ORDIN nr. 227 din 28 decembrie 2018pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum și pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1114 din 28 decembrie 2018  (la 05-11-2020, Titlul actului a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 ) Având în vedere prevederile art. 2 lit. x^1) și art. 14 alin. (6), (6^2), (6^4) și (6^7) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. III din Legea nr. 184/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative, prevederile art. 21 alin. (2) și art. 62 alin. (1) lit. h^5) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 226/2018 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kw aparținând prosumatorilor,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 9 alin. (1) lit. g) și x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Contractul-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul I ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 )  +  Articolul 2(1) Contractele de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiate în temeiul contractului-cadru prevăzut la art. 1 produc efecte numai în interiorul perioadei de valabilitate a contractului de furnizare a energiei electrice, încheiat între prosumator, în calitate de client final și furnizor, în calitate de vânzător.(2) În cazul unui prosumator care, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, are calitatea de client final într-un contract de furnizare a energiei electrice, data până la care este valabil contractul de vânzare-cumpărare prevăzut la art. 2 este cel mult egală cu data până la care este valabil contractul de furnizare.(3) În cazul unui prosumator care, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, nu are calitatea de client final într-un contract de furnizare a energiei electrice, perioada pentru care se încheie contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice prevăzut la art. 2 este inclusă în perioada pentru care se încheie contractul de furnizare sau este cel mult egală cu aceasta.  +  Articolul 3(1) În contractele de furnizare a energiei electrice încheiate între prosumator, în calitate de client final, și furnizor, în calitate de vânzător, periodicitatea de citire a indexului contorului în vederea facturării pe baza consumului de energie electrică măsurat este de o lună calendaristică.(2) În cazul în care contractul de furnizare a energiei electrice intră în vigoare/încetează în cursul unei luni calendaristice, citirea indexului contorului se face și la data intrării în vigoare/încetării contractului de furnizare.(3) Prevederile cuprinse la alin. (1) și (2) se aplică de drept contractelor de furnizare a energiei electrice în vigoare, începând cu data intrării în vigoare a contractelor de vânzare-cumpărare prevăzute la art. 2, fără a mai fi necesară îndeplinirea altor formalități.  +  Articolul 4(1) Furnizorii de energie electrică au obligația de a transmite prosumatorilor cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice și care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum, contractele de vânzare-cumpărare emise în temeiul prezentului ordin, semnate, în termen de 10 zile de la solicitare. (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul I ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 ) (2) Prosumatorii au obligația de a returna furnizorilor contractele de vânzare-cumpărare prevăzute la alin. (1), semnate, în termen de 10 zile de la primire, sau de a comunica, în scris, în același termen, cauzele pentru care nu semnează/returnează contractul.(3) Solicitarea prevăzută la alin. (1) cuprinde, în anexă, certificatul de racordare emis de către operatorul de distribuție, conform reglementărilor aplicabile.  +  Articolul 5Articolul 11 din anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2018 privind aprobarea Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea și pentru modificarea, completarea și abrogarea unor dispoziții din sectorul energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 22 februarie 2018, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Titularii de licență care achiziționează energia electrică de la producătorii de energie electrică pe care legea îi exceptează de la obligația licențierii, precum și furnizorii de energie electrică, care achiziționează energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică de către prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kw pe loc de consum și încheie contracte de vânzare-cumpărare a energiei electrice în temeiul contractului-cadru aprobat prin ordin al președintelui ANRE, sunt obligați să își asume responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor generate pe piața de energie electrică de către producătorii/prosumatorii respectivi.  +  Articolul 6(1) Contractul-cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuție și furnizor, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 26 iunie 2015, se modifică după cum urmează:1. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Operatorul de distribuție asigură măsurarea energiei electrice active și a energiei electrice reactive aferente locurilor de consum/locurilor de consum și producere precizate în anexa nr. 1A, în conformitate cu reglementările în vigoare.2. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Citirea contoarelor aferente locurilor de consum/locurilor de consum și producere se face de către operatorul de distribuție cu periodicitățile convenite între părțile contractante, prevăzute în anexa nr. 1B, cu respectarea reglementărilor în vigoare.3. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Operatorul de distribuție transmite furnizorului datele de măsurare în vederea decontării consumului de energie electrică/cantității de energie electrică produsă și livrată în rețea de către prosumatori, în formatul-cadru stabilit de ANRE, în termen de maximum 8 zile lucrătoare, calculat de la ultima zi calendaristică a fiecărei luni contractuale.(2) Prevederile alin. (1) se aplică de drept contractelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice în vigoare, începând cu data intrării în vigoare a contractelor de vânzare-cumpărare prevăzute la art. 2, fără a mai fi necesară îndeplinirea altor formalități.  +  Articolul 7(1) În cazul locurilor de consum și de producere, operatorul de distribuție transmite furnizorului datele de măsurare în vederea decontării cantității de energie electrică produsă și livrată în rețea de către prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum și care încheie contracte de vânzare-cumpărare a energiei electrice în temeiul contractului-cadru prevăzut la art. 1. (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul I ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 ) (2) Datele prevăzute la alin. (1) se transmit la aceeași dată și în același format cu datele de măsurare transmise în vederea decontării consumului de energie electrică în conformitate cu prevederile Deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.790/2015 privind aprobarea formatului-cadru al datelor de măsurare în vederea decontării consumului de energie electrică*.* Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.790/2015 privind aprobarea formatului-cadru al datelor de măsurare în vederea decontării consumului de energie electrică nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 8Prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum și care încheie contracte de vânzare-cumpărare a energiei electrice în temeiul contractului-cadru prevăzut la art. 1, furnizorii de energie electrică, care au obligația de a achiziționa energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică de către acești prosumatori și operatorii de distribuție a energiei electrice la rețelele cărora sunt racordate centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum aparținând prosumatorilor, duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia. (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul I ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 )  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019. Notă
  Articolul III din Ordinul nr. 194 din 1 octombrie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 805 din 4 octombrie 2019, prevede că:  +  Articolul III(1) În cazul prosumatorilor persoane juridice pentru care, anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, furnizorii au emis facturi de energie electrică în care s-a realizat regularizarea financiară dintre valoarea energiei electrice produse și livrate și valoarea energiei electrice consumate din rețea, se procedează la:a) stornarea de către furnizori a facturilor de energie electrică emise în care s-a realizat regularizarea financiară dintre valoarea energiei electrice produse și livrate și valoarea energiei electrice consumate din rețea, urmată deb) emiterea de către furnizori a facturilor de energie electrică pentru energia electrică consumată din rețelele electrice de prosumatorii persoane juridice în calitate de consumatori, respectiv de către prosumatorii persoane juridice a facturilor pentru energia electrică produsă din surse regenerabile și livrate în rețelele electrice, în perioada prevăzută în facturile de energie electrică care au fost stornate conform lit. a);c) compensarea de către furnizorii de energie electrică a facturilor prevăzute la lit. b).(2) În facturile de energie electrică prevăzute la alin. (1) lit. b) emise de prosumatorii persoane juridice se aplică prevederile legislației în vigoare în domeniul TVA referitoare la măsurile de simplificare, dacă este cazul. (3) Procesul de stornare a facturilor de energie electrică prevăzută la alin. (1) lit. a) de către furnizorii de energie electrică, respectiv de emitere a facturilor de către furnizorii de energie electrică și prosumatorii persoane juridice a facturilor de energie electrică prevăzute la alin. (1) lit. b) se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță
  București, 28 decembrie 2018.Nr. 227.  +  ANEXĂ
  CONTRACT-CADRU
  de vânzare-cumpǎrare a energiei electrice produse de prosumatorii
  care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice
  din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum
  Nr. ........... din data ...........
  (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul I ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 )  +  Părțile contractanteÎntre ....................................., prosumator persoană fizică/persoană juridică, cu domiciliul/sediul în ..........................., adresa ..........................., județul/sectorul ............................., cod poștal .................., telefon ...................., fax ................., e-mail ..........., document de identitate/cod fiscal .................................., înscrisă în registrul comerțului la nr. ............................., IBAN .................., deschis la ....................., titular al licenței ANRE nr. ......... (Se va completa numai în cazul prosumatorilor care dețin licență pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice.), posesor al certificatului de racordare nr. ............., emis de .................., reprezentat legal prin .........................., având calitatea de vânzător, pe de o parte,și............................................, furnizor de energie electrică, cu sediul în ..........................., adresa ..................., județul .................................., cod poștal .................., telefon ...................., fax ........................, cod fiscal .........................., înscrisă în registrul comerțului la nr. ....................., IBAN nr. ................., deschis la ......................, titular al licenței ANRE nr. .........................., reprezentat legal prin ....................., având calitatea de cumpărător, pe de altă parte, ambele denumite în continuare părți,s-a încheiat prezentul contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice, denumit în continuare contract.  +  Terminologie  +  Articolul 1Termenii utilizați în prezentul contract sunt definiți în anexa nr. 1 la contract.  +  Obiectul și durata contractului  +  Articolul 2Obiectul contractului îl reprezintă vânzarea de către vânzător și cumpărarea de către cumpărător a cantităților de energie electrică stabilite conform prevederilor art. 4, la prețul de contract stabilit în conformitate cu anexa nr. 3 la contract.  +  Articolul 3(1) Prezentul contract intră în vigoare la data de ................ și este valabil pe o perioadă de ............/până la data de ................ .(2) Prin semnarea prezentului contract, vânzătorul înțelege și acceptă faptul că, pe durata de valabilitate a acestuia, prevăzută la alin. (1), nu beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, acreditarea acordată pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi fiind suspendată, conform reglementărilor aplicabile.(3) Prezentul contract se poate prelungi prin act adițional, cu condiția ca data până la care acesta se prelungește să fie cel mult egală cu data până la care este valabil contractul de furnizare.(4) După încetarea contractului, părțile nu vor mai fi ținute de termenii și condițiile din contract decât pentru punerea în executare a drepturilor și obligațiilor care iau naștere din derularea contractului până la data încetării acestuia.  +  Condițiile de desfășurare a vânzării/cumpărării  +  Articolul 4(1) Cumpărătorul achiziționează de la vânzător, la prețul de contract, întreaga cantitate de energie electrică produsă și livrată în rețea de centrala electrică de producere a energiei electrice deținută de vânzător, la locul de consum și de producere următor: ..................................................................... (se va completa conform certificatului de racordare).(2) Cantitățile de energie electrică lunare estimate a fi vândute/cumpărate sunt prevăzute în anexa nr. 2 la contract.  +  Articolul 5Cantitatea de energie electrică, care face obiectul prezentului contract, este măsurată în conformitate cu prevederile Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordin al președintelui ANRE.  +  Facturarea și condițiile de plată  +  Articolul 6Contravaloarea energiei electrice vândute/ cumpărate conform prezentului contract, în fiecare lună contractuală, se calculează cu următoarea formulă:V = Q_luna x p_contract (lei)unde:– Q_luna - reprezintă cantitatea de energie electrică produsă și livrată în rețea în luna contractuală;Se stabilește astfel:– pe baza citirii indexului contorului de decontare .......................... (se completează de către părți),sau– pe baza formulei de calcul agreate de părți, după cum urmează (formula de calcul se completează de către cumpărător, cu explicitarea fiecărui termen component).– p_contract - prețul de contract, stabilit în conformitate cu anexa nr. 3 la contract, în lei/MWh;  +  Articolul 7(1) Pe întreaga durată a contractului, suma care trebuie plătită de cumpǎrǎtor pentru fiecare lună contractuală, calculată conform prevederilor art. 6, este: a) evidențiată distinct, cu semnul minus, în factura emisă de către furnizor, în baza contractului de furnizare și cu respectarea prevederilor Codului fiscal în vigoare, în cazul în care vânzătorul este persoană fizică;b) prevăzută în factura emisă de către vânzător, cu respectarea prevederilor Codului fiscal în vigoare, în cazul în care vânzătorul este persoană juridică.(2) Factura prevăzută la alin. (1) lit. b) se emite de către vânzător în termen de două zile lucrătoare de la data primirii de la cumpărător a datelor de măsurare în vederea decontării cantității de energie electrică produsă și livrată în rețea și se transmite cumpărătorului în termen de două zile lucrătoare de la data emiterii.(3) În cazul vânzătorului persoană juridică, regularizarea financiară prevăzută la art. 14 alin. (6^4) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se realizează de către furnizorul de energie electrică, prin compensarea facturii emise de către vânzător, în conformitate cu prevederile art. 6, și factura emisă de către furnizor în baza contractului de furnizare, aferente aceleași luni contractuale, conform reglementărilor aplicabile în domeniul fiscal.(4) Prin aplicarea mecanismului de compensare prevăzut la alin. (3), cumpărătorul plătește diferența pozitivă între valoarea facturii emise de către vânzător conform prezentului contract și valoarea facturii emise de către furnizor în baza contractului de furnizare, în termenul stabilit în contractul de furnizare a energiei electrice pentru factura emisă de către furnizor, în calitate de vânzător. (5) În situația în care nu sunt întrunite condițiile necesare pentru aplicarea mecanismului de compensare prevăzut la alin. (3), termenul de plată a facturii prevăzute la alin. (2) este același cu termenul de plată stabilit în contractul de furnizare pentru factura emisă de către furnizor, în calitate de vânzător. (6) Neîndeplinirea de către cumpărător a obligațiilor de plată conform alin. (4) sau, după caz, alin. (5) conduce la plata de către acesta a unor dobânzi penalizatoare, în aceleași condiții cu cele stabilite în contractul de furnizare, pentru neachitarea la termen a facturilor de energie electrică de către prosumator, în calitate de client final. (7) Cumpărătorul transmite vânzătorului datele de măsurare prevăzute la alin. (2) în prima zi lucrătoare de la data primirii acestora de la operatorul de distribuție. (la 04-10-2019, Articolul 7 din Contractul-cadru a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. 194 din 1 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 04 octombrie 2019 )  +  Articolul 8Abrogat. (la 04-10-2019, Articolul 8 din Contractul-cadru a fost abrogat de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 194 din 1 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 04 octombrie 2019 )  +  Obligații și garanții  +  Articolul 9(1) Părțile se obligă una față de cealaltă să dețină, pe parcursul derulării contractului, toate aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligațiilor cuprinse în prezentul contract, respectând în același timp toate prevederile legale.(2) Părțile se obligă una față de cealaltă să asigure accesul la toate informațiile, documentațiile, datele sau cunoștințele necesare pentru buna derulare a prezentului contract, cu respectarea restricțiilor privind confidențialitatea conform prevederilor art. 12.(3) Daunele dovedite a fi produse uneia dintre părți din vina celeilalte părți vor fi suportate de partea vinovată.  +  Articolul 10Părțile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligație validă, legală, opozabilă în justiție în termenii prezentului contract.  +  Modificarea circumstanțelor  +  Articolul 11În sensul prezentului contract, modificare de circumstanțe semnifică modificarea cadrului legislativ, existența unor hotărâri judecătorești definitive, existența unor condiții sau modificări ale statutului părților care împiedică îndeplinirea obligațiilor contractuale, precum și alte situații prevăzute în reglementările specifice emise de ANRE.  +  Confidențialitatea  +  Articolul 12(1) Fiecare parte se obligă să asigure confidențialitatea tuturor informațiilor, documentațiilor, datelor sau cunoștințelor furnizate de către cealaltă parte în baza prezentului contract și să nu le dezvăluie unei terțe părți, în totalitate sau parțial, fără consimțământul scris al celeilalte părți contractante.(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1):a) informațiile solicitate de autoritățile competente, în conformitate cu reglementările în vigoare;b) informațiile care au fost făcute publice până la încheierea contractului;c) informațiile solicitate de operatorul de transport și de sistem, în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile;d) informațiile comunicate de către vânzător afiliaților/prestatorilor de servicii implicați în executarea contractului.(3) Prevederile alin. (1) produc efecte timp de 5 ani după încetarea prezentului contract.  +  Forța majoră  +  Articolul 13Răspunderea părților este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forța majoră, în condițiile prevăzute de Codul civil.  +  Răspunderea contractuală  +  Articolul 14Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund conform legii.  +  Articolul 15Părțile convin ca litigiile ce decurg din interpretarea și/sau derularea prezentului contract care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă să fie supuse instanțelor judecătorești competente.  +  Articolul 16Niciuna dintre părți nu poate cesiona parțial sau total drepturile și obligațiile decurgând din acest contract fără obținerea prealabilă a acordului scris al celeilalte părți.  +  Încetarea contractului  +  Articolul 17Prezentul contract încetează în oricare din următoarele situații:a) la încetarea perioadei de valabilitate stabilită conform prevederilor art. 3;b) la încetarea contractului de furnizare;c) prin acordul de voință al părților;d) prin denunțare unilaterală de către vânzător, cu o notificare transmisă în scris cumpărătorului cu cel puțin 21 zile înainte, cu respectarea condițiilor contractuale;e) în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea licenței uneia dintre părțile contractante, părțile fiind însă ținute să își îndeplinească obligațiile contractuale rezultate până în momentul apariției cauzei; partea care se află în una din aceste situații are obligația să notifice celeilalte părți data apariției situației, care va fi considerată data de la care prezentul contract încetează să-și producă efectele, în cel mult 3 zile de la apariția situației.  +  Alte clauze  +  Articolul 18(1) Detalii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele cu caracter personal ale vânzătorului, în contextul încheierii și executării prezentului contract, se regăsesc în anexa nr. 5 la contract - Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.(2) Anexa nr. 5 se completează de către cumpărător numai în cazul în care vânzătorul este persoană fizică. (la 04-10-2019, Alineatul (2), Articolul 18 din Contractul-cadru a fost modificat de Punctul 3, Articolul II din ORDINUL nr. 194 din 1 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 04 octombrie 2019 )  +  Dispoziții finale  +  Articolul 19Prezentul contract și toate obligațiile părților care rezultă din derularea acestuia se supun în totalitate și sub toate aspectele legislației române în vigoare.  +  Articolul 20(1) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul contract.(2) Dacă printr-un act normativ (Lege, Ordonanță a Guvernului, Ordonanță de urgență a Guvernului, Hotărâre de Guvern, reglementare ANRE, Regulament UE direct aplicabil) sunt emise prevederi contrare clauzelor din prezentul contract, se aplică prevederile din actul normativ de la data intrării în vigoare a acestuia, iar părțile au obligația preluării modificării/completării într-un act adițional la contract.Prezentul contract a fost încheiat la data de [..................] în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.SEMNATARI:Reprezentantul legal al vânzătorului Reprezentantul legal al cumpărătoruluiNOTĂ:Contractul se poate completa cu prevederi specifice conform înțelegerii părților, cu condiția ca acestea să nu fie contrare prevederilor din contractul-cadru și reglementările specifice emise de ANRE.  +  Anexa nr. 1la contractul-cadru
  Terminologie
  ANREAutoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
  Centrală electricăAnsamblul de instalații, construcții și echipamente necesare pentru producerea de energie electrică; poate fi constituită din unul sau mai multe grupuri electrice
  Contract de furnizare Contractul de furnizare a energiei electrice încheiat între prosumator, în calitate de client final și furnizor, în calitate de vânzător
  Certificat de racordareDocument emis de operatorul de distribuție, pentru locul de consum și de producere al vânzătorului, în vederea certificării calității de prosumator, conform reglementărilor aplicabile
  Grup electricUnitatea tehnologică producătoare de energie electrică ce poate fi individualizată în privința realizării, retehnologizării și punerii în funcțiune
  Lună contractualăO lună calendaristică din cadrul unui an calendaristic Prin excepție, în cazul în care contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice intră în vigoare/încetează în cursul lunii calendaristice, se consideră “lună contractuală“ perioada rămasă din luna calendaristică respectivă, cuprinsă între data intrării în vigoare a contractului și ultima zi a lunii calendaristice și/sau cuprinsă între prima zi a lunii calendaristice și data încetării contractului.
  Parte/Părți[prosumator] sau [furnizor] / [prosumator] și [furnizor ]
  ProsumatorClientul final care deține instalații de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă și care poate stoca și vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidențială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în același sistem de distribuție închis, cu condiția ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activități să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară Calitatea de prosumator se certifică conform reglementărilor aplicabile.
   +  Anexa nr. 2la contractul-cadru
  Cantități de energie electrică estimate
  Tabelul 2 - Cantități de energie electrică lunare estimate
  Nr. crt.Luna/AnulCantitatea de energie electrică estimată [MWh]
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  NOTE:1. Tabelul 2 se completează la semnarea contractului, cu datele aferente unei perioade de 12 luni calendaristice (sau mai puțin, dacă durata contractului este mai mică de 12 luni).2. Pentru următoarea perioadă (12 luni calendaristice sau mai puțin), cantitățile de energie electrică lunare estimate se stabilesc prin încheierea unui act adițional, cu cel puțin 15 zile înainte de începutul perioadei.3. Cantitățile orare de energie electrică prognozate sunt stabilite de către cumpărător, conform reglementărilor aplicabile. Nu este obligatoriu ca suma cantităților orare dintr-o lună calendaristică să fie egală cu cantitatea aferentă lunii calendaristice respective, prevăzută în tabelul nr. 2.
   +  Anexa nr. 3la contractul-cadru
  Prețul de contract
  Prețul de contract este egal cu prețul mediu ponderat înregistrat în piața pentru ziua următoare în anul anterior, publicat de către Societatea „Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale OPCOM“ - S.A. pe site-ul propriu, conform reglementărilor aplicabile.Modificarea anuală a prețului de contract se face cu notificarea cumpărătorului, prin intermediul facturii emise de către furnizor conform contractului de furnizare, fără a fi necesară încheierea unui act adițional la prezentul contract.La data intrării în vigoare a prezentului contract, prețul de contract este de ......... [lei/MWh] (egal cu prețul mediu ponderat înregistrat în piața pentru ziua următoare în anul ......., publicat de către Societatea „Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale OPCOM“ - S.A. pe site-ul propriu, în data de .............) și se aplică pentru energia electrică vândută/cumpărată în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentului contract și data de 31 decembrie ...... (sau data până la care este valabil contractul, prevăzută la art. 3, în cazul în care aceasta este anterioară datei de 31 decembrie ....)
   +  Anexa nr. 4la contractul-cadru
  Prevederi specifice privind procedura de derulare a contractului
  Persoana/Persoanele de contact din partea vânzǎtorului: ..........................................................Persoana/Persoanele de contact din partea cumpărătorului: .....................................................Căile de comunicare convenite: ......................................................................................................
   +  Anexa nr. 5la contractul-cadruNotă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal