LEGE Nr. 79 din 20 iulie 1992cu privire la constituirea şi utilizarea fondului special din sumele încasate din vînzarea locuinţelor construite din fondurile statului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 178 din 28 iulie 1992  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se constituie "Fondul special" din sumele încasate din vînzarea, către populaţie, a locuinţelor construite din fondurile statului, în suma de 57,6 miliarde lei. Veniturile fondului special constituit potrivit alin. 1 reprezintă încasările integrale obţinute în perioada 1 ianuarie - 31 august 1991, precum şi 50% din încasările obţinute în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 1991 din vînzarea către populaţie, în condiţiile legii, a locuinţelor construite din fondurile statului. Începînd cu data de 1 septembrie 1991, pînă la 31 decembrie 1992, 50% din încasările obţinute din vînzarea locuinţelor construite din fondurile statului se cuvin bugetului de stat.  +  Articolul 2Fondul special, constituit potrivit prevederilor art. 1 alin. 1, se repartizează şi utilizează conform bugetului anexat.  +  Articolul 3Administrarea fondului special constituit la nivel central se asigura de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, iar a celor constituite la nivel local, de către autorităţile publice locale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1991 privind finanţele publice.  +  Articolul 4Excedentul fondului special constituit la nivel central, realizat la 31 decembrie 1992, precum şi încasările din rambursarea creditelor acordate populaţiei pentru construcţii de locuinţe din depozitul prevăzut la capitolul II lit. B pct. 2.6 din anexa şi dobinzile aferente acestor credite vor fi utilizate pentru rambursarea împrumuturilor angajate pentru datoria publică şi plata dobinzilor la aceste împrumuturi. Excedentul rezultat din execuţia fondurilor constituite din sumele repartizate consiliilor judeţene şi Primăriei municipiului Bucureşti în anul 1991 şi sumele reprezentind 50% din încasările obţinute în anul 1992 din vînzarea locuinţelor construite din fondurile statului rămîn la dispoziţia autorităţilor publice locale respective pentru a fi utilizate în finanţarea cheltuielilor de natura celor prevăzute în capitolul II lit. A din anexa.  +  Articolul 5Începînd cu 1 ianuarie 1993, încasările ce se vor obţine din vînzarea în condiţiile legii a locuinţelor construite din fondurile statului se vor face venit la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în care se afla situate locuintele respective. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 iulie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORIONEL ROMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 iulie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU  +  Anexa
    BUGETUL  fondului special constituit din sumele încasate din vînzarea locuinţelor construite din fondurile statului
    VenituriSume  - milioane lei -CheltuieliSume  - milioane lei -
    I.Încasări totale la fondul special constituit din vînzarea locuinţelor construite din fondurile statului57.649,9II.Cheltuieli totale din fondul special constituit din vînzarea locuinţelor construite din fondurile statului56.630,1
      din care:       din care:  
      A.Sume repartizate la dispoziţia consiliilor judeţene şi A Primăriei municipiului Bucureşti, reprezentînd 50% din încasările obţinute din vînzarea locuinţelor în anul 199131.353,9   a.Cheltuieli din sumele repartizate la dispoziţia consiliilor judeţene şi a Primăriei municipiului Bucureşti din acestea, pentru:30.340,9
              1.construcţii de locuinţe, lucrări edilitar-gospodăreşti aferente locuinţelor, precum şi lucrări privind expertizarea şi consolidarea locuinţelor din fondurile statului afectate de seisme17.154,3
                2.investiţii pentru activitatea de gospodărie comunală, vizînd alimentări cu apă, staţii de epurare a apelor şi alte lucrări edilitar-gospodăreşti9.237,3
                3.investiţii pentru transportul urban de călători2.459,3
                4.sume repartizate de consiliile judeţene şi Primăria municipiului Bucureşti la fondul constituit pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor din anul 1991 în judeţele Bacău, Neamţ şi Suceava1.350,0
                5.sume repartizate de consiliile judeţene şi Primăria municipiului Bucureşti pentru înlăturarea efectelor cutremurului din decembrie 1991 în judeţul Timiş140,0
                Disponibil care se reportează în anul 1992  
      B.Sume repartizate la fondul special constituit la nivel central, reprezentînd 50% din încasările obţinute în perioada 1 ianuarie - 31 august 199126.296,0   B.Cheltuieli din sumele repartizate la fondul constituit la nivel central din acestea, pentru:26.289,2
              1.plăţi efectuate potrivit prevederilor Legiinr. 7/1992 pentru investiţii nedecontate de la buget în anul 19909.479,2
              2.cheltuieli cu caracter de urgenţă, care se înscriu în cadrul programului vizînd restructurarea economiei naţionale16.810,0
                din care:  
                2.1.finanţarea investiţiilor la obiectivul "Port Constanţa Sud - Zona liberă", pentru a asigura continuarea şi terminarea celui de-al doilea mol, din care: 2.000,0 milioane lei pentru rambursarea creditului bancar acordat, cu garanţia statului, Administraţiei Portului Constanţa - R.A.3.800,0
                2.2.finanţarea investiţiilor la obiectivul "Metrou" Bucureşti, pentru a asigura continuarea lucrărilor la magistrala 4 de metrou, din care: 1.400,0 milioane lei pentru rambursarea creditului bancar acordat, cu garanţia statului, Societăţii Comerciale "Metrou" - S.A. Bucureşti2.600,0
                2.3.finanţarea investiţiilor şi altor cheltuieli la Regia Autonomă "Metrorex" Bucureşti în vederea creării condiţiilor de siguranţă în circulaţia cu metroul3.100,0
                2.4.finanţarea continuării obiectivului de investiţii "Electrificarea liniei de cale ferată Suceava-Ilva Mică-Beclean pe Someş"1.500,0
                2.5.finanţarea parţială a lucrărilor necesare opririi alunecărilor de teren pe căile de comunicaţii de pe Valea Oltului, zona Brezoi-Cîineni - la km 226 + 800 - 227 + 350 D.N. 7 şi la km 341 + 580 - 341 + 830 pe calea ferată Rîmnicu Vîlcea-Sibiu600,0
                2.6.constituirea unui depozit la Casa de Economii şi Consemnaţiuni în vederea creditării construcţiilor de locuinţe5.000,0
                2.7.achiziţionarea de utilaje în vederea retehnologizării imprimeriilor prin care se realizează producţia de carte şcolară210,0
                Disponibil la finele anului 19926,8
  ----------------------------