NORMĂ din 4 septembrie 2020pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală care stabilește condițiile în care se derulează operațiunile de import, export, tranzit și comerț intraunional de produse alimentare de origine nonanimală și de produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman supuse controlului oficial pentru siguranța alimentelor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 29 septembrie 2020  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 152/3.476/2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 885 din 29 septembrie 2020.
  Notă
  Potrivit art. 5 din ORDINUL nr. 152/3.476/2020, astfel cum a fost modificat prin ORDINUL nr. 186/3.874/2020, prezenta normă intră în vigoare în 120 de zile de la data publicării.
   +  Capitolul I Definiții  +  Articolul 1În înțelesul prezentei norme, termenii și sintagmele de mai jos au următoarele semnificații:a) produse alimentare de origine nonanimală - legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari, fructe, cafea, ceai, mate și mirodenii, cereale, semințe, gume, rășini, seve și extracte vegetale, grăsimi și uleiuri de origine vegetală, zaharuri, băuturi alcoolice, nealcoolice și oțet, procesate sau nu, produse obținute din acestea, suplimente alimentare, produse chimice anorganice și organice utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare, precum și orice alte produse care sunt destinate consumului uman și care nu sunt de origine animală;b) produse chimice anorganice și organice - produse care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate consumului uman;c) documente însoțitoare - documente emise de producător/exportator sau de autoritățile competente care atestă că produsele alimentare de origine nonanimală și produsele chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate consumului uman sunt conforme cu prevederile legislației în vigoare din țara de destinație;d) puncte de intrare - puncte de trecere a frontierei de stat a României stabilite pentru importul, exportul și tranzitul mărfurilor supuse controalelor pentru siguranța alimentelor, prevăzute în anexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, al ministrului administrației și internelor, al ministrului mediului și gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecție la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieșire, a punctelor de intrare desemnate, precum și a programului de lucru al acestora, cu modificările și completările ulterioare;e) birou vamal - orice birou la care pot fi îndeplinite toate sau unele dintre formalitățile vamale prevăzute în reglementările vamale; f) controlul documentar - verificarea de către inspectorul autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor a documentelor care însoțesc un transport de produse alimentare de origine nonanimală și de produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate consumului uman, cum ar fi certificatul de calitate, buletinul de analiză, certificatul de sănătate și alte documente în care sunt specificate țara de origine, unitatea producătoare și care atestă că produsele sunt în conformitate cu legislația Uniunii Europene și națională din domeniul siguranței alimentelor;g) control de identitate - verificarea conformității transportului cu informațiile din documentele însoțitoare, efectuată de către inspectorul autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, pentru a se asigura că documentele însoțitoare corespund cu marfa transportată și cu eticheta produsului;h) control fizic - controlul efectuat de către inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din punctele de intrare și din cadrul structurii cu atribuții în controlul pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, asupra produselor alimentare de origine nonanimală și produselor chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate consumului uman, care poate include prelevarea de probe în vederea efectuării testelor de laborator; controlul se realizează în funcție de riscul cunoscut sau posibil pentru anumite produse alimentare; i) condiții de import - cerințele privind siguranța alimentelor, stabilite prin actele normative în vigoare, pentru produsele alimentare de origine nonanimală și pentru produsele chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate consumului uman, supuse controlului oficial privind siguranța alimentelor de origine nonanimală, ce urmează a fi importate în România; j) comerțul intraunional de produse alimentare de origine nonanimală - schimburile comerciale de produse alimentare de origine nonanimală pe teritoriul Uniunii Europene între statele membre;k) import - totalitatea operațiunilor aplicabile produselor alimentare de origine nonanimală și produselor chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate consumului uman având ca destinație România, de la sosirea acestora pe teritoriul Uniunii Europene până la punerea la dispoziția operatorilor economici pentru scopurile declarate;l) reimport - totalitatea operațiunilor aplicabile produselor alimentare de origine nonanimală și produselor chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate consumului uman care au fost exportate de pe teritoriul României către o țară terță și care sunt refuzate de aceasta; m) tranzitul - totalitatea operațiunilor prin care un transport de produse alimentare de origine nonanimală și produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate consumului uman, provenind dintr-o țară terță, traversează teritoriul României, având ca destinație finală o altă țară terță;n) export - expedierea produselor alimentare de origine nonanimală și a produselor chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate consumului uman de pe teritoriul României pe teritoriul țărilor terțe; o) transport de produse alimentare de origine nonanimală importate și produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate consumului uman - transport de bunuri de același tip, înscrise în aceleași documente care însoțesc transportul, încărcat în același mijloc de transport, provenind din aceeași țară sau regiune a unei țări și pentru care se întocmește același document de intrare; un transport poate conține unul sau mai multe loturi;p) document de intrare - documentul care se completează de operatorul economic sau reprezentantul legal al acestuia și de autoritatea competentă care confirmă finalizarea controalelor oficiale și însoțește transportul de produse alimentare de origine nonanimală și produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate consumului uman, până la destinația finală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;q) operator economic - orice persoană fizică sau juridică autorizată cu activitate în domeniul alimentar, implicată în derularea operațiunilor comerciale de import, export, tranzit și comerț intraunional de produse alimentare de origine nonanimală și produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate consumului uman, care răspunde de mărfuri și de îndeplinirea cerințelor legislației din domeniul alimentelor referitoare la import, export și comerț intraunional, sau reprezentantul legal al acesteia;r) inspector al autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor - personal de specialitate angajat, în condițiile legii, al direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, cu atribuții de control oficial, conform fișei postului, care își desfășoară activitatea în punctele de intrare, respectiv în cadrul structurii cu atribuții în efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București;s) document de înregistrare pentru siguranța alimentelor - documentul emis de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, pentru activitățile din unitățile supuse înregistrării în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Capitolul II Dispoziții generale  +  Articolul 2(1) Prezenta normă nu se aplică transporturilor de produse alimentare de origine nonanimală și de produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate consumului uman, pentru care sunt stabilite condiții speciale de import la nivelul Uniunii Europene și pentru care au fost emise, în punctul de intrare, documente sanitare comune de intrare conform următoarelor acte normative: a) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1.793 din 22 octombrie 2019 privind intensificarea temporară a controalelor oficiale și măsurile de urgență care reglementează intrarea în Uniune a anumitor bunuri din anumite țări terțe, de punere în aplicare a Regulamentelor (UE) 2017/625 și (CE) nr. 178/2002 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 669/2009, (UE) nr. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 și (UE) 2018/1.660 ale Comisiei; b) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/6 al Comisiei din 5 ianuarie 2016 de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima, și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 322/2014, cu modificările și completările ulterioare; c) Decizia de punere în aplicare (CE) 2011/884 a Comisiei din 22 decembrie 2011 privind măsurile de urgență în ceea ce privește orezul modificat genetic neautorizat în produsele din orez originare din China și de abrogare a Deciziei 2008/289/CE, cu modificările și completările ulterioare.(2) Nu fac obiectul prezentei norme produsele prevăzute în anexa nr. 2 care au o altă utilizare decât consumul uman.(3) În cazul produselor care au o altă utilizare decât consumul uman, operatorii economici prezintă inspectorilor autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor o declarație pe propria răspundere, în original, conform modelului din anexa nr. 3, și copii după certificatul/extrasul fiscal și după certificatul de înregistrare la registrul comerțului; exemplarul original al declarației se îndosariază la punctul de intrare, iar o copie a acestei declarații se transmite direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, pe raza căreia se află unitatea de destinație a societății comerciale menționate în declarație. (4) În cazul produselor care au altă utilizare decât consumul uman, inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din punctul de intrare completează în partea B a documentului de intrare, la poziția 20 - „Observații“, că „produsele nu fac obiectul controlului pentru siguranța alimentelor la frontieră“, semnează și ștampilează documentul. (5) Documentul completat se prezintă autorității vamale pentru importul transportului respectiv, iar o copie rămâne operatorului economic; de asemenea, documentul se transmite direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, care înregistrează acest document. (6) Transporturile cu bunurile care nu fac obiectul controlului pentru siguranța alimentelor la frontieră nu sunt supuse tarifării prevăzute de Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1/2006 pentru aprobarea tarifelor sanitare veterinare privind finanțarea inspecțiilor și controalelor veterinare la frontieră, pentru controlul furajelor de origine vegetală destinate animalelor, produselor medicinale de uz veterinar și produselor de origine nonanimală, cu modificările ulterioare.(7) La solicitarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București verifică dacă produsele care au fost declarate ca având o altă utilizare decât cea destinată consumului uman au fost folosite în scopul declarat, conform declarației pe propria răspundere.  +  Capitolul III Obligațiile operatorilor economici în derularea operațiunilor de import, export și comerț intraunional de produse alimentare de origine nonanimală și produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate consumului uman supuse controlului oficial pentru siguranța alimentelor  +  Secţiunea 1 Import  +  Articolul 3Transporturile de produse alimentare de origine nonanimală și produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate consumului uman, provenite din țări terțe, definite la art. 1 lit. a) și b) și prevăzute în anexa nr. 2, pot fi importate numai în conformitate cu procedurile stabilite în prezenta normă.  +  Articolul 4Transporturile de produse alimentare de origine nonanimală și produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman, provenite din țări terțe, pot intra în România numai printr-un punct de intrare, respectiv printr-un birou vamal, atunci când transporturile intră printr-un punct de trecere a frontierei situat pe teritoriul unui alt stat membru, altul decât punctul de intrare.  +  Articolul 5(1) La importul de produse alimentare de origine nonanimală și produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate consumului uman, prevăzute în anexa nr. 2, operatorul economic trebuie să notifice data și ora estimate pentru sosirea transportului la punctul de intrare, precum și natura lotului, cu cel puțin 24 de ore înaintea sosirii transportului. (2) Notificarea la punctul de intrare se realizează prin transmiterea, prin fax sau prin alt mijloc de comunicare agreat, a documentului de intrare prevăzut în anexa nr. 1, completat și semnat în partea A de către operatorul economic care derulează operațiuni de import. (3) Transporturile de produse alimentare de origine nonanimală și produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate consumului uman, importate prin punctele de intrare, trebuie să fie însoțite până la destinație de originalul documentului de intrare prevăzut în anexa nr. 1, semnat și ștampilat de inspectorul autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor. (4) La importul produselor alimentare de origine nonanimală și al produselor chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate consumului uman operatorii au obligația de a achita tariful stabilit prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1/2006, cu modificările ulterioare.(5) Operatorii economici au obligația de a achita tariful aferent analizei probelor prelevate potrivit prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare, și de a transmite dovada achitării acestuia la punctul de intrare sau la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, după caz.(6) Operatorii economici prezintă inspectorilor autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, în original, documentele prevăzute la art. 1 lit. c), care atestă că produsele alimentare de origine nonanimală și produsele chimice organice și anorganice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate consumului uman sunt conforme cu legislația Uniunii Europene și cu legislația națională din domeniul siguranței alimentelor; de asemenea, la solicitarea inspectorilor autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, operatorii economici prezintă și alte documente însoțitoare ale transportului, precum certificate emise de autoritatea competentă din țara de origine, certificatul de origine, facturi, fișe tehnice, documente vamale, scrisoarea de trăsură pentru transportul rutier, care permit verificarea concordanței dintre documente și produsele de origine nonanimală din cadrul transportului. (7) Documentele care însoțesc transporturile de produse alimentare de origine nonanimală, prevăzute la art. 1 lit. c), și etichetele aplicate pe unitățile de ambalaj ale produselor de origine nonanimală trebuie să prevadă originea produselor și numărul/numerele lotului/loturilor care alcătuiesc transportul. (la 12-11-2020, Alineatul (7) din Articolul 5 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 186 din 3 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1069 din 12 noiembrie 2020 ) (8) Operatorii economici trebuie să prezinte inspectorilor autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor documentul de înregistrare pentru siguranța alimentelor pentru activitățile de depozitare și/sau producere a produselor alimentare; operatorii economici care desfășoară activitatea de depozitare în spații închiriate, aflate în cadrul unor obiective supuse înregistrării pentru siguranța alimentelor, trebuie să prezinte inspectorilor autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor documentul individual de înregistrare pentru siguranța alimentelor pentru fiecare dintre aceste spații. (la 12-11-2020, Alineatul (8) din Articolul 5 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 186 din 3 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1069 din 12 noiembrie 2020 ) (9) Operatorii economici trebuie să asigure traducerea autentificată a documentelor la solicitarea inspectorilor autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor.(10) Operatorii economici trebuie să asigure trasabilitatea transporturilor de produse de origine nonanaimală, ulterior efectuării controlului oficial pentru siguranța alimentelor în punctul de intrare sau la biroul vamal.  +  Articolul 6(1) Atunci când transporturile de produse alimentare de origine nonanimală și produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman, provenite din țări terțe, sunt puse în liberă circulație într-un alt stat membru al Uniunii Europene, operatorul economic trebuie să notifice sosirea transportului de produse de origine nonanimală în depozitul de destinație, la structura cu atribuții în controlul pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, pe raza cărora se află depozitul de destinație, cu 24 de ore înaintea sosirii fizice a transportului la depozitul de destinație.(2) Notificarea la structura cu atribuții în controlul pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București se efectuează prin completarea și transmiterea, prin fax sau prin alt mijloc de comunicare agreat, a documentului de intrare prevăzut în anexa nr. 1, completat și semnat în partea A de către operatorul economic care derulează operațiuni de import.(3) Operatorul economic specifică la pct. 21 „Observații“ din documentul de intrare faptul că transportul a fost pus în liberă circulație în alt stat membru al Uniunii Europene.(4) Pentru transporturile provenite din țări terțe care au îndeplinit deja formalitățile vamale și au fost puse în liberă circulație în alt stat membru, procedura de control privind siguranța alimentelor se efectuează în depozitul de destinație menționat de către operatorul economic în partea A a documentului de intrare, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 7(1) Atunci când intrarea transporturilor de produse alimentare de origine nonanimală și produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate consumului uman pe teritoriul Uniunii Europene se efectuează printr-un punct de trecere a frontierei situat pe teritoriul unui alt stat membru, controlul oficial se realizează de către inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul structurii cu atribuții în efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală de la nivelul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, aflate în zona de competență a biroului vamal de destinație înscris în declarația vamală de tranzit. (2) Atunci când transporturile de produse alimentare de origine nonanimală și produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate consumului uman intră pe teritoriul Uniunii Europene printr-un punct de trecere a frontierei situat pe teritoriul unui alt stat membru, se aplică prevederile art. 5.(3) În situațiile prevăzute la alin. (2), operatorii economici notifică sosirea transportului în condițiile stabilite la art. 5 alin (1) și (2) la structura cu atribuții în efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, aflate în zona de competență a biroului vamal de destinație înscris în declarația vamală de tranzit.  +  Secţiunea a 2-a Export  +  Articolul 8Anterior efectuării operațiunilor de export de produse alimentare de origine nonanimală și produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate consumului uman, operatorii economici trebuie să se informeze referitor la condițiile privind siguranța alimentelor de origine nonanimală impuse prin legislația în vigoare de către autoritatea competentă din țara de destinație.  +  Articolul 9În cazul în care autoritățile competente din țara de destinație solicită un certificat care să ateste că produsul care urmează să fie exportat respectă condițiile privind siguranța alimentelor, operatorul economic care derulează operațiuni de export are obligația să solicite inspectorilor autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul structurii cu atribuții în controlul pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală de la nivelul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, în a cărei zonă de competență își desfășoară activitatea, efectuarea controalelor oficiale și să prezinte modelul de certificat solicitat de țara de destinație, precum și alte documente sau informații necesare pentru eliberarea certificatului solicitat.  +  Secţiunea a 3-a Comerț intraunional  +  Articolul 10(1) Operatorii economici care derulează operațiuni de comerț intraunional cu produse alimentare de origine nonanimală trebuie să notifice sosirea transportului de produse de origine nonanimală în depozitul de destinație, la structura cu atribuții în efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală de la nivelul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, pe raza cărora se află depozitul de destinație, cu cel puțin 24 de ore înaintea sosirii transportului la depozitul de destinație.(2) Notificarea la structura cu atribuții în efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală de la nivelul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, se efectuează prin completarea și transmiterea documentului de notificare comerț intraunional, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.  +  Capitolul IV Atribuțiile și responsabilitățile inspectorilor autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor privind importul, exportul, tranzitul, comerțul intraunional și reimportul de produse alimentare de origine nonanimală și produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate consumului uman supuse controlului oficial pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală  +  Secţiunea 1 Import  +  Articolul 11(1) Inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul punctelor de intrare au următoarele atribuții și responsabilități:a) efectuarea controlului documentar al fiecărui transport de produse alimentare de origine nonanimală și produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman;b) efectuarea controlului de identitate la un procent de 10% din transporturile de produse alimentare de origine nonanimală și produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate consumului uman;c) efectuarea controlului fizic la 10% din transporturile de produse alimentare de origine nonanimală și produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate consumului uman; prelevarea de probe se realizează conform legislației prevăzute în anexa nr. 5, în funcție de riscul cunoscut și de programul anual de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor pentru anumite produse alimentare;d) verificarea achitării tarifelor privind prelevarea și analizele de laborator de către operatorul economic în cazul prelevărilor de probe stabilite în programul anual de supraveghere și control sau în urma efectuării altor controale oficiale. (2) Modelele documentelor care însoțesc probele prelevate la laborator se aprobă prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.  +  Articolul 12După efectuarea controalelor prevăzute la art. 11 cu privire la transporturile de produse alimentare de origine nonanimală, inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din punctele de intrare au următoarele atribuții și responsabilități:a) completează partea B a documentului de intrare prevăzut în anexa nr. 1, în trei exemplare; exemplarul original se eliberează operatorului economic, o copie autorității vamale și o copie se păstrează la punctul de intrare sau la structura cu atribuții în efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București; originalul documentului de intrare însoțește transportul de produse alimentare de origine nonanimală și produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate consumului uman, până la depozitul de destinație;b) notifică electronic sau prin fax documentul de intrare completat la structura cu atribuții în efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, de la locul de destinație;c) se asigură că transportul nu este fracționat până la finalizarea controalelor oficiale și până la completarea documentului de intrare de către inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor; în cazul fracționării ulterioare a transportului, o copie autentificată a documentului de intrare însoțește fiecare parte a transportului până la depozitul de destinație;d) înregistrează, îndosariază și păstrează documentele de intrare pentru transporturile de produse alimentare de origine nonanimală și produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate consumului uman; e) înregistrează, îndosariază și păstrează copii ale documentelor care însoțesc transporturile de produse alimentare de origine nonanimală și produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate consumului uman.  +  Articolul 13În cazul în care intrarea transporturilor de produse alimentare de origine nonanimală și a produselor chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate consumului uman se realizează prin puncte de trecere a frontierei care se găsesc pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, iar importul se efectuează prin birourile vamale, controlul oficial se realizează de către inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul structurii cu atribuții în efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, care au următoarele atribuții și responsabilități:a) efectuează controlul documentar cu privire la toate transporturile, efectuează controlul de identitate și fizic la 50% din transporturile notificate; controlul fizic poate include prelevări de probe în conformitate cu prevederile legislației comunitare și naționale prevăzute în anexa nr. 5, precum și cu prevederile anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, a acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;b) completează partea B a documentului de intrare prevăzut în anexa nr. 1 și eliberează operatorului economic documentul completat în original;c) înregistrează, îndosariază și păstrează documentele originale care însoțesc un transport de produse alimentare de origine nonanimală și produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate consumului uman.  +  Articolul 14(1) Inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor prevăzuți la art. 13 au obligația ca la importul produselor alimentare de origine nonanimală și al produselor chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate consumului uman, efectuate prin punctele de intrare, să înregistreze și să îndosarieze copiile documentelor de intrare primite de la inspectorii prevăzuți la art. 11.(2) Supravegherea și controlul produselor importate și notificate se realizează de către inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul structurii cu atribuții în efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, la depozitele de destinație, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 15La solicitarea operatorilor economici care derulează operațiuni de import, inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul structurii cu atribuții în efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București au obligația să pună la dispoziția acestora toate informațiile referitoare la lista cuprinzând punctele de intrare, precum și informațiile referitoare la condițiile privind siguranța alimentelor pe care trebuie să le îndeplinească produsele de origine nonanimală și produsele chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate consumului uman, care fac obiectul importului.  +  Articolul 16 La efectuarea controalelor, inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor aplică tarifele prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale SanitareVeterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1/2006, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 17Inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor păstrează documentele care însoțesc transportul, eliberate de autoritățile competente din țara terță, precum și o copie a documentului de intrare prevăzut în anexa nr. 1, pentru o perioadă de 5 ani.  +  Secţiunea a 2-a Export  +  Articolul 18În cazul în care autoritățile din țara de destinație solicită un certificat care să ateste că produsul ce urmează să fie exportat respectă condițiile impuse privind siguranța alimentelor, inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul structurii cu atribuții în efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București efectuează controale oficiale pentru verificarea respectării condițiilor impuse de către autoritățile din țara importatoare, în vederea eliberării certificatului necesar.  +  Secţiunea a 3-a Tranzit  +  Articolul 19Inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din punctele de intrare au obligația ca, la tranzitul produselor alimentare de origine nonanimală și al produselor chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate consumului uman, să înregistreze fiecare transport și să îndosarieze copiile documentelor care însoțesc transporturile în tranzit.  +  Secţiunea a 4-a Comerț intraunional  +  Articolul 20(1) La derularea operațiunilor de comerț intraunional cu produse alimentare de origine nonanimală și, respectiv, cu produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate consumului uman pe teritoriul României, inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul structurii cu atribuții în efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București au obligația de a înregistra notificările trimise de operatorii economici care derulează astfel de operațiuni.(2) Controlul oficial al produselor care fac obiectul comerțului intraunional se realizează de către inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul structurii cu atribuții în efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013, cu modificările și completările ulterioare.  +  Secţiunea a 5-a Reimportul  +  Articolul 21(1) Inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din punctele de intrare sau din cadrul structurii cu atribuții în efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală de la nivelul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, după caz, permit reimportul unui transport de produse de origine nonanimală și produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate consumului uman, cu origine România, care a fost refuzat de o țară terță, numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:a) transporturile sunt însoțite de documentul/ documentele/original/originale sau de o copie legalizată a acestor documente de către autoritatea competentă care a eliberat documentul/documentele însoțitor/însoțitoare al/ale produselor, de detalii cu privire la motivele refuzului și de documente care atestă că s-au respectat condițiile de depozitare și transport al produselor și că acestea nu au fost supuse vreunei manipulări;b) în cazul containerelor sigilate, transporturile trebuie să fie însoțite de o declarație din partea transportatorului din care să reiasă că nu a fost manipulat sau descărcat conținutul transportului;c) produsele în cauză sunt supuse controlului documentar, de identitate și fizic de către inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din punctele de intrare sau de către inspectorii din cadrul structurii cu atribuții în efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, după caz;d) transportul este sigilat și direcționat către operatorul economic care a efectuat operațiunea de export, de către inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din punctele de intrare.(2) Inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din punctele de intrare sau din cadrul structurii cu atribuții în efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală de la nivelul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, după caz, nu pot interzice reintroducerea unui transport de produse de origine nonanimală și produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman, refuzat de o țară terță, dacă autoritatea competentă care a emis certificatul original este de acord să reprimească transportul și dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1).(3) Inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor care autorizează reimportul trebuie să notifice direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București de la locul de destinație despre sosirea transportului.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 22(1) În raport cu evoluția situației bolilor cauzate de produsele alimentare de origine nonanimală și de produsele chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate consumului uman, la nivel național și internațional, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor poate limita sau interzice, după caz, derularea pe teritoriul României a operațiunilor de import, export sau tranzit de asemenea produse, cu impact asupra sănătății publice și care sunt supuse controlului oficial pentru siguranța alimentelor.(2) În situația în care se constată că un transport de produse alimentare de origine nonanimală și de produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate consumului uman, supus controlului oficial privind siguranța alimentelor, nu îndeplinește condițiile pentru siguranța alimentelor la import, operatorul economic trebuie să ia măsurile legale prevăzute de legislația Uniunii Europene în vigoare și să suporte costurile aferente acestor măsuri.(3) În situația prevăzută la alin. (2), operatorii economici trebuie să facă dovada că măsurile legale au fost luate.  +  Articolul 23Punerea în liberă circulație a transporturilor se face cu condiția prezentării către autoritățile vamale de către operatorii economici a documentului de intrare prevăzut în anexa 1, completat de către inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu respectarea controalelor efectuate în conformitate cu prevederile art. 11 și 13; la pct. 18 „Decizie finală“ din documentul de intrare prevăzut în anexa nr. 1 trebuie să fie bifată căsuța „Acceptare“.  +  Articolul 24Cooperarea dintre Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală a Vămilor se realizează în baza unui protocol de colaborare încheiat între cele două instituții.  +  Articolul 25Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta normă.  +  Anexa nr. 1*)la normă*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  DOCUMENT DE INTRARE
   +  Anexa nr. 2la normă
  LISTA
  codurilor tarifare la care se clasifică în nomenclatura Tarifului vamal
  comun produsele alimentare de origine nonanimală destinate consumului uman
  Poziția tarifară a produselor alimentare de origine nonanimală controlate la importCapitolul
  0701-0714Legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare
  0801-0814Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni
  0901-0910Cafea, ceai, maté și mirodenii
  1001-1008Cereale
  1101-1109Produse ale industriei morăritului; malț, amidon și fecule; inulină; gluten de grâu
  1201-1212Semințe și fructe oleaginoase; semințe și fructe diverse; plante industriale sau medicinale
  1301-1302Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale
  1507-1518Grăsimi și uleiuri de origine vegetală; produse ale disocierii acestora; grăsimi alimentare prelucrate
  1701-1704Zaharuri și produse zaharoase
  1801-1806Cacao și preparate din cacao
  1901-1905Preparate pe bază de cereale, de făină, de amidon, de fecule; produse de patiserie
  2001-2009Preparate din legume, din fructe sau din alte părți de plante
  2101-2106Preparate alimentare diverse
  2201-2209Băuturi, lichide alcoolice și oțet
  2302-2308Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare
  2501Sare (inclusiv sare de masă și sare denaturată) și clorură de sodiu pură, chiar sub formă de soluție apoasă sau cu adaos de agenți antiaglomeranți sau agenți care asigură o bună fluiditate; apă de mare
  2801-2853Produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate consumului uman, cu excepția codurilor 2805 40, 2815, 2818-2825, 2828, 2834, 2837, 2843-2846, 2849, 2852, 2853 10 00
  2901-2942Produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate consumului uman, cu excepția codurilor 2901-2904, 2905 11-2905 39 95, 2909 11 00-2909 60 și 2910
  3301, 3302 10, 3501-3505, 3507, 3823, 3824 60, 3824 99 25, 3824 99 55, 3824 99 62, 3824 99 64, 3824 99 80, 3824 84 00-3824 88 00, 3824 99 92, 3824 99 93, 3824 99 96Alte bunuri care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman
  3917Membranele artificiale celulozice și membranele artificiale poliamidice
   +  Anexa nr. 3la normă
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul ......................................, reprezentant legal al Societății ................................................, cu sediul în ................................., telefon/fax/adresă e-mail: ...................................., număr de înregistrare la oficiul registrului comerțului ............................., cod unic de înregistrare (CUI) ................................, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că produsul .................... (denumirea comercială și descrierea produsului, cod tarifar) ...................................... care face obiectul anexei nr. 2 la Norma pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală care stabilește condițiile în care se derulează operațiunile de import, export, tranzit și comerț intraunional de produse alimentare de origine nonanimală și de produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman supuse controlului oficial pentru siguranța alimentelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 152/3.476/2020, este importat în scopul utilizării pentru …………...................................................., și nu pentru consumul uman.Produsul importat va fi depozitat în spațiul deținut de Societatea ..........................., la adresa ..............................., și va fi utilizat pentru ............................................ .
  Semnătura, …………………………… Data ………………………….
   +  Anexa nr. 4*)la normă*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.
  NOTIFICARE COMERȚ INTRAUNIONAL
   +  Anexa nr. 5la normă
  Legislația Uniunii Europene și națională referitoare la prelevarea probelor
  1. Regulamentul (CE) nr. 401/2006 al Comisiei din 23 februarie 2006 de stabilire a modalităților de prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul oficial al conținutului de micotoxine din produsele alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 70 din 9 martie 20062. Regulamentul (CE) nr. 1.882/2006/CE al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a modalităților de prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de nitrați din anumite produse alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 364 din 20 decembrie 20063. Regulamentul (CE) nr. 1.883/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a metodelor de prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de dioxine și de PCB-uri asemănători dioxinei din anumite produse alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 364 din 20 decembrie 20064. Regulamentul (CE) nr. 333/2007/CE al Comisiei din 28 martie 2007 de stabilire a metodelor de prelevare a probelor și de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur, staniu organic, 3-MCPD și benzo(a)piren din produsele alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 88 din 29 martie 20075. Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 147/2004 pentru aprobarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind reziduurile de pesticide din produsele de origine animală și nonanimală și reziduurile de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală, cu modificările și completările ulterioare
  -----