ORDONANȚĂ nr. 78 din 24 august 2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 30 august 2000  Titlul ordonanței a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.Titlul ordonanței a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 lit. F pct. 6 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanța.  +  Articolul 1(1) Vehiculele rutiere pot fi comercializate, înmatriculate sau înregistrate în România numai după omologarea și certificarea autenticității acestora, după caz, de către Regia Autonomă «Registrul Auto Român», denumită în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor. (la 10-10-2009, Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) (2) Categoriile de vehicule pentru care este obligatorie omologarea în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării în România se stabilesc prin reglementările RNTR 2 și RNTR 7, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor. (la 10-10-2009, Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) (3) De la data aderării României la Uniunea Europeană sunt exceptate de la prevederile alin. (1) vehiculele rutiere noi care dețin omologare comunitară (CE) de tip a întregului vehicul valabilă.(4) Abrogat. (la 10-10-2009, Alin. (4) al art. 1 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) (5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) privind omologarea vehiculele rutiere utilizate care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) au fost omologate comunitar;b) au fost înmatriculate ultima dată într-un stat membru al Uniunii Europene;c) nu au suferit modificări constructive în raport cu datele înscrise în certificatul de înmatriculare. (la 10-10-2009, Alin. (5) al art. 1 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) (6) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) privind omologarea vehiculele rutiere lente care au fost deja înmatriculate într-un stat membru al Uniunii Europene. (la 23-11-2020, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 260 din 20 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1112 din 20 noiembrie 2020 ) (7) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) vehiculele rutiere noi achiziționate până la data de 30 aprilie 2020, aparținând categoriei T1, nivel de poluare I, echipate cu motoare a căror putere din construcție se situează între 37 și 75 kW. Aceste vehicule vor fi omologate, la cererea deținătorilor în vederea eliberării cărții de identitate, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (la 23-11-2020, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 260 din 20 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1112 din 20 noiembrie 2020 ) (la 25-10-2005, Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005. )  +  Articolul 1^1În sensul prezentei ordonanțe termenii de mai jos au următorul înțeles:1. vehicul rutier - un sistem mecanic care circula pe drumurile publice din România, cu sau fără mijloace de autopropulsare, și care se utilizează în mod normal pentru transportul de persoane și/sau mărfuri ori efectuarea de servicii sau lucrări;2. vehicul rutier nou - un vehicul rutier aflat înaintea primei înmatriculări, primei înregistrări sau primei utilizări, după caz;3. vehicul rutier utilizat - un vehicul rutier care nu îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 2 pentru a fi considerat ca vehicul rutier nou;4. acordurile de la Geneva - Acordul privind adoptarea de prescripții tehnice uniforme aplicabile vehiculelor cu roti, echipamentelor și pieselor ce pot fi montate sau utilizate pe vehicule cu roti și condițiile de recunoaștere reciprocă a omologărilor eliberate pe baza acestor prescripții, încheiat la Geneva la 20 martie 1958, la care România a aderat prin Decretul nr. 371/1976, și Acordul privind adoptarea de reglementări tehnice mondiale aplicabile autovehiculelor, precum și echipamentelor și componentelor ce pot fi montate și/sau utilizate pe autovehicule, încheiat la Geneva la 25 iunie 1998, la care România a aderat prin Legea nr. 97/2002.5. prima utilizare a unui vehicul - punerea în exploatare pentru prima dată a unui vehicul care nu se înmatriculează sau înregistrează; (la 18-12-2005, Pct. 5 al art. 1^1 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005, care completează art. I din ORDONANȚA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005. ) 6. deținătorul omologării de tip - persoana juridică ce a obținut omologarea de tip. Persoana juridică poate fi producătorul vehiculului, reprezentantul acestuia sau importatorul, după caz; (la 10-10-2009, Pct. 6 al art. 1^1 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009, prin înlocuirea termenului "fabricant" cu termenul "producător". ) 7. cartea de identitate a vehiculului - document eliberat de R.A.R., care atestă faptul că un vehicul a fost omologat și îndeplinește condițiile tehnice privind siguranța circulației, protecția mediului și folosința conform destinației; (la 18-12-2005, Pct. 7 al art. 1^1 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005, care completează art. I din ORDONANȚA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005. ) 8. certificat de autenticitate - document eliberat de R.A.R. pentru un vehicul care a corespuns verificărilor efectuate la certificarea autenticității; (la 18-12-2005, Pct. 8 al art. 1^1 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005, care completează art. I din ORDONANȚA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005. ) 9. omologarea de tip a întregului vehicul - omologare acordată unui vehicul în ansamblul său, pe baza omologărilor de tip ale vehiculului în ceea ce privește sistemele, echipamentele, componentele, piesele și/sau unitățile tehnice separate existente, după caz. În cazul în care una sau mai multe dintre omologările menționate nu pot fi prezentate, acestea se vor acorda pe baza încercărilor efectuate de către R.A.R. sau de alte servicii tehnice evaluate de R.A.R., care să ateste respectarea condițiilor tehnice prevăzute în legislația în vigoare, în funcție de categoria vehiculului respectiv; (la 10-10-2009, Pct. 9 al art. 1^1 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) 10. omologare de tip a unui vehicul în ceea ce privește sistemele, echipamentele, componentele, piesele și unitățile tehnice separate - procedura prin care R.A.R. certifică faptul că un tip de vehicul rutier îndeplinește cerințele aplicabile pentru sistemul, echipamentul, componenta, piesa sau unitatea tehnică separată respectivă, potrivit legislației în vigoare. (la 10-10-2009, Pct. 10 al art. 1^1 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) 11. serviciu tehnic - organizația sau organismul desemnat în urma evaluării de R.A.R. drept laborator de încercări, în vederea efectuării de încercări, sau drept organism de evaluare a conformității producției, în vederea efectuării evaluării inițiale și a altor încercări sau inspecții, în numele R.A.R.; (la 10-10-2009, Pct. 11 al art. 1^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) 12. certificat de conformitate - documentul eliberat de producător și care certifică faptul că, în momentul fabricării, un vehicul aparținând seriei tipului omologat comunitar a respectat toate reglementările referitoare la omologarea vehiculelor rutiere; (la 10-10-2009, Pct. 12 al art. 1^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) 13. dispozitiv de manipulare - orice element de proiectare menit să influențeze eficiența sistemului de control al emisiilor motorului. (la 10-10-2009, Pct. 13 al art. 1^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) 14. vehicul rutier lent - vehicul rutier antrenat de un motor încorporat și care constructiv pe drum plan nu se poate deplasa cu o viteză mai mare de 25 km/h. (la 23-11-2020, Articolul 1^1 a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 260 din 20 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1112 din 20 noiembrie 2020 ) (la 25-10-2005, Art. 1^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005. )  +  Articolul 2(1) Pentru fiecare tip de vehicul rutier omologat de tip, R.A.R. eliberează producătorului vehiculului, reprezentantului acestuia sau importatorului: (la 10-10-2009, Partea introductivă a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009, prin înlocuirea termenului "fabricant" cu termenul "producător". ) a) certificatul de omologare națională a unui tip de vehicul. În baza omologării naționale de tip a întregului vehicul, deținătorul omologării de tip eliberează o copie a certificatului de omologare de tip pe care se va atesta conformitatea vehiculului fabricat cu tipul omologat și care va însoți fiecare vehicul fabricat în conformitate cu tipul de vehicul omologat; saub) certificatul de omologare CE a unui tip de vehicul, de la data aderării României la Uniunea Europeană. În baza omologării comunitare (CE) de tip a întregului vehicul, deținătorul omologării de tip eliberează un certificat de conformitate care va însoți fiecare vehicul fabricat în conformitate cu tipul de vehicul omologat.(1^1) Pentru fiecare vehicul rutier omologat individual, R.A.R eliberează solicitantului omologării, la cererea acestuia, un certificat de omologare individuală. (la 10-10-2009, Alin. (1^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) (2) În vederea înmatriculării, a înregistrării sau a comercializării în România, R.A.R. eliberează cartea de identitate a vehiculului, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe. (la 10-10-2009, Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) (3) În vederea eliberării cărții de identitate a vehiculelor, R.A.R. asigură și încadrarea acestora din punct de vedere tehnic, inclusiv în ceea ce privește nivelul emisiilor poluante. Caracteristicile tehnice ale unui vehicul înscrise de R.A.R. în cartea de identitate reprezintă datele oficiale de referință pentru acel vehicul. (la 18-12-2005, Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANȚA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005. ) (la 25-10-2005, Art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005. )  +  Articolul 3Omologarea unui vehicul rutier este de tip sau individuală, după cum urmează:a) omologarea națională de tip a întregului vehicul - procedura prin care R.A.R. sau o autoritate competentă din alt stat membru al Uniunii Europene certifică faptul că un tip de vehicul rutier îndeplinește cerințele prevăzute de legislația națională în vigoare, valabilitatea omologării fiind limitată la teritoriul statului care a acordat-o;b) omologarea individuală a unui vehicul - procedura prin care R.A.R. sau o autoritate competentă din alt stat membru al Uniunii Europene certifică faptul că un vehicul rutier îndeplinește individual cerințele prevăzute de legislația națională în vigoare, valabilitatea omologării fiind limitată la teritoriul statului care a acordat-o;c) omologarea comunitară (CE) de tip a întregului vehicul - procedura prin care R.A.R. sau o autoritate competentă din alt stat membru al Uniunii Europene certifică faptul că un tip de vehicul rutier îndeplinește cerințele prevăzute de legislația comunitară în vigoare, valabilitatea omologării fiind extinsă pe tot teritoriul Uniunii Europene. (la 10-10-2009, Art. 3 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. )  +  Articolul 4(1) Omologarea individuală a unui vehicul rutier se acorda pentru:a) vehiculele rutiere noi fabricate, importate sau introduse în România, în număr de cel mult 10 bucăți de același tip, de către aceeași persoana juridică sau fizica;b) vehiculele rutiere utilizate care nu au mai fost înmatriculate în România, cu excepția vehiculelor rutiere prevăzute la art. 1 alin. (5); (la 10-10-2009, Lit. b) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) c) vehiculele rutiere care au suferit modificări ale caracteristicilor menționate în cartea de identitate a vehiculului. (la 18-12-2005, Lit. c) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005, care modifică pct. 6 al art. I din ORDONANȚA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005. ) (2) Omologarea individuală se acordă de R.A.R. prin reprezentanțele sale teritoriale. (la 10-10-2009, Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) (la 25-10-2005, Art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005. )  +  Articolul 5(1) Omologarea națională de tip a întregului vehicul se acordă de către R.A.R., la cererea producătorului, a reprezentantului acestuia sau a importatorului, persoana juridică română. (la 10-10-2009, Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009, prin înlocuirea termenului "fabricant" cu termenul "producător". ) (2) La omologarea națională de tip a întregului vehicul, R.A.R. recunoaște certificatele de omologare de tip ale unui vehicul în ceea ce privește sistemele, componentele și unitățile tehnice separate ale acestuia, emise de către autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene în baza directivelor specifice aplicabile, și certificatele de omologare de tip ale unui vehicul în ceea ce privește echipamentele, piesele și componentele acestuia emise de către autoritățile competente din statele care sunt părți contractante la acordurile de la Geneva în baza regulamentelor CEE-ONU aplicabile. (la 10-10-2009, Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009, prin înlocuirea sintagmei "entități tehnice" cu sintagma "unități tehnice separate". ) (3) Omologarea comunitară (CE) de tip a întregului vehicul se acordă de către R.A.R., la cererea producătorului sau a reprezentantului acestuia, de la data aderării României la Uniunea Europeană. (la 10-10-2009, Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009, prin înlocuirea termenului "fabricant" cu termenul "producător". ) (4) La omologarea comunitară (CE) de tip a întregului vehicul, R.A.R. recunoaște certificatele de omologare de tip ale unui vehicul în ceea ce privește sistemele, componentele și/sau unitățile tehnice separate ale acestuia, emise de autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene în temeiul actelor normative comunitare aplicabile, precum și certificatele de omologare de tip ale unui vehicul în ceea ce privește echipamentele, piesele și componentele acestuia, emise de autoritățile competente din statele care sunt părți contractante la acordurile de la Geneva în baza regulamentelor CEE-ONU aplicabile și recunoscute prin legislația comunitară ca fiind echivalente cu actele normative comunitare aplicabile. (la 10-10-2009, Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) (la 25-10-2005, Art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005. )  +  Articolul 6(1) Este interzisă comercializarea unui vehicul rutier care nu a fost omologat, de tip sau individual, ori căruia nu i s-a eliberat cartea de identitate a vehiculului de R.A.R potrivit prevederilor prezentei ordonanțe.(2) De la prevederile alin. (1) sunt exceptate vehiculele rutiere care nu se supun omologării potrivit reglementărilor în vigoare. (la 10-10-2009, Art. 6 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. )  +  Articolul 7(1) Omologarea națională de tip a unui vehicul în ceea ce privește sistemele, echipamentele, piesele, componentele și/sau unitățile tehnice separate ale acestuia se acordă de R.A.R., la cererea producătorului, a reprezentantului acestuia sau a importatorului, dacă vehiculul îndeplinește cerințele legale aplicabile. (la 10-10-2009, Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) (2) În baza omologării naționale de tip a unui vehicul în ceea ce privește sistemele, echipamentele, piesele, componentele și unitățile tehnice separate ale acestuia, R.A.R. eliberează un certificat de omologare națională de tip. (la 10-10-2009, Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009, prin înlocuirea sintagmei "entități tehnice" cu sintagma "unități tehnice separate". ) (3) Omologarea comunitară (CE) de tip a unui vehicul în ceea ce privește sistemele, componentele și/sau unitățile tehnice separate ale acestuia se acordă de R.A.R., la cererea producătorului sau a reprezentantului acestuia, dacă vehiculul îndeplinește cerințele legale aplicabile. (la 10-10-2009, Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) (4) În baza omologării comunitare (CE) de tip a unui vehicul în ceea ce privește sistemele, componentele și unitățile tehnice separate ale acestuia, R.A.R. eliberează un certificat de omologare comunitară (CE) de tip. (la 10-10-2009, Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009, prin înlocuirea sintagmei "entități tehnice" cu sintagma "unități tehnice separate". ) (5) Omologarea internațională (CEE-ONU) de tip a unui vehicul în ceea ce privește echipamentele, piesele și/sau componentele acestuia se acordă de R.A.R., la cererea producătorului sau a reprezentantului acestuia, dacă vehiculul îndeplinește cerințele legale aplicabile. (la 10-10-2009, Alin. (5) al art. 7 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) (6) În baza omologării internaționale (CEE-ONU) de tip a unui vehicul în ceea ce privește echipamentele, piesele și componentele acestuia, R.A.R. eliberează un certificat de omologare internațională (CEE-ONU) de tip. (la 25-10-2005, Art. 7 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005. )  +  Articolul 7^1(1) R.A.R. poate refuza, pe motive întemeiate, să acorde omologarea, în cazul în care constată că un tip de vehicul rutier, deși se conformează reglementărilor aplicabile, prezintă un risc serios pentru siguranța rutieră sau dăunează semnificativ mediului înconjurător și/sau sănătății publice.(2) În situația în care R.A.R. consideră că anumite vehicule rutiere noi, care dețin omologare comunitară (CE) de tip acordată de un alt stat membru al Uniunii Europene, prezintă un risc serios pentru siguranța rutieră sau dăunează semnificativ mediului înconjurător și/sau sănătății publice, acesta poate refuza, pe motive întemeiate, pentru o perioadă de maximum 6 luni, eliberarea cărții de identitate a vehiculului în vederea înmatriculării, a înregistrării sau a comercializării. În acest caz, R.A.R. informează de îndată producătorul, celelalte state membre și Comisia Europeană, precizând motivele refuzului, în special dacă acesta este rezultatul lacunelor din reglementările relevante sau al aplicării incorecte a cerințelor relevante. (la 10-10-2009, Art. 7^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. )  +  Articolul 7^2Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate competentă în domeniu, asigură notificarea R.A.R. ca autoritate și serviciu tehnic pentru omologarea și supravegherea introducerii pe piață a vehiculelor rutiere, precum și notificarea celorlalte servicii tehnice evaluate de R.A.R, după caz, către Comisia Europeană și Secretariatul General al Organizației Națiunilor Unite, potrivit procedurilor prevăzute de actele comunitare și de acordurile de la Geneva. (la 10-10-2009, Art. 7^2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. )  +  Articolul 8(1) Eliberarea certificatelor de omologare internațională (CEE-ONU) pentru vehiculele rutiere în ceea ce privește echipamentele, piesele și componentele acestora se face în conformitate cu acordurile de la Geneva. Ministerul Transporturilor prin R.A.R. și, respectiv, R.A.R. sunt desemnate de Guvernul României, parte contractantă la acordurile de la Geneva, ca departament administrativ și, respectiv, serviciu tehnic, în conformitate cu acordurile de la Geneva.(2) R.A.R. îndeplinește în numele Ministerului Transporturilor procedurile administrative referitoare la aplicarea acordurilor de la Geneva. (la 25-10-2005, Art. 8 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005. )  +  Articolul 9(1) Pentru menținerea în circulație, vehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate în România, care au suferit modificări ale caracteristicilor menționate în cartea de identitate a vehiculului, trebuie supuse omologării individuale și modificării cărții de identitate a vehiculului. (la 18-12-2005, Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005, care modifică pct. 11 al art. I din ORDONANȚA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005. ) (2) La modificările menționate la alin. (1), în cazul intervenției la sistemele care privesc siguranța circulației, protecția mediului, eficienta energetica și protecția împotriva furturilor și care sunt reglementate de directivele/regulamentele Uniunii Europene sau de regulamentele CEE-ONU, trebuie utilizate numai echipamente, componente, unități tehnice separate, piese și materiale de exploatare de origine sau omologate ori certificate conform legislației în vigoare. (la 10-10-2009, Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009, prin înlocuirea sintagmei "entități tehnice" cu sintagma "unități tehnice separate". ) (3) Modificările menționate la alin. (2) pot fi efectuate numai de operatori economici autorizați de R.A.R., conform legislației în vigoare.----------Art. 9 a fost reintrodus de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.  +  Articolul 10(1) Cartea de identitate a vehiculului conține date despre vehicul și proprietarii pe numele cărora acesta a fost înmatriculat succesiv.(2) Datele despre vehicul se înscriu de către R.A.R. și, după caz, de către deținătorul omologării de tip a întregului vehicul. (la 25-10-2005, Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005. ) (3) Datele despre proprietari se înscriu de către autoritatea competenta care efectuează înmatricularea, potrivit legii.(4) Autoritatea competenta care efectuează înmatricularea înscrie proprietarul vehiculului la rubrica "deținători" din cartea de identitate a vehiculului.(5) La înstrăinarea vehiculului ultimul proprietar al acestuia are obligația de a transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului.(6) La radierea unui vehicul rutier, ca urmare a scoaterii definitive din România sau a dezmembrării la scoaterea din uz a acestuia, autoritatea competentă care efectuează radierea are obligația de a reține cartea de identitate a vehiculului și de a o transmite R.A.R. Pe cartea de identitate a vehiculului se menționează Vehicul scos definitiv din România sau Vehicul dezmembrat. (la 10-10-2009, Alin. (6) al art. 10 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) (la 29-07-2003, Art. 10 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 230 din 23 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 30 mai 2003. )  +  Articolul 11(1) Eliberarea cărții de identitate se face cu respectarea următoarelor condiții:a) în cazul omologării individuale, precum și în cazul vehiculelor rutiere deja înmatriculate sau înregistrate în România, dacă vehiculul poate fi identificat și corespunde normelor tehnice de siguranță a circulației rutiere, de protecție a mediului, precum și folosinței căreia îi este destinat;b) în cazul existenței unei omologări naționale de tip a întregului vehicul valabile, pe baza copiei certificatului de omologare națională de tip a întregului vehicul;c) în cazul existenței unei omologări comunitare (CE) de tip a întregului vehicul valabile, pe baza certificatului de conformitate CE și a acordării numărului național de registru;d) în cazul vehiculelor prevăzute la art. 1 alin. (5), dacă vehiculul corespunde din punctul de vedere al stării tehnice.(2) Cu excepția cazurilor prevăzute la art. 7^1, nu este permisă refuzarea eliberării cărții de identitate a vehiculului în vederea înmatriculării, a înregistrării sau a comercializării vehiculelor rutiere, din motive privind construcția sau funcționarea lor, dacă acestea respectă reglementările aplicabile. (la 10-10-2009, Art. 11 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. )  +  Articolul 12(1) Vehiculele rutiere prezentate în vederea omologării individuale sau eliberării cărții de identitate a vehiculului, care nu pot fi identificate de R.A.R. din cauza lipsei sau modificării numerelor de identificare a acestora, așa cum au fost ele realizate de către constructor sau de către autoritățile competente, după caz, nu pot obține eliberarea cărții de identitate a vehiculului și nici eliberarea certificatului de autenticitate.(2) Vehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate în România, care nu pot fi identificate, nu pot obține eliberarea certificatului de autenticitate și nici eliberarea/modificarea cărții de identitate a vehiculului. (la 18-12-2005, Art. 12 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005, care modifică pct. 15 al art. I din ORDONANȚA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005. )  +  Articolul 13(1) La înmatriculare în România, deținătorii vehiculelor rutiere, cu excepția celor noi, vor face dovada efectuării de către R.A.R. a certificării autenticității acestora.(2) Certificarea autenticității unui vehicul rutier consta, după caz, în:a) atestarea faptului că principalele sale elemente de identificare sunt originale și/sau nu au fost supuse unor modificări neautorizate;b) atestarea identității vehiculului în raport cu datele menționate în cartea de identitate a acestuia;c) abrogată; (la 30-06-2016, Lit. c) a alin. (2) al art. 13 a fost abrogată de pct. II al art. 14, Cap. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016. ) d) atestarea faptului că formularul-tip al documentului care confirma înmatricularea anterioară a vehiculului, eliberat de autoritățile competente din țara de proveniență, este autentic (numai pentru vehiculele aflate la prima înmatriculare în România).(3) Activitatea de certificare a autenticității se efectuează prin metode nedistructive de către R.A.R. (la 18-12-2005, Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005, care modifică pct. 16 al art. I din ORDONANȚA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005. ) (4) Certificarea autenticității se efectuează pentru:a) vehiculele rutiere utilizate supuse omologării individuale în vederea primei înmatriculări în România;b) abrogată; (la 30-06-2016, Lit. b) a alin. (4) al art. 13 a fost abrogată de pct. II al art. 14, Cap. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016. ) c) vehiculele rutiere prevăzute la art. 1 alin. (5).(5) Pentru vehiculele care corespund din punctul de vedere al certificării autenticității, R.A.R. eliberează un certificat de autenticitate. (la 18-12-2005, Alin. (5) al art. 13 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005, care modifică pct. 16 al art. I din ORDONANȚA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005. ) (6) Pentru vehiculele care nu corespund din punctul de vedere al certificării autenticității, în raportul de verificare eliberat se menționează motivele deciziei R.A.R. (la 10-10-2009, Alin. (6) al art. 13 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) (7) Sunt exceptate de la certificarea autenticității autovehiculele destinate exclusiv competițiilor sportive și vehiculele istorice. (la 18-12-2005, Alin. (7) al art. 13 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005, care modifică pct. 16 al art. I din ORDONANȚA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005. ) (8) Certificatul de autenticitate al unui vehicul rutier este valabil pentru o singură înmatriculare, dar nu mai mult de 60 de zile calendaristice de la data eliberării acestuia. (la 10-10-2009, Alin. (8) al art. 13 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) (la 25-10-2005, Art. 13 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANȚA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005. )  +  Articolul 13^1Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale conform prevederilor prezentei ordonanțe, R.A.R. are acces la bazele de date referitoare la evidenta vehiculelor rutiere înmatriculate și înregistrate în România, precum și la bazele de date privind vehiculele date în urmărire pe plan intern și internațional aflate la dispoziția autorităților competente din România, pe baza de protocol încheiat între autorități. (la 25-10-2005, Art. 13^1 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005. )  +  Articolul 13^2Deținătorul unei omologări de tip are următoarele obligații:a) să informeze de îndată R.A.R. asupra oricărei modificări a datelor din dosarul de omologare;b) să notifice R.A.R. cu privire la încetarea definitivă a producției unui anumit tip de vehicul;c) să notifice R.A.R. cu privire la cazurile în care o omologare de tip pentru un vehicul este pe cale să își înceteze valabilitatea;d) să informeze de îndată R.A.R. în cazul în care este obligat să recheme o serie de vehicule care au fost deja înmatriculate, înregistrate sau puse în comercializare, deoarece unul sau mai multe sisteme, echipamente, componente sau unități tehnice separate instalate pe vehicul prezintă un risc important pentru siguranța rutieră, sănătatea publică sau protecția mediului înconjurător;e) să propună R.A.R. soluții adecvate pentru eliminarea riscurilor prevăzute la lit. d);f) să nu comunice utilizatorilor date tehnice diferite de datele aprobate de autoritatea de omologare;g) să pună la dispoziția utilizatorilor toate informațiile relevante, precum și instrucțiunile necesare care descriu orice condiții speciale sau restricții privind utilizarea vehiculului rutier, în cazul în care reglementarea aplicabilă conține astfel de dispoziții;h) să pună la dispoziția producătorilor de echipamente, componente, piese sau unități tehnice separate toate datele necesare pentru omologarea de tip sau certificarea acestor produse. În acest caz, producătorul vehiculului poate impune un acord obligatoriu producătorilor acestor produse, pentru a proteja confidențialitatea oricăror date care nu sunt destinate publicului, inclusiv a celor legate de drepturile de proprietate intelectuală;i) să furnizeze R.A.R. inclusiv datele și specificațiile tehnice care ar putea duce la rechemare sau la retragerea omologării de tip;j) să nu utilizeze dispozitive de manipulare a performanțelor sau a funcționării vehiculelor rutiere, cu excepția cazurilor prevăzute în reglementările aplicabile în domeniu;k) să asigure accesul la informații, potrivit reglementărilor aplicabile în domeniu. (la 10-10-2009, Art. 13^2 a fost introdus de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. )  +  Articolul 13^3Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanțe atrage răspunderea disciplinară, contravențională, civilă sau penală, după caz, potrivit legii. (la 10-10-2009, Art. 13^3 a fost introdus de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. )  +  Articolul 14(1) Constituie contravenții următoarele fapte:a) comercializarea unui vehicul rutier care nu este omologat sau nu corespunde cu omologarea acordată, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe;b) comercializarea unui vehicul rutier care nu deține cartea de identitate a vehiculului eliberată de către R.A.R., potrivit prevederilor prezentei ordonanțe;c) menținerea în circulație a unui vehicul care a suferit modificări ale caracteristicilor care se înscriu în cartea de identitate a vehiculului, fără ca aceste modificări să fi fost menționate în cartea de identitate;d) nerespectarea de către deținătorul unei omologări de tip a obligațiilor prevăzute la art. 13^2 lit. a)-e) și i);e) nerespectarea de către deținătorul unei omologări de tip a obligațiilor prevăzute la art. 13^2 lit. f), g), h) și k);f) nerespectarea de către deținătorul unei omologări de tip a obligației prevăzute la art. 13^2 lit. j).g) utilizarea strategiilor de invalidare, constând în strategii de control al emisiilor care reduc eficiența dispozitivelor de control al emisiilor în cadrul unor condiții de mediu sau de funcționare ale motorului, întâlnite în timpul funcționării normale a motorului sau în afara procedurilor de testare pentru omologarea de tip, săvârșită de producătorul autovehiculului; (la 31-12-2012, Lit. g) a alin. (1) al art. 14 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 278 din 7 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 12 decembrie 2011. ) h) modificarea sistemelor de control al emisiilor de NO(x), săvârșită de producătorul autovehiculului, de operatorii economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive sau de reconstrucție a vehiculelor rutiere ori de conducătorul autovehiculului; (la 31-12-2012, Lit. h) a alin. (1) al art. 14 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 278 din 7 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 12 decembrie 2011. ) i) conducerea unui autovehicul fără reactiv consumabil, săvârșită de conducătorul autovehiculului. (la 31-12-2012, Lit. i) a alin. (1) al art. 14 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 278 din 7 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 12 decembrie 2011. ) (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, cea prevăzută la lit. c);b) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. d), e) și h) (la 31-12-2012, Lit. b) a alin. (2) al art. 14 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 278 din 7 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 12 decembrie 2011. ) c) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. b), f) și g); (la 31-12-2012, Lit. c) a alin. (2) al art. 14 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 278 din 7 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 12 decembrie 2011. ) d) cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, cea prevăzută la lit. a).e) cu amendă de la 100 lei la 300 lei, cea prevăzută la lit. i). (la 31-12-2012, Lit. e) a alin. (2) al art. 14 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 278 din 7 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 12 decembrie 2011. ) (3) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se constată și se sancționează de personalul R.A.R. împuternicit în acest scop de către Ministerul Transporturilor.(4) Nivelul amenzilor prevăzute la alin. (2) se actualizează prin hotărâre a Guvernului în funcție de rata inflației.(5) Prevederile prezentei ordonanțe referitoare la contravenții se completează cu cele ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 10-10-2009, Art. 14 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. )  +  Articolul 14^1Resursele necesare pentru exercitarea activității de control și supraveghere a introducerii vehiculelor pe piața din România se asigură de Ministerul Transporturilor. (la 10-10-2009, Art. 14^1 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. )  +  Articolul 15(1) R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, îndeplinește următoarele atribuții în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe:a) acordă omologarea națională de tip a întregului vehicul;b) acordă omologarea comunitară (CE) de tip a întregului vehicul, de la data aderării României la Uniunea Europeană;c) acordă omologarea națională de tip a unui vehicul în ceea ce privește sistemele, echipamentele, piesele, componentele și unitățile tehnice separate ale acestuia; (la 10-10-2009, Lit. c) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009, prin înlocuirea sintagmei "entități tehnice" cu sintagma "unități tehnice separate". ) d) acordă omologarea comunitară (CE) de tip a unui vehicul în ceea ce privește sistemele, componentele și unitățile tehnice separate ale acestuia, de la data aderării României la Uniunea Europeană; (la 10-10-2009, Lit. d) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009, prin înlocuirea sintagmei "entități tehnice" cu sintagma "unități tehnice separate". ) e) acordă omologarea internațională (CEE-ONU) de tip a unui vehicul în ceea ce privește echipamentele, piesele și componentele acestuia;f) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării naționale de tip a întregului vehicul;g) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării comunitare (CE) de tip a întregului vehicul, de la data aderării României la Uniunea Europeană;h) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării naționale de tip a unui vehicul în ceea ce privește sistemele, echipamentele, componentele și unitățile tehnice separate ale acestuia; (la 10-10-2009, Lit. h) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009, prin înlocuirea sintagmei "entități tehnice" cu sintagma "unități tehnice separate". ) i) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării comunitare (CE) de tip a unui vehicul în ceea ce privește sistemele, componentele și unitățile tehnice separate ale acestuia, de la data aderării României la Uniunea Europeană; (la 10-10-2009, Lit. i) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009, prin înlocuirea sintagmei "entități tehnice" cu sintagma "unități tehnice separate". ) j) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării internaționale (CEE-ONU) de tip a unui vehicul în ceea ce privește echipamentele, piesele și componentele acestuia;k) verifică la deținătorul omologării de tip conformitatea producției și ia măsurile necesare pentru menținerea acesteia pe toată durata de fabricație a tipului respectiv de vehicul;l) impune deținătorului omologării de tip menționat la lit. k) remedierea defecțiunilor de fabricație constatate în mod repetat la mai multe vehicule rutiere de același tip și care pun sau pot pune în pericol siguranța circulației ori protecția mediului;m) supraveghează conformitatea cu tipul omologat a vehiculelor rutiere introduse pentru prima dată pe piață; (la 10-10-2009, Lit. m) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) n) abrogată; (la 10-10-2009, Lit. n) a alin. (1) al art. 15 a fost abrogată de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) o) acordă omologarea individuală a unui vehicul rutier;p) efectuează încercările necesare pentru verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării individuale a unui vehicul;r) eliberează cartea de identitate a vehiculului;s) asigură modificarea cărții de identitate a vehiculelor care au suferit modificări ale caracteristicilor menționate în cartea de identitate a vehiculului; (la 18-12-2005, Lit. s) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005, care modifică pct. 19 al art. I din ORDONANȚA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005. ) t) asigură eliberarea duplicatului la cartea de identitate a vehiculului;u) efectuează operațiunile impuse la certificarea autenticității vehiculelor și eliberează certificatul de autenticitate. (la 10-10-2009, Lit. u) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) v) evaluează serviciile tehnice, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare; (la 10-10-2009, Lit. v) a alin. (1) al art. 15 a fost introdusă de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) x) îndeplinește funcția de serviciu tehnic. (la 10-10-2009, Lit. x) a alin. (1) al art. 15 a fost introdusă de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) (1^1) Dacă R.A.R. constată că vehiculele rutiere noi pe care le-a omologat nu mai sunt conforme cu tipul care a fost omologat, R.A.R. ia măsurile necesare pentru a se asigura că vehiculele rutiere produse se conformează tipului omologat. (la 10-10-2009, Alin. (1^1) al art. 15 a fost introdus de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) (2) În funcție de neconformitățile constatate, măsurile prevăzute la alin. (1^1) pot avea în vedere sistarea comercializării și/sau retragerea lotului de vehicule rutiere neconforme, cu interdicția comercializării sau a folosirii până la remediere, retragerea din circulație a vehiculelor rutiere neconforme cu tipul omologat ori, după caz, retragerea omologării de tip. (la 10-10-2009, Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) (3) Cheltuielile datorate retragerii din circulație, remedierii neconformităților și repunerii în circulație a vehiculelor sau, după caz, a lotului de vehicule se suporta de către deținătorul omologării de tip.(4) În situația în care R.A.R. constată că producătorul nu informează, nu propune și/sau nu pune în practică măsurile corective necesare pentru eliminarea riscurilor prevăzute la art. 13^2 lit. d), acesta ia măsurile prevăzute la alin. (2). (la 10-10-2009, Alin. (4) al art. 15 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) (la 25-10-2005, Art. 15 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005. )  +  Articolul 16(1) La epuizarea spațiului destinat înscrierii caracteristicilor tehnice ale vehiculului ori a datelor de identitate ale deținătorilor, R.A.R. este obligat să elibereze o noua carte de identitate a vehiculului.(2) Pentru situații speciale, Ministerul Transporturilor poate aproba eliberarea cărților de identitate cu valabilitate limitată în timp, dar nu mai mult de un an. (la 25-10-2005, Art. 16 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANȚA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005. )  +  Articolul 16^1(1) În cazul pierderii, furtului sau al distrugerii cărții de identitate a vehiculului ori al nerespectării dispozițiilor art. 10 alin. (5), R.A.R. poate emite un duplicat al cărții de identitate a vehiculului, după identificarea vehiculului.(2) Procedura de eliberare a duplicatului cărții de identitate a vehiculului, în situațiile prevăzute la alin. (1), precum și documentele necesare se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.(3) Pentru emiterea de către R.A.R. a unui duplicat al cărții de identitate a vehiculului nu este necesară publicarea pierderii, furtului sau distrugerii acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. (la 16-07-2018, Articolul 16^1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 109 din 16 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 17 mai 2018 )  +  Articolul 16^2Abrogat. (la 16-07-2018, Articolul 16^2 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 109 din 16 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 17 mai 2018 )  +  Articolul 17(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Transporturilor va emite reglementările și normele tehnice privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România.(2) Reglementările și normele tehnice privind omologarea vehiculelor rutiere, eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere și certificarea autenticității vehiculelor rutiere, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România, se reactualizează de către Ministerul Transporturilor și se aprobă prin ordin al ministrului, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanțe.(3) Instrucțiunile privind completarea cărții de identitate la înmatricularea vehiculelor se reactualizează de către Ministerul Transporturilor, Ministerul Finanțelor Publice și de autoritatea competenta care efectuează înmatricularea și se aprobă prin ordin comun al ministrului transporturilor, ministrului finanțelor publice și ministrului autorității competente care efectuează înmatricularea, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanțe.(4) Reglementările, normele tehnice și instrucțiunile prevăzute la alin. (1), (2) și (3) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se actualizează ori de câte ori este nevoie. (la 29-07-2003, Art. 17 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 230 din 23 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 30 mai 2003. )  +  Articolul 17^1(1) Prin ordin al ministrului transporturilor se stabilesc:a) categoriile de vehicule pentru care este obligatorie omologarea în vederea înmatriculării sau înregistrării în România;b) categoriile de vehicule pentru care se aplica omologarea națională de tip a întregului vehicul și categoriile de vehicule pentru care se aplica omologarea comunitară de tip (CE) a întregului vehicul;c) procedura de acordare a omologării de tip a întregului vehicul;d) procedura de acordare a omologării de tip a vehiculului în ceea ce privește sistemele, echipamentele, componentele și unitățile tehnice separate ale acestuia; (la 10-10-2009, Lit. d) a alin. (1) al art. 17^1 a fost modificată de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009, prin înlocuirea sintagmei "entități tehnice" cu sintagma "unități tehnice separate". ) e) procedura de acordare a omologării individuale a vehiculului;f) procedura de certificare a autenticității vehiculelor;g) condițiile tehnice aplicabile în vederea acordării omologării de tip a întregului vehicul;h) condițiile tehnice aplicabile în vederea acordării omologării de tip a vehiculului în ceea ce privește sistemele, echipamentele, componentele și unitățile tehnice separate ale acestuia; (la 10-10-2009, Lit. h) a alin. (1) al art. 17^1 a fost modificată de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009, prin înlocuirea sintagmei "entități tehnice" cu sintagma "unități tehnice separate". ) i) condițiile tehnice aplicabile în vederea acordării omologării individuale a vehiculului.(2) Prin ordin comun al ministrului transporturilor, al ministrului afacerilor interne și al ministrului finanțelor publice se stabilesc instrucțiunile privind cartea de identitate a vehiculului.(3) Pe data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (2) se abroga Hotărârea Guvernului nr. 610/1992 privind cartea de identitate a vehiculului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 21 octombrie 1992, și Instrucțiunile ministrului de interne, ale ministrului finanțelor și ale ministrului transporturilor nr. 290/2.802/1.189/1993 de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 610/1992 privind cartea de identitate a vehiculului, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 28 mai 1993.(4) Ordinele prevăzute la alin. (1) și (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se actualizează ori de câte ori este nevoie. (la 25-10-2005, Art. 17^1 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANȚA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005. )  +  Articolul 18La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abroga art. 5-7, art. 8 lit. f) și g), art. 9 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 594/1991 privind verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice de către autovehiculele și remorcile acestora care circula pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 81 și art. 82 alin. (2) din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor în acest sector, republicat, cu modificările ulterioare, precum și alte dispoziții contrare.Prezenta ordonanță transpune prevederile art. 3 pct. 4, 5 (parțial), 6, 31 și 36, art. 4 alin. (3) (parțial) și alin. (4) (parțial), art. 8 alin. (3) (parțial), art. 13 alin. (1) (parțial), art. 17 alin. (3) (parțial) și alin. (4) (parțial), art. 24 alin. (5) (parțial) și alin. (6) (parțial), art. 29 alin. (1) (parțial), art. 30 alin. (1) (parțial), art. 32 alin. (1), (2) (parțial) și alin. (3) (parțial), art. 35 alin. (1), art. 37 alin. (1) (parțial) și alin. (2) (parțial), art. 38 alin. (1), art. 43 alin. (1) (parțial), art. 46 (parțial) din Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 263 din 9 octombrie 2007. (la 10-10-2009, Mențiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost introdusă de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. )
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Anca Boagiu
  --------