ORDIN nr. 69 din 15 aprilie 2020pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 23 aprilie 2020    (la 05-11-2020, Titlul actului a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 ) Având în vedere prevederile art. 2 lit. x^1) și ale art. 14 alin. (6^5) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și alin. (5) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) și lit. x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kw pe loc de consum, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 )  +  Articolul 2Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Dumitru Chiriță
    București, 15 aprilie 2020.Nr. 69.  +  ANEXĂPROCEDURAprivind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și deproducere aparținând prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electricedin surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum