ORDIN nr. 152/3.476/2020privind aprobarea Normei pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală care stabilește condițiile în care se derulează operațiunile de import, export, tranzit și comerț intraunional de produse alimentare de origine nonanimală și de produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman supuse controlului oficial pentru siguranța alimentelor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR Nr. 152 din 4 septembrie 2020
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Nr. 3.476 din 10 septembrie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 29 septembrie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. 965 din 23.04.2019, întocmit de Direcția generală control oficial din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,în temeiul art. 167 al Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului, luând în considerare prevederile Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 178/2002 din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare, cu modificările și completările ulterioare, în baza Regulamentului (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1.776 al Comisiei din 9 octombrie 2019 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun, având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (1) lit. B pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,în baza art. 5 alin. (5) și al art. 12 și 13 din Legea nr. 150/2004 privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, republicată,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală care stabilește condițiile în care se derulează operațiunile de import, export, tranzit și comerț intraunional de produse alimentare de origine nonanimală și de produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman supuse controlului oficial pentru siguranța alimentelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București și direcțiile regionale vamale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Direcția Generală a Vămilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală controlează modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 145/2007 privind aprobarea Normei pentru siguranța alimentelor care stabilește condițiile în care se derulează operațiunile de import-export, tranzit și comerț intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii și controlului pentru siguranța alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 29 iunie 2007, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în 120 de zile de la data publicării. (la 12-11-2020, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 186 din 3 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1069 din 12 noiembrie 2020 )
  p. Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Csutak Nagy Laszlo
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
   +  ANEXĂNORMApentru siguranța alimentelor de origine nonanimală care stabilește condițiile în carese derulează operațiunile de import, export, tranzit și comerț intraunional de produsealimentare de origine nonanimală și de produse chimice anorganice și organice care suntutilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman supusecontrolului oficial pentru siguranța alimentelor