în ordinea punctajului obținut la examinările prevăzute de art. 9 sau a punctajului obținut ca urmare a evaluării activității anterioare, după caz. Rezultatul tragerii la sorți este consemnat într-un proces-verbal de către persoanele care au efectuat tragerea la sorți.(2) Operatorii de calculator prevăzuți de alin. (1) pot fi repartizați pe secții de votare sau pe centre de votare, după caz.(3) Ordinea de prioritate la desemnarea operatorilor de calculator este următoarea:a) persoanele care au domiciliul în localitatea respectivă;b) persoanele care au reședința în localitatea respectivă;c) persoanele care au solicitat desemnarea în localitatea respectivă.(4) Persoanele declarate admise conform art. 9 alin. (6), care nu au fost desemnate operatori de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară, conform procedurii prevăzute la alin. (1), rămân la dispoziția Autorității Electorale Permanente pentru înlocuirea în cazuri deosebite a operatorilor de calculator.(5) În cazul în care într-o localitate, în urma examinării prevăzute de art. 9, au fost declarate admise insuficiente persoane, desemnarea operatorilor de calculator va fi efectuată dintre persoanele declarate admise care, până la data tragerii la sorți prevăzută de alin. (1), își exprimă în scris acordul pentru exercitarea funcției de operator de calculator în localitatea respectivă.(6) Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale, organizează sesiuni de instruire a operatorilor de calculator desemnați, precum și pentru predarea terminalelor informatice, a echipamentelor conexe și a datelor de autentificare, în săli care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 9 alin. (8).  +  Articolul 11(1) Operatorii de calculator repartizați pe centre de votare îndeplinesc următoarele atribuții:a) acordă suport tehnic pentru asigurarea funcționalității SIMPV, conform dispozițiilor primite prin intermediul Centrului de suport tehnic;b) înlocuiesc operatorii de calculator repartizați pe secții de votare pe durata indisponibilității acestora, sub condiția notificării Centrului de suport tehnic de către președintele biroului electoral al secției de votare;c) se prezintă în preziua votării, la ora 18,00, la sediul centrului de votare sau al secției de votare unde au fost repartizați.(2) În ziua votării, operatorii de calculator repartizați pe centre de votare își desfășoară activitatea în sediul centrului de votare sau al secției de votare unde au fost repartizați.(3) Operatorii de calculator repartizați pe centre de votare vor fi pontați pentru participarea la sesiunile de instruire, precum și pentru activitățile desfășurate în preziua și ziua votării. (la 18-11-2020, Articolul 11 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul XIV din HOTĂRÂREA nr. 24 din 17 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 18 noiembrie 2020 )  +  Articolul 12(1) Operatorii de calculator repartizați la secțiile de votare din țară exercită următoarele atribuții principale:a) preiau și predau, pe bază de proces-verbal, terminalele informatice din secțiile de votare și echipamentele conexe;b) participă la sesiuni de instruire și simulări naționale privind funcționarea SIMPV, organizate de Autoritatea Electorală Permanentă cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și la sesiunile de instruire a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora;c) sunt prezenți în secția de votare în preziua votării, de la ora 18,00 până la finalizarea activităților din ziua respectivă, precum și în ziua votării, de la ora 6,00 până la încheierea operațiunilor de numărare a voturilor și consemnare a rezultatelor votării;d) asigură înscrierea corectă în SIMPV a codurilor numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot, conform prezentelor norme metodologice;e) comunică, de îndată, președintelui biroului electoral al secției de votare mesajele și semnalările returnate de SIMPV;f) asigură îndeplinirea dispozițiilor președintelui biroului electoral al secției de votare, conform normelor metodologice aplicabile;g) asigură înregistrarea audiovideo neîntreruptă a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor și completarea proceselor-verbale;h) asigură introducerea electronică a rezultatelor votării în formularul pentru verificarea corelațiilor, instalat pe terminalul informatic pus la dispoziție de către Serviciul de Telecomunicații Speciale; aplicația informatică menționată va asigura verificarea îndeplinirii corelațiilor legale dintre datele introduse, conform cheilor legale de control, și va semnala eventualele erori sau neconcordanțe care trebuie corectate sau remediate pentru a asigura încheierea proceselor-verbale cu respectarea corelațiilor prevăzute de lege;i) asigură transmiterea electronică a datelor prevăzute de lit. i) și a fotografiilor proceselor-verbale semnate de către membrii biroului electoral al secției de votare către Sistemul informatic central, prin apăsarea butonului „Finalizare proces electoral“; dacă în momentul finalizării procesului electoral nu există conexiune la SIMPV, va asigura transmiterea în sistem a proceselor-verbale de îndată ce terminalul informatic va avea conexiune la SIMPV;j) informează președintele biroului electoral al secției de votare și Centrul de preluare a apelurilor cu privire la disfuncționalitățile terminalului informatic;k) realizează actualizările ADV pe terminalul informatic utilizat;l) îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute de prezentele norme metodologice.(2) În preziua votării, operatorul de calculator se prezintă la ora 18,00 la sediul biroului electoral al secției de votare unde a fost repartizat, prezintă președintelui biroului electoral al secției de votare decizia prin care a fost desemnat și actul de identitate și ia următoarele măsuri:a) verifică starea terminalului informatic și a echipamentelor conexe;b) verifică starea de funcționare a mijloacelor de comunicații din localul de vot;c) testează funcționalitatea SIMPV, prin autentificarea în ADV;d) verifică în ADV, cu ajutorul președintelui biroului electoral al secției de votare, dacă numărul secției de votare corespunde cu secția la care a fost repartizat, dacă identitatea primei și cea a ultimei persoane corespund cu cele înscrise în listele electorale permanente la prima și ultima poziție, precum și dacă numărul total al alegătorilor este egal cu cel înscris în listele electorale permanente;e) la solicitarea președintelui biroului electoral al secției de votare, înscrie în ADV codurile numerice personale înscrise în cererile pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale.(3) În cazurile în care în urma măsurilor prevăzute la alin. (2) sunt depistate defecțiuni ale terminalului informatic, ale conexiunii la Sistemul informatic central, ale interfeței SIMPV și/sau neconcordanțe între datele prevăzute de alin. (2) lit. d), operatorul de calculator are obligația de a le semnala, de îndată, președintelui biroului electoral al secției de votare și Centrului de preluare a apelurilor.(4) Operatorii de calculator au obligația de a însoți președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare care se deplasează la sediul biroului electoral ierarhic superior cu procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, numai în cazul în care nu au finalizat operațiunea prevăzută la alin. (1) lit. i). (la 18-11-2020, Alineatul (4) din Articolul 12 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul XIV din HOTĂRÂREA nr. 24 din 17 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 18 noiembrie 2020 ) (5) Operatorii de calculator desemnați pe secții de votare vor fi pontați pentru participarea la sesiunile de instruire și la simulări, precum și pentru activitățile desfășurate în secția de votare în preziua și ziua votării. (la 18-11-2020, Articolul 12 din Capitolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul XIV din HOTĂRÂREA nr. 24 din 17 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 18 noiembrie 2020 )  +  Articolul 13(1) Accesul operatorilor de calculator în interfața ADV se efectuează în baza datelor de autentificare furnizate de către Serviciul de Telecomunicații Speciale.(2) Numele de utilizator și parolele vor fi predate de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, pe bază de proces-verbal, în plic sigilat, fiecărui operator de calculator.(3) Datele de autentificare trebuie să permită identificarea și configurarea categoriilor de operațiuni la care are dreptul un operator de calculator, asigurând totodată și jurnalizarea operațiunilor efectuate.(4) Datele de autentificare furnizate de către Serviciul de Telecomunicații Speciale sunt confidențiale, unice, personale și netransmisibile. Se interzice folosirea lor în comun de către mai mulți utilizatori.(5) Se interzice operatorilor de calculator și oricăror altor persoane clonarea informatică a terminalelor utilizate în cadrul SIMPV sau permiterea accesului unor persoane neautorizate la ADV.(6) Operatorii de calculator repartizați pe secții de votare preiau terminalele informatice, echipamentele conexe și plicurile conținând datele de autentificare în cadrul sesiunilor de instruire organizate de Autoritatea Electorală Permanentă și Serviciul de Telecomunicații Speciale.  +  Articolul 14(1) Prin membru-operator de calculator se înțelege, în sensul prezentelor norme metodologice, președintele biroului electoral al secției de votare din străinătate și locțiitorul acestuia, precum și orice alt membru al biroului electoral al secției de votare care îndeplinește atribuțiile ce revin, potrivit legii, operatorilor de calculator.(2) Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, locțiitorii acestora și orice alți membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate care obțin punctajul minim la sesiunea de instruire-examinare organizată de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, cu sprijinul și participarea reprezentanților Ministerului Afacerilor Externe, Autorității Electorale Permanente și Institutului Național de Statistică, sunt desemnați membri-operatori de calculator prin decizie a Autorității Electorale Permanente. (3) Criteriile de evaluare și punctajul minim prevăzut de alin. (2) sunt stabilite de Serviciul de Telecomunicații Speciale, fiind aduse la cunoștința Autorității Electorale Permanente în cel mult 5 zile de la data stabilirii acestora.(4) Rezultatele obținute de membrii-operatori de calculator sunt transmise de îndată Autorității Electorale Permanente de către Serviciul de Telecomunicații Speciale.(5) Membrii-operatori de calculator asigură îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor și măsurilor prevăzute de art. 12 alin. (1) lit. a), b), d)-l) și alin. (2) lit. a)-c), precum și preluarea în SIMPV a semnăturilor alegătorilor ale căror date personale au fost validate conform prezentelor norme metodologice.(6) La deschiderea votării în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, membrii-operatori de calculator accesează secțiunea de deschidere a votării din ADV pe toate terminalele informatice utilizate în secția de votare respectivă. (7) La încheierea votării în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, membrii-operatori de calculator accesează secțiunea de închidere a votării din ADV pe toate terminalele informatice utilizate în secția de votare respectivă.(8) Președintele biroului electoral al secției de votare din străinătate sau membrul biroului electoral al secției de votare desemnat de acesta asigură sincronizarea datelor de pe fiecare terminal informatic și verificarea listelor electorale suplimentare electronice la sfârșitul fiecărei zile a votării și la începutul zilelor de sâmbătă și duminică în care are loc votarea.(9) Operatorii de calculator accesează secțiunea de închidere a votării din ADV pe terminalele informatice utilizate în secțiile de votare, de îndată ce votarea s-a încheiat și codurile numerice personale ale alegătorilor care și-au exercitat dreptul de vot prin intermediul urnei speciale au fost înregistrate conformart. 26 alin. (3), art. 29 alin. (4) sau art. 34 alin. (4), după caz. (la 23-09-2020, Alineatul (9) din Articolul 14 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 23 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 23 septembrie 2020 )  +  Articolul 15(1) Cu 15 zile înaintea primei zile a votării în străinătate, Autoritatea Electorală Permanentă desemnează operatorii de calculator ai birourilor electorale pentru votul prin corespondență care au sediul în țară.(2) Prevederile art. 14 se aplică în mod corespunzător membrilor birourilor electorale pentru votul prin corespondență cu sediul în afara țării.(3) Membrii-operatori de calculator în birourile electorale pentru votul prin corespondență, respectiv în birourile electorale ale secțiilor de votare desemnate potrivit legii să preia voturi prin corespondență asigură îndeplinirea următoarelor măsuri specifice:a) începând cu 48 de ore înaintea datei-limită pentru livrarea plicurilor exterioare conținând voturile prin corespondență până cel mai târziu la ora locală 24,00 a datei-limită pentru livrarea plicurilor exterioare conținând voturile prin corespondență, scanează codurile de bare înscrise pe acestea prin intermediul terminalelor informatice puse la dispoziție de Serviciul de Telecomunicații Speciale;b) introduc și transmit electronic datele din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării prin corespondență;c) asigură înregistrarea audiovideo neîntreruptă a operațiunilor efectuate de către membrii biroului electoral pentru numărarea voturilor prin corespondență;d) fotografiază procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării prin corespondență semnate de către membrii biroului electoral al secției de votare și le transmit către Sistemul informatic central.(4) SIMPV este configurat pentru a permite operațiunile de scanare a codurilor de bare pe o durată de 30 de minute de la ora locală 24,00 a datei-limită pentru livrarea plicurilor exterioare conținând voturile prin corespondență.(5) SIMPV generează lista alegătorilor prin corespondență ale căror plicuri exterioare au fost scanate înaintea datei-limită, precum și lista alegătorilor prin corespondență ale căror plicuri exterioare nu au fost scanate înaintea datei-limită, în format .csv.  +  Articolul 16(1) După încheierea votării și închiderea localului de vot, președintele biroului electoral al secției de votare se va asigura că operatorii de calculator sau membrii-operatori de calculator accesează secțiunea de închidere a votării din ADV.(2) Operatorul de calculator sau membrul-operator de calculator, după caz, desemnat de președintele biroului electoral al secției de votare sau de președintele biroului electoral pentru votul prin corespondență, poziționează terminalul informatic întrun loc fix, care oferă perspectivă clară asupra locului în care sunt așezate și numărate buletinele de vot utilizate.(3) Operatorul de calculator sau membrul-operator de calculator, după caz, asigură înregistrarea audiovideo neîntreruptă a procedurilor de numărare a voturilor, de întocmire a proceselor-verbale și de transmitere a acestora.(4) Se interzice operatorului de calculator sau membrului-operator de calculator, după caz, să realizeze copii ale înregistrării audiovideo ori să permită accesul altor persoane neautorizate la înregistrare.(5) Președintele biroului electoral al secției de votare sau președintele biroului electoral pentru votul prin corespondență, după caz, ia măsuri pentru ca înregistrarea audiovideo prevăzută de alin. (3) să decurgă neîntrerupt, fără a fi obstrucționată de nicio persoană.(6) Operatorii de calculator predau înregistrările audiovideo prevăzute de alin. (3) reprezentanților Serviciului de Telecomunicații Speciale odată cu terminalele informatice.(7) Membrii-operatori de calculator predau înregistrările audiovideo prevăzute de alin. (3) odată cu terminalele informatice.  +  Articolul 17(1) Operatorii de calculator ai secțiilor de votare din țară și ai birourilor electorale pentru votul prin corespondență cu sediul în țară predau terminalele informatice reprezentanților Serviciului de Telecomunicații Speciale, în cel mult 5 zile de la data ulterioară zilei votării. (la 18-11-2020, Alineatul (1) din Articolul 17 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul XIV din HOTĂRÂREA nr. 24 din 17 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 18 noiembrie 2020 ) (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul alegerilor locale și prezidențiale, operatorii de calculator ai secțiilor de votare din țară și ai birourilor electorale pentru votul prin corespondență cu sediul în țară predau terminalele informatice reprezentanților Serviciului de Telecomunicații Speciale în cel mult 24 de ore de la încheierea celui de-al doilea tur de scrutin, unde este cazul. În acest caz, prin excepție de la prevederile art. 16 alin. (6), operatorii de calculator predau înregistrările audiovideo prevăzute de art. 16 alin. (3) reprezentanților Serviciului de Telecomunicații Speciale aflați la sediul biroului electoral județean sau al biroului electoral al sectorului municipiului București, odată cu predarea de către birourile electorale ale secțiilor de votare a proceselor-verbale cuprinzând rezultatele votării.(3) Membrii-operatori de calculator predau terminalele informatice reprezentanților misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare în cel mult 48 de ore de la finalizarea activității biroului electoral al secției de votare.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în cazul alegerilor prezidențiale, membrii-operatori de calculator predau terminalele informatice reprezentanților misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare în cel mult 48 de ore de la încheierea celui de-al doilea tur de scrutin. În acest caz, prin excepție de la prevederile art. 16 alin. (7), membrii-operatori de calculator predau înregistrările audiovideo prevăzute de art. 16 alin. (3) reprezentanților misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare, odată cu predarea de către birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate a proceselor-verbale cuprinzând rezultatele votării. Misiunile diplomatice și oficiile consulare asigură transmiterea, în timp util, a înregistrărilor audiovideo prevăzute de art. 16 alin. (3) către Serviciul de Telecomunicații Speciale. Notă
  Conform art. IV din HOTĂRÂREA nr. 13 din 23 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 23 septembrie 2020, la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, prin excepție de la prevederile art. 17 din Normele metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția, desemnarea și atribuțiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, verificarea corelațiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum și condițiile de înregistrare audiovideo a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor, aprobate prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 36/2019, cu modificările și completările ulterioare, operatorii de calculator predau terminalele informatice și înregistrările audiovideo în cel mult 5 zile lucrătoare de la data alegerilor.
   +  Capitolul IV Procedura de verificare a datelor de identificare ale alegătorilor care se prezintă la secția de votare  +  Secţiunea 1 Dispoziții comune  +  Articolul 18(1) Înscrierea în SIMPV a codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot se realizează în următoarele etape:a) preluarea codului numeric personal în ADV;b) verificarea codului numeric personal prin ADV;c) validarea operațiunii de preluare a codului numeric personal în ADV.(2) La intrarea în localul de vot alegătorii au obligația de a prezenta actele de identitate operatorului de calculator sau membrului-operator de calculator, după caz.  +  Articolul 19Preluarea codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot se realizează după cum urmează:a) în cazul alegătorilor care prezintă acte de identitate care conțin zonă de citire automată cu caractere identificabile optic, codul numeric personal se preia, de regulă, în mod automat prin scanarea acestei zone;b) în cazul alegătorilor care prezintă acte de identitate care nu conțin zonă de citire automată cu caractere identificabile optic sau care conțin zonă de citire automată ce nu poate fi scanată, codul numeric personal se preia, prin excepție de la prevederile lit. a), prin tastarea cifrelor corespunzătoare în secțiunea destinată acestui scop în interfața ADV.  +  Articolul 20(1) Verificarea prin ADV a codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot este efectuată de către operatorul de calculator sau membrul-operator de calculator, după caz, numai după compararea datelor de identificare înscrise în mesajul specific care apare în interfața ADV cu datele de identificare înscrise în actul de identitate.(2) În cazul în care operatorul de calculator sau membrul-operator de calculator, după caz, identifică o eroare în preluarea codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot este obligat să reia procedura prevăzută la art. 19.(3) Validarea operațiunii de preluare a codului numeric personal în ADV reprezintă operațiunea de înscriere în SIMPV a alegătorului, acesta urmând să figureze în SIMPV că a votat la secția de votare respectivă.(4) Validarea operațiunii de preluare a codului numeric personal în ADV poate fi realizată numai în condițiile specifice prevăzute de prezentele norme metodologice.(5) Pentru a preveni eventualele erori de introducere a codurilor numerice personale în SIMPV, același cod numeric personal va putea fi validat la aceeași secție de votare doar după trecerea a 30 de minute de la momentul primei validări, în condițiile prevăzute de prezentele norme metodologice. (la 29-10-2019, Alineatul (5) din Articolul 20 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 3, Articolul 6 din HOTĂRÂREA nr. 39 din 28 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 29 octombrie 2019 ) (6) Istoricul operațiunilor de validare se stochează și pe terminalul informatic pe care au fost efectuate, unde poate fi consultat de operatorul de calculator sau membrul-operator de calculator, după caz.(7) În cazul în care codul numeric nu este valid, în interfața ADV va apărea mesajul „Cod numeric personal invalid.“(8) În situația prevăzută de alin. (7), operatorul de calculator va verifica din nou codul numeric personal înscris în actul de identitate și va face corecturile necesare, dacă este cazul. Dacă mesajul primit în urma verificării în ADV se menține, operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al persoanei care se prezintă la vot nu poate fi validată.(9) În cazul în care codul numeric personal începe cu una din cifrele 7, 8 sau 9, la scrutinele la care pot participa numai cetățeni români cu drept de vot, în interfața ADV va apărea mesajul „Codul numeric personal ………………...... aparține unei persoane care nu are cetățenie română.“ În acest caz operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al persoanei care se prezintă la vot nu poate fi validată.  +  Articolul 21(1) După validarea operațiunii de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot, în cazul alegerilor locale și parlamentare, SIMPV va semnala operatorilor de calculator din secțiile de votare, unde alegătorii sunt înscriși în listele electorale permanente, situațiile în care aceștia figurează că au fost înscriși în SIMPV la alte secții de votare decât unde au fost arondați conform domiciliului sau reședinței, după cum urmează:a) pentru secțiile de votare din țară, în interfața ADV va apărea notificarea „Alegătorul ………………........... (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP …………………..........., înscris în lista electorală permanentă la poziția ……………...................., a fost înscris în SIMPV la Secția de votare nr. …………….........., localitatea ………………..........., județul ……………...................., la ora …………............................. “;b) pentru secțiile de votare din străinătate, în interfața ADV va apărea notificarea „Alegătorul ………………............ (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ………………….........., înscris în lista electorală permanentă la poziția …………………............, a fost înscris în SIMPV la Secția de votare nr. ……………..........., localitatea ………………….........., statul ……………….........., la ora …........... “(2) La alegerile locale și parlamentare, operatorii de calculator au obligația de a aduce la cunoștința președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare notificările prevăzute de alin. (1), în vederea radierii din listele electorale permanente a alegătorilor care au votat la alte secții de votare.(3) Prevederile alin. (1) lit. a) și alin. (2) se aplică în mod corespunzător în cazul cetățenilor Uniunii Europene înscriși în copiile de pe listele electorale complementare sau ale listelor electorale speciale care votează în baza certificatului de înregistrare sau a cărții de rezidență permanentă.  +  Articolul 22Ora de referință care va apărea în toate mesajele furnizate de ADV, inclusiv la secțiile de votare din străinătate, este ora României.  +  Articolul 23(1) După ce președintele biroului electoral al secției de votare declară votarea încheiată, operatorul de calculator sau membrul-operator de calculator, după caz, are obligația de a încheia operațiunile de preluare și verificare a codurilor numerice personale prin accesarea secțiunii destinate acestui scop din interfața ADV.(2) După luarea măsurii prevăzute de alin. (1), operatorul de calculator sau membrul-operator de calculator, după caz, va continua să aibă acces în ADV la funcțiile necesare pentru citirea notificărilor transmise de Biroul Electoral Central și Autoritatea Electorală Permanentă, pentru înregistrarea audiovideo, pentru verificarea și transmiterea electronică a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, precum și pentru fotografierea și transmiterea electronică a fotografiilor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării.  +  Secţiunea a 2-a Verificarea îndeplinirii condițiilor de exercitare a dreptului de vot la alegerile locale  +  Articolul 24(1) La alegerile locale, în cadrul operațiunii de verificare a codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la secția de votare, în interfața ADV pot apărea unul sau mai multe dintre următoarele mesaje:a) pentru alegătorul care se regăsește în listele electorale permanente ale secției respective și care nu a mai votat la același tur de scrutin, mesajul evidențiat pe fond de culoare verde va fi „Alegătorul ……………….......... (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ……………............, poate vota la această secție de votare, fiind înscris în lista electorală permanentă la poziția nr. …………………............ .“;b) pentru persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi „ATENȚIE! Persoana cu CNP ....................................... nu are drept de vot. Nu a împlinit vârsta de 18 ani!“;c) pentru persoana căreia i s-a interzis exercitarea dreptului de vot sau care a fost pusă sub interdicție, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi „ATENȚIE! Persoana ........................ (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ................................., nu are drept de vot!“;d) pentru alegătorul care figurează ca înscris deja în SIMPV, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi „ATENȚIE! Alegătorul român ................................................................. (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ................................., figurează că a votat la Secția de votare nr. ………….................. din localitatea …………….................., județul ……......................, la ora ……..... .“;e) pentru alegătorul care se prezintă la vot la o altă secție de votare decât cea unde este înscris în lista electorală permanentă și care nu a mai votat la același tur de scrutin, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi „Alegătorul ………………............ (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ………..................., este arondat la Secția de votare nr. ………………………............ din localitatea ……......................., județul ………………......... .“;f) pentru alegătorul care este omis din lista electorală permanentă și care nu a mai votat la același tur de scrutin, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi „Persoana cu CNP …………………............ nu este înscrisă în listele electorale permanente.“;g) pentru alegătorul care a formulat cerere de votare prin intermediul urnei speciale și care se prezintă la secția de votare, fără a mai fi votat la același tur de scrutin, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi „Alegătorul ……………….......... (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ……………….........., figurează că a făcut cerere de vot cu urna specială la Secția de votare nr. ………...... din localitatea ………………......................, județul ………………....................., la ora ……………............ .“;h) pentru alegătorul care se prezintă la vot cu un act de identitate care nu se află în termen de valabilitate, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi „Atenție! Este posibil ca actul de identitate să fie expirat.“(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), după ce validează operațiunea de preluare a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot, operatorul de calculator predă de îndată actul de identitate președintelui biroului electoral al secției de votare sau altui membru desemnat de către acesta, cu indicarea numărului poziției la care este înscris alegătorul.(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h), operatorul de calculator are obligația de a preda de îndată actul de identitate președintelui biroului electoral al secției de votare și de a-i aduce la cunoștință mesajul sau mesajele apărute în interfața ADV.(4) În cazul prevăzut de alin. (1) lit. b), operatorul de calculator nu poate valida operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al persoanei care nu are încă vârsta de 18 ani la data la care s-a prezentat la vot.(5) În situația prevăzută la alin. (1) lit. d), președintele biroului electoral al secției de votare va contacta telefonic, prin intermediul terminalului pus la dispoziție de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, președintele biroului electoral al secției de votare unde alegătorul figurează deja înscris în SIMPV, în vederea identificării eventualei semnături a acestuia în dreptul datelor sale de identificare din listele electorale. Convorbirea va fi înregistrată de Serviciul de Telecomunicații Speciale.(6) În situația prevăzută la alin. (1) lit. f), președintele biroului electoral al secției de votare va contacta Centrul de preluare a apelurilor. (la 23-09-2020, Alineatul (6) din Articolul 24 , Secțiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 23 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 23 septembrie 2020 ) (7) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. c)-h), operatorul de calculator validează operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot numai în baza deciziei președintelui biroului electoral al secției de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.(8) Prevederile alin. (1)-(7) se aplică în mod corespunzător în cazul cetățenilor Uniunii Europene înscriși în copiile de pe listele electorale complementare care votează în baza certificatului de înregistrare sau a cărții de rezidență permanentă.(9) Situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h) și deciziile președintelui biroului electoral al secției de votare de a permite sau nu exercitarea dreptului de vot se consemnează în scris în formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 25(1) La alegerile locale, în cazul cetățenilor Uniunii Europene care se prezintă la secția de votare și care nu votează în baza certificatului de înregistrare sau a cărții de rezidență permanentă, verificarea se realizează în următoarele etape:a) preluarea numelui și prenumelui alegătorului, a datei nașterii și a statului membru al Uniunii Europene care a emis documentul de identitate, prin tastarea literelor și cifrelor corespunzătoare în secțiunea destinată acestui scop în interfața ADV;b) verificarea de către operatorul de calculator a datelor prevăzute la lit. a) ale cetățeanului Uniunii Europene care se prezintă la vot, prin compararea datelor de identificare înscrise în mesajul apărut în interfața ADV cu datele de identificare înscrise în documentul de identitate.(2) În urma verificării datelor prevăzute la alin. (1) lit. a), în interfața ADV poate apărea unul dintre următoarele mesaje:a) pentru cetățeanul Uniunii Europene care nu a mai votat la același scrutin, mesajul evidențiat pe fond de culoare galbenă va fi „Alegătorul ………………….............. (Se înscriu numele și prenumele.) …………………………..................... (Se înscriu data nașterii și statul membru al Uniunii Europene.) poate vota la această secție de votare dacă adresa acestuia se află în raza teritorială a secției de votare.“;b) pentru cetățeanul Uniunii Europene care a mai votat o dată la același scrutin, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi „ATENȚIE! Alegătorul ……………........................... (Se înscriu numele și prenumele.) ……………………............ (Se înscriu data nașterii și statul membru al Uniunii Europene.) figurează că a votat la Secția de votare nr. ………………........... din localitatea …………………..........., județul …………….........., la ora ………............. .“;c) pentru cetățeanul Uniunii Europene care a formulat cerere de votare prin intermediul urnei speciale și care se prezintă la secția de votare, fără a mai fi votat la același tur de scrutin, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi „Alegătorul ……………….......... (Se înscriu numele, prenumele, data nașterii și statul.) figurează că a făcut cerere de vot cu urna specială la Secția de votare nr. …... din localitatea …..............., județul …………..........................., la ora ………………........... .“(3) Pentru situația prevăzută de alin. (2) lit. a), operatorul de calculator validează operațiunea de preluare a datelor de identificare prevăzute de alin. (1) lit. a), cu acordul verbal al președintelui biroului electoral al secției de votare.(4) În situația prevăzută de alin. (2) lit. b) se aplică în mod corespunzător prevederile art. 24 alin. (3), (5), (6) și (8).(5) În cazul prevăzut de alin. (2) lit. c), operatorul de calculator validează operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot numai în baza deciziei președintelui biroului electoral al secției de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.(6) Situațiile prevăzute la alin. (2) lit. b) și c), precum și deciziile președintelui biroului electoral al secției de votare de a permite sau nu exercitarea dreptului de vot se consemnează în scris în formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 26(1) Datele personale ale alegătorilor care formulează cereri de votare prin intermediul urnei speciale, aprobate de către președintele biroului electoral al secției de votare conform legii, sunt preluate prin tastarea codului numeric personal în secțiunea destinată acestui scop în interfața ADV.(2) În urma preluării datelor de identificare prevăzute la alin. (1), în interfața ADV pot apărea unul sau mai multe dintre mesajele prevăzute la art. 24 și 25.(3) La solicitarea președintelui biroului electoral al secției de votare făcută înaintea plecării echipei de membri ai biroului electoral al secției de votare care însoțește urna specială, operatorul de calculator repetă operațiunea prevăzută la alin. (1) și îi comunică mesajul returnat de SIMPV.(4) La momentul întoarcerii echipei de membri ai biroului electoral al secției de votare care însoțește urna specială, operatorul de calculator validează în ADV, în baza semnăturii din extrasul din lista electorală permanentă, lista electorală complementară sau din lista suplimentară, după caz, codul numeric personal al alegătorului care a votat prin intermediul urnei speciale. Notă
  Potrivit art. III din HOTĂRÂREA nr. 13 din 23 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 23 septembrie 2020, la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, operațiunile prevăzute la art. 26 din Normele metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția, desemnarea și atribuțiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, verificarea corelațiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum și condițiile de înregistrare audiovideo a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor, aprobate prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 36/2019, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează începând cu ora 18,00 din preziua votării.
   +  Secţiunea a 3-a Verificarea îndeplinirii condițiilor de exercitare a dreptului de vot la alegerile parlamentare  +  Articolul 27(1) La alegerile parlamentare, în cadrul operațiunii de verificare a codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la secția de votare din țară, în interfața ADV pot apărea unul sau mai multe din următoarele mesaje:a) pentru codul numeric personal al alegătorului care se regăsește în listele electorale permanente ale secției respective și care nu a mai votat la același scrutin, mesajul evidențiat pe fond de culoare verde va fi „Alegătorul ........................ (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP .............................., poate vota la această secție de votare, fiind înscris în lista electorală permanentă la poziția nr. .............“; b) pentru codul numeric personal al persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi „ATENȚIE! Persoana cu CNP ......................... nu are drept de vot. Nu a împlinit vârsta de 18 ani!“; c) pentru persoana căreia i s-a interzis exercitarea dreptului de vot sau care a fost pusă sub interdicție, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi „ATENȚIE! Persoana ..................... (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ............................., nu are drept de vot!“; d) pentru codul numeric personal al alegătorului care figurează că a fost înscris deja în SIMPV la același scrutin în țară, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi „ATENȚIE! Alegătorul ................... (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP .........................., figurează că a votat la Secția de votare nr. ............... din localitatea ........................, județul ................., la ora .............. (hh.mm).“; e) pentru codul numeric personal al alegătorului care figurează în SIMPV că a votat în străinătate, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi «ATENȚIE! Alegătorul ............................................ (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ................................., figurează că a votat la Secția de votare nr. ...... din localitatea .............................., statul ........................, în data de............ la ora .....»; (la 18-11-2020, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 27 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 5, Articolul XIV din HOTĂRÂREA nr. 24 din 17 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 18 noiembrie 2020 ) f) pentru codul numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot la o secție de votare unde nu este înscris în lista electorală permanentă și care nu figurează în SIMPV că a mai votat, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi «Alegătorul ........................... (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ................................., este arondat la Secția de votare nr. ...... din localitatea ......................, județul ........................»; (la 18-11-2020, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 27 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 5, Articolul XIV din HOTĂRÂREA nr. 24 din 17 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 18 noiembrie 2020 ) g) pentru codul numeric personal al alegătorului care este omis din lista electorală permanentă și care nu figurează în SIMPV că a mai votat, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi «Persoana cu CNP ........................ nu este înscrisă în listele electorale permanente.»; (la 18-11-2020, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 27 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 5, Articolul XIV din HOTĂRÂREA nr. 24 din 17 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 18 noiembrie 2020 ) h) pentru codul numeric personal al alegătorului care a votat prin corespondență, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi „ATENȚIE! Alegătorul .............................. (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP .............................., figurează că a votat prin corespondență.“; i) pentru codul numeric personal al alegătorului înscris în listele electorale permanente din străinătate sau în listele electorale permanente pentru votul prin corespondență și care nu a mai votat la același scrutin, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi «Alegătorul ......................... (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ......................, a fost înscris în listele electorale permanente din străinătate.»; (la 18-11-2020, Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 27 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 5, Articolul XIV din HOTĂRÂREA nr. 24 din 17 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 18 noiembrie 2020 ) j) pentru alegătorul care a formulat cerere de votare prin intermediul urnei speciale și care se prezintă la secția de votare, fără a mai fi votat la același scrutin, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi „Alegătorul ............................ (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ..........................., figurează că a făcut cerere de vot cu urna specială la Secția de votare nr. ..... din localitatea ............................., județul ................................., la ora .......... .“; k) pentru alegătorul care se prezintă la vot cu un act de identitate care nu se află în termen de valabilitate, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi „Atenție! Este posibil ca actul de identitate să fie expirat.“ (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), după ce validează operațiunea de preluare a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot, operatorul de calculator predă, de îndată, actul de identitate președintelui biroului electoral al secției de votare sau altui membru desemnat de către acesta, cu indicarea numărului poziției la care este înscris alegătorul.(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-k), operatorul de calculator are obligația de a preda de îndată actul de identitate președintelui biroului electoral al secției de votare și de a-i aduce la cunoștință mesajul sau mesajele apărute în interfața ADV. (la 18-11-2020, Alineatul (3) din Articolul 27 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 6, Articolul XIV din HOTĂRÂREA nr. 24 din 17 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 18 noiembrie 2020 ) (4) În cazul prevăzut de alin. (1) lit. b), operatorul de calculator nu poate valida operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în data când s-a prezentat la vot.(5) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. d), președintele biroului electoral al secției de votare va contacta telefonic, prin intermediul terminalului pus la dispoziție de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, președintele biroului electoral al secției de votare unde alegătorul figurează deja înscris în SIMPV, în vederea identificării eventualei semnături a acestuia în dreptul datelor sale de identificare din listele electorale. Convorbirea va fi înregistrată de către Serviciul de Telecomunicații Speciale.(6) În situația prevăzută la alin. (1) lit. g), președintele biroului electoral al secției de votare va contacta Centrul de preluare a apelurilor. (la 18-11-2020, Alineatul (6) din Articolul 27 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 7, Articolul XIV din HOTĂRÂREA nr. 24 din 17 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 18 noiembrie 2020 ) (7) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. c)-k), operatorul de calculator validează operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot numai în baza deciziei președintelui biroului electoral al secției de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.(8) Situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-k) și deciziile președintelui biroului electoral al secției de votare de a permite sau nu exercitarea dreptului de vot se consemnează în scris în formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 28(1) La alegerile parlamentare, în cadrul operațiunii de verificare a codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la secția de votare din străinătate, în interfața ADV pot apărea unul sau mai multe dintre următoarele mesaje:a) pentru codul numeric personal al alegătorului care se regăsește în listele electorale permanente din străinătate și care nu figurează în SIMPV că a mai votat, mesajul evidențiat pe fond de culoare verde va fi «Alegătorul ............................. (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ............................, poate vota la această secție de votare.»;b) pentru codul numeric personal al persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi «ATENȚIE! Persoana cu CNP ............................ nu are drept de vot. Nu a împlinit vârsta de 18 ani!»;c) pentru persoana căreia i s-a interzis exercitarea dreptului de vot sau care a fost pusă sub interdicție, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi «ATENȚIE! Persoana ....................................... (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ......................, nu are drept de vot!»;d) pentru codul numeric personal al alegătorului care figurează în SIMPV că a mai votat în străinătate, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi „ATENȚIE! «Alegătorul ........................... (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ......................, figurează că a votat la Secția de votare nr. ..... din localitatea ..........................., statul ........................, în data de ..................... la ora .....»;e) pentru codul numeric personal al alegătorului care figurează în SIMPV că a votat în țară, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi «ATENȚIE! Alegătorul ............................ (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP .........................., figurează că a votat la Secția de votare nr. ......... din localitatea ......................., județul ...., la ora ....»;f) pentru codul numeric personal al alegătorului care nu este înscris în listele electorale permanente din străinătate și care nu figurează în SIMPV că a mai votat, însă figurează în Registrul electoral, mesajul evidențiat pe fond de culoare galbenă va fi «Alegătorul ............................ (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ...................., poate vota la această secție de votare numai dacă prezintă dovada domiciliului sau a reședinței în străinătate.»;g) pentru codul numeric personal al alegătorului care figurează în SIMPV a votat prin corespondență, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi «Alegătorul …………………. (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ………………………., figurează că a votat prin corespondență.»;h) pentru alegătorul care se prezintă la vot cu un act de identitate care nu se află în termen de valabilitate, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi «Atenție! Este posibil ca actul de identitate să fie expirat.»;i) pentru codul numeric personal al persoanei care este omisă din listele electorale permanente și care nu figurează în SIMPV că a mai votat, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi «Persoana cu CNP ............................ nu este înscrisă în listele electorale permanente.»(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), după ce validează operațiunea de preluare a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot, membrul-operator de calculator preia semnătura alegătorului pe terminalul informatic și îi predă buletinul de vot și ștampila cu mențiunea «VOTAT».(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) și g)-i), operatorul de calculator are obligația de a preda de îndată actul de identitate președintelui biroului electoral al secției de votare și de a-i aduce la cunoștință mesajul sau mesajele apărute în interfața ADV.(4) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), operatorul de calculator nu poate valida operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani până la data când s-a prezentat la vot.(5) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. d) și e), președintele biroului electoral al secției de votare va contacta telefonic, prin intermediul Centrului de preluare a apelurilor, președintele biroului electoral al secției de votare unde alegătorul figurează deja înscris în SIMPV, în vederea identificării eventualei semnături a acestuia în dreptul datelor sale de identificare din listele electorale. Convorbirea va fi înregistrată de Serviciul de Telecomunicații Speciale.(6) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. f), membrul-operator de calculator validează operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot și îi preia semnătura pe terminalul informatic numai în baza prezentării dovezii domiciliului sau a reședinței în străinătate, conform art. 83 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.(7) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. c)-e) și g)-i), membrul-operator de calculator validează operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot și îi preia semnătura pe terminalul informatic numai în baza deciziei președintelui biroului electoral al secției de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.(8) Situațiile prevăzute la alin. (1) lit. c)-e) și g)-i) și deciziile președintelui biroului electoral al secției de votare de a permite sau nu exercitarea dreptului de vot în aceste situații se consemnează în scris în formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2. (la 18-11-2020, Articolul 28 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 8, Articolul XIV din HOTĂRÂREA nr. 24 din 17 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 18 noiembrie 2020 )  +  Articolul 29(1) Codurile numerice personale ale alegătorilor care au formulat cereri de votare prin intermediul urnei speciale, aprobate în condițiile legii, sunt preluate prin tastarea acestora în secțiunea destinată acestui scop în interfața ADV.(2) În cadrul operațiunii de verificare a codului numeric personal al alegătorului prin ADV, în interfața ADV pot apărea unul sau mai multe dintre mesajele prevăzute la art. 28.(3) La solicitarea președintelui biroului electoral al secției de votare făcută înaintea plecării echipei de membri ai biroului electoral al secției de votare care însoțește urna specială, operatorul de calculator repetă operațiunea prevăzută la alin. (1) și îi comunică mesajul returnat de SIMPV.(4) La momentul întoarcerii echipei de membri ai biroului electoral al secției de votare care însoțește urna specială, operatorul de calculator validează în ADV, în baza semnăturii din extrasul din lista electorală permanentă sau din lista electorală suplimentară, după caz, codul numeric personal al alegătorului care a votat prin intermediul urnei speciale.(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică numai în cazul secțiilor de votare organizate pe teritoriul României.  +  Articolul 29^1La încheierea fiecărei zile a votării în străinătate, ADV generează în mod automat, în format electronic - .pdf - listele electorale suplimentare din străinătate ce conțin numele, codurile numerice personale și semnăturile alegătorilor validați on-line și off-line. (la 18-11-2020, Sectiunea a 3-a din Capitolul IV a fost completată de Punctul 9, Articolul XIV din HOTĂRÂREA nr. 24 din 17 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 18 noiembrie 2020 )  +  Secţiunea a 4-a Verificarea îndeplinirii condițiilor de exercitare a dreptului de vot la alegerile pentru Președintele României  +  Articolul 30(1) La alegerile pentru Președintele României, în cadrul operațiunii de verificare a codului numeric personal al alegătorului român care se prezintă la secția de votare din țară, în interfața ADV pot apărea unul sau mai multe din următoarele mesaje:a) pentru alegătorul care se regăsește în listele electorale permanente ale secției respective și care nu a mai votat la același tur de scrutin, mesajul evidențiat pe fond de culoare verde va fi „Alegătorul ................................................................. (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ........................., poate vota la această secție de votare, fiind înscris în lista electorală permanentă la poziția nr. .......... .“;b) pentru alegătorul român care se prezintă la vot la o secție de votare unde nu este înscris în lista electorală permanentă și care nu a mai votat la același tur de scrutin, deoarece este arondat la altă secție de votare, mesajul evidențiat pe fond de culoare galbenă va fi „Alegătorul ........................ (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ............................, este arondat la Secția de votare nr. ........... din localitatea ....................., județul ................ .“; c) pentru alegătorul care deține pașaport simplu electronic ori pașaport simplu temporar cu menționarea țării de domiciliu și care nu a mai votat la același tur de scrutin, mesajul evidențiat pe fond de culoare galbenă va fi „Alegătorul CRDS ......................... (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP .............................., poate vota la această secție de votare.“; d) pentru alegătorul român care este omis din lista electorală permanentă și care nu a mai votat la același tur de scrutin, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi „Persoana cu CNP .............................. nu este înscrisă în listele electorale permanente.“; e) pentru persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi „ATENȚIE! Persoana cu CNP ......................... nu are drept de vot. Nu a împlinit vârsta de 18 ani!“; f) pentru persoana căreia i s-a interzis exercitarea dreptului de vot sau care a fost pusă sub interdicție, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi „ATENȚIE! Persoana ..................... (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ........................., nu are drept de vot!“; g) pentru alegătorul care figurează că a fost înscris deja în SIMPV la același scrutin în țară, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi „ATENȚIE! Alegătorul ...................................... (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ........................., figurează că a votat la Secția de votare nr. .............. din localitatea ........................, județul ......................., la ora ....... .“; h) pentru alegătorul care figurează că a fost înscris deja în SIMPV la același scrutin în străinătate, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi „ATENȚIE! Alegătorul ................................................................. (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ........................., figurează că a votat la Secția de votare nr. ............ din localitatea ......................, statul .............................., la ora .......... .“; i) pentru alegătorul care figurează în SIMPV că a votat prin corespondență, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi „ATENȚIE! Alegătorul ......................... (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ........................., figurează că a votat prin corespondență.“; j) pentru alegătorul care a formulat cerere de votare prin intermediul urnei speciale și care se prezintă la secția de votare, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi „Alegătorul ......................... (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ......................, figurează că a făcut cerere de vot cu urna specială la Secția de votare nr. ...... din localitatea .............., județul ............................., la ora ........... .“; k) pentru alegătorul care se prezintă la vot cu un act de identitate care nu se află în termen de valabilitate, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi „Atenție! Este posibil ca actul de identitate să fie expirat.“; l) pentru codul numeric personal al alegătorului înscris în listele electorale permanente din străinătate și care nu a mai votat la același tur de scrutin, mesajul evidențiat pe fond de culoare galbenă va fi „Alegătorul ......................... (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ............................, este înscris în listele electorale permanente din străinătate.“;m) pentru codul numeric personal al alegătorului înscris în listele electorale permanente pentru votul prin corespondență și care nu figurează că a votat prin corespondență la același tur de scrutin, mesajul evidențiat pe fond de culoare galbenă va fi „Alegătorul ...................... (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP .........................., este înscris în listele electorale permanente pentru votul prin corespondență.“ (2) În cazul prevăzut de alin. (1) lit. a), după ce validează operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului român care s-a prezentat la vot, operatorul de calculator predă, de îndată, actul de identitate președintelui biroului electoral al secției de votare sau altui membru desemnat de către acesta, cu indicarea numărului poziției la care este înscris alegătorul.(3) În cazurile prevăzute de alin. (1) lit. b), c), l) și m), operatorul de calculator validează operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot numai în baza acordului verbal al președintelui biroului electoral al secției de votare de a permite exercitarea dreptului de vot. În cazul prevăzut de alin. (1) lit. b) sunt incluse toate situațiile prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. a)-d) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) În cazurile prevăzute de alin. (1) lit. e)-k), operatorul de calculator are obligația de a preda, de îndată, actul de identitate al alegătorului președintelui biroului electoral al secției de votare și de a-i aduce la cunoștință mesajul sau mesajele apărute în interfața ADV.(5) În cazul prevăzut de alin. (1) lit. e), operatorul de calculator nu poate valida operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al persoanei care nu are încă vârsta de 18 ani la data la care s-a prezentat la vot.(6) În situația prevăzută la alin. (1) lit. d), președintele biroului electoral al secției de votare va contacta Autoritatea Electorală Permanentă prin Centrul de preluare a apelurilor.(7) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. g) și h), președintele biroului electoral al secției de votare va contacta telefonic, prin intermediul terminalului telefonic pus la dispoziție de Serviciul de Telecomunicații Speciale, președintele biroului electoral al secției de votare din țară unde alegătorul figurează deja înscris în SIMPV, în vederea identificării eventualei semnături a acestuia în dreptul datelor sale de identificare din listele electorale. Convorbirea va fi înregistrată de Serviciul de Telecomunicații Speciale.(8) În cazurile prevăzute de alin (1) lit. f)-k), operatorul de calculator validează operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot în baza deciziei președintelui biroului electoral al secției de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.(9) Situațiile prevăzute la alin. (1) lit. d)-k) și deciziile președintelui biroului electoral al secției de votare de a permite sau nu exercitarea dreptului de vot se consemnează în scris în formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 31(1) La alegerile pentru Președintele României, în cadrul operațiunii de verificare a codului numeric personal al alegătorului român care se prezintă la secția de votare din străinătate, în interfața ADV pot apărea unul sau mai multe din următoarele mesaje:a) pentru alegătorul care se regăsește în listele electorale permanente din țară, listele electorale permanente din străinătate sau listele electorale permanente pentru votul prin corespondență și care nu a mai votat la același tur de scrutin, mesajul evidențiat pe fond de culoare verde va fi „Alegătorul ................................................................. (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ........................., poate vota la această secție de votare.“;b) pentru alegătorul care deține pașaport simplu electronic ori pașaport simplu temporar cu menționarea țării de domiciliu și care nu a mai votat la același tur de scrutin, mesajul evidențiat pe fond de culoare verde va fi „Alegătorul CRDS .................... (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP .............................., poate vota la această secție de votare.“;c) pentru alegătorul care este omis din listele electorale permanente și care nu a mai votat la același tur de scrutin, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi „Persoana cu CNP .............................. nu este înscrisă în listele electorale permanente.“;d) pentru persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi „ATENȚIE! Persoana cu CNP ......................... nu are drept de vot. Nu a împlinit vârsta de 18 ani!“;e) pentru persoana căreia i s-a interzis exercitarea dreptului de vot sau care a fost pusă sub interdicție, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi „ATENȚIE! Persoana ..................... (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ........................., nu are drept de vot!“;f) pentru alegătorul care figurează că a fost înscris deja în SIMPV la același scrutin în țară, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi „ATENȚIE! Alegătorul ................................ (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ........................., figurează că a votat la Secția de votare nr. ............... din localitatea ......................, județul ......................, la ora .......... .“; g) pentru alegătorul care figurează că a fost înscris deja în SIMPV la același scrutin în străinătate, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi „ATENȚIE! Alegătorul .......................... (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ........................., figurează că a votat la Secția de votare nr. ............... din localitatea ......................, statul .............................., la ora ...... .“; h) pentru alegătorul care figurează în SIMPV că a votat prin corespondență, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi „ATENȚIE! Alegătorul ......................... (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ........................., figurează că a votat prin corespondență.“;i) pentru alegătorul care se prezintă la vot cu un act de identitate care nu se află în termen de valabilitate, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi „Atenție! Este posibil ca actul de identitate să fie expirat.“(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), după ce validează operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot, membrul-operator de calculator preia semnătura alegătorului pe terminalul informatic și îi predă buletinul de vot și ștampila cu mențiunea „VOTAT“. (3) În cazurile prevăzute de alin. (1) lit. b), membrul-operator de calculator validează operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot numai dacă actul de identitate prezentat este valabil. După validare, membrul-operator de calculator preia semnătura alegătorului pe terminalul informatic și îi predă buletinul de vot și ștampila cu mențiunea „VOTAT“.(4) În situația prevăzută la alin. (1) lit. c), președintele biroului electoral al secției de votare va contacta Autoritatea Electorală Permanentă prin Centrul de preluare a apelurilor.(5) În cazul prevăzut de alin. (1) lit. d), membrul-operator de calculator nu poate valida operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al persoanei care nu are încă vârsta de 18 ani la data la care s-a prezentat la vot.(6) În cazul prevăzut de alin. (1) lit. e), membrul-operator de calculator validează operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului român care s-a prezentat la vot numai în baza deciziei președintelui biroului electoral al secției de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.(7) În situația prevăzută la alin. (1) lit. f), în cazul în care votarea în țară este în curs de desfășurare, președintele biroului electoral al secției de votare va contacta telefonic președintele biroului electoral al secției de votare din țară unde alegătorul figurează deja înscris în SIMPV, la numărul comunicat de Serviciul de Telecomunicații Speciale, în vederea identificării eventualei semnături a acestuia în dreptul datelor sale de identificare din listele electorale. Convorbirea va fi înregistrată de Serviciul de Telecomunicații Speciale.(8) În cazurile prevăzute de alin. (1) lit. f)-i), membrul-operator de calculator validează operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului român care s-a prezentat la vot, după ce acesta dă declarația prevăzută de lege, acolo unde este cazul, și numai în baza deciziei președintelui biroului electoral al secției de votare de a permite exercitarea dreptului de vot. După validare, membrul-operator de calculator preia semnătura alegătorului pe terminalul informatic și îi predă buletinul de vot și ștampila cu mențiunea „VOTAT“.(9) Situațiile prevăzute la alin. (1) lit. e)-i) și deciziile președintelui biroului electoral al secției de votare de a permite sau nu exercitarea dreptului de vot se consemnează în scris în formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 32(1) La alegerile pentru Președintele României, în cadrul operațiunii de scanare a codurilor de bare înscrise pe plicurile exterioare livrate de alegătorii care votează prin corespondență, în interfața ADV poate apărea unul dintre următoarele mesaje:a) în cazul în care codul de bare este scanat cu succes, mesajul va fi „Alegătorul .......................................................... (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP .............................., a fost înregistrat ca votant prin corespondență.“;b) în cazul în care codul de bare nu poate fi scanat sau codul de bare nu corespunde niciunui cod numeric personal din cele înscrise în lista electorală permanentă pentru votul prin corespondență, mesajul va fi „Codul de bare nu poate fi scanat.“c) în cazul în care codul de bare a mai fost scanat, mesajul va fi «Codul de bare a fost deja scanat» (la 29-10-2019, Alineatul (1) din Articolul 32 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 4, Articolul 6 din HOTĂRÂREA nr. 39 din 28 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 29 octombrie 2019 ) (2) Operatorul de calculator sau membrul-operator de calculator, după caz, predă plicul exterior președintelui biroului electoral pentru votul prin corespondență sau președintelui biroului electoral al secției de votare și îi aduce la cunoștință mesajul apărut în interfața ADV.(3) Secțiunea din interfața ADV destinată scanării codurilor de bare înscrise pe plicurile exterioare livrate de alegătorii care votează prin corespondență va fi disponibilă numai pe terminalele informatice repartizate birourilor electorale ale secțiilor de votare din lista comunicată de Ministerul Afacerilor Externe până cel mai târziu cu 20 de zile înaintea primei zile a votării în străinătate.  +  Articolul 33(1) La încheierea fiecărei zile a votării în străinătate, ADV generează în mod automat, în format electronic - .pdf - listele electorale suplimentare din străinătate ce conțin numele, codurile numerice personale și semnăturile alegătorilor validați on-line, precum și în format .csv - lista numelor și codurilor numerice personale ale alegătorilor validați on-line.(2) Listele electorale suplimentare în format .pdf prevăzute de alin. (1) sunt semnate electronic de către președintele biroului electoral al secției de votare.  +  Articolul 34(1) Datele personale ale alegătorilor care au formulat cereri de votare prin intermediul urnei speciale sunt preluate prin tastarea corespunzătoare a acestora în secțiunea destinată acestui scop în interfața ADV.(2) În cadrul operațiunii de verificare a codului numeric personal al alegătorului prin ADV, în interfața ADV pot apărea unul sau mai multe dintre mesajele prevăzute de art. 31.(3) La solicitarea președintelui biroului electoral al secției de votare făcută înaintea plecării echipei de membri ai biroului electoral al secției de votare care însoțește urna specială, operatorul de calculator repetă operațiunea prevăzută la alin. (1) și îi comunică mesajul returnat de SIMPV.(4) La momentul întoarcerii echipei de membri ai biroului electoral al secției de votare care însoțește urna specială, operatorul de calculator validează în ADV datele personale ale alegătorului care a votat prin intermediul urnei speciale, în baza semnăturii din extrasul din lista electorală suplimentară.(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică numai în cazul secțiilor de votare organizate pe teritoriul României.
   +  Capitolul V Metodologia care trebuie urmată în cazul disfuncționalității SIMPV  +  Articolul 35(1) Disfuncționalitatea SIMPV nu determină suspendarea sau întreruperea votării.(2) Operatorul de calculator va aduce de îndată la cunoștința președintelui biroului electoral al secției de votare următoarele situații:a) defecțiuni ale terminalului informatic sau ale echipamentelor conexe;b) defecțiuni ale conexiunilor la SIMPV;c) imposibilitatea de a accesa și/sau de a efectua operațiuni în interfața ADV în modul online;d) întârzierile mai mari de 2 minute în primirea mesajelor prevăzute de prezentele norme metodologice.(3) Defecțiunile prevăzute la alin. (2) lit. b)-d) sunt semnalate de către ADV prin mesaje specifice.(4) În situațiile prevăzute la alin. (2), președintele biroului electoral al secției de votare va întocmi procesul-verbal în care vor fi consemnate aspectele constatate, precum și durata disfuncționalității. Procesul-verbal, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, se semnează de către președintele biroului electoral al secției de votare, precum și de către operatorul de calculator.(5) Apariția și încetarea disfuncționalității Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal sunt notificate telefonic, de îndată, biroului electoral ierarhic superior, precum și Centrului de preluare a apelurilor, de către operatorul de calculator sau președintele biroului electoral al secției de votare.(5^1) În cazul secțiilor de votare din străinătate, lipsa conexiunii la internet pentru o durată mai mare de 10 minute este notificată telefonic Centrului de preluare a apelurilor de către membrul-operatorul de calculator sau președintele biroului electoral al secției de votare din străinătate. (la 18-11-2020, Articolul 35 din Capitolul V a fost completat de Punctul 10, Articolul XIV din HOTĂRÂREA nr. 24 din 17 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 18 noiembrie 2020 ) (6) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură asistența tehnică în vederea remedierii cauzelor care au condus la disfuncționalitatea SIMPV.(7) Situațiile prevăzute la alin. (2) sunt aduse la cunoștința membrilor biroului electoral al secției de votare de către președintele acestuia.  +  Articolul 36(1) Pe perioada disfuncționalității SIMPV, la secțiile de votare din țară, în cazul în care terminalul informatic este funcțional, alegătorii prezintă actele de identitate operatorului de calculator, care validează în ADV, în modul off-line, codurile numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot. (2) În cazul în care, într-o secție de votare din țară, terminalul informatic nu este funcțional, până la momentul înlocuirii acestuia se utilizează numai listele electorale pe suport hârtie. Alegătorii care se prezintă la vot pe durata disfuncționalității SIMPV sunt înscriși și în formularul în care se consemnează codurile numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot pe durata disfuncționalității Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.(3) În cazul în care, în secția de votare din străinătate, validarea operațiunii de preluare a codului numeric personal în ADV nu poate fi realizată on-line, membrul-operator de calculator care a verificat codul numeric personal sau alt membru al biroului electoral respectiv, după caz, înscrie numele, prenumele și codul numeric personal ale alegătorului în formularul listei electorale suplimentare și, după ce alegătorul semnează în rubrica destinată semnăturii din dreptul datelor sale personale, îi predă buletinul de vot și ștampila cu mențiunea „VOTAT“.(4) După încetarea disfuncționalității terminalului informatic sau după înlocuirea acestuia de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, operatorul de calculator va introduce codurile numerice personale ale alegătorilor care s-au prezentat la vot pe perioada disfuncționalității acestuia, în termenul prevăzut de art. 14 alin. (9).(5) După încetarea disfuncționalității SIMPV, în cazul în care terminalul informatic este funcțional, datele înscrise în ADV în modul off-line sunt transmise automat către Sistemul informatic central unde sunt verificate. Eventualele notificări privind cazurile în care sunt înregistrate în SIMPV persoane omise din listele electorale permanente, cazurile în care o persoană a votat fără a avea acest drept, deși era înscrisă în lista persoanelor cărora li sa interzis exercitarea acestui drept și a persoanelor puse sub interdicție, precum și cazurile în care un alegător a votat de mai multe ori sunt transmise Ministerului Afacerilor Interne, conform prezentelor norme metodologice. (6) În situația în care conexiunea cu Sistemul informatic central a terminalului informatic din secția de votare este întreruptă, la mesajele returnate se va adăuga mesajul „SIMPV nu este accesibil“.(7) În situația în care conexiunea cu Sistemul informatic central a terminalului informatic din secția de votare este întreruptă, ADV va verifica doar dacă alegătorii sunt înscriși în lista electorală permanentă a secției de votare sau dacă nu figurează în evidența persoanelor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de vot sau care au fost puse sub interdicție.(8) Pe durata disfuncționalității SIMPV, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară verifică prin intermediul terminalului telefonic pus la dispoziție de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, prin serviciul USSD, dacă alegătorii care se prezintă la vot au drept de vot și dacă aceștia figurează că au mai votat. Jurnalizarea verificărilor prin serviciul USSD se transmite în timp real potrivit prezentelor norme metodologice.  +  Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 37(1) Direcția generală sistemul informațional electoral național din cadrul Autorității Electorale Permanente prezintă președintelui Autorității Electorale Permanente rapoarte de progres privind implementarea SIMPV la alegerile pentru Președintele României din anul 2019.(2) Direcția generală sistemul informațional electoral național din cadrul Autorității Electorale Permanente și Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură condițiile necesare pentru auditarea SIMPV de către terți.  +  Articolul 38(1) Autoritățile și instituțiile publice cu atribuții în domeniul electoral transmit Autorității Electorale Permanente propuneri de persoane care pot deveni operatori de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, care vor cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, telefonul, adresa de e-mail, precum și modul de dobândire a competențelor de bază în domeniul tehnologiei informației.(2) Persoanele înscrise în evidențele Autorității Electorale Permanente privind operatorii de calculator, anterior datei intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, rămân înscrise în acestea.  +  Articolul 39În cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, Ministerul Afacerilor Externe comunică Autorității Electorale Permanente estimarea numărului necesar de terminale informatice pentru birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate pentru alegerile pentru Președintele României din anul 2019.  +  Articolul 40Primarii asigură, la solicitarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, accesul specialiștilor Serviciului de Telecomunicații Speciale și al informaticienilor în incinta imobilelor în care sunt stabilite sedii ale secțiilor de votare pentru instalarea echipamentelor de comunicații necesare funcționării SIMPV.  +  Articolul 41(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea de către toate persoanele implicate a dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).(2) Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul SIMPV nu sunt supuse publicității și nu pot fi utilizate în alte scopuri decât cele prevăzute de prezentele norme metodologice.(3) Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul ADV, precum și jurnalele operațiunilor efectuate de către operatorii de calculator în ADV sunt stocate de către compartimentele de specialitate competente din cadrul Autorității Electorale Permanente și de Serviciul de Telecomunicații Speciale pe toată durata necesară asigurării scopului și obiectivelor SIMPV, precum și pe durata prevenirii, combaterii și sancționării fraudelor electorale, cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).(4) Autoritatea Electorală Permanentă, în calitate de operator de date cu caracter personal, împuternicește Serviciul de Telecomunicații Speciale, în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), să efectueze operațiuni privind colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, ștergerea și distrugerea datelor cu caracter personal prelucrate pentru implementarea SIMPV.(5) La data încheierii activităților prevăzute la alin. (3), datele cu caracter personal prevăzute de prezentele norme metodologice vor fi distruse.  +  Articolul 42(1) Au acces la datele furnizate de ADV Curtea Constituțională, Biroul Electoral Central, birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București, biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, precum și operatorii din Centrul de suport tehnic.(2) Ministerul Afacerilor Interne are acces on-line la notificările furnizate de ADV privind cazurile în care sunt înregistrate în SIMPV persoane omise din listele electorale permanente, cazurile în care o persoană a votat fără a avea acest drept, deși era înscrisă în lista persoanelor cărora li s-a interzis exercitarea acestui drept și a persoanelor puse sub interdicție, precum și cazurile în care un alegător a votat de mai multe ori.(3) Declarațiile alegătorilor care figurează în SIMPV că și-au mai exercitat dreptul de vot la același scrutin, indiferent de modul în care au fost consemnate, se înaintează, de îndată, organelor de poliție. (la 23-09-2020, Articolul 42 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 23 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 23 septembrie 2020 )  +  Articolul 43(1) La alegerile pentru Președintele României din anul 2019, listele electorale suplimentare din străinătate în format .pdf, precum și lista numelor și codurilor numerice personale ale alegătorilor validați on-line în format .csv sunt transmise în Sistemul informatic central unde pot fi vizualizate de biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, Biroul Electoral Central și persoanele prevăzute de art. 5 alin. (2).(2) În cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, Serviciul de Telecomunicații Speciale comunică Autorității Electorale Permanente lista persoanelor autorizate să acceseze datele din SIMPV și nivelul de acces al acestora, în funcție de competențe, altele decât operatorii de calculator.  +  Articolul 44Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa nr. 1la normele metodologice
  Modelul cererii pentru desemnarea ca operator de calculator al biroului electoral al secției de votare din țară

  CERERE
  pentru desemnarea ca operator de calculator al biroului electoral al secției de votare
  Către:Autoritatea Electorală Permanentă,str. Stavropoleos nr. 6, București, sectorul 3, 030084, www.roaep.roe-mail: operator@roaep.roSubsemnatul …………(nume, inițiala prenumelui tatălui, prenume)…………………CNP:
  telefon: e-mail:solicit să fiu înscris în evidențele Autorității Electorale Permanente pentru a fi desemnat operator de calculator al biroului electoral al secției de votare.În cazul în care sunt declarat admis ca urmare a examinării practice a competențelor, doresc să particip la tragerea la sorți în vederea desemnării ca operator de calculator al biroului electoral al secției de votare în comuna/orașul/municipiul ........................., județul ……..………………………… .Pentru exercitarea funcției de operator de calculator al biroului electoral al secției de votare, sunt dispus să mă deplasez doar pe raza județului ......................................./municipiului București, la o distanță de maximum .....…. km de centrul localității mai sus menționate.Anexez copia actului de identitate.Menționez că am luat cunoștință de atribuțiile care revin, potrivit legii, operatorului de calculator al biroului electoral al secției de votare, de obligația de a prelua terminalul informatic de la reprezentanții Serviciului de Telecomunicații Speciale, de a-l preda acestora după încheierea operațiunilor prevăzute de legislația și normele metodologice aplicabile, de obligația de a asigura gestiunea și funcționarea acestuia, de obligația de a îndeplini această funcție în cazul în care voi fi desemnat, precum și de obligația de a asigura confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor, conform legii.Mă angajez să notific Autoritatea Electorală Permanentă de îndată ce datele și informațiile menționate în prezenta cerere se modifică sau în situația apariției unei incompatibilități.Data ............................ Semnătura ...........................
  Notă de informare privind protecția datelor personale
  Autoritatea Electorală Permanentă, cu sediul în strada Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, București, cod poștal 030084, telefon/fax: 021.310.13.86, e-mail: registratura@roaep.ro, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul organizării procedurilor de desemnare a operatorilor de calculator care contribuie la implementarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal - SIMPV. Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), temeiul legal al prelucrării fiind prevederile art. 110 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.Datele vor fi dezvăluite Serviciului de Telecomunicații Speciale, Ministerului Afacerilor Interne, instituțiilor prefectului și birourilor electorale, precum și, dacă este cazul, organelor de urmărire penală și instanțelor de judecată.Pe viitor, datele privind numele și prenumele, codul numeric personal, telefonul, e-mailul, ocupația și profesia, precum și copia actului de identitate ne permit să vă ținem la curent cu activitatea noastră. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate și nu vor fi transferate către state din cadrul/din afara Uniunii Europene.Menționăm că responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Autorității Electorale Permanente poate fi contactat la dpo@roaep.ro. Conform RGPD, beneficiați de dreptul de acces (art. 15 din RGPD), dreptul la rectificare (art. 16 din RGPD) și dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 din RGPD).Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți formula o cerere scrisă, datată și semnată olograf, care va conține în mod obligatoriu codul numeric personal. Cererea poate fi depusă la registratura Autorității Electorale Permanente, poate fi transmisă prin poștă, prin fax sau prin e-mail (scanată). În cazul în care considerați că drepturile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal au fost încălcate, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau de a vă adresa instanței de judecată competente. Data ......................... Semnătura ....................................
   +  Anexa nr. 2la normele metodologice
  Modelul formularului privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate
  de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV)
  Statul:Localitatea:Secția de votare nr. ......................
  FORMULAR
  pentru consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV
  Nr. crt.Numele și prenumele alegătoruluiCodul numeric personal Caz semnalat de SIMPV*Semnătura operatorului de calculatorDecizia președintelui biroului electoral al secției de votare**Semnătura președintelui biroului electoral al secției de votare
  1.
  2.
  3.
  Se aplică ștampila de control a secției de votare.NOTE:Constituie cazuri deosebite următoarele situații:a) SIMPV a semnalat faptul că persoana care s-a prezentat la vot avea mai puțin de 18 ani;b) SIMPV a semnalat faptul că persoanei care s-a prezentat la vot i-a fost interzisă exercitarea dreptului de vot;c) SIMPV a semnalat faptul că alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că a mai votat; d) SIMPV a semnalat faptul că alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că a votat prin corespondență; e) SIMPV a semnalat faptul că este posibil ca actul de identitate al alegătorului care s-a prezentat la vot să fie expirat;f) SIMPV a semnalat faptul că persoana care s-a prezentat la vot este omisă din listele electorale permanente, iar aceasta nu deține pașaport simplu electronic ori pașaport simplu temporar cu menționarea țării de domiciliu. * Se înscrie, după caz, una dintre următoarele mențiuni: „are mai puțin de 18 ani“, „fără drept de vot“, „figurează deja în SIMPV“, „posibil act de identitate expirat“ sau „omis“.** Se înscrie, după caz, una dintre următoarele mențiuni: „poate să voteze“ sau „nu poate să voteze“.
   +  Anexa nr. 3 la normele metodologice
  Modelul procesului-verbal pentru constatarea disfuncționalității
  Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal
  Statul:Localitatea:Secția de votare nr. ...............
  PROCES-VERBAL
  pentru constatarea disfuncționalității Sistemului informatic de monitorizare
  a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal încheiat în data .......................
  Nr. crt.Indicativ disfuncționalitate*Constatare și notificareRemediere și notificare
  Ora constatării Ora notificării biroului electoral de circumscripțieOra notificării Centrului de suport tehnicOra remedieriiOra notificăriibiroului electoral de circumscripțieOra notificării Centrului de suport tehnic
  1.
  2.
  3.
  * Indicativ disfuncționalitate (se va trece în tabel):A - defecțiune a terminalului informatic;B - defecțiune a echipamentelor conexe terminalului informatic;C - defecțiune a conexiunii la internet;D - imposibilitatea de a accesa și/sau de a efectua operațiuni în interfața Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal;E - întârzieri mai mari de 2 minute în primirea mesajelor;F - altele - se vor preciza în tabel.Ora se va trece în format hh.mm.
  Președintele biroului electoral al secției de votare,
  (nume, prenume, semnătură și ștampila de control)
  ...........................................................................
  Operatorul de calculator al secției de votare,
  (nume, prenume și semnătură)
  ..................................................
   +  Anexa nr. 4 la normele metodologice
  Modelul formularului în care se consemnează codurile numerice personale
  ale alegătorilor care se prezintă la vot pe durata disfuncționalității
  Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal

  FORMULAR DE ÎNSCRIERE
  a codurilor numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot
  pe durata disfuncționalității Sistemului informatic de monitorizare
  a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal
  Nr. secției de votare………………………………………..Adresa sediului secției de votare …………………………………………
  Președintele biroului electoral al secției de votare,
  Nr. crt.Codul numeric personalOra votării în format hh.mmMențiuni în urma verificării în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal *

  (nume, prenume și semnătură)
  ………………………………………..
  Operatorul de calculator,
  (nume, prenume și semnătură)
  …………………………………….
  * Se menționează dacă persoana care s-a prezentat la vot avea mai puțin de 18 ani, dacă i-a fost interzisă exercitarea drepturilor electorale sau dacă aceasta figurează că a fost înscrisă în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal și la altă secție de votare.