LEGE nr. 120 din 7 iulie 2000privind declararea ca abrogate a unor acte normative
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 12 iulie 2000    În aplicarea prevederilor art. 150 din Constituţia României,în vederea eliminării din legislaţia României a actelor normative care contravin Constituţiei sau sunt contrare noii ordini de drept,Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSunt şi rămân abrogate actele normative prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VASILE LUPUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,CONSTANTIN DAN VASILIUACTE NORMATIVEcare sunt şi rămân abrogateI. LEGI- Legea nr. 93 (Decretul nr. 1.110)/1933 pentru organizarea Cadastrului funciar şi introducerea cărţilor funduare, publicată în Monitorul Oficial nr. 90 din 20 aprilie 1933, cu modificările ulterioare;- Legea nr. 543 (Decretul nr. 2.095)/1946 pentru înscrierea în cartea funciară a drepturilor imobiliare provenite dintr-o succesiune deschisă pe teritoriul Vechiului Regat, publicată în Monitorul Oficial nr. 158 din 11 iulie 1946;- Legea nr. 13/1968 cu privire la exercitarea meseriilor de către mestesugari în ateliere proprii, publicată în Buletinul Oficial nr. 64 din 15 mai 1968;- Legea nr. 58/1968 pentru organizarea judecătorească, publicată în Buletinul Oficial nr. 169 din 27 decembrie 1968, cu modificările ulterioare;- Legea nr. 60/1968 pentru organizarea şi funcţionarea Procuraturii Republicii Socialiste România, publicată în Buletinul Oficial nr. 169 din 27 decembrie 1968, cu modificările ulterioare;- Legea nr. 4/1970 privind organizarea producţiei şi a muncii în agricultura, publicată în Buletinul Oficial nr. 79 din 10 iulie 1970, cu modificările ulterioare;- Legea nr. 2/1971 privind perfecţionarea pregătirii profesionale a lucrătorilor din unităţile socialiste, publicată în Buletinul Oficial nr. 34 din 18 martie 1971, cu modificările ulterioare;- Legea nr. 9/1971 privind cantinele-restaurant, publicată în Buletinul Oficial nr. 52 din 29 aprilie 1971;- Legea nr. 57/1974 - Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii, publicată în Buletinul Oficial nr. 133-134 din 1 noiembrie 1974, cu modificările ulterioare;- Legea nr. 41/1975 privind regimul tăierii animalelor, publicată în Buletinul Oficial nr. 134 din 25 decembrie 1975, cu modificările ulterioare;- Legea nr. 28/1976 privind organizarea producţiei de legume şi cartofi, precum şi valorificarea legumelor, cartofilor şi fructelor, publicată în Buletinul Oficial nr. 120 din 31 decembrie 1976, cu modificările ulterioare;- Legea nr. 2/1977 privind impozitul agricol, publicată în Buletinul Oficial nr. 60 din 8 iulie 1977, cu modificările ulterioare;- Legea nr. 6/1977 privind rolul şi atribuţiile maistrului în producţie, publicată în Buletinul Oficial nr. 62 din 8 iulie 1977;- Legea nr. 2/1980 privind dezvoltarea industriei mici, publicată în Buletinul Oficial nr. 89 din 22 octombrie 1980;- Legea nr. 9/1980 - Legea investiţiilor, publicată în Buletinul Oficial nr. 109 din 23 decembrie 1980, cu modificările ulterioare;- Legea nr. 10/1982 privind obligaţiile şi răspunderile consiliilor populare, unităţilor socialiste şi ale cetăţenilor pentru buna gospodărire, întreţinere şi curăţenie a localităţilor urbane şi rurale, păstrarea ordinii şi disciplinei publice, publicată în Buletinul Oficial nr. 114 din 18 decembrie 1982;- Legea nr. 20/1984 privind tipizarea şi standardizarea produselor, construcţiilor şi tehnologiilor, normarea tehnica a consumurilor materiale şi energetice, ridicarea calităţii şi nivelului tehnic al produselor, publicată în Buletinul Oficial nr. 91 din 21 decembrie 1984, cu modificările ulterioare.II. DECRETE ALE CONSILIULUI DE STAT- Decretul nr. 196/1948 pentru înfiinţarea şi decernarea premiilor naţionale de arta, literatura şi publicistica, publicat în Monitorul Oficial nr. 186 din 13 august 1948;- Decretul nr. 31/1949 pentru stimularea activităţii ştiinţifice, literare şi artistice, publicat în Monitorul Oficial nr. 24 din 29 ianuarie 1949, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 133/1949 pentru organizarea cooperaţiei, publicat în Buletinul Oficial nr. 15 bis din 2 aprilie 1949, republicat în Buletinul Oficial nr. 74 din 5 iulie 1951, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 447/1949 pentru instituirea Premiului de Stat al Republicii Populare Române, publicat în Buletinul Oficial nr. 84 din 29 decembrie 1949, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 203/1950 pentru înfiinţarea titlurilor ce se pot acorda oamenilor de ştiinţa, tehnicienilor şi artiştilor, publicat în Buletinul Oficial nr. 83 din 28 septembrie 1950, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 74/1951 pentru înregistrarea la stat a cooperativelor, uniunilor şi centralelor uniunilor cooperative şi a unităţilor economice de pe lângă instituţii şi organizaţii sociale, publicat în Buletinul Oficial nr. 64 din 13 iunie 1951, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 512/1953 privind introducerea de titluri pentru personalul de conducere, inginerii, tehnicienii, brigadierii şi maistrii din sectorul extractiv al industriei de petrol şi gazelor naturale, publicat în Buletinul Oficial nr. 52 din 8 decembrie 1953;- Decretul nr. 490/1955 pentru înfiinţarea obligaţiei de plată a împrumutului agricol, publicat în Buletinul Oficial nr. 31 din 17 noiembrie 1955;- Decretul nr. 446/1960 pentru unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării aparatului bancar, publicat în Buletinul Oficial nr. 1 din 4 ianuarie 1961;- Decretul nr. 170/1961 privind Premiul de Stat al Republicii Populare Române, publicat în Buletinul Oficial nr. 18 din 7 iulie 1961;- Decretul nr. 291/1961 privind folosirea terenurilor necesare executării prospectiunilor geologice şi geofizice şi lucrărilor petroliere şi miniere cu caracter temporar, publicat în Buletinul Oficial nr. 24 din 7 octombrie 1961, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 404/1965 privind avansarea în contul proprietarilor persoane fizice a sumelor necesare pentru efectuarea reparaţiilor la clădirile cu mai multe apartamente, dintre care unele sunt proprietate de stat, iar altele proprietatea persoanelor fizice, publicat în Buletinul Oficial nr. 19 din 12 iunie 1965;- Decretul nr. 503/1970 privind instituirea stemelor judeţelor şi municipiilor, publicat în Buletinul Oficial nr. 143 din 16 decembrie 1970;- Decretul nr. 302/1972 privind aprobarea stemelor judeţelor şi municipiilor, publicat în Buletinul Oficial nr. 127 din 16 noiembrie 1972;- Decretul nr. 78/1973 privind organizarea şi funcţionarea consiliilor şi comisiilor tehnico-economice, publicat în Buletinul Oficial nr. 23 din 5 martie 1973, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 207/1973 privind organizarea Comisiei Guvernamentale de Colaborare şi Cooperare Economică şi Tehnica;- Decretul nr. 208/1973 privind organizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni, Administraţiei Asigurărilor de Stat şi Administraţiei de Stat Loto-Pronosport, publicat în Buletinul Oficial nr. 42 din 30 martie 1973, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 398/1973 privind activităţile de livrare şi asistenţa tehnica de specialitate la montajul şi punerea în funcţiune a utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor complexe, publicat în Buletinul Oficial nr. 106 din 18 iulie 1973, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 620/1973 cu privire la măsurile de dezvoltare a bazei energetice şi de folosire mai judicioasă a combustibililor şi energiei, publicat în Buletinul Oficial nr. 181 din 18 noiembrie 1973, republicat în Buletinul Oficial nr. 95 din 30 august 1977, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 630/1973 pentru stabilirea săptămânii reduse de lucru pentru personalul care lucrează în subteran în minele din Valea Jiului, publicat în Buletinul Oficial nr. 184 din 22 noiembrie 1973;- Decretul nr. 115/1974 privind reglementarea activităţii de inspecţie comercială de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 63 din 18 aprilie 1974;- Decretul nr. 184/1974 cu privire la prima valutară care se aplică la cumpărarea şi vânzarea valutelor pentru operaţiuni necomerciale, publicat în Buletinul Oficial nr. 120 din 2 octombrie 1974, republicat în Buletinul Oficial nr. 1 din 10 ianuarie 1983, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 190/1974 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de asistenţa tehnica şi service şi de asigurare cu piese de schimb pentru autoturismele de oraş de fabricaţie indigena, publicat în Buletinul Oficial nr. 121 din 12 octombrie 1974;- Decretul nr. 230/1974 privind îndeplinirea de către ministerele cu caracter economic a funcţiei de organ central coordonator, publicat în Buletinul Oficial nr. 165 din 26 decembrie 1974, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 233/1974 privind unele drepturi şi obligaţii ale cetăţenilor români care realizează venituri în valută, publicat în Buletinul Oficial nr. 165 din 26 decembrie 1974, republicat în Buletinul Oficial nr. 81 din 11 octombrie 1980, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 234/1974 privind dobânzile, comisioanele, taxele şi tarifele bancare în relaţiile cu unităţile socialiste, alte persoane juridice şi persoanele fizice, publicat în Buletinul Oficial nr. 166 din 26 decembrie 1974, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 11/1975 privind înfiinţarea Trustului de construcţii-montaje şi reparaţii în industria chimica Bucureşti şi reorganizarea Centralei de utilaje, automatizare, reparaţii în industria chimica din subordinea Ministerului Industriei Chimice, publicat în Buletinul Oficial nr. 15 din 23 ianuarie 1975;- Decretul nr. 24/1975 privind stabilirea săptămânii reduse de lucru pentru personalul care lucrează în subteran de la Întreprinderea miniera Capeni, publicat în Buletinul Oficial nr. 32 din 27 martie 1975;- Decretul nr. 59/1975 privind stabilirea vechimii necesare pentru promovarea în funcţie (meserie) pe niveluri de calificare sau categorii de încadrare superioare a personalului operativ şi muncitorilor din unităţile de turism încadraţi în activitatea de producţie prin policalificare, în perioada din afară sezonului, publicat în Buletinul Oficial nr. 54 din 5 iunie 1975;- Decretul nr. 102/1975 privind aprobarea amplasării şi executării construcţiilor de orice fel în zona funcţională turistica a litoralului românesc al Marii Negre, publicat în Buletinul Oficial nr. 90 din 11 august 1975;- Decretul nr. 140/1975 pentru reorganizarea Direcţiei generale comerciale a municipiului Bucureşti, publicat în Buletinul Oficial nr. 124 din 27 noiembrie 1975, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 84/1976 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului Aviaţiei Civile, precum şi a unor unităţi din subordinea acestui departament, publicat în Buletinul Oficial nr. 28 din 6 aprilie 1976, republicat în Buletinul Oficial nr. 86 din 2 octombrie 1976, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 193/1976 privind organizarea anuală a Targului de mostre de bunuri de consum, publicat în Buletinul Oficial nr. 59 din 25 iunie 1976;- Decretul nr. 362/1976 privind comitetele cetăţeneşti de părinţi şi consiliile comitetelor cetăţeneşti de părinţi, publicat în Buletinul Oficial nr. 92 din 3 noiembrie 1976;- Decretul nr. 401/1976 privind structura organizatorică a aparatului Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti şi al Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum, publicat în Buletinul Oficial nr. 115 din 23 decembrie 1976, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 411/1976 privind înfiinţarea unor întreprinderi în subordinea Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, precum şi unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea unităţilor din subordinea acestui minister, publicat în Buletinul Oficial nr. 112 din 20 decembrie 1976, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 443/1976 cu privire la mai buna valorificare a conceptiei tehnico-ştiinţifice proprii, a licenţelor achiziţionate şi condiţiile de aprobare a solicitărilor din import, publicat în Buletinul Oficial nr. 117 din 30 decembrie 1976;- Decretul nr. 120/1977 privind unele măsuri de reorganizare a unor unităţi din cadrul Ministerului Industriei Chimice, publicat în Buletinul Oficial nr. 42 din 20 mai 1977;- Decretul nr. 219/1977 privind conducerea unitară a activităţii de producţie a agregatelor minerale pentru construcţii, înfiinţarea Centralei de exploatare industriala a agregatelor minerale pentru construcţii Târgovişte, în subordinea Ministerului Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii, precum şi trecerea unor unităţi în subordinea acestei centrale, publicat în Buletinul Oficial nr. 72 din 18 iulie 1977, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 222/1977 privind interzicerea, în unele domenii, a utilizării şi consumului de cupru şi aliaje de cupru, publicat în Buletinul Oficial nr. 74 din 19 iulie 1977;- Decretul nr. 232/1977 privind unele măsuri referitoare la îmbunătăţirea activităţii de piscicultura, pescuit şi industrializare a peştelui, publicat în Buletinul Oficial nr. 75 din 26 iulie 1977;- Decretul nr. 237/1977 privind stabilirea unor măsuri ca urmare a rationalizarii numărului de personal din centrale industriale, întreprinderi, instituţii social-culturale şi alte unităţi socialiste de stat sau obşteşti, publicat în Buletinul Oficial nr. 75 din 26 iulie 1977;- Decretul nr. 250/1977 privind înfiinţarea Trustului de construcţii pentru economia forestieră şi materiale de construcţii Buzău, publicat în Buletinul Oficial nr. 81 din 3 august 1977;- Decretul nr. 269/1977 privind unele măsuri de organizare pentru realizarea lucrărilor de construcţii-montaj de pe platforma petrochimică Midia-Năvodari şi înfiinţarea trusturilor de construcţii industriale Brăila şi Oradea, publicat în Buletinul Oficial nr. 86 din 12 august 1977;- Decretul nr. 270/1977 privind unele măsuri de îmbunătăţire a organizării şi activităţii din industria cărbunelui, publicat în Buletinul Oficial nr. 94 din 29 august 1977, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 285/1977 privind înfiinţarea Întreprinderii pentru administrarea clădirilor, în subordinea Oficiului Economic Central "Carpaţi", publicat în Buletinul Oficial nr. 88 din 19 august 1977;- Decretul nr. 375/1977 privind reorganizarea Institutului de studii şi proiectări hidroenergetice de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Energiei Electrice, publicat în Buletinul Oficial nr. 110 din 21 octombrie 1977;- Decretul nr. 501/1977 privind reorganizarea unor întreprinderi din subordinea Ministerului Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii, publicat în Buletinul Oficial nr. 141 din 30 decembrie 1977;- Decretul nr. 27/1978 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării Combinatului minier Oltenia de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei, publicat în Buletinul Oficial nr. 9 din 16 februarie 1978;- Decretul nr. 57/1978 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru arhitectura şi sistematizare a municipiului Bucureşti, publicat în Buletinul Oficial nr. 14 din 3 martie 1978;- Decretul nr. 72/1978 pentru aprobarea Statutului cooperării în producţie între întreprinderi industriale de stat şi cooperative meşteşugăreşti, publicat în Buletinul Oficial nr. 20 din 16 martie 1978, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 111/1978 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul producţiei de autoturisme, publicat în Buletinul Oficial nr. 27 din 6 aprilie 1978;- Decretul nr. 145/1978 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru fabricile de ape minerale din subordinea Centralei berii, spirtului şi amidonului, publicat în Buletinul Oficial nr. 36 din 3 mai 1978;- Decretul nr. 149/1978 privind organizarea şi dezvoltarea turismului de masa, publicat în Buletinul Oficial nr. 36 din 3 mai 1978;- Decretul nr. 184/1978 privind extinderea unor prevederi ale Decretului Consiliului de Stat nr. 330 din 1977 la personalul muncitor care lucrează în subteran la unităţile geologice din subordinea Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei, publicat în Buletinul Oficial nr. 42 din 20 mai 1978, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 250/1978 privind retribuirea muncii desfăşurate de avocaţi pentru acordarea asistenţei juridice, publicat în Buletinul Oficial nr. 61 din 14 iulie 1978;- Decretul nr. 296/1978 privind unele măsuri pentru asigurarea unităţilor din domeniile minelor, petrolului şi geologiei cu specialişti cu studii superioare, publicat în Buletinul Oficial nr. 73 din 9 august 1978;- Decretul nr. 299/1978 privind înfiinţarea Întreprinderii pentru administrarea cantinelor şi cazare - Valea Jiului, publicat în Buletinul Oficial nr. 74 din 10 august 1978;- Decretul nr. 326/1978 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei centrale şi a comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti de floricultura, dendrologie şi arhitectura peisagistica, publicat în Buletinul Oficial nr. 78 din 20 august 1978;- Decretul nr. 335/1978 pentru aducerea la îndeplinire a unor prevederi din Legea nr. 6/1977 privind rolul şi atribuţiile maistrului în producţie, publicat în Buletinul Oficial nr. 80 din 2 septembrie 1978;- Decretul nr. 410/1978 privind unele măsuri referitoare la îmbunătăţirea activităţii de producţie a firelor şi fibrelor artificiale, publicat în Buletinul Oficial nr. 92 din 24 octombrie 1978;- Decretul nr. 472/1978 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de producţie de construcţii metalice din unităţile Ministerului Construcţiilor Industriale, publicat în Buletinul Oficial nr. 105 din 23 noiembrie 1978;- Decretul nr. 552/1978 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini şi a activităţii de producţie, de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi de proiectare în unităţile ministerului, publicat în Buletinul Oficial nr. 4 din 9 ianuarie 1979, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 23/1979 privind înfiinţarea Întreprinderii miniere pentru exploatarea sisturilor bituminoase Anina, publicat în Buletinul Oficial nr. 8 din 22 ianuarie 1979;- Decretul nr. 343/1979 privind înfiinţarea Aeroportului Caransebeş, în subordinea Departamentului Aviaţiei Civile, publicat în Buletinul Oficial nr. 79 din 4 octombrie 1979;- Decretul nr. 465/1979 privind recuperarea şi valorificarea resurselor materiale refolosibile, utilizarea şi circulaţia ambalajelor, publicat în Buletinul Oficial nr. 1 din 3 ianuarie 1980, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 32/1980 cu privire la organizarea direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi a consiliilor unice agroindustriale de stat şi cooperatiste, publicat în Buletinul Oficial nr. 9-10 din 1 februarie 1980, republicat în Buletinul Oficial nr. 58-59 din 22 iunie 1982, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 37/1980 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor privind poluarea apelor naţionale navigabile de către nave maritime şi fluviale, publicat în Buletinul Oficial nr. 13 din 14 februarie 1980;- Decretul nr. 101/1980 privind organizarea unor activităţi de prestări de servicii în condiţiile stabilirii pe bază de cota-parte din încasări a veniturilor cuvenite persoanelor ce desfăşoară aceste activităţi, publicat în Buletinul Oficial nr. 25 din 26 martie 1980, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 169/1980 privind unele măsuri pentru retribuirea şi încadrarea personalului din unităţi agricole socialiste, publicat în Buletinul Oficial nr. 43 din 26 mai 1980;- Decretul nr. 176/1980 cu privire la unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţilor de export de centrale telefonice, precum şi de montare şi service pentru instalaţii de automatizare şi de telecomunicaţii, publicat în Buletinul Oficial nr. 44 din 6 iunie 1980;- Decretul nr. 187/1980 privind unele măsuri de organizare la Combinatul minier Oltenia, publicat în Buletinul Oficial nr. 49 din 20 iunie 1980;- Decretul nr. 333/1980 privind unele măsuri pentru stimularea personalului muncitor din industria extractivă care depăşeşte producţia planificata la extracţia de ţiţei, cărbune şi alte materii prime, publicat în Buletinul Oficial nr. 95 din 1 noiembrie 1980;- Decretul nr. 373/1980 privind trecerea Institutului român de cercetări marine Constanta din subordinea Ministerului Educaţiei şi Învăţământului în subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, publicat în Buletinul Oficial nr. 103 din 10 decembrie 1980;- Decretul nr. 391/1980 privind organizarea prestărilor de servicii pentru industrializarea unor produse ale producătorilor agricoli, publicat în Buletinul Oficial nr. 114 din 26 decembrie 1980;- Decretul nr. 25/1981 privind unele măsuri de îmbunătăţire a contractării, livrării şi facturarii laminatelor feroase şi neferoase, publicat în Buletinul Oficial nr. 10 bis din 16 februarie 1981;- Decretul nr. 70/1981 privind unele măsuri pentru organizarea unităţilor socialiste din judeţele Călăraşi, Giurgiu şi Ialomiţa, precum şi din sectorul agricol Ilfov din subordinea municipiului Bucureşti, publicat în Buletinul Oficial nr. 23 din 31 martie 1981, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 92/1981 privind folosirea unor spaţii aparţinând unităţilor socialiste, de stat şi cooperatiste, pentru activităţi de servicii auto şi alte prestări de servicii către populaţie, publicat în Buletinul Oficial nr. 27 din 16 aprilie 1981;- Decretul nr. 170/1981 pentru modificarea Decretului Consiliului de Stat nr. 298/1979 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi înfiinţarea unor unităţi de cercetare şi producţie în domeniul zootehniei, nutritiei animale şi medicinei veterinare, publicat în Buletinul Oficial nr. 44 din 30 iunie 1981, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 209/1981 privind folosirea unor spaţii libere sau care nu sunt utilizate la întreaga capacitate, aparţinând unităţilor socialiste de stat, cooperatiste şi organizaţiilor obşteşti, pentru producţie, industrie mica, prestări de servicii sau activităţi comerciale şi ale micilor mestesugari, publicat în Buletinul Oficial nr. 56 din 28 iulie 1981;- Decretul nr. 337/1981 privind aprobarea Regulamentului vamal, publicat în Buletinul Oficial nr. 90-91 din 27 noiembrie 1981, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 365/1981 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării unor unităţi din industria cărbunelui, publicat în Buletinul Oficial nr. 104 din 9 decembrie 1981, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 389/1981 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii Întreprinderii de comerţ exterior ROMENERGO Bucureşti, publicat în Buletinul Oficial nr. 109 din 23 decembrie 1981, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 416/1981 privind înfiinţarea unor unităţi în subordinea Ministerului Geologiei, publicat în Buletinul Oficial nr. 119 din 31 decembrie 1981;- Decretul nr.1/1982 privind efectuarea recensamantului animalelor domestice, publicat în Buletinul Oficial nr. 1 din 7 ianuarie 1982, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 4/1982 privind îmbunătăţirea activităţii de mecanizare şi reglementarea raporturilor dintre staţiunile pentru mecanizarea agriculturii şi unităţile agricole din cadrul consiliilor unice agroindustriale de stat şi cooperatiste, publicat în Buletinul Oficial nr. 3 din 8 ianuarie 1982;- Decretul nr. 5/1982 privind organizarea Direcţiei de control industrial al asigurării calităţii produselor aeronautice, publicat în Buletinul Oficial nr. 4 din 9 ianuarie 1982;- Decretul nr. 92/1982 privind înfiinţarea şi îmbunătăţirea organizării unor centrale industriale din subordinea Ministerului Industriei Uşoare, publicat în Buletinul Oficial nr. 26 din 9 martie 1982;- Decretul nr. 98/1982 privind înfiinţarea Combinatului pentru producerea şi industrializarea cărnii de porc Călăraşi, judeţul Călăraşi, publicat în Buletinul Oficial nr. 27 din 15 martie 1982;- Decretul nr. 194/1982 privind organizarea Întreprinderilor de foraj şi exploatare a sondelor marine, în subordinea Ministerului Petrolului, publicat în Buletinul Oficial nr. 47 din 17 mai 1982;- Decretul nr. 240/1982 privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea judicioasă şi reducerea în continuare a consumului de energie electrica, energie termica, gaze naturale şi alţi combustibili, publicat în Buletinul Oficial nr. 61 din 30 iunie 1982, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 259/1982 pentru stabilirea taxelor consulare, publicat în Buletinul Oficial nr. 65 din 15 iulie 1982;- Decretul nr. 260/1982 pentru sancţionarea unor fapte privind bunurile încredinţate spre transport unităţilor socialiste, publicat în Buletinul Oficial nr. 65 din 15 iulie 1982;- Decretul nr. 274/1982 privind extinderea prevederilor Decretului nr. 330 din 19 septembrie 1977 referitoare la acordarea unei mese calde gratuite la intrarea în schimb personalului din unităţile miniere care lucrează în subteran şi la personalul care lucrează în carierele din bazinele miniere Rovinari, Motru-Jilt şi Horezu, publicat în Buletinul Oficial nr. 68 din 22 iulie 1982;- Decretul nr. 310/1982 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de reparaţii şi asigurarea pieselor de schimb pentru utilajele miniere din dotarea unităţilor Combinatului minier Valea Jiului, publicat în Buletinul Oficial nr. 76 din 4 septembrie 1982;- Decretul nr. 318/1982 privind reorganizarea Întreprinderii de comerţ exterior "Petrolexport" Bucureşti, publicat în Buletinul Oficial nr. 78 din 10 septembrie 1982, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 396/1982 cu privire la autorizarea unităţilor Uniunii Centrale a Cooperativelor de Producţie, Achiziţii şi Desfacere a Mărfurilor de a efectua contractările şi achiziţiile de animale şi lapte de la gospodăriile populaţiei, publicat în Buletinul Oficial nr. 97 din 1 noiembrie 1982;- Decretul nr. 427/1982 privind unele măsuri pentru creşterea producţiei şi îmbunătăţirea aprovizionării populaţiei cu sapunuri şi detergenti, publicat în Buletinul Oficial nr. 107 din 22 noiembrie 1982;- Decretul nr. 8/1983 privind trecerea Direcţiei Generale a Vamilor din subordinea Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale în subordinea Ministerului Finanţelor, publicat în Buletinul Oficial nr. 2 din 13 ianuarie 1983, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 31/1983 privind trecerea Institutului central de cercetare, proiectare şi directivare în construcţii din subordinea Consiliului de Miniştri în subordinea Ministerului Construcţiilor Industriale, publicat în Buletinul Oficial nr. 8 din 5 februarie 1983;- Decretul nr. 40/1983 privind înfiinţarea Întreprinderii pentru administrarea cantinelor şi cazare Rovinari şi a Întreprinderii pentru administrarea cantinelor şi cazare Motru, publicat în Buletinul Oficial nr. 10 din 14 februarie 1983;- Decretul nr. 94/1983 cu privire la declararea animalelor, înstrăinarea şi tăierea bovinelor şi cabalinelor, publicat în Buletinul Oficial nr. 19 din 29 martie 1983;- Decretul nr. 97/1983 privind unele măsuri pentru intensificarea acţiunii de igienizare şi curăţire a pădurilor, publicat în Buletinul Oficial nr. 20 din 29 martie 1983;- Decretul nr. 171/1983 privind îmbunătăţirea activităţii în domeniul industriei extractive de petrol şi gaze, publicat în Buletinul Oficial nr. 35 din 16 mai 1983;- Decretul nr. 210/1983 privind înfiinţarea întreprinderilor de execuţie şi exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi a Întreprinderii de construcţii-montaj "Delta Dunării", publicat în Buletinul Oficial nr. 42 din 21 iunie 1983;- Decretul nr. 233/1983 privind îmbunătăţirea activităţii în domeniul prospectiunilor şi explorărilor geologice prin foraj cu sonde, foraj cu sondeze şi lucrări miniere, publicat în Buletinul Oficial nr. 47 din 4 iulie 1983;- Decretul nr. 245/1983 privind îmbunătăţirea activităţii de desfacere a produselor petroliere, publicat în Buletinul Oficial nr. 50 din 8 iulie 1983;- Decretul nr. 261/1983 privind înfiinţarea Întreprinderii miniere Valea de Brazi, publicat în Buletinul Oficial nr. 58 din 26 iulie 1983;- Decretul nr. 297/1983 privind stabilirea taxei de trecere cu autovehiculele a podului peste Dunăre de la Giurgeni - Vadu Oii, publicat în Buletinul Oficial nr. 62 din 13 august 1983;- Decretul nr. 325/1983 pentru majorarea retributiei personalului muncitor, publicat în Buletinul Oficial nr. 66 din 10 septembrie 1983, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 349/1983 privind retribuirea personalului muncitor din întreprinderile de comerţ exterior şi compartimentele autorizate să efectueze operaţiuni de comerţ exterior, precum şi din unităţile române ale reţelei externe de comercializare şi de service, publicat în Buletinul Oficial nr. 71 din 22 septembrie 1983, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 378/1983 privind înfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi în Delta Dunării, publicat în Buletinul Oficial nr. 77 din 15 octombrie 1983, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 478/1983 privind scoaterea din inventar a animalelor de muncă, publicat în Buletinul Oficial nr. 104 din 26 decembrie 1983;- Decretul nr. 22/1984 privind îmbunătăţirea activităţii de turism internaţional, precum şi de negociere şi încheiere a contractelor externe de turism, publicat în Buletinul Oficial nr. 6 din 25 ianuarie 1984, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 40/1984 privind îmbunătăţirea activităţii Întreprinderii agricole de stat Insula Mare a Brăilei, publicat în Buletinul Oficial nr. 11 din 8 februarie 1984, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 82/1984 privind îmbunătăţirea activităţii de mecanizare a unor întreprinderi agricole de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 19 din 14 martie 1984;- Decretul nr. 138/1984 privind retribuirea în acord global a personalului care executa lucrări de construcţii-montaj în străinătate, publicat în Buletinul Oficial nr. 34 din 19 aprilie 1984, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 139/1984 privind încheierea contractelor de acord global prin preluarea în antrepriza a lucrărilor de construcţii-montaj, publicat în Buletinul Oficial nr. 34 din 19 aprilie 1984;- Decretul nr. 154/1984 privind utilizarea raţională a resurselor energetice prin modernizarea echipamentelor pentru producerea energiei electrice şi termice, publicat în Buletinul Oficial nr. 40 din 16 mai 1984;- Decretul nr. 195/1984 privind instituirea "Zilei brigadierilor", publicat în Buletinul Oficial nr. 45 din 6 iunie 1984;- Decretul nr. 279/1984 privind aprobarea sistemei de tractoare, maşini, instalaţii şi echipamente agricole şi zootehnice pentru dotarea agriculturii, publicat în Buletinul Oficial nr. 61 din 4 august 1984;- Decretul nr. 379/1984 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de producţie în domeniul fabricaţiei de tractoare şi autovehicule, publicat în Buletinul Oficial nr. 80 din 27 octombrie 1984;- Decretul nr. 383/1984 privind perfecţionarea sistemului de stimulare a oamenilor muncii şi a întreprinderilor în obţinerea de beneficii suplimentare, publicat în Buletinul Oficial nr. 81 din 29 octombrie 1984;- Decretul nr. 385/1984 pentru modificarea şi completarea Decretului nr. 468/1977 cu privire la organizarea şi efectuarea transporturilor cu autovehicule, precum şi unele măsuri pentru asigurarea transportului de mărfuri în condiţii de reducere a consumului de carburanţi şi lubrifianţi, publicat în Buletinul Oficial nr. 83 din 30 octombrie 1984, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 58/1985 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii unităţilor din subordinea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini, publicat în Buletinul Oficial nr. 9 din 21 februarie 1985, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 70/1985 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii Ministerului Industriei Chimice şi a unităţilor din subordinea sa, publicat în Buletinul Oficial nr. 11 din 2 martie 1985, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 71/1985 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii Ministerului Industrializării Lemnului şi Materialelor de Construcţii, precum şi a unităţilor din subordinea sa, publicat în Buletinul Oficial nr. 12 din 4 martie 1985, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 112/1985 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de transporturi auto în unităţile miniere din industria carbonifera, publicat în Buletinul Oficial nr. 20 din 18 aprilie 1985, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 196/1985 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării activităţii piscicole, publicat în Buletinul Oficial nr. 33 din 10 iulie 1985;- Decretul nr. 223/1985 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii unităţilor din subordinea Ministerului Industriei de Utilaj Greu, publicat în Buletinul Oficial nr. 37 din 29 iulie 1985, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 224/1985 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii unităţilor din subordinea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini, publicat în Buletinul Oficial nr. 37 din 29 iulie 1985, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 225/1985 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii unităţilor din subordinea Ministerului Industriei Electrotehnice, publicat în Buletinul Oficial nr. 37 din 29 iulie 1985, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 236/1985 privind îmbunătăţirea activităţii Consiliului Naţional al Apelor, direcţiilor apelor, Întreprinderii "Stanca" şi oficiilor de gospodărire a apelor, publicat în Buletinul Oficial nr. 38 din 3 august 1985;- Decretul nr. 241/1985 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii unităţilor din subordinea Ministerului Industriei Uşoare, publicat în Buletinul Oficial nr. 39 din 9 august 1985, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 244/1985 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii unităţilor din subordinea Ministerului Industriei Chimice, publicat în Buletinul Oficial nr. 40 din 10 august 1985, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 246/1985 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii unităţilor din subordinea Ministerului Industriei Petrochimice, publicat în Buletinul Oficial nr. 40 din 10 august 1985, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 302/1985 privind înfiinţarea Întreprinderii de sârme şi cabluri Hârşova, publicat în Buletinul Oficial nr. 49 din 7 octombrie 1985;- Decretul nr. 324/1985 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de asistenţa tehnica şi service pentru maşini, instalaţii şi utilaje pentru industria miniera, publicat în Buletinul Oficial nr. 51 din 19 octombrie 1985;- Decretul nr. 341/1985 privind înfiinţarea Întreprinderii de piese turnate Olteniţa, publicat în Buletinul Oficial nr. 55 din 11 noiembrie 1985;- Decretul nr. 358/1985 privind îmbunătăţirea aprovizionării cu lapte şi produse lactate a municipiului Bucureşti, publicat în Buletinul Oficial nr. 64 din 26 noiembrie 1985;- Decretul nr. 359/1985 privind îmbunătăţirea activităţii de aprovizionare a Capitalei cu produse horticole, publicat în Buletinul Oficial nr. 64 din 26 noiembrie 1985;- Decretul nr. 373/1985 privind înfiinţarea Întreprinderii electrocentrale Piteşti, publicat în Buletinul Oficial nr. 65 din 2 decembrie 1985;- Decretul nr. 396/1985 privind trecerea activităţii de desfacere a produselor agroalimentare de la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare la Ministerul Comerţului Interior, publicat în Buletinul Oficial nr. 73 din 23 decembrie 1985, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 401/1985 cu privire la organizarea consiliilor pentru industrializarea şi achiziţionarea produselor agricole judeţene şi al municipiului Bucureşti, publicat în Buletinul Oficial nr. 77 din 27 decembrie 1985;- Decretul nr. 433/1985 privind înfiinţarea Centralei nutreturilor concentrate, publicat în Buletinul Oficial nr. 81 din 30 decembrie 1985, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 434/1985 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii unităţilor din subordinea Ministerului Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole, publicat în Buletinul Oficial nr. 82 din 31 decembrie 1985, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 10/1986 privind aprobarea şi utilizarea formularelor tipizate în unităţile socialiste şi perfecţionarea sistemului informaţional, publicat în Buletinul Oficial nr. 2 din 17 ianuarie 1986, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 19/1986 privind stabilirea unor măsuri pentru perfecţionarea mecanismului economico-financiar, publicat în Buletinul Oficial nr. 5 din 22 ianuarie 1986, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 114/1986 privind trecerea unor autovehicule de la întreprinderile de transport specializat pentru agricultura şi industria alimentara la întreprinderile de producţie din subordinea Ministerului Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole, publicat în Buletinul Oficial nr. 20 din 9 aprilie 1986;- Decretul nr. 250/1986 privind stabilirea normelor şi normativelor de stoc pentru materii prime şi materiale, producţia neterminată şi produse finite, publicat în Buletinul Oficial nr. 49 din 19 iulie 1986;- Decretul nr. 318/1986 privind perfecţionarea organizării şi modernizarea proceselor de producţie, creşterea eficientei economice în toate sectoarele de activitate, publicat în Buletinul Oficial nr. 72 din 22 noiembrie 1986;- Decretul nr. 420/1986 privind înfiinţarea Întreprinderii de comerţ exterior "Carpaţi", publicat în Buletinul Oficial nr. 79 din 25 decembrie 1986;- Decretul nr. 28/1987 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului de coordonare a activităţii din ramurile chimiei, petrochimiei şi industriei uşoare, publicat în Buletinul Oficial nr. 5 din 7 februarie 1987;- Decretul nr. 42/1987 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de producere, industrializare şi livrare a cărnii la export şi de aprovizionare a Capitalei cu carne, publicat în Buletinul Oficial nr. 6 din 20 februarie 1987, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 56/1987 privind înfiinţarea Bazei de aprovizionare şi desfacere Bucureşti în subordinea directa a Ministerului Industrializării Lemnului şi Materialelor de Construcţii, publicat în Buletinul Oficial nr. 8 din 7 martie 1987;- Decretul nr. 61/1987 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului de coordonare a activităţii din ramurile mine, petrol, geologie, energie electrica şi termica, publicat în Buletinul Oficial nr. 8 din 7 martie 1987;- Decretul nr. 213/1987 privind reorganizarea Centralei industriei pielariei, cauciucului şi incaltamintei Bucureşti, publicat în Buletinul Oficial nr. 35 din 1 septembrie 1987;- Decretul nr. 276/1987 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de producţie în domeniul fabricaţiei de tractoare, autovehicule şi maşini agricole, publicat în Buletinul Oficial nr. 54 din 21 noiembrie 1987;- Decretul nr. 310/1987 privind unele măsuri în legătură cu plata fondului de participare a oamenilor muncii la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor, publicat în Buletinul Oficial nr. 58 din 14 decembrie 1987;- Decretul nr. 342/1987 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii unităţilor din subordinea Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice, publicat în Buletinul Oficial nr. 65 din 31 decembrie 1987;- Decretul nr. 4/1988 privind trecerea unor unităţi de industrializare a legumelor şi fructelor din componenta unor întreprinderi pentru legume şi fructe la Trustul pentru producerea conservelor şi sucurilor Bucureşti şi unele întreprinderi din subordinea sa, publicat în Buletinul Oficial nr. 2 din 20 ianuarie 1988;- Decretul nr. 5/1988 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de comerţ exterior din domeniile agriculturii, industriei alimentare şi contractării şi achiziţionării produselor agricole, publicat în Buletinul Oficial nr. 3 din 23 ianuarie 1988, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 12/1988 privind înfiinţarea Întreprinderii electrocentrale Giurgiu, publicat în Buletinul Oficial nr. 6 din 30 ianuarie 1988;- Decretul nr. 25/1988 privind reorganizarea activităţii Trustului inului şi canepii Bucureşti, publicat în Buletinul Oficial nr. 7 din 4 februarie 1988;- Decretul nr. 35/1988 privind perfecţionarea sistemului asigurărilor de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 8 din 10 februarie 1988;- Decretul nr. 358/1988 privind extinderea aplicării prevederilor Decretului Consiliului de Stat nr. 69/1984 şi la produsele agricole livrate la fondul de stat de către unităţile de morarit în regim prestator din sectorul socialist, publicat în Buletinul Oficial nr. 58 din 26 noiembrie 1988;- Decretul nr. 27/1989 privind înfiinţarea unor organe centrale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 31 decembrie 1989, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 31/1989 privind trecerea Centralei industriale de maşini-unelte Bucureşti din subordinea Ministerului Industriei Electrotehnicii, al Electronicii şi Informaticii în subordinea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 31 decembrie 1989;- Decretul nr. 34/1989 privind trecerea Trustului-antrepriza generală "Energomontaj" şi a Antreprizei "Nuclearomontaj" din cadrul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini în subordinea Ministerului Energiei Electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 31 decembrie 1989;- Decretul nr. 35/1989 privind trecerea garzilor patriotice şi a activităţii de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei la Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 31 decembrie 1989;- Decretul nr. 49/1989 cu privire la exploatarea şi repartizarea în consum a blocurilor de marmura, calcar policrom, travertin şi granit, publicat în Buletinul Oficial nr. 6 din 8 martie 1989;- Decretul nr. 108/1989 privind asigurarea conducerii locale de stat în unele unităţi administrativ-teritoriale, publicat în Buletinul Oficial nr. 16 din 26 aprilie 1989;- Decretul nr. 110/1989 privind înfiinţarea Compartimentului de comerţ exterior "Romexim", publicat în Buletinul Oficial nr. 16 din 26 aprilie 1989;- Decretul nr. 220/1989 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării unor unităţi agricole de stat şi cooperatiste, publicat în Buletinul Oficial nr. 29 din 15 septembrie 1989, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 260/1989 privind îmbunătăţirea activităţii Ministerului Industriei Metalurgice, precum şi a unităţilor din sistemul acestuia, publicat în Buletinul Oficial nr. 33 din 23 octombrie 1989;- Decretul nr. 262/1989 privind unele măsuri în domeniul industriei alimentare, publicat în Buletinul Oficial nr. 32 din 21 octombrie 1989, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 305/1989 privind înfiinţarea Întreprinderii de Tricotaje Vaslui, publicat în Buletinul Oficial nr. 40 din 8 decembrie 1989.III. DECRETE-LEGE ALE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE- Decretul-lege nr. 3/1989 privind stabilirea tarifului la energia electrica livrata populaţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 29 decembrie 1989;- Decretul-lege nr. 11/1990 cu privire la consumul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 12 ianuarie 1990;- Decretul-lege nr. 28/1990 privind desfăşurarea activităţii de investiţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 15 ianuarie 1990;- Decretul-lege nr. 33/1990 privind repartizarea în munca, potrivit pregătirii şi calificării, a persoanelor neincadrate care solicită loc de muncă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 20 ianuarie 1990;- Decretul-lege nr. 56/1990 cu privire la consumul de energie termica pentru populatie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 8 februarie 1990;- Decretul-lege nr. 84/1990 privind confectionarea şi vanzarea verighetelor din aur pentru populatie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 22 februarie 1990, cu modificările ulterioare;- Decretul-lege nr. 87/1990 privind aprobarea nivelului de salarizare pentru personalul Ministerului Cultelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 22 februarie 1990;- Decretul-lege nr. 107/1990 privind activitatea de vanzare de marfuri la preţuri cu amanuntul pe valuta convertibila prin unitatile Ministerului Turismului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 1 aprilie 1990;- Decretul-lege nr. 109/1990 privind unele măsuri de imbunatatire a salarizarii personalului muncitor din Radio-televiziunea Română, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 1 aprilie 1990.IV. DECRETE ALE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE- Decretul nr. 8/1990 privind înfiinţarea Ministerului Transporturilor şi Ministerului Postelor şi Telecomunicatiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 1990;- Decretul nr. 24/1990 privind înfiinţarea Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 6 ianuarie 1990;- Decretul nr. 56/1990 privind înfiinţarea Comisiei Naţionale pentru Industria Mica şi Servicii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 15 ianuarie 1990;- Decretul nr. 66/1990 privind trecerea în subordinea directa a Ministerului Transporturilor, desfiinţarea şi schimbarea sediului unor unităţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 19 ianuarie 1990.V. DECRETE ALE CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALA- Decretul nr. 200/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Geologiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56-57 din 26 aprilie 1990;- Decretul nr. 220/1990 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 12 mai 1990.- Decretul-lege nr. 56/1990 cu privire la consumul de energie termica pentru populaţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 8 februarie 1990;- Decretul-lege nr. 84/1990 privind confecţionarea şi vânzarea verighetelor din aur pentru populaţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 22 februarie 1990, cu modificările ulterioare;- Decretul-lege nr. 87/1990 privind aprobarea nivelului de salarizare pentru personalul Ministerului Cultelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 22 februarie 1990;- Decretul-lege nr. 107/1990 privind activitatea de vânzare de mărfuri la preţuri cu amănuntul pe valuta convertibilă prin unităţile Ministerului Turismului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 1 aprilie 1990;- Decretul-lege nr. 109/1990 privind unele măsuri de îmbunătăţire a salarizarii personalului muncitor din Radioteleviziunea Română, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 1 aprilie 1990.--------