PROCEDURĂ din 15 aprilie 2020privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 23 aprilie 2020  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 69 din 23 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 330 din 23 aprilie 2020.
  (la 05-11-2020, Titlul actului a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 )  +  Capitolul I Scop  +  Articolul 1Prezenta procedură stabilește regulile pentru racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kw pe loc de consum. (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul II ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 )  +  Capitolul II Domeniul de aplicare  +  Articolul 2Prezenta procedură se aplică în relațiile dintre operatorul de distribuție și persoanele fizice sau juridice care solicită:a) racordarea unui loc de consum și de producere nou, prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kw pe loc de consum; (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul II ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 ) b) racordarea la un loc de consum existent a instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kw pe loc de consum; (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul II ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 ) c) certificarea calității de prosumator pentru utilizatorul care deține un loc de consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kw pe loc de consum; (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul II ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 ) d) racordarea la un loc de consum existent a instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kw pe loc de consum în cazul prosumatorului care accesează programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu. (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul II ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 )  +  Articolul 3Prevederile prezentei proceduri nu se aplică utilizatorilor locurilor de producere și de consum, la care racordarea instalației de producere a energiei electrice la rețeaua electrică de interes public se realizează printr-o instalație de racordare diferită de instalația de racordare a locului de consum, caz în care gestionarul instalației de producere a energiei electrice nu este considerat prosumator.  +  Capitolul III Definiții  +  Articolul 4(1) Termenii utilizați în prezenta procedură sunt cei definiți în următoarele acte normative:1. Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;2. Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;3. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare regulament;4. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2018 pentru aprobarea Normei tehnice „Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea“.(2) În sensul prezentei proceduri, termenii „prosumator“ și „utilizator“ sunt echivalenți.  +  Capitolul IV Reguli pentru racordarea unui loc de consum și de producere nou care deține instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul II ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 )  +  Articolul 5Pentru racordarea la rețeaua electrică de interes public a unui loc de consum și de producere nou prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kw pe loc de consum se parcurg, în ordine cronologică, următoarele etape:a) etapa preliminară de documentare și informare a prosumatorului;b) depunerea de către utilizator a cererii de racordare la operatorul de distribuție și a documentației aferente pentru obținerea avizului tehnic de racordare;c) stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică și emiterea de către operatorul de distribuție a avizului tehnic de racordare, ca ofertă de racordare;d) încheierea contractului de racordare între operatorul de distribuție și prosumator;e) realizarea lucrărilor de racordare la rețeaua electrică și punerea în funcțiune a instalației de racordare;f) punerea sub tensiune a instalației de utilizare pentru probe;g) emiterea de către operatorul de distribuție a certificatului de racordare a locului de consum și de producere;h) punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare. (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul II ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 )  +  Articolul 6(1) Prosumatorul poate solicita printr-o cerere operatorului de distribuție informații privind condițiile și posibilitățile de realizare a racordării la rețea a locului de consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kw pe loc de consum, prezentând datele caracteristice ale acestuia. (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul II ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 ) (2) Ca răspuns la cererea prevăzută la alin. (1), operatorul de distribuție este obligat să transmită solicitantului informații generale privind:a) necesitatea obținerii unui aviz de amplasament, dacă este cazul; în această situație se indică documentația și datele necesare emiterii avizului de amplasament;b) posibilitățile de racordare la rețeaua proprie a instalațiilor aferente locului de consum și de producere;c) etapele procesului de racordare la rețea și durata estimată a fiecăreia dintre acestea, corelat cu specificul și datele energetice ale locului de consum și de producere;d) acțiunile pe care trebuie să le întreprindă utilizatorul, respectiv operatorul de distribuție, și documentele aferente necesare, specifice fiecărei etape a procesului de racordare;e) tarifele în vigoare practicate de operatorul de distribuție, respectiv tarifele pentru emiterea avizelor tehnice de racordare și tarifele de racordare, precum și temeiul legal al acestora.(3) Informațiile prevăzute la alin. (2) se transmit solicitantului în scris, gratuit, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii acestuia.(4) Parcurgerea etapei preliminare de documentare și informare a prosumatorului nu este obligatorie pentru utilizator.  +  Articolul 7(1) Prosumatorul transmite la operatorul de distribuție cererea de racordare a locului de consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kw pe loc de consum, conform modelului din anexa nr. 1, însoțită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia. (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul II ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 ) (2) Cererea prevăzută la alin. (1) constituie implicit o solicitare de certificare a calității de prosumator.(3) Prosumatorul are obligația să adreseze cererea de racordare înainte de a începe realizarea instalației de utilizare care urmează a fi racordată la rețeaua electrică.(4) Prosumatorul adresează cererea de racordare prin una dintre următoarele modalități:a) direct;b) prin împuternicit, care poate fi și o persoană fizică autorizată sau un reprezentant al unui operator economic atestat conform prevederilor legale, în numele și pe seama solicitantului;c) prin furnizorul de energie electrică în numele și pe seama solicitantului, pentru locurile de consum aferente clienților casnici.(5) Cererea de racordare trebuie să fie în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia.(6) Cererea de racordare și documentația anexată acesteia se pot trimite prin una dintre următoarele modalități:a) direct/prin poștă la centrele teritoriale de relații cu utilizatorii ale operatorului de distribuție;b) în format electronic, scanate, la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusă/pus la dispoziție de operatorul de distribuție.  +  Articolul 8(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare, operatorul de distribuție verifică documentația depusă.(2) În cazul în care constată că documentația depusă este incompletă, operatorul de distribuție comunică în scris solicitantului, în cadrul termenului prevăzut la alin. (1), necesitatea completării, indicând documentele ce trebuie anexate, completate sau refăcute, cu furnizarea tuturor informațiilor necesare în acest scop, inclusiv privind termenul de clasare a cererii de racordare conform prevederilor alin. (5).(3) Documentația este considerată completă după refacerea ei conform prevederilor alin. (2).(4) În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare și a documentației complete, operatorul de distribuție transmite solicitantului factura de plată a tarifului pentru emiterea avizului tehnic de racordare, indicând modalitățile de plată, inclusiv plata prin ordin de plată/mandat poștal în contul bancar al operatorului de distribuție.(5) În termen de 6 luni de la data comunicării de către operatorul de rețea a necesității completării documentației, dacă aceasta nu a fost depusă de utilizator, cererea de racordare se clasează, operatorul de distribuție notificând utilizatorul în acest sens, în scris, în termen de 3 zile lucrătoare de la termenul menționat anterior.  +  Articolul 9(1) Soluția de racordare a locurilor de consum și de producere noi prevăzute cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kw pe loc de consum se stabilește de către operatorul de distribuție prin fișă de soluție în conformitate cu prevederile Regulamentului privind stabilirea soluțiilor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 102/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul II ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 ) (2) Cheltuielile legate de elaborarea fișei de soluție, care include și avizarea/aprobarea acesteia, sunt cuprinse în tariful de emitere a avizului tehnic de racordare.  +  Articolul 10Operatorul de distribuție are obligația de a colabora cu prosumatorul pentru stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică cea mai avantajoasă pentru prosumator din punct de vedere tehnic și economic, ținând seama de interesele justificate ale prosumatorului care solicită racordarea, cu respectarea:a) cerințelor tehnice privind utilizarea, funcționarea și siguranța rețelei electrice;b) necesității menținerii calității serviciului de distribuție prestat pentru toți utilizatorii din zonă.  +  Articolul 11(1) Avizul tehnic de racordare se emite de către operatorul de distribuție la rețeaua căruia se racordează locul de consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kw pe loc de consum, conform soluției de racordare stabilite în conformitate cu prevederile art. 9, și se transmite prosumatorului în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de racordare și a documentației complete. (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul II ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 ) (2) Transmiterea către prosumator a avizului tehnic de racordare este condiționată de achitarea de către acesta a tarifului de emitere a avizului tehnic de racordare.(3) Avizul tehnic de racordare emis de către operatorul de distribuție conține condițiile tehnico-economice de racordare la rețea a locului de consum și de producere și respectă prevederile conținutului-cadru aprobat de autoritatea competentă.  +  Articolul 12Avizul tehnic de racordare este valabil până la data emiterii certificatului de racordare pentru puterea aprobată prin aviz, dacă nu intervine anterior una dintre situațiile prevăzute la art. 33 din regulament.  +  Articolul 13(1) După primirea ofertei de racordare, exprimată prin avizul tehnic de racordare, prosumatorul poate solicita în scris operatorului de distribuție încheierea contractului de racordare. Cererea conține anexate copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la registrul comerțului sau alte autorizații legale de funcționare emise de autoritățile competente, după caz, și va fi în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia.(2) Pentru realizarea racordării, prosumatorul achită operatorului de distribuție tariful de racordare stabilit conform metodologiei aprobate de autoritatea competentă. Tariful de racordare se achită ulterior încheierii contractului de racordare, la termenele prevăzute în contractul de racordare.(3) Contractul de racordare se încheie cu respectarea prevederilor contractului-cadru de racordare aprobat de autoritatea competentă.  +  Articolul 14(1) Operatorul de distribuție are obligația să transmită prosumatorului proiectul de contract de racordare semnat în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii prevăzute la art. 13 alin. (1).(2) În cazul în care, la solicitarea prosumatorului, operatorul împreună cu prosumatorul convin modificări la proiectul de contract prevăzut la alin. (1), operatorul de distribuție are obligația să transmită prosumatorului contractul de racordare semnat, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data la care a intervenit acordul reciproc asupra conținutului acestuia.  +  Articolul 15Pentru racordarea la rețeaua electrică a unui loc de consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kw pe loc de consum se execută următoarele categorii de lucrări:a) lucrări pentru realizarea instalației de racordare, respectiv a instalației cuprinse între punctul de racordare și punctul de delimitare;b) lucrări pentru realizarea instalațiilor din aval de punctul de delimitare. (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul II ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 )  +  Articolul 16(1) Proiectarea, obținerea acordului/autorizației pentru executarea instalației de racordare în conformitate cu prevederile legale, realizarea și punerea în funcțiune a acesteia se realizează în condițiile și la termenele prevăzute în contractul de racordare, cu respectarea prevederilor art. 44 din regulament.(2) Realizarea lucrărilor din categoria prevăzută la art. 15 lit. b) este în responsabilitatea utilizatorului și se face pe cheltuiala acestuia.  +  Articolul 17După recepția punerii în funcțiune a instalației de racordare, operatorul de distribuție pune sub tensiune pentru perioada de probe instalațiile electrice ale prosumatorului, în condițiile prevăzute în contractul de racordare și în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 18Pentru punerea sub tensiune pe perioada de probe, prosumatorul sau împuternicitul acestuia adresează operatorului de distribuție o cerere însoțită de dosarul instalației de utilizare prevăzut la art. 19.  +  Articolul 19Dosarul instalației de utilizare se întocmește după realizarea fizică a acesteia și cuprinde următoarele documente:a) procesele-verbale care confirmă recepția la terminarea lucrărilor;b) buletinul de încercare a prizei la pământ;c) certificatele de conformitate și fișele tehnice emise de fabricant, în copie, ale invertoarelor și unităților generatoare cu datele și funcțiile corespunzătoare;d) schema electrică monofilară a instalației de utilizare, inclusiv tabloul general, cu precizarea protecțiilor prevăzute și a reglajelor acestora.  +  Articolul 20(1) Operatorul de distribuție este responsabil de achiziția și montarea contorului de măsurare a energiei electrice din punctul de delimitare între instalațiile prosumatorului și cele ale operatorului de distribuție, inclusiv a sistemului de comunicație, costurile fiind suportate de către acesta în conformitate cu prevederile regulamentului.(2) Montarea contorului de măsurare a energiei electrice din punctul de delimitare între instalațiile prosumatorului și cele ale operatorului de distribuție se realizează de către operatorul de distribuție în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii prevăzute la art. 18, însoțite de documentația completă prevăzută la art. 19.(3) Contoarele care alcătuiesc sistemul de măsurare a energiei electrice la locul de consum și de producere trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit d) din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 226/2018 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 100 kw aparținând prosumatorilor, cu modificările ulterioare. (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul II ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 )  +  Articolul 21(1) Pentru un loc de consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kw pe loc de consum perioada de probe este de maximum 5 zile lucrătoare de la data montării contorului. (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul II ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 ) (2) După finalizarea perioadei de probe, prosumatorul sau împuternicitul său transmite la operatorul de distribuție procesul-verbal de recepție a punerii în funcțiune a instalațiilor de producere.  +  Articolul 22(1) Operatorul de distribuție are obligația să emită din oficiu și să transmită prosumatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către prosumator sau împuternicitul său la operatorul de distribuție a procesului-verbal de recepție a punerii în funcțiune.(2) Certificatul de racordare emis corespunde instalației de racordare și instalației de utilizare realizate, conform prevederilor contractului de racordare.(3) Certificatul de racordare emis se completează cu calitatea de prosumator.  +  Articolul 23Punerea sub tensiune finală a instalațiilor electrice aferente unui loc consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kw pe loc de consum se realizează de către operatorul de distribuție în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data emiterii certificatului de racordare. (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul II ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 )  +  Capitolul V Reguli pentru racordarea la un loc de consum existent a instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul II ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 )  +  Articolul 24(1) După realizarea instalației de producere a energiei electrice racordate la locul de consum existent, prosumatorul transmite la operatorul de distribuție notificarea privind racordarea la un loc de consum existent a unei instalații de producere a energiei electrice cu putere instalată de cel mult 100 kw pe loc de consum conform modelului din anexa nr. 2, însoțită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia. (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul II ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 ) (2) Prosumatorul adresează notificarea prin una dintre următoarele modalități:a) direct;b) prin împuternicit, care poate fi și o persoană fizică autorizată sau un reprezentant al unui operator economic atestat conform prevederilor legale, în numele și pe seama solicitantului;c) prin furnizorul de energie electrică în numele și pe seama solicitantului, pentru locurile de consum aferente clienților casnici.(3) Notificarea trebuie să fie în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia.(4) Notificarea și documentația anexată acesteia se pot trimite prin una dintre următoarele modalități:a) direct/prin poștă la centrele teritoriale de relații cu utilizatorii ale operatorului de rețea:b) în format electronic, scanate, la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusă/pus la dispoziție de operatorul de distribuție.  +  Articolul 25(1) În termen de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării, operatorul de distribuție verifică documentația depusă.(2) În cazul în care constată că documentația depusă este incompletă, operatorul de distribuție comunică în scris solicitantului, în cadrul termenului prevăzut la alin. (1), necesitatea completării, indicând informațiile sau documentele ce trebuie anexate, completate sau refăcute.(3) Documentația este considerată completă după refacerea ei conform prevederilor alin. (2).(4) În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării și a documentației complete, operatorul de distribuție transmite solicitantului factura de plată a tarifului pentru actualizarea certificatului de racordare, indicând modalitățile de plată, inclusiv plata prin ordin de plată/mandat poștal în contul bancar al operatorului de distribuție.  +  Articolul 26(1) În cazul în care la instalația de utilizare a unui loc de consum existent se racordează instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kw pe loc de consum, operatorul de distribuție:a) actualizează certificatul de racordare existentsaub) emite certificat de racordare fără a fi necesară actualizarea avizului tehnic de racordare emis pentru locul de consum respectiv, în cazul în care la locul de consum nu există un certificat de racordare emis la data primirii de către operatorul de distribuție a notificării prevăzute la art. 24 alin. (1). (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul II ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 ) (2) În situația prevăzută la alin. (1) nu se realizează lucrări suplimentare sau modificări în instalațiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare între instalațiile prosumatorului și cele ale operatorului de distribuție.(3) Operatorul de distribuție are obligația de a analiza și utiliza releele/funcțiile de protecție existente în punctul de racordare/delimitare (după caz), în circuitele electrice de curent alternativ aferente instalațiilor de producere a energiei electrice, inclusiv cele existente în modulul generator/generatorul sincron și în restul instalației de utilizare, în vederea respectării cerințelor prevăzute în Norma tehnică „Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea“, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2018.  +  Articolul 27(1) Operatorul de distribuție este responsabil de achiziția și montarea contorului de măsurare a energiei electrice din punctul de delimitare între instalațiile prosumatorului și cele ale operatorului de distribuție, inclusiv a sistemului de comunicație, costurile fiind suportate de către acesta în conformitate cu prevederile regulamentului.(2) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării și a documentației complete, operatorul de distribuție înlocuiește contorul existent în punctul de delimitare dintre instalațiile prosumatorului și cele ale operatorului de distribuție cu contor de măsurare a energiei electrice în ambele sensuri.(3) Contoarele care alcătuiesc sistemul de măsurare a energiei electrice la locul de consum și de producere trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 226/2018, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 28(1) Pentru racordarea la un loc de consum existent a instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kw pe loc de consum, perioada de probe este de maximum 5 zile lucrătoare de la data înlocuirii contorului. (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul II ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 ) (2) După finalizarea perioadei de probe, prosumatorul sau împuternicitul său transmite la operatorul de distribuție procesul-verbal de recepție a punerii în funcțiune a instalațiilor de producere.  +  Articolul 29(1) Operatorul de distribuție are obligația să actualizeze/emită și să transmită prosumatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către prosumator sau împuternicitul său la operatorul de distribuție a procesului-verbal de recepție a punerii în funcțiune.(2) Transmiterea către prosumator a certificatului de racordare actualizat/emis este condiționată de achitarea de către acesta a tarifului de actualizare a certificatului de racordare.(3) Certificatul de racordare se completează cu calitatea de prosumator.  +  Articolul 30Punerea sub tensiune finală a instalațiilor electrice aferente locului de consum existent la care s-au racordat instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kw pe loc de consum se realizează de către operatorul de distribuție în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data actualizării/emiterii certificatului de racordare. (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul II ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 )  +  Capitolul VI Reguli pentru racordarea la un loc de consum existent a instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum, în situația în care este necesară creșterea puterii absorbite din rețeaua electrică față de puterea aprobată pentru locul de consum respectiv (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul II ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 )  +  Articolul 31(1) După realizarea instalației de producere a energiei electrice racordate la locul de consum existent, prosumatorul transmite la operatorul de distribuție cererea de emitere a avizului tehnic de racordare ca urmare a modificării unor elemente de natură tehnică cu depășirea puterii absorbite aprobate anterior, conform modelului din anexa nr. 1, însoțită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia.(2) Prin cererea prevăzută la alin. (1) prosumatorul solicită operatorului de distribuție înlocuirea contorului existent la locul de consum existent cu un contor de măsurare a energiei electrice în ambele sensuri și punerea sub tensiune pentru perioada de probe a instalației de producere a energiei electrice racordate la locul de consum existent.(3) În situația prevăzută la alin. (1) se realizează lucrări suplimentare sau modificări în instalațiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare între instalațiile prosumatorului și cele ale operatorului de distribuție. (4) Cererea prevăzută la alin. (1) constituie implicit o solicitare de certificare a calității de prosumator.(5) Prosumatorul adresează cererea de racordare prin una dintre următoarele modalități:a) direct;b) prin împuternicit, care poate fi și o persoană fizică autorizată sau un reprezentant al unui operator economic atestat conform prevederilor legale, în numele și pe seama solicitantului;c) prin furnizorul de energie electrică în numele și pe seama solicitantului, pentru locurile de consum aferente clienților casnici.(6) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia.(7) Cererea și documentația anexată acesteia se pot trimite prin una dintre următoarele modalități:a) direct/prin poștă la centrele teritoriale de relații cu utilizatorii ale operatorului de rețea;b) în format electronic, scanate, la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusă/pus la dispoziție de operatorul de distribuție.  +  Articolul 32(1) În cazul racordării la un loc de consum existent a instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kw pe loc de consum, în situația în care este necesară creșterea puterii absorbite din rețeaua electrică față de puterea aprobată pentru locul de consum respectiv, se parcurg etapele de racordare prevăzute la art. 5 lit. c)-e), cu respectarea termenelor și condițiilor aferente fiecărei etape, conform prevederilor art. 8-16. (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul II ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 ) (2) După recepția punerii în funcțiune a instalației de racordare, având în vedere solicitarea prevăzută la art. 31 alin. (2), operatorul de distribuție înlocuiește, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, contorul existent în punctul de delimitare dintre instalațiile prosumatorului și cele ale operatorului de distribuție cu contor de măsurare a energiei electrice în ambele sensuri.(3) În cazul în care, ca urmare a creșterii puterii absorbite din rețeaua electrică față de puterea aprobată pentru locul de consum existent, au fost realizate lucrări în instalația de utilizare aferentă locului de consum respectiv, operatorul de distribuție înlocuiește contorul prevăzut la alin. (2) în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data transmiterii de către utilizator a documentelor prevăzute la art. 19 lit. a) și d) corespunzătoare instalației de utilizare aferente locului de consum, fără a fi necesară o altă cerere în acest sens.(4) Operatorul de distribuție este responsabil de achiziția și montarea contorului de măsurare a energiei electrice din punctul de delimitare între instalațiile prosumatorului și cele ale operatorului de distribuție, inclusiv a sistemului de comunicație, costurile fiind suportate de către acesta în conformitate cu prevederile regulamentului.(5) Contoarele care alcătuiesc sistemul de măsurare a energiei electrice la locul de consum și de producere trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 226/2018 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 100 kw aparținând prosumatorilor, cu modificările ulterioare. (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul II ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 )  +  Articolul 33(1) După înlocuirea contorului prevăzut la art. 32 alin. (2), având în vedere solicitarea prevăzută la art. 31 alin. (2), operatorul de distribuție pune sub tensiune, pentru o perioadă de probe de maximum 5 zile lucrătoare de la data înlocuirii contorului, instalația de utilizare a prosumatorului, inclusiv instalația de producere a energiei electrice racordată la locul de consum existent.(2) După finalizarea perioadei de probe, prosumatorul sau împuternicitul său transmite la operatorul de distribuție procesul-verbal de recepție a punerii în funcțiune.  +  Articolul 34(1) Operatorul de distribuție are obligația să emită din oficiu și să transmită prosumatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către prosumator sau împuternicitul său la operatorul de distribuție a procesului-verbal de recepție a punerii în funcțiune; certificatul de racordare emis corespunde instalației de racordare și instalației de utilizare realizate, conform prevederilor contractului de racordare.(2) Certificatul de racordare se completează cu calitatea de prosumator.  +  Articolul 35Punerea sub tensiune finală a instalațiilor electrice aferente locului de consum existent la care s-au racordat instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kw pe loc de consum se realizează de către operatorul de distribuție în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data emiterii certificatului de racordare. (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul II ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 )  +  Capitolul VII Reguli pentru certificarea calității de prosumator pentru utilizatorul care deține un loc de consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul II ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 )  +  Articolul 36(1) Pentru certificarea calității de prosumator, utilizatorul care deține un loc de consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kw pe loc de consum adresează operatorului de distribuție o notificare conform modelului din anexa nr. 3, însoțită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia. (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul II ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 ) (2) Prosumatorul adresează notificarea prin una dintre următoarele modalități:a) direct;b) prin împuternicit, în numele și pe seama solicitantului.(3) Notificarea trebuie să fie în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia.(4) Notificarea și documentația anexată acesteia se pot trimite prin una dintre următoarele modalități:a) direct/prin poștă la centrele teritoriale de relații cu utilizatorii ale operatorului de rețea;b) în format electronic, scanate, la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusă/pus la dispoziție de operatorul de distribuție.(5) În termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data înregistrării notificării și a documentației complete, operatorul de distribuție transmite solicitantului factura de plată a tarifului pentru actualizarea certificatului de racordare, indicând modalitățile de plată, inclusiv plata prin ordin de plată/mandat poștal în contul bancar al operatorului de distribuție.  +  Articolul 37(1) Operatorul de distribuție are obligația să actualizeze și să transmită prosumatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către prosumator sau împuternicitul său la operatorul de distribuție a notificării și a documentației complete prevăzute la art. 36.(2) Transmiterea către prosumator a certificatului de racordare actualizat este condiționată de achitarea de către acesta a tarifului de actualizare a certificatului de racordare.(3) Certificatul de racordare se completează cu calitatea de prosumator.  +  Capitolul VIII Reguli pentru racordarea la un loc de consum existent a instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum în cazul prosumatorului care accesează programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul II ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 )  +  Articolul 38(1) Pentru racordarea la un loc de consum existent a instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kw pe loc de consum, în situația în care prosumatorul accesează programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu se parcurg etapele de racordare prevăzute la art. 5, după caz, în funcție de necesitatea realizării de lucrări suplimentare sau modificări în instalațiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare între instalațiile prosumatorului și cele ale operatorului de distribuție. (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul II ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 ) (2) Prosumatorul poate parcurge etapa preliminară de documentare și informare conform prevederilor art. 6.  +  Articolul 39(1) Prosumatorul transmite la operatorul de distribuție cererea de racordare conform modelului din anexa nr. 4, însoțită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) constituie implicit o solicitare de certificare a calității de prosumator.(3) Prosumatorul are obligația să adreseze cererea de racordare înainte de a începe realizarea instalației de utilizare care urmează a fi racordată la rețeaua electrică.(4) Prosumatorul adresează cererea de racordare prin una dintre următoarele modalități:a) direct;b) prin împuternicit, care poate fi și o persoană fizică autorizată sau un reprezentant al unui operator economic atestat conform prevederilor legale, în numele și pe seama solicitantului;c) prin furnizorul de energie electrică în numele și pe seama solicitantului, pentru locurile de consum aferente clienților casnici.(5) Cererea de racordare trebuie să fie în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia.(6) Cererea de racordare și documentația anexată acesteia se pot trimite prin una dintre următoarele modalități:a) direct/prin poștă la centrele teritoriale de relații cu utilizatorii ale operatorului de rețea;b) în format electronic, scanate, la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusă/pus la dispoziție de operatorul de distribuție.  +  Articolul 40(1) Etapele de racordare se parcurg, cu respectarea termenelor și condițiilor aferente fiecărei etape, conform prevederilor art. 8-23.(2) În situația prevăzută în prezentul capitol, termenul prevăzut la art. 20 alin. (2) se referă la înlocuirea contorului existent în punctul de delimitare dintre instalațiile prosumatorului și cele ale operatorului de distribuție cu contor de măsurare a energiei electrice în ambele sensuri.  +  Capitolul IX Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 41(1) Operatorii de distribuție au obligația să verifice ori de câte ori este necesar, dar la un interval de timp care nu poate depăși un an, calitatea tehnică a energiei electrice livrate în rețea de către prosumatorii care dețin locuri de consum și de producere prevăzute cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kw pe loc de consum. (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul II ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 ) (2) În cazul în care parametrii de calitate tehnică a energiei electrice în punctul de delimitare nu corespund cerințelor stabilite la art. 12 dinNorma tehnică „Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea“, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2018, operatorul de distribuție stabilește de comun acord cu prosumatorul perioada în care prosumatorul are obligația să elimine neconformitatea.(3) Prosumatorul notifică operatorul de distribuție, în termenul stabilit în conformitate cu prevederile alin. (2), cu privire la eliminarea neconformității și la efectuarea verificărilor parametrilor de calitate a energiei electrice după eliminarea acesteia; notificarea este însoțită de rezultatul verificărilor.(4) În cazul în care prosumatorul nu transmite notificarea cu privire la efectuarea verificărilor parametrilor de calitate a energiei electrice în termenul stabilit în conformitate cu prevederile alin. (2) sau dacă rezultatul verificărilor indică nerespectarea cerințelor stabilite la art. 12 dinNorma tehnică „Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea“, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2018, până la remedierea neconformităților constatate operatorul de distribuție deconectează instalația de producere, cu luarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea reconectării acesteia, sau locul de consum și de producere dacă prosumatorul refuză accesul operatorului de distribuție în incinta/zona în care sunt amplasate instalațiile de producere.  +  Articolul 42(1) Prevederile prezentei proceduri se aplică și prosumatorilor deținători ai locurilor de consum și de producere noi prevăzute cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kw care, înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, au transmis operatorilor de distribuție cereri pentru emiterea avizelor tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public și se află în oricare dintre etapele procesului de racordare. (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul II ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 ) (2) Prevederile prezentei proceduri se aplică și prosumatorilor care, înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, au transmis operatorilor de distribuție cereri pentru emiterea/actualizarea avizelor tehnice de racordare/certificatelor de racordare, după caz, pentru racordarea la locurile de consum existente a instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kw pe loc de consum, cu sau fără creșterea puterii absorbite din rețeaua electrică față de puterea aprobată pentru locul de consum respectiv, începând cu etapa punerii sub tensiune a instalației de utilizare pentru probe. (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul II ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 )  +  Articolul 43Este interzisă operatorilor de distribuție solicitarea oricăror alte documente decât cele prevăzute în prezenta procedură.  +  Articolul 44Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 1la procedură
  CERERE DE RACORDARE
  pentru un loc de consum și de producere care deține instalații de producere
  a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kw pe loc de consum
  (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul II ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 ) [] Loc de consum și de producere nou[] Loc de consum existent cu modificarea unor elemente de natură tehnică cu depășirea puterii absorbite aprobate anteriorUtilizatorul ..........................., cu domiciliul/sediul în județul ...................., municipiul/orașul/ comuna/satul/sectorul ..............................., codul poștal ..........., str. ........................ nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ...., telefon/telefon mobil/fax ........................./.................../.............., e-mail .................................., cod de înregistrare fiscală ......................./CNP ..................., înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr. .........................., reprezentat prin .........................................., în calitate de .................................., contul ........................., deschis la banca ........................, sucursala ..............., reprezentat prin împuternicit/persoană fizică autorizată/reprezentant al operatorului economic atestat/furnizor de energie electrică ......................., CNP ..................................., cu domiciliul/sediul în județul ............................., municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul ........., codul poștal ..........., str. ................... nr. ......., bl. ....., sc. ..., et. ..., ap. ....., telefon/telefon mobil/fax .............../................../................., e-mail .................., nr./data act autorizare ........................, emis de ...........,solicit prin prezenta:[] obținerea avizului tehnic de racordare pentru obiectivul situat în județul ............................. municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul ......................, str. ................................... nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ......, nr. CF .................., nr. cadastral ................ și certificarea calității de prosumator;[] înlocuirea contorului existent la locul de consum existent cu un contor de măsurare a energiei electrice în ambele sensuri;[] punerea sub tensiune pentru perioada de probe a instalației de producere a energiei electrice racordate la locul de consum existent.Data estimată solicitată pentru punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare*): ......................................Modul de alimentare actual al obiectivului și descrierea modificărilor de natură tehnică față de situația anterioară**): ............................................................................................................................................................................................*) Se completează numai în cazul locului de consum și de producere nou.**) Se completează numai în cazul locului de consum existent cu modificarea unor elemente de natură tehnică cu depășirea puterii absorbite aprobate anterior.1. Date tehnice și energetice pentru locul de consum:1.1. Puterea aprobată
  Puterea maximă simultan absorbită din rețeakW
  Puterea maximă simultan absorbită din rețeakVA
  1.2. Tipul de racord solicitat:  monofazat  trifazat1.3. Lista receptoarelor cu precizarea puterii și a tensiunii nominale (acolo unde este cazul, se va indica și regimul generat de acestea: cu șocuri, deformat, cu sarcini dezechilibrate etc.)
  Nr. crt.Denumire receptoarePuterea instalată Pi (kW)Observații (caracteristicile, regim de funcționare)
  1234
  1   
  2   
  3   
  Total Pi (kW)  
  2. Date tehnice și energetice pentru locul de producere:2.1. Puterea aprobată
  Puterea maximă simultan evacuată în rețea kW
  Puterea maximă simultan evacuată în rețeakVA
  2.2. Date tehnice și energetice aferente instalației de producere a energiei electrice:Generatoare asincrone și sincrone
  Nr. crt.Nr. UGTip UG (As, S)Tip UG (T, H, E)Un UG (V)Pn UG (kW)Sn UG (kW)Pi total (kW)Pmax produsă de UG (kW)Pmin produsă de UG (kW)Qmax (kVAr)Qmin (kVAr)Observații
  12345678910111213
  Mijloace de compensare a energiei reactive:NUDA
  Nr. crt.Tip echipament de compensareQn (kVAr)Qmin (kVAr)Qmax (kVAr)Nr. trepte*Observații
  1234567
  * Se completează dacă tipul de echipament de compensare utilizat are reglaj în trepte.Generatoare fotovoltaice:
  Nr. crt.Nr. panouriTip panouPi panou (c.c.) (kW)Pi total panouri (c.c.) (kW)Pmax debitat de panouri (c.c.) (kW)Pi total panouri pe 1 invertor (c.c.) (kW)Observații
  12345678
  Invertoare
  Nr. crt.Nr. invertoareTipul invertoarelorUn invertor (c.a.) (V)Pi invertor (c.a.) (kW)Pmax invertor evacuată în rețea (c.a.) (kW)Observații
  123456
  NOTĂ:U.G. = UNITATE GENERATOARE; PANOU = PANOU FOTOVOLTAIC; AS - ASINCRON; S - SINCRON; T - TERMO; H - HIDRO; E - EOLIAN;QN - PUTERE REACTIVĂ NOMINALĂ; QMAX = PUTERE REACTIVĂ MAXIMĂ; QMIN = PUTERE REACTIVĂ MINIMĂ;C.C. = CURENT CONTINUU; C.A. = CURENT ALTERNATIV;PN = PUTERE ACTIVĂ NOMINALĂ; PI = PUTERE ACTIVĂ INSTALATĂ; PMAX = PUTERE ACTIVĂ MAXIMĂ; PMIN = PUTERE ACTIVĂ MINIMĂ; SN = PUTERE APARENTĂ NOMINALĂ;UN = TENSIUNE NOMINALĂ.
  2.3. SERVICIILE INTERNE ALE INSTALAȚIEI DE PRODUCERE:
  Pi servicii internekW
  Puterea maximă simultan absorbită servicii internekW
  Anexez prezentei următoarele documente:a) copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la registrul comerțului sau alte autorizații legale de funcționare emise de autoritățile competente, după caz;b) certificatul constatator (doar în cazul prosumatorului persoană juridică), în copie, emis de oficiul registrului comerțului, cu informații complete care să reflecte situația la zi a solicitantului, prin care se dovedește că persoana juridică nu desfășoară ca activitate principală producerea de energie electrică;c*) certificatul de urbanism eliberat în vederea obținerii autorizației de construire pentru obiectivul ce se realizează pe locul de consum și de producere respectiv, în termen de valabilitate, în copie;d*) planul de situație la scară, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, cu amplasarea în zonă a locului de consum și de producere, în copie;e*) planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, dacă acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism, în copie;f*) actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosință asupra terenului, incintei și/sau clădirii care constituie locul de consum și de producere pentru care se solicită racordarea, în copie. În cazul spațiilor care nu sunt în proprietatea prosumatorului, este necesar acordul scris al proprietarului pentru realizarea de instalații electrice și/sau capacități energetice;g*) autorizația de construire pentru obiectivul ce se realizează pe locul de consum și de producere respectiv, în termen de valabilitate, în copie, în situația în care se solicită racordarea unei organizări de șantier pentru realizarea acestuia;h**) procesul-verbal care confirmă recepția la terminarea lucrărilor aferente instalației de producere a energiei electrice;i**) buletinul de încercare a prizei la pământ;j**) certificatele de conformitate și fișele tehnice emise de fabricant, în copie, ale invertoarelor și unităților generatoare cu datele și funcțiile corespunzătoare;k**) schema electrică monofilară a instalației de producere a energiei electrice și modul de racordare a acesteia în instalația de utilizare existentă, cu precizarea protecțiilor prevăzute și reglajele acestora.*) Se anexează numai în cazul locului de consum și de producere nou. Pentru un loc de consum și de producere nou de tip locuință individuală, aparținând unui client casnic, cu excepția celor din ansamblurile de blocuri de locuințe și/sau de locuințe individuale, în situația în care solicitantul nu deține niciunul dintre documentele prevăzute la lit. f*), acesta poate transmite:a) o adeverință eliberată de administrația publică locală în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că solicitantul este cunoscut că deține imobilul sub nume de proprietar; șib) o declarație pe propria răspundere a solicitantului, autentificată notarial, prin care acesta declară că:(i) posedă imobilul ca un adevărat proprietar;(ii) nu a înstrăinat sau grevat imobilul.**) Se anexează numai în cazul locului de consum existent cu modificarea unor elemente de natură tehnică cu depășirea puterii absorbite aprobate anterior. În cazul locului de consum și de producere nou, documentele fac parte din dosarul instalației de utilizare și se transmit împreună cu cererea pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe, în conformitate cu prevederile procedurii.În sprijinul solicitării mele transmit următoarele informații privind:a) deținerea de sisteme de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabileNU DEȚIN.DEȚIN.
  Detalii schemă alimentare
  Capacitate baterii de acumulatoareAh
  b) echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalațiile de utilizare, altele decât cele aparținând operatorilor de distribuție, și caracteristicile acestora, respectiv: serie contor, tip contor, date tehnice;NUDA
  Nr. crt.Serie contorTip contorDate tehnice
  1234
  Declar pe propria răspundere că datele și informațiile cuprinse în prezenta cerere sunt autentice și că documentele anexate, în copie, sunt conforme cu originalul.
  Data .....................................
  Solicitant/Împuternicit,
  ............................................
  (numele, prenumele și semnătura)
   +  Anexa nr. 2la procedură
  NOTIFICARE
  privind racordarea la un loc de consum existent a unei instalații de producere
  a energiei electrice cu putere instalată de cel mult 100 kw pe loc de consum
  (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul II ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 ) Utilizatorul ..................................., cu domiciliul/sediul în județul ............................., municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul .................., codul poștal ..........., str. ................................. nr. ......., bl. ..........., sc. ........, et. ...................., ap. ......................, telefon/telefon mobil/fax ................./..................../................., e-mail ............................................, cod de înregistrare fiscală ............................. /CNP ..............................., înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr. ...................., reprezentat prin ..........................................., în calitate de ....................................., contul ......................., deschis la banca ..............................., sucursala ....................................., reprezentat prin împuternicit/persoană fizică autorizată/reprezentant al operatorului economic atestat/ furnizor de energie electrică ............................., CNP .............................., cu domiciliul/sediul în județul ....................., municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul ...................., codul poștal ............, str. ......................................... nr. .........., bl. ........., sc. ......., et. ......., ap. ....., telefon/telefon mobil/fax ................/................/.............., e-mail ........................................, nr./data act autorizare ..................., emis de ..................... .Notific prin prezenta racordarea la locul de consum existent, situat în județul ............................., municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul ..........................., str. ...................................... nr. ......., bl. ........., sc. ......, et. ....., ap. ......., nr. CF ......................., nr. cadastral ............................., având codul unic de identificare ..........(înscris pe factura de energie electrică)..............., a unei instalații de producere a energiei electrice cu putere maximă simultană ce poate fi evacuată în rețeaua de distribuție de .......... kW ........... kVA.Prin prezenta notificare solicit:– înlocuirea contorului existent la locul de consum cu un contor de măsurare a energiei electrice în ambele sensuri;– punerea sub tensiune pentru perioada de probe a instalației de producere a energiei electrice.Date tehnice și energetice aferente instalației de producere a energiei electrice:Generatoare asincrone și sincrone
  Nr. crt.Nr. UGTip UG (As, S)Tip UG (T, H, E)Un UG (V)Pn UG (kW)Sn UG(kW)Pi total(kW)Pmax produsă de UG(kW)Pmin produsă de UG(kW)Qmax(kVAr)Qmin(kVAr)Observații
  12345678910111213
  Mijloace de compensare a energiei reactive:NUDA
  Nr. crt.Tip echipament de compensareQn(kVAr)Qmin(kVAr) Qmax(kVAr) Nr. trepte*Observații
  1234567
  * Se completează dacă tipul de echipament de compensare utilizat are reglaj în trepte.
  Generatoare fotovoltaice:
  Nr. crt.Nr. panouriTip panouPi panou(c.c.)(kW)Pi total panouri(c.c.)(kW)Pmax debitat de panouri(c.c.)(kW)Pi total panouri pe 1 invertor(c.c.)(kW)Observații
  12345678
  Invertoare
  Nr. crt.Nr. invertoareTipul invertoarelorUn invertor(c.a.)(V)Pi invertor(c.a.)(kW)Pmax invertor evacuată în rețea(c.a.)(kW)Observații
  1234567
  NOTĂ: U.G. = unitate generatoare; panou = panou fotovoltaic; As - Asincron; S - sincron; T - termo; H - hidro; E - eolian; Qn - putere reactivă nominală; Qmax = putere reactivă maximă; Qmin = putere reactivă minimă; c.c. = curent continuu; c.a. = curent alternativ; Pn = putere activă nominală; Pi = putere activă instalată; Pmax = putere activă maximă; Pmin = putere activă minimă; Sn = putere aparentă nominală; Un = tensiune nominală.Serviciile interne ale instalației de producere:
  Pi servicii internekW
  Puterea maximă simultan absorbită servicii internekW
  Anexez prezentei următoarele documente:a) copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la registrul comerțului sau a altor autorizații legale de funcționare emise de autoritățile competente, după caz;b) certificatul constatator (doar în cazul prosumatorului persoană juridică), în copie, emis de oficiul registrului comerțului, cu informații complete care să reflecte situația la zi a solicitantului, prin care se dovedește că persoana juridică nu desfășoară ca activitate principală producerea de energie electrică;c) procesul-verbal care confirmă recepția la terminarea lucrărilor aferente instalației de producere a energiei electrice; d) buletinul de încercare a prizei la pământ;e) fișele tehnice ale invertoarelor și unităților generatoare cu datele și funcțiile corespunzătoare, emise de fabricant, în copie;f) schema electrică monofilară a instalației de producere a energiei electrice și modul de racordare a acesteia în instalația de utilizare existentă, cu precizarea protecțiilor prevăzute și reglajele acestora.În sprijinul solicitării mele, transmit următoarele informații privind:a) deținerea de sisteme de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabileNU DEȚIN.DEȚIN.
  Detalii schemă alimentare
  Capacitate baterii de acumulatoareAh
  b) echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalațiile de utilizare, altele decât cele aparținând operatorilor de distribuție, și caracteristicile acestora, respectiv: serie contor, tip contor, date tehnice;NUDA
  Nr. crt.Serie contorTip contorDate tehnice
  1234
  Declar pe propria răspundere că datele și informațiile cuprinse în prezenta notificare sunt autentice și că documentele anexate, în copie, sunt conforme cu originalul.
  Data ……………......................................
  Solicitant/Împuternicit,
  ………...……………………………………
  (numele, prenumele și semnătura)
   +  Anexa nr. 3la procedură
  NOTIFICARE
  privind certificarea calității de prosumator pentru utilizatorul care deține un loc de consum
  și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice
  din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kw pe loc de consum
  (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul II ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 ) Utilizatorul ................................, cu domiciliul/sediul în județul ............................, municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul ............., codul poștal .................., str. ................................. nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ......., ap. ......, telefon/telefon mobil/fax ............../.............../.................., e-mail ..........................., codul de înregistrare fiscală ............................. /CNP ....................., înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr. ................, reprezentat prin ................................, în calitate de ....................................., contul ............................, deschis la banca ............................., sucursala ...................., reprezentat prin împuternicit .........................................., CNP ............................., cu domiciliul/sediul în județul ........................................., municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul ..................., cod poștal ........, str. ....................................... nr. ......, bl. ..........., sc. ......., et. ........., ap. .........., telefon/telefon mobil/fax ................/................../................., e-mail ........................, nr./data act autorizare ........, emis de ...........,solicit prin prezenta certificarea calității de prosumator pentru locul de consum și de producere situat în județul ...................., municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul ................................, str. ..................................... nr. ......................, bl. …………......., sc. ..................., et. ......................., ap. ........................, nr. CF .................., nr. cadastral ............................. având codul unic de identificare .................................. (înscris pe factura de energie electrică) și pentru care a fost emis Certificatul de racordare nr. ............... din data de ................ .Anexez prezentei următoarele documente:a) copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la registrul comerțului sau a altor autorizații legale de funcționare emise de autoritățile competente, după caz;b) certificatul constatator (doar în cazul prosumatorului persoană juridică), în copie, emis de oficiul registrului comerțului, cu informații complete care să reflecte situația la zi a solicitantului, prin care se dovedește că persoana juridică nu desfășoară ca activitate principală producerea de energie electrică.În sprijinul solicitării mele transmit următoarele informații privind:a) deținerea de sisteme de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabileNU DEȚIN.DEȚIN.
  Detalii schemă alimentare 
  Capacitate baterii de acumulatoare Ah
  b) echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalațiile de utilizare, altele decât cele aparținând operatorilor de distribuție, și caracteristicile acestora, respectiv: serie contor, tip contor, date tehnice;NUDA
  Nr. crt.Serie contorTip contorDate tehnice
  1234
      
  Declar pe propria răspundere că datele și informațiile cuprinse în prezenta notificare sunt autentice și că documentele anexate, în copie, sunt conforme cu originalul.
  Data ........................................
  Solicitant/Împuternicit,
  ................................................
  (numele, prenumele și semnătura)
   +  Anexa nr. 4la procedură
  CERERE
  de racordare pentru un loc de consum existent la care se racordează instalații de producere a energiei electrice
  din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kw pe loc de consum,
  deținut de prosumatorul care accesează programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice
  pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum
  și livrării surplusului în rețeaua națională derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu
  (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul II ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 ) Utilizatorul ......................., cu domiciliul/sediul în județul .........................., municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul ........................, codul poștal ...................., str. ............................ nr. ............, bl. ........, sc. ....., et. ........., ap. ........., telefon/telefon mobil/fax ................./................/...................., e-mail ........................., codul de înregistrare fiscală ....................../CNP ........................, înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr. ................................, reprezentat prin ................................, în calitate de ..............................., contul ................................, deschis la banca ..........................., sucursala .................................., reprezentat prin împuternicit/persoană fizică autorizată/reprezentant al operatorului economic atestat/furnizor de energie electrică ..............................., CNP ............................., cu domiciliul/sediul în județul .............................., municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul ................................, codul poștal ...................., str. ................................. nr. ..........., bl. ........, sc. ....., et. ......, ap. ........., telefon/telefon mobil/fax ................/................../................., e-mail .........................., nr./data act autorizare ......................, emis de ...............,solicit prin prezenta obținerea avizului tehnic de racordare pentru obiectivul situat în județul ........................................, municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul ...................................., str. ................................................... nr. ........., bl. ........, sc. ......, et. ......., ap. ........, nr. CF .................., nr. cadastral ........... și certificarea calității de prosumator.Data estimată solicitată pentru punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare: .............................................................Modul de alimentare actual al obiectivului și descrierea modificărilor de natură tehnică față de situația anterioară: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1. Date tehnice și energetice pentru locul de consum:1.1. Puterea aprobată
  Puterea maximă simultan absorbită din rețea kW
  Puterea maximă simultanabsorbită din rețeakVA
  1.2. Tipul de racord solicitat:  monofazat  trifazat1.3. Lista receptoarelor cu precizarea puterii și a tensiunii nominale (acolo unde este cazul se va indica și regimul generat de acestea: cu șocuri, deformat, cu sarcini dezechilibrate etc.)
  Nr. crt.Denumire receptoarePuterea instalată Pi (kW)Observații (caracteristicile, regim de funcționare)
  1234
  1
  2
  3
  Total Pi (kW)
  2. Date tehnice și energetice pentru locul de producere:2.1. Puterea aprobată
  Puterea maximă simultan evacuată în rețeakW
  Puterea maximă simultan evacuată în rețeakVA
  2.2. Date tehnice și energetice aferente instalației de producere a energiei electrice:Generatoare asincrone și sincrone
  Nr. crt.Nr. UGTip UG (As,S)Tip UG (T, H, E)Un UG (V)Pn UG (kW)Sn UG (kW)Pi total (kW)Pmax produsă de UG (kW)Pmin produsă de UG (kW)Qmax (kVAr)Qmin (kVAr)Observații
  12345678910111213
  Mijloace de compensare a energiei reactive:NUDA
  Nr. crt.Tip echipament de compensareQn (kVAr)Qmin (kVAr)Qmax (kVAr)Nr. trepte*Observații
  1234567
         
  * Se completează dacă tipul de echipament de compensare utilizat are reglaj în trepte.
  Generatoare fotovoltaice:
  Nr. crt.Nr. panouriTip panouPi panou (c.c.) (kW)Pi total panouri(c.c.) (kW)Pmax debitat de panouri(c.c.)(kW)Pi total panouri pe 1 invertor(c.c.)(kW)Observații
  12345678
  Invertoare
  Nr. crt.Nr. invertoareTipul invertoarelorUn invertor(c.a.)(V)Pi invertor(c.a.)(kW)Pmax invertor evacuată în rețea(c.a.)(kW)Observații
  1234567
  NOTĂ:U.G. = unitate generatoare; Panou = panou fotovoltaic; As - asincron; S - sincron; T - termo; H - hidro; E - eolian;Qn - putere reactivă nominală; Qmax = putere reactivă maximă; Qmin = putere reactivă minimă;c.c. = curent continuu; c.a. = curent alternativ;Pn = putere activă nominală; Pi = putere activă instalată; Pmax = putere activă maximă; Pmin = putere activă minimă; Sn = putere aparentă nominală;Un = tensiune nominală.
  2.3. Serviciile interne ale instalației producere:
  Pi servicii internekW
  Puterea maximă simultan absorbită servicii internekW
  Anexez prezentei următoarele documente:a) copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la registrul comerțului sau alte autorizații legale de funcționare emise de autoritățile competente, după caz;b) certificatul constatator (doar în cazul prosumatorului persoană juridică), în copie, emis de oficiul registrului comerțului, cu informații complete care să reflecte situația la zi a solicitantului, prin care se dovedește că persoana juridică nu desfășoară ca activitate principală producerea de energie electrică.În sprijinul solicitării mele, transmit următoarele informații privind:a) deținerea de sisteme de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabileNU DEȚIN.DEȚIN.
  Detalii schemă alimentare
  Capacitate baterii de acumulatoareAh
  b) echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalațiile de utilizare, altele decât cele aparținând operatorilor de distribuție, și caracteristicile acestora, respectiv: serie contor, tip contor, date tehnice;NUDA
  Nr. crt.Serie contorTip contorDate tehnice
  1234
  Declar pe propria răspundere că datele și informațiile cuprinse în prezenta cerere sunt autentice și că documentele anexate, în copie, sunt conforme cu originalul.
  Data .....................................
  Solicitant/Împuternicit,
  ...............................................
  (numele, prenumele, semnătura)
  ----