LEGE nr. 92 din 24 iulie 1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 30 iulie 1996  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Serviciul de Telecomunicații Speciale este organul central de specialitate, cu personalitate juridică, ce organizează, conduce, desfășoară, controlează și coordonează activitățile în domeniul telecomunicațiilor speciale pentru autoritățile publice din România și pentru alți utilizatori prevăzuți în anexa nr. 1.(2) Serviciul de Telecomunicații Speciale este singura autoritate care emite norme tehnice obligatorii în domeniul telecomunicațiilor speciale.(3) Telecomunicațiile speciale reprezintă transmisii, emisii sau recepții de semne, semnale, scrieri, imagini, sunete sau informații de orice natura prin fir, radio, sistem optic sau prin alte sisteme electromagnetice pentru utilizatorii prevăzuți la alin. (1).(4) Serviciul de Telecomunicații Speciale garantează protecția și confidențialitatea telecomunicațiilor speciale, acestea fiind exceptate de la regimul licențelor și al autorizațiilor prevăzute în Legea telecomunicațiilor.(5) Serviciul de Telecomunicații Speciale are structura militară și face parte din sistemul național de apărare.  +  Articolul 2Activitatea Serviciului de Telecomunicații Speciale este controlată de Parlamentul României, prin comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranța națională.  +  Articolul 3Activitatea Serviciului de Telecomunicații Speciale este organizată și coordonată de către Consiliul Suprem de Apărare a Tarii.  +  Articolul 4(1) Serviciul de Telecomunicații Speciale colaborează cu instituțiile din domeniul apărării, siguranței naționale și ordinii publice, cu Ministerul Comunicațiilor și cu regiile autonome aflate în coordonarea acestuia, cu operatorii și furnizorii de servicii de telecomunicații autorizați de Ministerul Comunicațiilor, precum și cu alte autorități publice ale statului.(2) Serviciul de Telecomunicații Speciale, cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii, poate stabili relații cu organisme similare din străinătate și poate încheia acorduri de cooperare cu acestea.  +  Articolul 5Serviciul de Telecomunicații Speciale își desfășoară activitatea cu respectarea Constituției României și a legilor tarii, a hotărîrilor Consiliului Suprem de Apărare a Tarii și ale Guvernului, precum și a regulamentelor militare generale.  +  Articolul 6(1) Cadrele militare și salariații civili din Serviciul de Telecomunicații Speciale au obligația de a asigura confidențialitatea în utilizarea telecomunicațiilor speciale, interceptarea comunicațiilor fiindu-le interzisă.(2) Personalul Serviciului de Telecomunicații Speciale are obligația de a păstra cu strictețe secretul de stat, militar și profesional, inclusiv după părăsirea serviciului.(3) Penetrarea, întreruperea funcționarii și distrugerea rețelelor de telecomunicații speciale, precum și interceptarea comunicațiilor în aceste rețele constituie amenințări la adresa siguranței naționale.  +  Capitolul 2 Organizarea, funcționarea și atribuțiile Serviciului de Telecomunicații Speciale  +  Articolul 7(1) Structura generală a Serviciului de Telecomunicații Speciale, atribuțiile componentelor sale funcționale, efectivele și resursele în timp de pace și în timp de război, regimul rețelelor și echipamentelor de telecomunicații speciale și mobilizarea serviciului se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare care se aproba de către Consiliul Suprem de Apărare a Tarii.(2) Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale poate aduce modificări în interiorul structurilor organizatorice, în limita efectivelor totale stabilite, până la nivelul direcțiilor inclusiv.  +  Articolul 8(1) Conducerea Serviciului de Telecomunicații Speciale este asigurată de un director, cu rang de secretar de stat, numit de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii, la propunerea președintelui acestuia.(2) Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale răspunde în fața Consiliului Suprem de Apărare a Tarii pentru activitatea pe care o desfășoară și prezintă acestuia rapoarte anuale.(3) În exercitarea atribuțiilor ce-i revin, directorul este ajutat de un prim-adjunct, care este și înlocuitorul sau, precum și de doi adjuncți.(4) Prim-adjunctul și adjuncții au rang de subsecretari de stat și sînt numiți de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii, la propunerea directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale.(5) În Serviciul de Telecomunicații Speciale funcționează Consiliul director, ca organ deliberativ, și Biroul executiv, care asigura conducerea operativă a instituției. Componenta Consiliului director și a Biroului executiv se stabilește prin regulamentul de organizare și funcționare.(6) Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale dispune de un aparat de lucru format din sectoare și compartimente pentru control, asistență juridică, relații cu publicul, secretariat, protecția informativă a activității și a personalului.  +  Articolul 9Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale are calitatea de ordonator principal de credite bugetare, în condițiile legii.  +  Articolul 10În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, directorul emite, potrivit legii, ordine și instrucțiuni.  +  Articolul 11Serviciul de Telecomunicații Speciale are următoarele atribuții:a) administrează, exploatează și dezvolta rețelele de telecomunicații speciale, prevăzute în anexa nr. 2;b) gestionează spectrul de frecvente radio cu utilizare guvernamentală, ce îi este atribuit pentru telecomunicații speciale;c) tine evidenta și monitorizează pe teritoriul național, în scopul protecției, spectrul de frecvente radio aflat în gestiunea sa și al organismelor ce fac parte din sistemul național de apărare, în baza unor protocoale încheiate cu acestea;d) executa controlul tehnic al rețelelor de telecomunicații din administrarea sa și asigura confidențialitatea telecomunicațiilor speciale;e) organizează și conduce pregătirea pentru lupta și mobilizare proprie, în conformitate cu prevederile legale, cu ordinele, instrucțiunile și regulamentele militare;f) la proclamarea stării de asediu sau de urgență, la declararea mobilizării ori a stării de război asigura cu prioritate legăturile speciale pentru Marele Cartier General și celelalte componente ale sistemului național de apărare, la nivel central și teritorial, conform legii;g) colaborează cu Ministerul Comunicațiilor și cu instituțiile din domeniul apărării, siguranței naționale și ordinii publice, în baza unei metodologii comune, în scopul asigurării compatibilității sistemelor proprii de telecomunicații cu cele din sistemul național de apărare, precum și cu rețeaua publică de telecomunicații;h) asigura măsurile privind siguranța națională în domeniul sau de activitate, conform legislației în vigoare;i) asigura inviolabilitatea instalațiilor, echipamentelor și rețelelor de telecomunicații speciale, conform prevederilor legale;j) asigura respectarea specificațiilor și a standardelor tehnice și de calitate, prevăzute de reglementările legale în vigoare, în scopul dezvoltării infrastructurii telecomunicațiilor speciale;k) organizează rețelele și efectuează prestațiile de telecomunicații speciale avînd în vedere interesele beneficiarilor;l) stabilește criteriile de repartizare a posturilor de abonat utilizatorilor prevăzuți la anexa nr. 1 și le prezintă spre aprobare Consiliului Suprem de Apărare a Tarii;m) desfășoară alte activități necesare, cum sînt: aprovizionarea tehnico-materială, inclusiv importuri, cercetare și proiectare tehnologică și în informatica, activități de personal și învățămînt, de transport, de asistență medicală și recuperatorie și activități social-culturale și sportive pentru personalul propriu, conform reglementărilor legale.n) poate realiza venituri extrabugetare din prestații de servicii de telecomunicații în condițiile legii, care vor fi destinate dezvoltării sistemului de telecomunicații speciale. (la 12-02-2002, Lit. n) a art. 11 a fost introdusă de pct. 1 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 12 februarie 2002. )  +  Capitolul 3 Personalul Serviciului de Telecomunicații Speciale  +  Articolul 12(1) Personalul Serviciului de Telecomunicații Speciale este format din cadre militare și salariați civili.(2) Cadrele militare din Serviciul de Telecomunicații Speciale își desfășoară activitatea în condițiile legii și ale regulamentelor militare generale.(3) Pentru salariații civili se aplica prevederile Codului muncii, ale celorlalte legi din domeniul muncii și protecției sociale, ale Regulamentului de ordine interioară al salariaților civili, precum și ale ordinelor emise de directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale.  +  Articolul 13(1) Serviciul de Telecomunicații Speciale este organ de mobilizare, care tine evidenta personalului existent la pace și a rezerviștilor cuprinși în documentele de mobilizare.(2) Normele de funcționare și activitatea de mobilizare și evidenta se stabilesc de comun acord cu Statul Major General al Ministerului Apărării Naționale.  +  Articolul 14Serviciul de Telecomunicații Speciale organizează un sistem propriu de instruire și de perfecționare a pregătirii cadrelor militare în activitate, în rezerva și a salariaților civili, iar pe baza de protocol, prin instituțiile de specialitate aparținând structurilor sistemului național de apărare, învățământului universitar și, după caz, în cadrul unor servicii și firme de specialitate din țara sau din străinătate.  +  Articolul 15Regulamentul privind descrierea și portul uniformelor se aproba prin ordin al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale.  +  Articolul 16Prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare se aplica și personalului Serviciului de Telecomunicații Speciale.  +  Capitolul 4 Asigurarea materială și financiară  +  Articolul 17(1) Serviciul de Telecomunicații Speciale elaborează și fundamentează proiectul bugetului propriu de venituri și cheltuieli.(2) Fondurile necesare pentru desfășurarea activității Serviciului de Telecomunicații Speciale se asigura de la bugetul de stat și din surse extrabugetare.(3) Serviciul de Telecomunicații Speciale primește și administrează bunuri proprietate publică și privată a statului, putând să le închirieze în funcție de regimul lor juridic, reținând o cota-parte de 50% din valoarea chiriei, și poate efectua, în condițiile legii, prestații de servicii de telecomunicații pentru persoane juridice publice sau private. Veniturile astfel obținute vor fi utilizate integral pentru finanțarea cheltuielilor materiale și de capital, iar disponibilul rămas la sfârșitul anului va fi reportat în anul următor și va fi folosit cu aceeași destinație.(4) Înzestrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale se realizează din producția interna și din import.(5) La apariția unor lucrări suplimentare ori neprevăzute execuția lor va putea începe numai cu asigurarea resurselor financiare necesare și cu respectarea prevederilor legale. (la 12-02-2002, Art. 17 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 12 februarie 2002. )  +  Articolul 18Terenurile, mijloacele fixe, mijloacele circulante, precum și orice alte bunuri prevăzute în tabelele de înzestrare constituie patrimoniul Serviciului de Telecomunicații Speciale.  +  Articolul 19(1) Serviciul de Telecomunicații Speciale are în dotare armament, muniție și tehnica de lupta pentru autoapărare și pentru protecția obiectivelor în care își desfășoară activitatea.(2) Paza exterioară a obiectivelor se realizează cu efective de jandarmi din cadrul Ministerului de Interne, pe baza de protocol.  +  Capitolul 5 Dispoziții finale  +  Articolul 20Emblema Serviciului de Telecomunicații Speciale este prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 21Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 22Hotărârea Guvernului nr. 229 din 27 mai 1993, precum și orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentei legi se abroga.Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședința din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI
  VALER SUIAN
  Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  MARȚIAN DAN
   +  Anexa nr. 1LISTAutilizatorilor rețelelor de telecomunicații speciale1. Parlamentul României.2. Președinția României.3. Guvernul României.4. Instituțiile care desfășoară activități în domeniul apărării, siguranței naționale și ordinii publice.5. Administrația publică centrală și locală și/sau unitățile aflate în subordinea, în administrarea sau sub autoritatea acesteia care desfășoară activități de interes public național. (la 19-07-2015, Pct. 5 din anexa 1 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 197 din 9 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2015. ) 6. Autoritatea judecătorească:– Curtea Supremă de Justiție– Ministerul Public– Consiliul Superior al Magistraturii.7. Curtea de Conturi.8. Curtea Constituțională.9. Organele de conducere din cadrul organismelor guvernamentale și al unor organisme neguvernamentale de interes național.10. Uniunea Națională a Barourilor din România. (la 23-11-2020, Anexa 1 a fost completată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 266 din 20 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 20 noiembrie 2020 ) 11. Uniunea Națională a Notarilor Publici din România. (la 23-11-2020, Anexa 1 a fost completată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 266 din 20 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 20 noiembrie 2020 )  +  Anexa nr. 2LISTArețelelor speciale și de cooperare din administrarea Serviciului de Telecomunicații SpecialeA. Rețele speciale1. Rețeaua telefonica urbana "S" în municipiul București.2. Rețeaua telefonica interurbană "T.O." în municipiul București și în teritoriu.3. Rețeaua de teleconferință "T.O." în municipiul București și în teritoriu.4. Rețeaua telefonica internațională criptată "I.C.S.".5. Rețeaua telegrafică internațională criptată.6. Rețelele de radiocomunicații convenționale și/sau cu acces multiplu în benzile de frecventa gestionate de Serviciul de Telecomunicații Speciale în București și în teritoriu.7. Rețelele de radiorelee aflate în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale în București și în teritoriu.8. Rețeaua de radiocomunicații cifrate pe unde scurte în București și în teritoriu.9. Rețeaua de monitorizare a spectrului de frecvente pentru asigurarea protecției rețelelor de radiocomunicații speciale, precum și a celor din administrarea celorlalte instituții din domeniul apărării, siguranței naționale și ordinii publice.10. Rețeaua de telex cifrată în București și în teritoriu.B. Rețele de cooperare1. Rețeaua telefonica interurbană de cooperare "I.C." în municipiul București și în teritoriu.2. Rețelele telefonice urbane de cooperare "C" în municipiul București și în teritoriu.3. Rețelele de transmisii de date urbane și interurbane, care funcționează pe sistemele din administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale.C. Rețele, infrastructuri, sisteme, servicii și aplicații în diferite tehnologii informatice și de comunicații, cu soluții de securitate asociate (la 23-11-2020, Anexa 2 a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 266 din 20 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 20 noiembrie 2020 ) D. Servicii de încredere calificată (la 23-11-2020, Anexa 2 a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 266 din 20 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 20 noiembrie 2020 )  +  Anexa nr. 3EMBLEMA SERVICIULUI DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE-------