LEGE nr. 566 din 9 decembrie 2004 a cooperației agricole
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1236 din 22 decembrie 2004  Notă
  A se vedea si art. III - VI din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016:
  Articolul III
  (1) În cazul cooperativelor agricole rezultate ca urmare a aplicării prevederilor art. 7 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare, contractele de concesionare/închiriere a suprafețelor de pajiști încheiate de asociațiile de crescători de animale prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare, se mențin sub condiția respectării încărcăturii minime de UVM/ha conform art. 9 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările și completările ulterioare, și a participării la cooperativa agricolă nou-înființată a cel puțin 80% dintre membrii asociației de crescători de animale beneficiare a contractului de concesiune/închiriere a suprafețelor de pajiști.
  (2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și grupurilor/organizațiilor de producători constituite conform Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare.
  Articolul IV
  Formele de sprijin financiar de la bugetul de stat sau din fonduri europene se acordă cooperativelor agricole care nu și-au fragmentat exploatațiile, respectiv nu au constituit exploatații din fragmentări potrivit art. III alin. (1), după intrarea în vigoare a prezentei legi.
  Articolul V
  Actele constitutive, statutele, respectiv contractele aflate în executare la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân supuse legislației în vigoare la data inițierii, respectiv încheierii acestora.
  Articolul VI
  Dispozițiile prevăzute la art. I pct. 25 - art. 76 lit. a^1)-a^6) și la art. IV se aplică și grupurilor/organizațiilor de producători constituite conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și grupurilor/organizațiilor de producători constituite conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condițiile de recunoaștere a organizațiilor de producători și a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe și legume, precum și modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, cu modificările și completările ulterioare.
  Notă
  Potrivit pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019, în tot textul legii, sintagma „cooperativa“ se va înlocui cu sintagma „cooperativa agricolă“. Înlocuirea sintagmelor s-a realizat direct în textul formei consolidate.
  Conform art. IV și V din LEGEA nr. 265 din 20 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 20 noiembrie 2020, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cooperativele agricole existente au obligația să își actualizeze actele constitutive în conformitate cu prevederile Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.
  Cooperativele agricole și membrii acestora nu se încadrează în categoria întreprinderilor afiliate.
  Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta lege stabilește cadrul legal al înființării, organizării și funcționării cooperației în sectorul agroalimentar. (la 29-07-2016, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. )  +  Articolul 2Cooperativa agricolă reprezintă o asociație autonomă de persoane fizice și/sau juridice, după caz, persoană juridică de drept privat, constituită pe baza consimțământului liber exprimat de părți, în scopul promovării intereselor membrilor cooperatori, în conformitate cu principiile cooperatiste, a implementării politicilor agricole de stimulare a asocierii producătorilor din domeniu, care se organizează și funcționează potrivit prevederilor prezentei legi. (la 15-12-2011, Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 274 din 7 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 12 decembrie 2011. )  +  Articolul 3(1) Cooperativa agricolă este o asociație autonomă cu un număr nelimitat de membri, cu capital variabil, care exercită o activitate economică, tehnică și socială în interesul privat al membrilor săi.(2) Persoanele juridice care se asociază în cooperative agricole trebuie să fie fermieri activi în concordanță cu legislația în vigoare sau să aibă cod CAEN autorizat pentru funcționare din secțiunea A «Agricultură, silvicultură și pescuit», diviziunea 01 sau secțiunea C «Industria prelucrătoare», diviziunea 10, 11, 12 sau secțiunea H «Transport și depozitare», diviziunea 52. (la 23-11-2020, Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 265 din 20 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 20 noiembrie 2020 ) (3) Gospodăria țărănească poate deveni membru cooperator asociat în cooperative agricole. Definirea și modul de autorizare a gospodăriei țărănești se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. (la 23-11-2020, Articolul 3 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 265 din 20 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 20 noiembrie 2020 ) (la 13-01-2019, Articolul 3 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 )  +  Articolul 4(1) Cooperativele agricole pot fi de gradul 1, 2 și 3.(2) Cooperativele agricole de gradul 1 sunt persoane juridice constituite, după caz, din persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și/sau întreprinderi familiale, definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.(3) Cooperativele agricole de gradul 2 sunt persoane juridice constituite din persoane juridice și/sau persoane fizice, din persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, după caz, în scopul integrării pe orizontală și pe verticală a activității economice desfășurate de acestea și autorizate în conformitate cu prevederile prezentei legi.(4) Cooperativele agricole de gradul 3 sunt persoane juridice constituite din cooperative agricole de gradul 2 care derulează investiții în comun cu respectarea principiilor cooperatiste. (la 13-01-2019, Articolul 4 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 )  +  Articolul 5Cooperativa agricolă se constituie și funcționează cu un număr minim de 5 persoane. Capitalul social este format din părți sociale de valoare egală; valoarea nominală se stabilește prin actul constitutiv. Părțile sociale pot fi în bani și/sau în natura; aportul în numerar este obligatoriu la constituirea oricărei cooperative agricole.  +  Articolul 6Cooperativa agricolă cuprinde entități juridice pe domenii și ramuri de activitate, cum ar fi: (la 29-07-2016, Partea introductivă a art. 6 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. ) a) cooperative agricole de servicii, care asigură în sistem cooperativ serviciile pentru micii producători;b) cooperative agricole de achiziții și vânzări, care organizează atât cumpărările de materiale și de mijloace tehnice necesare producției agricole, cât și vânzările produselor agricole;c) cooperative agricole de procesare a produselor agricole, care asigură produse tipice, de marcă, cu prezență permanentă;d) cooperative agricole manufacturiere și de mica industrie în agricultură;e) cooperative agricole de exploatare și gestionare a terenurilor agricole, silvice, piscicole și a efectivelor de animale;e^1) cooperative agricole care pot desfășura, în comun, activitățile prevăzute la lit. a)-e) și care pot organiza integrarea, în condițiile legii, a producției agricole primare rezultate din exploatațiile membrilor cu procesarea și/sau cu comercializarea, precum și utilizarea în comun a utilajelor și construcțiilor care aparțin cooperativelor agricole; (la 29-07-2016, Lit. e^1) a art. 6 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. ) f) cooperative agricole pentru asistență mutuală și asigurare agricolă; (la 29-07-2016, Lit. f) a art. 6 a fost modificată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. ) g) cooperative agricole de tipurile mai sus menționate și de alte tipuri care se vor constitui cu respectarea dispozițiilor prezentei legi.h) societatea cooperativă agricolă va putea derula toate operațiunile prevăzute la lit. a)-f) în cadrul aceleiași societăți cooperative. (la 29-07-2016, Lit. h) a art. 6 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. )  +  Articolul 7Cooperativa agricolă este producătoare de produse agricole și/sau alimentare, primare și/sau procesate, desfășoară, în condițiile legii, activități comerciale și/sau prestatoare de servicii și poate realiza investiții în sectorul agroalimentar, urmărind în acest scop: (la 23-11-2020, Partea introductivă a articolului 7 din Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 265 din 20 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 20 noiembrie 2020 ) a) asigurarea condițiilor pentru obținerea avantajelor economice de către toți membrii cooperatori;b) asigurarea cerințelor membrilor cooperatori în aprovizionarea cu mijloace necesare producției agricole;c) obținerea de bunuri agricole de origine vegetală, animală și piscicolă, conform standardelor de piață;d) crearea de condiții pentru procesarea produselor agricole de origine vegetală, animală și piscicolă, obținerea de produse alimentare finite la calitatea standardelor de piață și de consum;e) valorificarea producției realizate;f) dezvoltarea economico-socială a spațiului rural.  +  Articolul 8Cooperativele agricole au la baza următoarele principii cooperatiste:a) principiul asocierii voluntare și deschise, potrivit căruia cooperativele agricole sunt entități juridice voluntare care se constituie pe baza liberului consimțământ și sunt deschise tuturor persoanelor capabile să utilizeze serviciile lor și care sunt de acord să își asume responsabilitățile calității de membru cooperator, fără niciun fel de discriminare pe criterii de naționalitate, origine etnică, religie, apartenență politică, origine socială sau sex; (la 13-01-2019, Litera a) din Articolul 8 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 ) b) principiul controlului democratic al membrilor cooperatori, potrivit căruia cooperativele agricole sunt organizații democratice care sunt controlate de către membrii cooperatori care participă la stabilirea politicilor și adoptarea deciziilor. Persoanele care activează ca reprezentanți aleși sunt răspunzătoare în fața membrilor cooperatori; (la 13-01-2019, Litera b) din Articolul 8 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 ) c) principiul participării economice a membrilor cooperatori, conform căruia membrii contribuie în mod echitabil la constituirea proprietății cooperativei agricole, exercitând asupra acesteia un control democratic. Cel puțin o parte a acestei proprietăți este indivizibilă. Membrii cooperatori primesc, de regulă, o compensație limitată în bani sau în natură, din profitul stabilit pe baza situației financiare anuale și a contului de profit și pierdere, proporțional cu participarea fiecăruia la profitul realizat de către cooperativa agricolă la care este membru. Membrii cooperatori alocă din profitul net al cooperativei agricole sumele necesare realizării următoarelor scopuri: dezvoltarea cooperativei agricole, recompensarea membrilor cooperatori în raport cu participarea la activitatea cooperativei agricole sau sprijinirea altor activități aprobate de către membrii cooperatori; (la 13-01-2019, Litera c) din Articolul 8 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 ) d) principiul autonomiei și independenței cooperativei agricole, potrivit căruia cooperativele agricole sunt entități juridice autonome bazate pe autoajutorare și sunt controlate de către membrii lor. Intrarea în raporturi juridice cu alte persoane fizice sau juridice, inclusiv cu Guvernul, ori atragerea de finanțare din surse externe se face cu asigurarea controlului democratic al membrilor cooperatori și cu menținerea autonomiei cooperativelor agricole; (la 13-01-2019, Litera d) din Articolul 8 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 ) e) principiul educării, instruirii și informării membrilor cooperatori, conform căruia cooperativele agricole asigură educarea și instruirea membrilor lor, reprezentanților aleși, directorilor executivi sau angajaților, astfel încât aceștia să poată contribui efectiv la dezvoltarea cooperativelor agricole din care fac parte; (la 13-01-2019, Litera e) din Articolul 8 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 ) f) principiul cooperării dintre cooperative, potrivit căruia cooperativele agricole servesc membrii proprii și consolidează mișcarea cooperatistă. Societățile cooperatiste lucrează împreună în cadrul structurilor locale, regionale, naționale și internaționale; (la 13-01-2019, Litera f) din Articolul 8 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 ) g) principiul preocupării pentru comunitate, conform căruia cooperativele agricole acționează pentru dezvoltarea durabilă a comunităților din care fac parte, prin politici aprobate de membrii lor. (la 13-01-2019, Litera g) din Articolul 8 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 )  +  Articolul 9În înțelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:a) membru fondator - persoană fizică sau persoană juridică prevăzută la art. 3 alin. (2), care semnează actul constitutiv al cooperativei agricole; (la 23-11-2020, Litera a) din Articolul 9 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 265 din 20 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 20 noiembrie 2020 ) b) membru cooperator acționar - persoană fizică care depune o cerere de înscriere și subscrie la capitalul social al cooperativei agricole aportul prevăzut în actul constitutiv; persoanele juridice prevăzute la art. 3 alin. (2) care participă la constituirea cooperativei agricole de grad 2 sunt considerate membri cooperatori în cadrul acestor cooperative; (la 23-11-2020, Litera b) din Articolul 9 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 265 din 20 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 20 noiembrie 2020 ) b^1) membru cooperator asociat - persoana fizică sau persoana juridică sau gospodăria țărănească care nu subscrie la capitalul social, dar care poate să devină membru cooperator acționar; (la 23-11-2020, Litera b^1) din Articolul 9 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 265 din 20 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 20 noiembrie 2020 ) b^2) membru cooperator - persoană fizică sau persoană juridică sau gospodăria țărănească care reprezintă membru cooperator fondator sau membru cooperator acționar sau membru cooperator asociat; (la 23-11-2020, Articolul 9 din Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 265 din 20 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 20 noiembrie 2020 ) c) parte divizibilă - partea patrimoniului cooperativei agricole care cuprinde valoarea parților sociale emise în schimbul aportului adus de membrii cooperatori la capitalul social, precum și dividendele cuvenite membrilor cooperatori;d) parte indivizibilă - partea patrimoniului cooperativei agricole acumulat de aceasta în decursul activității, mai puțin partea divizibilă, care nu poate face obiectul distribuirii sau dobândirii intre membrii cooperatori;e) părți sociale - diviziuni ale capitalului social, nominative, emise în forma materială, de valoare egală, indivizibile, nenegociabile și care nu sunt purtătoare de dobânzi.f) societate cooperativă agricolă - asociație de persoane fizice care se constituie cu scopul de a exploata în comun suprafețele agricole deținute de membrii cooperatori, de a efectua în comun lucrări de îmbunătățiri funciare, de a utiliza în comun mașini și instalații și de a valorifica produsele agricole; (la 29-07-2016, Lit. f) a art. 9 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. ) g) unitate tehnico-economică - unitate de sine stătătoare ce presupune utilizarea forței de muncă și a mijloacelor de producție în interesul cooperativei agricole. (la 29-07-2016, Lit. g) a art. 9 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. ) h) cooperativă agricolă activă - o cooperativă agricolă care a avut cifră de afaceri sau angajați în orice moment pe parcursul perioadei de referință. (la 23-11-2020, Articolul 9 din Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 265 din 20 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 20 noiembrie 2020 )  +  Capitolul II Înființarea, organizarea și funcționarea cooperativelor agricole  +  Articolul 10(1) Cooperativa agricolă se înființează, se organizează și funcționează pe baza actului constitutiv încheiat sub semnătură privată și atestat de avocat, care cuprinde decizia de asociere, lista membrilor fondatori, cu valoarea părților sociale subscrise de fiecare, însoțit de statut. (la 29-07-2016, Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. ) (2) În îndeplinirea scopurilor și obiectivelor sale cooperativa agricolă poate avea sucursale, filiale, agenții, reprezentante și alte sedii secundare.  +  Articolul 10^1(1) Cooperativa agricolă prevăzută la art. 6 lit. e) poate primi drept de folosință asupra bunurilor membrilor cooperatori, în baza acordului scris dat de către aceștia și conform statutului cooperativei agricole.(2) Cooperativa agricolă prevăzută la art. 6 lit. e) este asimilată unui fermier, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015 , cu modificările și completările ulterioare, producător agricol, persoană juridică, a cărei dimensiune reprezintă cumulul dimensiunilor exploatațiilor membrilor cooperatori, aferente producției valorificate prin cooperativa agricolă, și a exploatației cooperativei agricole, după caz.(3) În cazul accesării fondurilor de la bugetul de stat sau a fondurilor europene, destinate schemelor de plăți directe, ajutoarelor naționale tranzitorii și măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, de către cooperativele agricole, fondurile pot fi distribuite în mod corespunzător membrilor cooperatori, acestea nefiind purtătoare de impozit. (la 29-07-2016, Art. 10^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. )  +  Articolul 11(1) Actul constitutiv al cooperativei agricole cuprinde în mod obligatoriu:a) denumirea și sediul; (la 25-01-2007, Litera a) a alin. (1) al art. 11 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 32 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 22 ianuarie 2007. ) b) tipul și gradul cooperativei agricole;c) lista cu numele și prenumele, locul și data nașterii, domiciliul, codul numeric personal, cetățenia persoanelor fizice, membrii fondatori, denumirea, numărul din registrul comerțului și sediul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și a persoanelor juridice membri cooperatori. (la 29-07-2016, Lit. c) a alin. (1) al art. 11 a fost modificată de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016 ) (2) Statutul cooperativei agricole cuprinde în mod obligatoriu:a) obiectul de activitate, cu enumerarea precisa și completa a activităților;b) durata de funcționare a cooperativei agricole;c) condițiile în care se dobândește sau se retrage calitatea de membru cooperator al cooperativei agricole, precum și condițiile în care acesta poate fi exclus;d) numărul și valoarea nominala a parților sociale, numărul minim și limita maxima de părți sociale subscrise și vărsate de fiecare membru cooperator, menționarea aportului fiecărui membru cooperator, în numerar și/sau în natura, valoarea aportului în natura și modul evaluării, precum și data la care se va varsa integral capitalul social subscris;e) modalitatea de vărsare a parților sociale subscrise și condițiile de restituire a lor;f) reguli privind alegerea, componenta și atribuțiile adunării generale, consiliului de administrație și ale cenzorilor, atribuțiile și obligațiile acestora;g) modul de dizolvare și lichidare a cooperativei agricole;h) modul de distribuire a profitului net sau a acoperirii pierderilor rezultate la sfârșitul exercițiului financiar, modul de formare a cotei minime a fondului de rezerva;i) modul de convocare a adunărilor generale, a consiliului de administrație și condițiile de validitate a hotărârilor acestora;i^1) modul în care cooperativa agricolă, prevăzută la art. 6 lit. e), poate primi drept real principal asupra bunurilor membrilor cooperatori; (la 29-07-2016, Lit. i^1) a alin. (2) al art. 11 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. ) i^2) mențiunea expresă că valorificarea producției membrilor cooperativei agricole se va realiza pentru minimum 50% din producția totală comercializată de fiecare membru, aferentă grupei/grupelor de produse cu care acesta participă în cooperativa agricolă, precum și că producția destinată vânzării aferentă terenurilor și efectivului de animale cu care membrii participă în cooperativa agricolă se valorifică conform acordului dintre membri și cooperativa agricolă; (la 13-01-2019, Litera i^2) din Alineatul (2) , Articolul 11 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 ) i^3) mențiunea expresă conform căreia cooperativa agricolă nu poate efectua operațiuni de colectare, vânzare și procesare a producției primare pentru nonmembri care să însumeze mai mult de 30% din cifra de afaceri aferentă acestor operațiuni; (la 13-01-2019, Alineatul (2) din Articolul 11 , Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 ) Notă
  Potrivit art. II din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019, prevederile art. 11 alin. (2) lit. i^3) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată și completată prin legea anterior menționată, nu se aplică contractelor aflate în desfășurare.
  j) evidentele contabile specifice sistemului cooperatist, altele decât cele prevăzute în legea contabilității;k) condițiile privind înființarea de sucursale, filiale, agenții, reprezentante, secții, puncte de lucru;l) drepturile și obligațiile membrilor cooperatori;m) modul de înstrăinare sau de transmitere în folosința a terenurilor, clădirilor sau a altor bunuri aflate în patrimoniul cooperativei agricole;n) orice alte prevederi a căror necesitate rezulta din dispozițiile prezentei legi și din alte dispoziții legale.
  (3) Cooperativa agricolă va menține un registru special al cooperatorilor în care vor fi înregistrate informații cu referire la numărul și valoarea nominală a părților sociale, numărul de părți sociale subscrise și vărsate de fiecare membru fondator și cooperator, menționarea aportului fiecărui membru fondator și cooperator, în numerar și/sau în natură, valoarea aportului în natură și modul evaluării, precum și data la care se va vărsa integral capitalul social subscris. (la 29-07-2016, Alin. (3) a art. 11 a fost introdus de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. ) (4) În registrul special al cooperatorilor se vor face mențiuni cu privire la orice modificare intervenită referitor la informațiile prevăzute la alin. (3). (la 29-07-2016, Alin. (4) a art. 11 a fost introdus de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. )
   +  Articolul 12(1) Cooperativa agricolă va avea o denumire proprie, care să includă sintagma cooperativa agricolă. (la 25-01-2007, Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 32 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 22 ianuarie 2007. ) (2) Se interzice folosirea sintagmei cooperativă agricolă, coop sau cooperativa, în denumirea, brandurile, mărcile înregistrate ale societăților, în promovarea entităților care nu au statutul de cooperativă/societate cooperativă și forma de organizare corespunzătoare. (la 23-11-2020, Alineatul (2) din Articolul 12 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 265 din 20 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 20 noiembrie 2020 )  +  Articolul 13Actul constitutiv și statutul cooperativei agricole se semnează de membrii fondatori.  +  Articolul 14(1) Cooperativa agricolă se înregistrează la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui raza teritoriala își are sediul.(2) Cererea de înregistrare și autorizare va fi însoțită de actul constitutiv și de statutul cooperativei agricole, de dovada efectuării vărsămintelor numărului minim de părți sociale subscrise, precum și de actele privind dovada proprietății asupra bunurilor care fac obiectul aportului în natură.(3) Cooperativa agricolă este persoană juridică de la data înregistrării.
   +  Capitolul III Capitalul social  +  Articolul 15(1) Capitalul social al cooperativei agricole este de minimum 500 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 1, de minimum 10.000 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 2, și minimum 50.000 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 3, fiind compus din părți sociale subscrise la aderare și vărsate potrivit actului constitutiv. (la 13-01-2019, Alineatul (1) din Articolul 15 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 ) (2) Numărul părților sociale vărsate inițial nu poate fi mai mic decât 1/10 din numărul părților sociale subscrise, iar valoarea unei părți sociale nu poate fi mai mică de 10 lei. (la 13-01-2019, Alineatul (2) din Articolul 15 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 ) (3) Un membru cooperator dintr-o cooperativa agricolă poate deține părți sociale în limita și în condițiile prevăzute în actul constitutiv, fără a putea depăși 20% din capitalul social al cooperativei agricole.(4) La intrarea în cooperativa agricolă, bunurile mobile și imobile care se constituie ca aport la capitalul social se vor evalua pentru a se determina valoarea parților sociale subscrise în natură de către membrii cooperatori. (la 25-01-2007, Alin. (4) al art. 15 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 32 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 22 ianuarie 2007. ) (5) În cazul cooperativelor agricole pentru administrarea și gestionarea terenurilor agricole, bunurile care se aduc în folosință în cooperativa agricolă, precum și terenurile de orice fel rămân în proprietatea membrilor cooperatori. (la 29-07-2016, Alin. (5) al art. 15 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. ) (5^1) În cazul cooperativei agricole de tipul celei prevăzute la art. 6 lit. e), totalitatea terenurilor și efectivelor de animale a căror producție este valorificată prin cooperativa agricolă și a bunurilor acesteia se asimilează unei unități tehnico-economice, conform statutului cooperativei agricole. (la 29-07-2016, Alin. (5^1) a art. 15 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. ) (5^2) În cazul cooperativelor agricole de tipul celor prevăzute la art. 6 lit. e), terenurile și animalele membrilor cu care participă aceștia în cooperativa agricolă trebuie identificate într-o anexă la statut. (la 29-07-2016, Alin. (5^2) a art. 15 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. ) (6) Majorarea capitalului social sau reducerea acestuia, precum și primirea de noi membri cooperatori se fac pe baza hotărârii adunării generale și se vor înregistra în registrul special al cooperatorilor. (la 29-07-2016, Alin. (6) al art. 15 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. ) (7) Hotărârea adunării generale privind majorarea capitalului social sau reducerea capitalului social se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numai dacă acestea sunt mai mari de 10% din capitalul social.(8) Majorarea sau reducerea capitalului social, dacă este mai mică de 10%, se afișează la sediul cooperativei agricole. Majorarea sau reducerea poate fi operată numai după 30 de zile de la data afișării. (la 23-11-2020, Alineatul (8) din Articolul 15 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 265 din 20 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 20 noiembrie 2020 ) (9) Părțile sociale pot fi cesionate intre membrii cooperatori, donate și lăsate moștenire. Cesionarea și donarea parților sociale persoanelor din afara cooperativei agricole se pot face numai cu aprobarea adunării generale și numai dacă cumpărătorul sau donatorul, după caz, solicită înscrierea în cooperativa agricolă. (la 25-01-2007, Alin. (9) al art. 15 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 32 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 22 ianuarie 2007. ) (10) Cooperativa agricolă nu poate restitui valoarea parților sociale decât în caz de deces, retragere sau excludere a unui membru cooperator, precum și în cazul dizolvării cooperativei agricole.  +  Capitolul IV Drepturile și obligațiile membrilor cooperatori  +  Articolul 16(1) Semnatarii actului constitutiv al cooperativei agricole sunt membri fondatori.(2) Calitatea de membru cooperator se dobândește prin semnarea actului constitutiv, pentru membrii fondatori, sau pe baza unei cereri de aderare și cu declararea expresă a recunoașterii actului constitutiv, avizată de consiliul de administrație și aprobata de adunarea generala, pentru solicitanții de după înființarea cooperativei agricole.(3) Poate fi membru cooperator al unei cooperative agricole orice persoană fizică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 , cu modificările și completările ulterioare, sau persoană juridică, care: (la 29-07-2016, Partea introductivă a alin. (3) al art. 16 a fost modificată de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. ) a) are capacitatea deplină de exercițiu, respectiv este legal constituită;b) împărtășește scopul comun;c) face o cerere de aderare, cu exceptia membrilor fondatori;d) subscrie și plătește numărul de părți sociale prevăzut în actul constitutiv;e) se angajează să respecte prevederile legale și actul constitutiv al cooperativei agricole;f) îndeplinește orice alte condiții prevăzute de actul constitutiv;g) la data înscrierii în cooperativa agricolă, fiecare membru trebuie să verse cel puțin 30% din valoarea capitalului subscris, iar diferența se va vărsa în termen de 12 luni de la data înscrierii.(4) Nu pot fi membri fondatori sau membri în organele de conducere persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-02-2014, Alin. (4) al art. 16 a fost modificat de art. 162 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. ) (5) Drepturile membrilor cooperatori față de cooperativa agricolă se stabilesc prin statut, care trebuie să conțină obligatoriu dispoziții privitoare la: (la 13-01-2019, Partea introductivă a alineatului (5) , Articolul 16 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 ) a) participarea membrilor cooperatori la adunările generale ale cooperativei agricole;b) dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere sau în calitatea de cenzor al cooperativei agricole;c) participarea la distribuirea profitului net;d) participarea membrilor cooperatori la activitatea cooperativei agricole;e) dreptul la informații privind activitățile cooperativei agricole;f) dreptul de a se retrage din cooperativa agricolă;g) dreptul de a beneficia de facilități și servicii de la cooperativa agricolă.(6) Obligațiile membrilor cooperatori sunt următoarele:a) să verse la termenele stabilite valoarea aportului subscris în cooperativa agricolă;b) să ducă la îndeplinire hotărârile adunării generale și ale celorlalte organe de conducere ale cooperativei agricole;c) să nu fie în același timp membri cooperatori în cooperative agricole concurente; d) să înștiințeze în scris eventualele situații de conflicte de interese;e) să respecte valorile și principiile mișcării cooperatiste;f) să respecte prevederile actelor constitutive și regulamentele interne ale cooperativei agricole; (la 23-11-2020, Litera f) din Alineatul (6) , Articolul 16 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 265 din 20 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 20 noiembrie 2020 ) g) să acopere integral eventualele prejudicii cauzate cooperativei agricole. (la 23-11-2020, Alineatul (6) din Articolul 16 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 265 din 20 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 20 noiembrie 2020 ) (la 13-01-2019, Articolul 16 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 )  +  Articolul 17(1) În cooperativa agricolă drepturile și obligațiile membrilor cooperatori sunt egale. Indiferent de mărimea cotei de participare a fiecăruia la capitalul social, fiecare membru se exprima printr-un singur vot.(2) Distribuirea profitului cooperativei agricole se face în conformitate cu hotărârea adunării generale. (la 25-01-2007, Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 32 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 22 ianuarie 2007. )  +  Articolul 18(1) Între cooperativa agricolă și membrul cooperator pot există următoarele categorii de relații:a) patrimoniale, concretizate prin obligația membrului cooperator de a depune părțile sociale și/sau aporturi în natură; (la 29-07-2016, Lit. a) a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. ) b) de muncă, în cazul membrilor cooperatori asociați la muncă și capital, în temeiul contractului individual de muncă sau al convenției individuale de muncă, după caz, încheiat/încheiată cu cooperativa agricolă al cărei membru este; (la 29-07-2016, Lit. b) a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. ) c) comerciale cooperatiste pentru livrările de produse și prestările de servicii efectuate de membrul cooperator pentru cooperativa agricolă în calitate de operator economic independent și/sau de către cooperativa agricolă în favoarea membrului cooperator. (la 13-01-2019, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 18 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 ) (1^1) Prestările de servicii efectuate de aceasta către propriii membri cooperatori nu vor fi considerate acte de vânzare. (la 29-07-2016, Alin. (1^1) al art. 18 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. ) (2) Contravaloarea activităților economice desfășurate pe baza relațiilor cooperatiste se atribuie membrului cooperator de către cooperativele agricole, venitul obținut fiind supus impozitului pe venit. (la 25-01-2007, Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 32 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 22 ianuarie 2007. ) (3) Membrii cooperatori nu sunt obligați să presteze muncă în cadrul cooperativei agricole. Membrii cooperatori din cadrul cooperativei agricole, specialiștii și alte persoane pot fi angajați în cooperativa agricolă pe baza de contract de muncă, în condițiile prevăzute de lege și de statut.  +  Articolul 19(1) Răspunderea patrimonială a unui membru cooperator se limitează la numărul de părți sociale subscrise.(2) În conformitate cu regulile de drept comun angajații și prestatorii de servicii cu profesie liberală răspund solidar față de cooperativa agricolă, de modul în care își îndeplinesc atribuțiile/mandatul și sunt responsabili pentru erorile personale comise. Aceștia pot fi declarați responsabili civil pentru delictele comise de membrii consiliului de administrație, dacă au aflat acest lucru și nu au înștiințat membrii adunării generale. (la 23-11-2020, Articolul 19 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 265 din 20 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 20 noiembrie 2020 ) (3) Contractele între cooperativa agricolă și membri se încheie pe o perioadă de minimum 3 ani. (la 23-11-2020, Articolul 19 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 265 din 20 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 20 noiembrie 2020 )  +  Articolul 20(1) Calitatea de membru cooperator încetează prin retragere, excludere, deces sau ca urmare a dizolvării cooperativei agricole.(2) Condițiile privind suspendarea, retragerea sau excluderea membrilor cooperatori din cooperativa agricolă sunt stabilite prin statut.(3) Retragerea din cooperativa agricolă se face pe baza de cerere scrisă, iar restituirea drepturilor se va face în termen de 3 luni de la aprobarea situației financiare anuale. Prin actul constitutiv se stabilește termenul minim după care se poate cere retragerea din cooperativa agricolă, care nu poate fi mai mic de un an.(4) Excluderea unui membru cooperator se propune de consiliul de administrație și se aproba de adunarea generală. (la 25-01-2007, Alin. (4) al art. 20 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 32 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 22 ianuarie 2007. ) (5) Împotriva hotărârii adunării generale membrul cooperator poate face contestație în condițiile legii.(6) În caz de deces, drepturile și obligațiile patrimoniale ale moștenitorilor membrilor cooperatori se stabilesc în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.(7) Drepturile și obligațiile membrilor cooperatori persoane juridice, în cazul dizolvării cooperativei agricole, se stabilesc prin actul constitutiv.  +  Articolul 21În cazul încetării calității de membru cooperator, acesta are dreptul la restituirea valorii aporturilor vărsate, după ce au fost scăzute obligațiile acestuia către cooperativa agricolă.  +  Capitolul V Organele de conducere și de control ale cooperativei agricole  +  Articolul 22Organele de conducere ale cooperativei agricole sunt adunarea generala și consiliul de administrație.  +  Secţiunea 1 Adunarea generală  +  Articolul 23(1) Adunarea generală este alcătuită din membrii fondatori și membrii cooperatori acționari care au aderat la actul constitutiv al cooperativei agricole. Adunarea generală poate avea caracter ordinar sau extraordinar. (la 23-11-2020, Alineatul (1) din Articolul 23 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 265 din 20 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 20 noiembrie 2020 ) (2) Prin statut se stabilesc modalitățile de convocare a adunării generale ordinare și extraordinare, cvorumul de lucru și modul de funcționare.(3) Membrii cooperatori pot fi reprezentați în cadrul adunărilor generale de către alți membri cooperatori pe baza de procura. Actul constitutiv va reglementa condițiile reprezentării.(4) Hotărârile adunării generale se iau cu votul a doua treimi din numărul membrilor cooperatori participanți la dezbateri.(5) Adunarea generală ordinară a cooperativei agricole se ține cel puțin o dată pe an, în primele 3 luni care urmează după încheierea exercițiului financiar.  +  Articolul 24Adunarea generală ordinară are următoarele atribuții:a) aprobă situația financiară anuală, bugetul de venituri și cheltuieli, repartizează profitul net sau acoperirea pierderilor, precum și descărcarea de gestiune a consiliului de administrație;b) aprobă structura organizatorică și funcțiile de conducere, condițiile de alegere, revocare și demitere a persoanelor cu funcții de conducere, precum și limitele în care acestea își exercita atribuțiile;c) aprobă și modifică statutul și regulamentele interne urmărind relațiile dintre cooperativa agricolă și membri, normele interne și procedurile specifice, înscrierea, excluderea membrilor din cooperativa agricolă, precum și contestațiile celor cărora li sa respins înscrierea sau ale celor excluși; (la 23-11-2020, Litera c) din Articolul 24 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 265 din 20 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 20 noiembrie 2020 ) d) alege reprezentanții delegați la adunările generale ale uniunilor de ramură sau uniunii centrale, stabilește indemnizațiile membrilor consiliului de administrație și cenzorilor, înlocuirea sau sancționarea administratorilor, modificarea și completarea obiectului de activitate al cooperativei agricole;e) aprobă constituirea sau majorarea cotei minime de rezervă, precum și modul de utilizare a rezervei statutare;f) alege organele de conducere și cenzorii;g) numește, atunci când legea o cere, un verificator și/sau un auditor intern;h) adoptă orice alte decizii rezervate adunării generale ordinare prin statut.  +  Articolul 25(1) Adunarea generală extraordinara se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:a) mutarea sediului cooperativei agricole;b) prelungirea duratei de funcționare a cooperativei agricole;c) majorarea capitalului social;d) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui;e) fuziunea cu alte cooperative agricole sau divizarea;f) dizolvarea și lichidarea cooperativei agricole;g) schimbarea tipului de cooperativa agricolă;h) majorarea valorii nominale a parților sociale;i) înființarea sau desființarea de filiale, agenții, sucursale, reprezentante și de sedii secundare;j) ipotecarea, gajarea sau înstrăinarea imobilizării corporale a cooperativei agricole;k) încheierea de contracte de asociere intre cooperativa agricolă și alte persoane juridice și fizice;l) participarea cooperativei agricole la constituirea cu capital social la alte persoane juridice;m) emisiunea de obligațiuni cooperatiste;n) înscrierea de noi membri.(2) Pentru întrunirea și tinerea valabilă a adunării generale extraordinare, când statutul nu dispune altfel, este necesara prezenta a doua treimi din numărul membrilor.  +  Articolul 26(1) Hotărârile adunărilor generale se consemnează într-un proces-verbal, în care se vor preciza locul, data tinerii adunării generale, ordinea de zi, numărul membrilor prezenți la adunare și rezultatul votului.(2) Procesul-verbal se semnează de către președintele consiliului de administrație al cooperativei agricole și de către persoana desemnata pentru întocmirea acestuia.(3) Procesul-verbal se înscrie într-un registru special, care se păstrează la sediul cooperativei agricole.(4) Orice membru are dreptul de a consulta procesul verbal.  +  Secţiunea a 2-a Consiliul de administrație  +  Articolul 27(1) Administrarea cooperativelor agricole este asigurată de către consiliul de administrație. Consiliul de administrație este constituit dintr-un număr impar de membri, dar nu mai puțin de 3 membri, care se aleg prin vot secret de către adunarea generală pe o perioadă de 4 ani. Primii administratori sunt numiți de membrii fondatori. (la 13-01-2019, Alineatul (1) din Articolul 27 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 ) (2) Consiliul de administrație se întrunește lunar, se convoacă de către președinte și adopta decizii prin vot în prezenta a doua treimi din numărul membrilor săi.  +  Articolul 28Consiliul de administrație are următoarele atribuții:a) asigură respectarea statutului și ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale;b) prezintă spre aprobare adunării generale programul anual privind activitatea economico-financiara și bugetul de venituri și cheltuieli;c) analizează trimestrial activitatea economică și financiară a cooperativei agricole;d) stabilește numărul și structura personalului angajat al cooperativei agricole;e) angajează și demite membrii conducerii executive;f) organizează acțiuni de cooperare cu alte cooperative agricole, cu aprobarea adunării generale;g) pune la dispoziție cenzorilor mijloacele necesare exercitării atribuțiilor ce le revin;h) prezintă adunării generale, la finele execuției financiare, raportul anual de activitate și raportul de gestiune.  +  Articolul 29(1) Nu pot fi membri ai consiliului de administrație membrii cooperatori aflați în una dintre situațiile prevăzute la art. 16 alin. (4).(2) Membrii consiliului de administrație nu pot fi salariați în cooperative agricole. Aceștia vor primi o indemnizație stabilită de adunarea generală, în condițiile legii.(2^1) Pot fi aleși în consiliul de administrație membrii cooperatori deținători de părți sociale cu o vechime mai mare de 2 ani. (la 23-11-2020, Articolul 29 din Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 265 din 20 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 20 noiembrie 2020 ) (2^2) Orice persoană fizică sau juridică poate fi membru în consiliul de administrație într-o singură cooperativă agricolă, pe același sector de activitate și grad. (la 23-11-2020, Articolul 29 din Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 265 din 20 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 20 noiembrie 2020 ) (3) Din consiliul de administrație nu pot face parte în același timp soțul/soția, precum și rudele și afinii membrilor până la gradul al treilea inclusiv.(4) Membrii consiliului de administrație au obligația să acționeze de bună-credință față de interesele generale ale cooperativelor agricole și ale membrilor cooperatori în virtutea principiilor cooperatiste. (la 13-01-2019, Alineatul (4) din Articolul 29 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 ) (5) Adunarea generală a cooperativei agricole poate stabili prin statut cazurile specifice de conflicte de interese pentru membrii consiliului de administrație, în condițiile legii. (la 13-01-2019, Articolul 29 din Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 )  +  Articolul 30(1) Membrii consiliului de administrație au obligația să depună, în termen de o lună de la alegere, o garanție bănească, care nu poate fi mai mică decât echivalentul a zece părți sociale. În caz de nedepunere în termen, aceștia decad din dreptul de a face parte din consiliul de administrație. (la 13-01-2019, Alineatul (1) din Articolul 30 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 ) (2) Garanția bănească prevăzută la alin. (1) se restituie în cazul revocării sau al demisiei administratorilor, dar numai după ce adunarea generală a aprobat situația financiara anuala a ultimului exercițiu financiar și a dat acestora descărcare.  +  Articolul 31(1) Consiliul de administrație angajează, în condițiile legii, un director executiv. (la 13-01-2019, Alineatul (1) din Articolul 31 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 ) (2) Directorul executiv își exercita atribuțiile sub îndrumarea consiliului de administrație și are calitatea de salariat al cooperativei agricole.(3) Abrogat. (la 13-01-2019, Alineatul (3) din Articolul 31 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 )  +  Articolul 32(1) Membrii consiliului de administrație răspund solidar față de cooperativa agricolă pentru: (la 13-01-2019, Partea introductivă a alineatului (1) , Articolul 32 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 ) a) realizarea vărsămintelor efectuate de către membrii cooperatori;b) existenta registrelor cerute de lege și tinerea corecta a acestora;c) existenta reala a excedentului și modul de repartizare a acestuia;d) gospodărirea judicioasă și eficienta a patrimoniului cooperativei agricole;e) îndeplinirea îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun și care nu au caracterul unor obligații speciale sau personale.(2) Administratorii răspund solidar cu predecesorii lor dacă au cunoștințe despre neregularitățile săvârșite de aceștia și nu informează despre aceasta situație cenzorii sau adunarea generală.  +  Articolul 33(1) Membrul consiliului de administrație care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare cooperativei agricole trebuie să înștiințeze adunarea generală și pe ceilalți administratori și să nu ia parte la nicio hotărâre privitoare la acea operațiune. Aceeași obligație o are administratorul și în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soția/soțul, rudele sau afinii până la gradul al treilea inclusiv.(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage răspunderea civilă delictuală pentru prejudiciile cauzate cooperativei agricole. (la 13-01-2019, Articolul 33 din Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 )  +  Articolul 34(1) Exercitarea oricărei acțiuni în justiție pentru pagubele cauzate de membrii consiliului de administrație cooperativei agricole se hotărăște de adunarea generală.(2) Din momentul în care adunarea generală a hotărât să exercite acțiunea în justiție, mandatul încetează de drept, iar adunarea generală va proceda la înlocuirea acestora.(3) Răspunderea nu încetează odată cu aprobarea situației financiare anuale și nici prin descărcarea de gestiune dată anual de adunarea generală. (la 13-01-2019, Articolul 34 din Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 )  +  Articolul 35(1) Președintele consiliului de administrație al cooperativei agricole nu este salariat. El poate fi remunerat potrivit hotărârii adunării generale.(2) Președintele cooperativei agricole este ales de adunarea generală și este de drept președintele consiliului de administrație.(3) Președintele cooperativei agricole asigură îndeplinirea hotărârilor adunării generale și a deciziilor consiliului de administrație.(4) Președintele cooperativei agricole este ales dintre membrii cooperatori. (5) Președintele cooperativei agricole reprezintă cooperativa agricolă în relațiile cu terții, în limita atribuțiilor stabilite prin actele constitutive. (6) Conducerea executivă a cooperativei agricole, cu aprobarea adunării generale a membrilor cooperatori, se poate încredința unui director executiv, pe baza unui contract de management/muncă în care sunt prevăzute criterii de performanță; directorul executiv se subordonează președintelui consiliului de administrație și poate să nu fie membru cooperator.(7) Directorul executiv este angajat în urma unui concurs, în condițiile prevăzute în actul constitutiv.(8) Directorul executiv organizează și conduce activitățile zilnice ale cooperativei agricole cu scopul îndeplinirii mandatului trasat de consiliul de administrație. (9) Membrii consiliului de administrație pot prelua atribuțiile specifice funcției de director executiv pe o perioadă de cel mult un an.(10) Prin statut pot fi stabilite și alte atribuții atât pentru președintele consiliului de administrație, cât și pentru directorul executiv. (la 13-01-2019, Articolul 35 din Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 )  +  Secţiunea a 3-a Cenzorii  +  Articolul 36(1) Adunarea generală ordinară alege, o data la 4 ani, de regula dintre persoanele care nu au calitatea de membru cooperator, unul până la 3 cenzori titulari și unul până la 3 cenzori supleanți. Nu pot fi aleși cenzori, iar dacă totuși au fost aleși, decad din mandatul lor, salariații cooperativei agricole, precum și soții/soțiile administratorilor și rudele acestora până la gradul al treilea inclusiv. În caz de vacanță, cenzorii supleanți, în ordinea vârstei, ii înlocuiesc pe cei titulari. Dacă nici cu supleanți nu se poate completa numărul, cenzorii rămași pot coopta unul dintre membrii cooperativei agricole, până la aprobarea lui de către adunarea generală.(2) Expertul contabil sau contabilul autorizat care nu este membru al cooperativei agricole își poate exercita activitatea în calitate de persoana fizică sau juridică.(3) În condițiile legii, cel puțin un cenzor trebuie să fie expert contabil sau contabil autorizat, ales dintre membrii Corpului experților contabili și contabililor autorizați din România.  +  Articolul 37(1) Cenzorii au următoarele atribuții principale:a) examinează, cel puțin la fiecare 3 luni, registrele cooperativei agricole pentru a lua cunoștință despre operațiunile financiare și certifica dacă documentele sunt întocmite potrivit normelor legale;b) supraveghează și verifica gestiunea cooperativei agricole, precum și tinerea corecta și cu regularitate a registrelor, legalitatea întocmirii situației financiare anuale și a contului de profit și pierdere;c) fac inopinat controlul casieriei, cel puțin o dată pe lună;d) verifică, cel puțin o data pe trimestru, cu ajutorul registrelor, situația părților sociale, existenta titlurilor sau valorilor depuse în păstrarea cooperativei agricole;e) verifică îndeplinirea condițiilor cerute pentru prezenta membrilor cooperatori la adunarea generală;f) certifică situația financiara anuala și întocmesc raportul propriu cu cel puțin 10 zile înainte de data tinerii adunării generale;g) supraveghează operațiunile de lichidare a cooperativei agricole;h) participă la toate adunările generale și veghează dacă dispozițiile legale ale actului constitutiv și ale statutului sunt respectate de către administratori;i) participă la ședințele administratorilor;j) verifică și constată depunerea garanției de către administratori.(2) Cenzorii deliberează, iar constatările vor fi consemnate într-un registru special.(3) Controlul poate fi făcut de fiecare cenzor în parte.(4) Cenzorii răspund solidar față de cooperativa agricolă de modul în care își îndeplinesc mandatul.(5) Cenzorii sunt obligați, la cel mult o luna de la alegerea lor, să depună o garanție la nivelul a jumătate din cea stabilită pentru administratori. Cenzorii pot fi remunerați cu o indemnizație fixă stabilită de adunarea generală.(6) Mandatul cenzorului încetează prin demisie, revocare sau deces.(7) Revocarea cenzorilor se face de adunarea generală, conform prevederilor statutului.  +  Capitolul VI Registrele cooperativei agricole  +  Articolul 38(1) Pe lângă evidentele prevăzute de lege, cooperativa agricolă trebuie să tina:a) registrul de inventar;b) registrul membrilor cooperatori și al parților sociale ale fiecăruia;c) registrul ședințelor adunării generale;d) registrul ședințelor consiliului de administrație;e) registrul constatărilor făcute de cenzori în exercitarea mandatului lor;f) registrul de aporturi în natura la capitalul social al cooperativei agricole.g) registrul bunurilor atribuite în folosință cooperativei agricole, însoțite de documente care atestă dreptul de proprietate asupra acestora; (la 13-01-2019, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 38 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 ) (2) Registrele prevăzute la alin. (1) trebuie numerotate, sigilate și vizate de către cenzori. (la 13-01-2019, Alineatul (2) din Articolul 38 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 ) (3) Registrele membrilor cooperatori se pot ține pe suport hârtie și/sau în sistem computerizat. (la 13-01-2019, Alineatul (3) din Articolul 38 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 ) (4) Metodologia generală de întocmire a registrelor prevăzute la alin. (1), precum și conținutul minim al fișei de post pentru funcția de director executiv al cooperativei agricole se vor elabora de către cooperativele agricole, cu respectarea prevederilor legale, ale statutului și vor fi aprobate de către adunarea generală. (la 23-11-2020, Articolul 38 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 265 din 20 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 20 noiembrie 2020 )  +  Articolul 39Consiliul de administrație trebuie să prezinte cenzorilor, cu cel puțin o lună înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale, situația financiara anuala a exercițiului financiar precedent, cu contul de profit și pierdere, însoțit de raportul lor și de documentele justificative aferente.  +  Articolul 40(1) Situația financiară și contul de profit și pierdere se întocmesc în condițiile prevăzute de lege.(2) Situația financiară și contul de profit și pierdere, însoțite de raportul administratorilor, se vor depune la sediul cooperativei agricole cu cel puțin 15 zile înainte de întrunirea adunării generale, pentru a fi examinate de membrii cooperatori și de cenzori. (la 13-01-2019, Alineatul (2) din Articolul 40 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 )  +  Articolul 41(1) Consiliul de administrație este obligat să depună o copie de pe situația financiară anuală, însoțită de contul de profit și pierdere, la administrația financiara, anexând raportul lui, raportul cenzorilor și procesul-verbal al adunării generale.(2) Termenul de depunere a documentelor prevăzute la alin. (1) este de 15 zile de la data ținerii adunării generale.  +  Capitolul VII Controlul financiar de gestiune  +  Articolul 42Cooperativele agricole pot organiza, potrivit legii, controlul financiar de gestiune.  +  Articolul 43Consiliul de administrație al cooperativei agricole emite acte de dispoziție de ordine interioară privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar propriu și detaliază obiectivele acestuia, în funcție de specificul activității și de structura organizatorică proprie.  +  Capitolul VIII Mijloacele financiare ale cooperativelor agricole  +  Articolul 44Mijloacele financiare ale cooperativei agricole sunt formate din:a) aport la capitalul social;b) profitul rezultat din activitatea desfășurată de cooperativa agricolă;c) surse atrase din sistemul financiar-bancar, al creditului agricol și altele asemenea;d) taxele de înscriere, cotizațiile plătite de membrii cooperatori, donații, sponsorizări, subvenții, granturi, fonduri nerambursabile și alte mijloace financiare. (la 23-11-2020, Litera d) din Articolul 44 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 265 din 20 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 20 noiembrie 2020 )  +  Articolul 45(1) Din profitul brut, cooperativa agricolă repartizează anual minimum 5% la fondul de rezervă legală, până la atingerea nivelului de 20% din capitalul social vărsat.(2) Profitul net se repartizează în cotele aprobate de adunarea generală, conform prevederilor legale în vigoare‚ urmărind cu prioritate dezvoltarea cooperativei agricole, atragerea fondurilor externe, instruirea și perfecționarea membrilor și angajaților, precum și acțiuni pentru dezvoltarea comunităților din care fac parte. (la 13-01-2019, Alineatul (2) din Articolul 45 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 ) (3) În cazul distribuirii profitului net prin dividende, 20% din acesta se repartizează către membrii cooperatori asociați proporțional cu participarea acestora la realizarea cifrei de afaceri anuale a cooperativei agricole. Diferența se distribuie către membrii cooperatori acționari proporțional cu participarea acestora la capitalul social. (la 23-11-2020, Alineatul (3) din Articolul 45 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 265 din 20 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 20 noiembrie 2020 ) (4) Veniturile membrilor cooperatori asociați prevăzute la alin. (3) sunt supuse impozitării și plății contribuției de asigurări sociale de sănătate în condițiile prevăzute la art. 114 și art. 155 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. (la 23-11-2020, Articolul 45 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 265 din 20 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 20 noiembrie 2020 ) (la 29-07-2016, Art. 45 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. )  +  Articolul 46Constituirea și utilizarea mijloacelor financiare ale cooperativei agricole se fac potrivit prevederilor legale, cu aprobarea adunării generale.  +  Capitolul IX Regimul juridic al patrimoniului cooperativelor agricole  +  Articolul 47(1) Proprietatea cooperativei agricole se compune dintr-o parte divizibilă și o parte indivizibilă.(2) Partea indivizibilă poate fi împărțită între membrii cooperatori în caz de dizolvare și lichidare. (la 13-01-2019, Alineatul (2) din Articolul 47 , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 )  +  Capitolul X Fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea cooperativelor agricole  +  Articolul 48(1) Cooperativa agricolă poate fi supusă fuziunii, divizării, dizolvării sau lichidării judiciare ca urmare a hotărârii adunării generale. Hotărârea trebuie luată cu votul a cel puțin doua treimi din numărul membrilor cooperatori.(2) Prin actul constitutiv se pot stabili condițiile de dizolvare a cooperativei agricole.(3) Hotărârea adunării generale privind dizolvarea cooperativei agricole se înregistrează la oficiul registrului comerțului.(4) În cazul în care, conform actului constitutiv, durata funcționării cooperativei agricole este limitată, dizolvarea are loc la data fixată, dacă membrii cooperativei agricole nu hotărăsc prelungirea duratei de funcționare.(5) Fuziunea cooperativelor agricole se face prin:a) absorbția de către o cooperativa agricolă a altei cooperative agricole, care își încetează existența;b) contopirea a doua sau mai multe cooperative agricole care își încetează existenta.(6) Divizarea cooperativei agricole poate fi totala sau parțială și poate avea loc prin:a) împărțirea patrimoniului cooperativei agricole care își încetează existenta intre doua sau mai multe cooperative agricole existente sau care iau astfel ființă;b) desprinderea și transmiterea unei părți din patrimoniul unei cooperative agricole către una sau mai multe cooperative agricole existente sau care iau astfel ființă.  +  Articolul 49Fuziunea sau divizarea are ca efect dizolvarea fără lichidare a cooperativei agricole care își încetează existența și transmiterea universala a patrimoniului sau către cooperativa agricolă sau cooperativele agricole beneficiare, în starea în care acesta se găsește la data fuziunii sau divizării.  +  Articolul 50(1) Administratorii cooperativelor agricole care fuzionează ori sunt supuse divizării trebuie să întocmească proiectul de fuziune sau de divizare, după caz, care va cuprinde:a) denumirea și sediul cooperativelor agricole care participa la operațiune;b) fundamentarea și condițiile fuziunii sau ale divizării;c) stabilirea și evaluarea activului și pasivului care se transmit cooperativelor agricole beneficiare;d) raportul de schimb al parților sociale;e) modalitățile de predare a parților sociale;f) cuantumul primei de fuziune sau de divizare;g) data situației financiare de fuziune sau a situației financiare de divizare, dată care va fi aceeași pentru toate cooperativele agricole participante;h) orice alte date care prezintă interes pentru operațiune.(2) Proiectul de fuziune sau de divizare trebuie supus aprobării adunărilor generale ale cooperativelor agricole care participa la aceasta în termen de 60 de zile de la data finalizării proiectului.(3) La convocarea adunării generale care urmează să aprobe fuziunea sau divizarea, trebuie să se pună la dispoziția membrilor cooperatori, la sediul social al cooperativelor agricole, următoarele documente:a) proiectul de fuziune sau de divizare;b) rapoartele redactate de administratorii fiecărei cooperative agricole în cauză cu privire la convenția și efectele fuziunii sau divizării proiectate;c) situația financiară de fuziune sau situația financiara de divizare;d) raportul cenzorilor.  +  Articolul 51Actele constitutive ale cooperativelor agricole nou-înființate prin fuziune sau divizare se aproba de adunările generale ale cooperativelor agricole care iau ființă.  +  Articolul 52(1) În cazul fuziunii prin absorbție, cooperativa agricolă absorbantă dobândește drepturile și este ținută de obligațiile cooperativei agricole pe care o absoarbe, iar în cazul fuziunii prin contopire, drepturile și obligațiile cooperativelor agricole care își încetează existența trec asupra noii cooperative agricole astfel înființate.(2) Cooperativele agricole care dobândesc bunuri prin efectul divizării răspund față de creditori pentru obligațiile cooperativei agricole care și-a încetat existența prin divizare sau fuziune, proporțional cu valoarea bunurilor dobândite, în afara de cazul în care prin actul de divizare sau de fuziune nu sunt stabilite alte condiții.  +  Articolul 53Dizolvarea cooperativei agricole poate avea loc și în următoarele situații:a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;b) diminuarea capitalului social sub jumătate din valoarea capitalului social minim prevăzut pentru constituirea cooperativei agricole;c) reducerea numărului de membri cooperatori sub numărul minim de membri cooperatori prevăzut de lege;d) nu s-au ținut adunările generale timp de 2 ani consecutivi;e) falimentul cooperativei agricole;f) imposibilitatea alegerii organelor de conducere în conformitate cu actul constitutiv;g) alte situații stabilite prin lege sau prin actul constitutiv al cooperativei agricole.  +  Articolul 54Cooperativele agricole constituite pe o durată determinată pot decide continuarea activității prin hotărâre a adunării generale, cu votul a două treimi din numărul total al membrilor cooperatori. Actul constitutiv poate fixa și alte condiții în afara de aceasta majoritate.  +  Articolul 55(1) Înainte de a se hotărî dizolvarea, cooperativa agricolă este supusă verificării de către compartimentul de control financiar de gestiune, al cărui raport este prezentat în adunarea generală.(2) Hotărârea adunării generale de continuare a activității cooperativei agricole trebuie anunțată membrilor cooperatori și va fi înregistrată în termen de 3 zile la oficiul registrului comerțului și la direcția generală a finanțelor publice.  +  Articolul 56(1) În cazul dizolvării și lichidării cooperativei agricole, adunarea generală sau, după caz, instanța judecătorească competentă va desemna lichidatorii.(2) Actul de numire a lichidatorilor trebuie depus la oficiul registrului comerțului pentru a fi înscris și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 57(1) Lichidatorii își desfășoară activitatea conform prevederilor Legii nr. 64/1995*) privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată.(2) În cazul lichidării, după achitarea datoriilor și restituirea parților sociale, cu aprobarea adunării generale, activul rămas în urma efectuării operațiunilor de lichidare se repartizează de către cooperativa agricolă membrilor săi, proporțional cu valoarea parților sociale vărsate. Notă
  *) Legea nr. 64/1995 a fost abrogată de alin. (3) al art. 156 din LEGEA nr. 85 din 5 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 21 aprilie 2006.
   +  Capitolul XI Uniunile de ramură ale cooperativelor agricole  +  Secţiunea 1 Organizarea și funcționarea uniunilor de ramură ale cooperativelor agricole  +  Articolul 58(1) Uniunile de ramură se înființează prin asocierea voluntară a cooperativelor agricole care își desfășoară activitatea în același domeniu.(2) O dată cu înființarea uniunii de ramură, fiecare cooperativa agricolă își poate preciza opțiunea pentru aderarea ei la uniunea de ramură a cooperativelor agricole.  +  Articolul 59Înființarea uniunilor de ramură ale cooperativelor agricole se poate face în baza statutului prin asocierea a cel puțin 5 cooperative agricole de profil.  +  Articolul 60(1) Uniunile de ramură ale cooperativelor agricole funcționează ca organisme reprezentative fără scop patrimonial, nonprofit, cu personalitate juridică și se înregistrează în registrul de asociații și fundații. Scopul lor este de a asigura, prin cooperare, serviciile necesare care să contribuie la dezvoltarea și modernizarea mijloacelor și metodelor de creștere a eficientei economice și de specializare și concentrare a activității cooperativelor agricole.(2) Uniunile de ramură ale cooperativelor agricole au următoarele atribuții:a) sprijină cooperativele agricole cooperatoare în domeniile economice, tehnice, financiare, bancare și altele asemenea, pe principiul mutualității;b) reprezintă, pe baza mandatului conferit, interesele cooperativelor agricole cooperatoare în fața instituțiilor publice și a instanțelor judecătorești, interne și internaționale;c) promovează cooperarea intre cooperativele agricole și agenți economici din țară și din străinătate.(3) Uniunea de ramură acționează pentru dezvoltarea și ameliorarea producției agricole, precum și pentru promovarea inițiativelor cu caracter social și cultural, în interesul cooperativelor agricole membre prin următoarele:a) asigura asistență tehnica, juridică și de interese în favoarea cooperativelor agricole membre;b) coordonează efectuarea de studii și cercetări în agricultură, înființarea de câmpuri experimentale și activitatea de difuzare a experienței avansate în domeniu.(4) Prin actul constitutiv al uniunilor de ramură se stabilesc:a) scopul și mijloacele de realizare a acestuia;b) delimitarea teritoriala a zonei de activitate;c) contribuția membrilor cooperatori la formarea capitalului uniunii de ramură și criteriile de participare la adunările generale;d) modul de dobândire și de pierdere a calității de asociat;e) modul de încetare a activității uniunilor de ramură.  +  Articolul 61(1) Cooperativele agricole asociate în uniunile de ramură pot constitui federații, după cum urmează:a) federațiile de marketing, care asigură aprovizionarea cooperativelor agricole cu inputuri și valorificarea produselor agricole ale acestora prin vânzare ca atare, semiprelucrate sau prelucrate; (la 29-07-2016, Lit. a) a alin. (1) al art. 61 a fost modificată de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. ) b) federații de asigurare mutuala a membrilor cooperatori.(2) Federațiile au scop nepatrimonial, se constituie la nivel regional și pot înființa numai sedii secundare.  +  Articolul 62Veniturile uniunilor de ramură ale cooperativelor agricole sunt formate din contribuțiile cooperativelor agricole cooperatoare, donații, subvenții și sponsorizări. Nivelul contribuțiilor cooperativelor agricole cooperatoare și criteriile de plata se stabilesc prin actul constitutiv.  +  Articolul 63Fuzionarea, dizolvarea și lichidarea se fac cu respectarea prezentei legi, a actului constitutiv și a altor dispoziții legale în domeniu.  +  Secţiunea a 2-a Organele de conducere ale uniunilor de ramură ale cooperativelor agricole  +  Articolul 64Organele de conducere ale uniunilor de ramură ale cooperativelor agricole sunt adunarea generală și consiliul de conducere.  +  Articolul 65(1) Adunarea generală este organul de conducere și este formată din totalitatea membrilor cooperatori.(2) Prin statut se stabilesc atribuțiile, modul de funcționare a adunării generale și modul de desemnare a delegațiilor persoanelor juridice cooperatoare, norma de reprezentare și principiul potrivit căruia fiecare cooperator membru are dreptul la un vot. (la 15-12-2011, Art. 65 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 274 din 7 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 12 decembrie 2011. )  +  Articolul 66Consiliul de conducere al uniunii de ramură este alcătuit din 5-11 membri aleși de adunarea generală pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea reînvestirii pentru încă 4 ani, în condițiile prevăzute în statut.  +  Articolul 67Modul de organizare și funcționare a consiliului de conducere se stabilește prin statut.  +  Articolul 68Hotărârile consiliului de conducere sunt duse la îndeplinire de un director executiv ajutat de persoane salariate.  +  Articolul 69Comisia de cenzori și alte organisme se aleg după procedura prevăzută la cooperativele agricole, iar atribuțiile acestora se stabilesc în actul constitutiv.  +  Articolul 69^1Uniunile de ramură ale cooperativelor agricole se pot asocia în organizații profesionale reprezentative la nivel național nonprofit, cu personalitate juridică și apolitică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. (la 13-01-2019, Sectiunea a 2-a din Capitolul XI a fost completata de Punctul 26, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 )  +  Capitolul XII Abrogat (la 13-01-2019, Capitolul XII a fost abrogat de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 )  +  Articolul 70Abrogat. (la 13-01-2019, Articolul 70 din Capitolul XII a fost abrogat de Punctul 28, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 )  +  Articolul 71Abrogat. (la 13-01-2019, Articolul 71 din Capitolul XII a fost abrogat de Punctul 28, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 )  +  Articolul 72Abrogat. (la 13-01-2019, Articolul 72 din Capitolul XII a fost abrogat de Punctul 28, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 )  +  Articolul 73Abrogat. (la 13-01-2019, Articolul 73 din Capitolul XII a fost abrogat de Punctul 28, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 )  +  Articolul 74Abrogat. (la 13-01-2019, Articolul 74 din Capitolul XII a fost abrogat de Punctul 28, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 )  +  Articolul 75Abrogat. (la 13-01-2019, Articolul 75 din Capitolul XII a fost abrogat de Punctul 28, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 )  +  Capitolul XIII Sprijinul statului pentru cooperativele agricole  +  Articolul 76(1) Activitatea cooperativelor agricole beneficiază de următoarele măsuri, care constituie derogări de la prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare:a) scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor agricole care procesează produsele agricole și/sau care produc/comercializează material genetic și/sau au activitate de creștere și/sau activitate de reproducție, astfel: pentru primii 5 ani de la data intrării în producție, în cazul celor nou-înființate și pentru o perioadă de 5 ani începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi, pentru cele deja înființate;b) scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor agricole prevăzute la art. 6 lit. b)-e), astfel: pentru primii 5 ani de la data intrării în producție în cazul celor nou-înființate și pentru o perioadă de 5 ani, începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi, pentru cele deja înființate care au realizat la data de 31 decembrie a anului calendaristic precedent o cifră de afaceri anuală netă de până la 3.000.000 euro, cursul de schimb fiind cel valabil la încheierea exercițiului financiar în care s-a realizat cifra de afaceri;c) scutirea membrilor de la plata impozitului pe venituri în cazul persoanelor juridice microîntreprinderi și de la plata impozitului pe norma de venit în cazul persoanelor fizice, respectiv persoană fizică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială, definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, pentru producția valorificată prin/către cooperativa agricolă; d) prin derogare de la dispozițiile Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, cooperativele agricole care îndeplinesc condițiile de microîntreprinderi nu intră sub incidența Titlului III «Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor» și datorează impozit pe profit;e) scutirea membrilor cooperatori de la plata impozitului pe clădirile și pe terenurile utilizate pentru producția valorificată prin/către cooperativa agricolă, inclusiv pentru bunurile aflate în patrimoniul de afectațiune al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016. (la 23-11-2020, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 76 , Capitolul XIII a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 265 din 20 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 20 noiembrie 2020 ) f) scutirea membrilor cooperativelor agricole de la plata impozitului pe arendă în cazul terenurilor luate în arendă de către cooperativele agricole de la aceștia.(2) Facilitățile fiscale prevăzute la alin. (1) lit. e) se acordă în integralitate membrilor cooperatori care au valorificat în anul anterior celui pentru care se datorează impozitele cel puțin 50% din producția obținută prin/către cooperativele agricole.(3) În cazul în care cooperativele agricole se lichidează voluntar într-o perioadă de timp mai mică decât cea pentru care acestea au beneficiat de scutirile prevăzute în prezenta lege, pentru sumele respective se recalculează impozitul pe profit și se percep creanțe fiscale accesorii potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, de la data aplicării facilității, potrivit legii. În acest caz, cooperativele agricole au obligația depunerii declarației fiscale rectificative.(4) Stabilirea criteriilor potrivit cărora membrii cooperatori vor beneficia de scutirile prevăzute la alin. (1) lit. e) se va face prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului finanțelor publice și ministrului dezvoltării regionale și administrației publice. (la 13-01-2019, Articolul 76 din Capitolul XIII a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 )  +  Articolul 76^1(1) Cooperativele agricole au acces la subvenții și la fondurile publice, precum și la fonduri europene, prevăzute în programul de susținere a agriculturii României.(2) Recunoașterea cooperativelor agricole ca grupuri de producători pentru a beneficia de toate drepturile prevăzute de legislația în vigoare se realizează de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(3) La cererea oricărui membru al cooperativei agricole, precum și a Oficiului Național al Registrului Comerțului, instanța de judecată va putea pronunța dizolvarea cooperativei agricole în cazul în care:a) cooperativa agricolă nu și-a depus situațiile financiare anuale și, după caz, situațiile financiare anuale consolidate, precum și raportările contabile la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în termenul prevăzut de lege, dacă perioada de întârziere depășește 2 ani;b) nu mai este o cooperativă agricolă activă, a încetat activitatea cooperativei agricole sau nu a fost reluată activitatea după perioada de inactivitate temporară, anunțată organelor fiscale și înscrisă în registrul comerțului, perioadă care nu poate depăși 2 ani de la data înscrierii în registrul comerțului. (la 23-11-2020, Articolul 76^1 din Capitolul XIII a fost completat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 265 din 20 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 20 noiembrie 2020 ) (la 13-01-2019, Capitolul XIII a fost completat de Punctul 30, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 )  +  Articolul 76^2(1) Se înființează Registrul Național al Cooperativelor Agricole din România, sistem electronic, constituit pe baza datelor și informațiilor furnizate de către Oficiul Național al Registrului Comerțului.(2) Registrul Național al Cooperativelor Agricole se realizează, se actualizează, se administrează și se publică de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe site-ul instituției. (la 23-11-2020, Alineatul (2) din Articolul 76^2 , Capitolul XIII a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 265 din 20 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 20 noiembrie 2020 ) (3) Oficiul Național al Registrului Comerțului are obligația de a transmite anual Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale datele și informațiile referitoare la parcurgerea etapelor procedurale de înființare și declarare a situațiilor financiare anuale, respectiv denumire forme juridice, codul CAEN - sector de activitate, cod fiscal, cifra de afaceri, profit sau pierderi, număr de membri, număr de angajați, anul înființării, localitatea, adresa și datele de contact: reprezentant, telefon, e-mail. (la 23-11-2020, Alineatul (3) din Articolul 76^2 , Capitolul XIII a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 265 din 20 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 20 noiembrie 2020 ) (la 13-01-2019, Capitolul XIII a fost completat de Punctul 30, Articolul I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019 )  +  Capitolul XIV Dispoziții finale  +  Articolul 77Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.Aceasta lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 9 decembrie 2004.Nr. 566.----