ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 29 iunie 2000pentru modificarea şi completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 5 iulie 2000  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 30 decembrie 1991, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Denumirile din cuprinsul Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înlocuiesc după cum urmează: a) la articolele 7, 13, 17, articolul 20 lit. b) şi f), articolele 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 37, precum şi la articolul 39 lit. b) şi e) "Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei" se înlocuieşte cu "Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara"; b) la articolul 35 "Poliţia sanitară veterinara" se înlocuieşte cu "Direcţia de Inspecţie Sanitară Veterinara şi Control de Frontiera"; c) la articolul 36 alineatul 2 "Direcţia Generală Sanitară Veterinara" se înlocuieşte cu "Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara".2. Alineatul 1 al articolului 24 va avea următorul cuprins:"Importul, exportul şi tranzitul de animale, produse de origine animala şi furaje se efectuează numai prin punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, stabilite în acest scop de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, prin Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara sau prin convenţiile sanitare veterinare încheiate cu alte tari. Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, prin Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara, organizează la aceste puncte controlul sanitar veterinar."3. Alineatul 1 al articolului 31 va avea următorul cuprins:"Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, prin Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara, stabileşte normele sanitare veterinare unice şi obligatorii pentru toate persoanele juridice sau fizice deţinătoare de animale, pentru cele care prelucreaza, depozitează, transporta şi valorifica produse de origine animala, participa la elaborarea proiectelor sau avizează, în condiţiile legii, convenţiile şi acordurile sanitare veterinare internaţionale. Aproba omologarea metodelor şi metodologiilor de diagnostic paraclinic medical veterinar, metode şi tehnici pentru expertiza produselor de origine animala şi a furajelor, precum şi pentru controlul medicamentelor şi produselor biologice şi al altor produse de uz veterinar."4. Alineatul 5 al articolului 31 va avea următorul cuprins:"În cadrul acţiunii de certificare sanitară veterinara a sănătăţii animalelor şi a sănătăţii publice autoritatea sanitară veterinara de stat emite: autorizaţii sanitare veterinare de funcţionare a obiectivelor şi activităţilor, vizate anual, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei, autorizaţii sanitare veterinare pentru mijloace de transport, avize sanitare veterinare de import, export, tranzit, amplasare, proiectare şi construire a obiectivelor supuse controlului sanitar veterinar, certificate sanitare veterinare de transport animale, produse de origine animala, furaje şi alte mărfuri supuse controlului sanitar veterinar, precum şi certificate de sănătate pentru export animale şi certificate sanitare veterinare pentru export produse, subproduse comestibile şi necomestibile de origine animala, certificate pentru înregistrarea şi reinregistrarea medicamentelor, produselor biologice şi a altor produse de uz veterinar, certificate de abilitare şi acorduri sanitare veterinare pentru import."5. La articolul 31, după alineatul 6 se introduc alineatele 7 şi 8 cu următorul cuprins:"Certificatele sanitare veterinare pentru intern se eliberează şi de medicul veterinar oficial.Medicul veterinar oficial este medicul veterinar împuternicit de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, prin Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara, în condiţiile legii, sa îndeplinească unele atribuţii publice."6. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - Reţeaua sanitară veterinara de stat se organizează ca sector distinct prin înfiinţarea Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare, instituţie publică cu personalitate juridică, care reprezintă administraţia veterinara şi funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 5.În subordinea Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare funcţionează instituţii publice cu personalitate juridică, precum şi instituţii fără personalitate juridică prevăzute în anexa nr. 6.Atribuţiile, sediul, numărul de personal al Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului agriculturii şi alimentaţiei.Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare şi a unităţilor care funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare se asigura de la bugetul de stat şi din venituri extrabugetare.Veniturile extrabugetare se constituie din tarifele de manopera, activităţi sanitare veterinare, consultanţa, prestaţii specifice: acţiuni de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare şi alte activităţi în domeniul sanitar veterinar.Cuantumul tarifelor menţionate la alin. 6 se aproba prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei, la propunerea directorului general al Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare.Personalul Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare este salarizat potrivit anexei nr. I la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar."7. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara este condusă de un director general, numit prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei, potrivit legii.În exercitarea atribuţiilor sale directorul general emite decizii.Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara coordonează şi controlează producţia de biopreparate strategice, activitatea de cercetare finanţată de la bugetul administraţiei publice centrale, aprovizionarea cu produse şi materiale de uz veterinar, avizează şi controlează producţia de medicamente de uz veterinar."8. După articolul 46, la Capitolul VIII se introduce articolul 46^1 cu următorul cuprins:"Art. 46^1. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta lege."  +  Articolul 2Anexele nr. 1-4 se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 3Taxele achitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru certificate, autorizaţii, avize ce urmează să fie eliberate ulterior acestei date, rămân plătite.  +  Articolul 4În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei va supune Guvernului spre aprobare proiectul de hotărâre prevăzut la art. 33 alin. 4 din Legea nr. 60/1974.  +  Articolul 5Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 21 ianuarie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 6Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare, după aprobarea de către Parlamentul României a prezentei ordonanţe de urgenţă.p. PRIM-MINISTRU,MIRCEA CIUMARAContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi alimentaţiei,Ioan Avram MuresanMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul munciişi protecţiei sociale,Smaranda Dobrescu  +  Anexa 1                                     TAXELE        pentru eliberarea autorizaţiei sanitare veterinare de funcţionare     a obiectivelor şi activităţilor, a vizelor anuale ale acesteia, precum        şi a autorizaţiei sanitare veterinare pentru mijloace de transport
  Nr.crt Obiectiv/Activitate U.M. lei/U.M.
  1. Statie de incubaţie tip gospodăresc Tabara de vara Stana Stupina Menajerie obiectiv 30.000
  2. Punct de însămânţări artificiale la animale obiectiv 50.000
  3. Genoteca de animale Expoziţie de animale şi gradina zoologica Magazin pentru desfacere animale de companie şi/sau hrana pentru acestea obiectiv 70.000
  4. Ferma de animale Târg de animale Staţiune de monta naturala la animale Punct farmaceutic veterinar Cabinet medical veterinar Laborator de control furaje Laborator sanitar veterinar Canisa Şcoala pentru dresaj caini obiectiv 100.000
  5. Bazine piscicole pentru creşterea materialului piscicol Statie (punct) portuara de spalare şi dezinfecţie Statie (punct) portuara de spalare şi dezinfecţie rutiera din aeroport obiectiv 150.000
  6. Statie de incubaţie tip industrial Bazine piscicole pentru material biologic Farmacie veterinara Dispensar veterinar Unităţi de tehnica medicală veterinara Ferma zootehnica de elita Herghelie Depozit de material seminal Baze de achiziţie a animalelor Clinica veterinara sau spital veterinar Pensiune pentru animalele de companie Frizerie pentru animalele de companie Depozit de produse de uz veterinar Depozit furaje Ferma de carantina Unităţi de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare Unităţi de reproducţie şi de selecţie animala Fabrica pentru hrana animalelor Unităţi de cercetare ştiinţifică Inclusiv cele care utilizează animale de experienta Unităţi specializate pentru producerea unor biostimulatori, premixuri şi nutreturi medicamentate Laborator pentru producerea unor biopreparate sau medicamente de uz veterinar obiectiv 500.000
  7. Fabrica de nutreturi combinate Fabrica producătoare de medicamente, biopreparate şi alte produse de uz veterinar obiectiv 1.000.000
  8. Puţuri seci, cimitire de animale, crematorii obiectiv nu se taxeaza
  9. Centru colectare lapte Punct sau centru colectare oua Punct sau centru colectare miere Hot dog, chiosc, toneta, stand Simigerie, covrigarie, gogoserie Cantina Punct alimentar obiectiv 100.000
  10. - patiserie, placintarie - restaurant tip expres - vagon bar tip expres - vagon restaurant tip expres - cambuza obiectiv 200.000
  11. - unitate prelucrare industriala a cadavrelor, produse de origine animala confiscate, subproduse necomestibile. obiectiv 300.000
  12. - centru (punct) de tăiere - depozit subproduse necomestibile - punct desfacere: carne, peste, oua, etc. - punct sau centru colectare peste - chiosc desfacere peste, produse din peste - punct sau centru colectare batracieni, gasteropode, crustacee, fructe de mare - centru colectare, prelucrare lapte - bistro, fast food - pizzerie, ceainarie - bodega, rotiserie, bufet - restaurant pensiune, restaurant familial, restaurant autoservire, restaurant pe nave - carmangerie, macelarie - unităţi portionare, preambalare carne şi produse din carne - alte unităţi nenominalizate de prelucrare, depozitare carne, produse şi subproduse comestibile şi necomestibile - atelier semiconserve peste - alte unităţi nenominalizate de prelucrare, depozitare, peste, produse din peste, batracieni, gasteropode, crustacee, fructe de mare - unităţi portionare, preambalare produse lactate - alte unităţi nenominalizate pentru prelucrare, depozitare lapte, produse lactate - unităţi de colectare, depozitare, oua - alte unităţi nenominalizate pentru prelucrare, depozitare oua, produse din oua - unitate de colectare şi prelucrare miere, alte produse - alte unităţi nenominalizate pentru prelucrare depozitare miere, produse apicole - birt, cofetarie - berarie, braserie, bar: de zi, de noapte, cafe - bar, pati - bar, snack - bar, disco - video - bar - alte unităţi de alimentaţie publică nenominalizate - magazin alimentar mixt obiectiv 500.000
  13. - atelier preparate carne - catering obiectiv 700.000
  14. - depozit alimentar, depozit frigorific peste, depozit produse lactate - restaurant clasic, cu specific local/ naţional, restaurant crama, restaurant specializat : pescaresc, vânătoresc, tip zahana, lacto-vegetarian dietetic, restaurant-cantina - hala pentru desfacere produse de origine animala. obiectiv 800.000
  15. - fabrica branzeturi - fabrica lapte praf - fabrica inghetata - laborator cofetarie, laborator patiserie - unităţi prelucrare batracieni, gasteropode, crustacee, fructe de mare. obiectiv 1.000.000
  16. - fabrica produse din carne: conserve, semiconserve, preparate din carne, salamuri crude - fabrica semipreparate culinare din carne şi mixte - unităţi de transare carne - unităţi prelucrare membrane naturale - unităţi fabricaţie membrane artificiale - fabrica conserve, semiconserve peste - fabrica produse lactate - fabrica produse oua obiectiv 1.200.000
  17. - abator - antrepozit frigorific - supermarket obiectiv 1.500.000
  18. - combinat de carne obiectiv 2.000.000
      Notă: Autorizaţiile sanitare veterinare de funcţionare se vizează anual,          percepandu-se jumate din taxa prevăzută pentru eliberarea acestora.
  Nr.crt. Mijlocul de transport U.M. Taxa (lei/U.M.)
  1. Slep Mijloc de transport 50000
  2. Vagon pentru transport animale, vagon frigorific şi izoterm pentru produse de origine animala. Mijloc de transport 100000
  3. Nava pescador, aeronava cargo Mijloc de transport 250000
  4. Mijloace auto specializate pentru transport animale, produse de origine animala, furaje, produse de uz veterinar şi alte produse supuse controlului sanitar veterinar Mijloc de transport 300000
   +  Anexa 2
                                       TAXELE
               pentru eliberarea avizului sanitar veterinar de import,
            export, tranzit, a acordului sanitar veterinar de import, a
          certificatului de abilitare şi a certificatului de înregistrare şi
           reinregistrare a medicamentelor, produselor biologice şi a altor
                             produse de uz veterinar
  Nr. crt SPECIFICAŢIE U/M LEI/UM/ PRODUS
  1. AVIZ SANITAR VETERINAR DE IMPORT: - materii prime furajere, furaje concentrate, bumbac, premixuri, aditivi furajeri, fainuri proteice, medicamente pulvis - animale mici pentru reproducţie, animale mici pentru macelarie, animale mici pentru concurs, expoziţii, păsări exotice - animale mijlocii pentru macelarie, animale mijlocii pentru reproducţie tona cap cap 300
  2. - oua pentru incubaţie 1000 bucăţi 1000
  3. - animale mari pentru macelarie, animale mari pentru concurs, animale mari pentru reproducţie - păsări pentru carne - păsări pentru reproducţie, porumbei pentru concurs, expoziţii, alte manifestări cap 2500
  4. - pui de o zi 1000 capete 5000
  5. - animale de companie (caini, pisici, maimute) cap 5000
  6. - medicamente, produse biologice, kituri de uz veterinar până la 1000 flacoane lot 15000
  7. - medicamente de uz veterinar între 1000 - 5000 flacoane lot 20000
  8. - medicamente de uz veterinar peste 5000 flacoane lot 40000
  9. - familii de albine familie nu se taxeaza
  10. - oua pentru consum 1ooo buc. 2.500
  11. - lapte, lapte condensat 100 litri 2.500
  12. - slanina cruda, grăsimi tehnice tona 4.000
  13. - subproduse comestibile (cap, creier, limba, burta, organe, membrane, etc) - untura, cochilii de melci, organe necomestibile, coarne, copite, unghii, ongloane, aditivi şi emulgatori alimentari, clei de oase, enzime pentru industria alimentara, adezivi pentru industria alimentara, izolat proteic alimentar, gelatina alimentara şi tehnica tona 5.000
  14. - produse lactate proaspete (iaurt, frisca, etc), lapte praf, unt, branzeturi, cascaval, inghetata, inclusiv praf de inghetata, ingredienti şi arome pentru inghetata, subproduse lactate (zer, cazeina), cheag, gogosi de mătase, condimente, lana, piei brute, pene, par. tona 10.000
  15. - produse apicole (ceara, polen, venin, etc) Kg. 15.00
  16. - oua de viermi de mătase Kg. 15.000
  17. - produse din oua (praf, maioneza, melanj, etc), miere de albine, membrane artificiale tona 15.000
  18. - peste viu, peste proaspăt, refrigerat, congelat, produse din peste, inclusiv icre, pulpe de broasca, carne melci, stridii, scoici, raci, fructe de mare, vanat mare, vanat mic (în blana, în pene) - cazatura, coarne, conserve şi concentrate pentru hrana animalelor, carne (toate speciile), conserve, semiconserve, preparate din carne, inclusiv supe şi sosuri concentrate, piei semiprelucrate, subproduse de abator pentru industria farmaceutica. tona 20.000
  19. - trofee vânătoare şi blanuri bucata 60.000
  20. - alte produse nenominalizate tona kg hl sau alte unităţi de măsura 5000
  21. - mostre până la 100 kg total - produse de uz veterinar pentru înregistrare - ajutoare umanitare - donaţii în cadrul ajutoarelor umanitare de orice fel nu se taxeaza
  22. CERTIFICAT DE ABILITARE bucata 250000
  23. CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE ŞI REINREGISTRARE MEDICAMENTE, PRODUSE BIOLOGICE ŞI ALTE PRODUSE DE UZ VETERINAR produs 7.000000
  24. ACORD SANITAR VETERINAR DE IMPORT bucata 30000
  25. AVIZ SANITAR VETERINAR PENTRU EXPORT: - animale, produse de origine animala, furaje şi alte produse supuse controlului sanitar veterinar nu se taxeaza
  26. AVIZ SANITAR VETERINAR DE TRANZIT: - animale, produse de origine animala, furaje şi alte produse supuse controlului sanitar veterinar nu se taxeaza
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Notă: Taxa pentru cantităţile exprimate în fracţiuni faţă de unitatea de măsura prevăzută în prezenta ordonanţă de urgenţă se calculează proporţional cu cantitatea avizată.
   +  Anexa 3TAXELEpentru eliberarea avizului sanitar veterinar privind amplasarea, proiectarea şi construirea obiectivelor supuse controlului sanitar veterinarTaxele pentru eliberarea avizului sanitar veterinar privind amplasarea, proiectarea şi construirea de noi obiective supuse controlului sanitar veterinar sunt în valoare de 50% din taxa prevăzută pentru autorizarea sanitară veterinara de funcţionare a acestora.  +  Anexa 4
                                         TAXELE
           pentru eliberarea certificatelor sanitare veterinare de transport
          animale, produse de origine animala, furaje şi alte mărfuri supuse
         controlului sanitar veterinar, precum şi a certificatelor de sănătate
         pentru export animale şi certificate sanitare veterinare pentru export
          produse, subproduse comestibile şi necomestibile de origine animala
  Nr. crt Specificaţie U.M. Taxa (lei/U.M)
  1. Certificat sanitar veterinar de transport animale: - mari - mici - păsări - pui de o zi - familii de albine cap. cap. cap. cap. familie 10.000 5.000 100 10 2.000
  2. Certificat sanitar veterinar de transport oua de viermi de mătase kg 10.000
  3. Certificat sanitar veterinar de transport puiet de peşti fitofagi, icre embrionate şi puiet de peste sau peste destinat repopularii Kg. 25.000
  4. Certificat sanitar veterinar pentru transport trofee: - ursi, cerbi - capre negre - mistreti, capriori, cerb - alte animale sălbatice (lup, vulpe, pisica sălbatică, viezure, jder etc.) - blanuri - coame cerbi, colti mistret - cocosi de munte - iepuri, fazani, rate, gaste sălbatice, potarnichi - alte păsări sălbatice (prepelite, porumbei, turturele, sitari, grauri, sturzi etc.) trofeu trofeu trofeu trofeu bucata trofeu trofeu trofeu trofeu 500.000 400.000 350.000 300.000 200.000 100.000 50.000 30.000 10.000
  5. Certificat sanitar veterinar de transport gunoi de grajd în scopul comercializării Nu se taxeaza
  6. Certificat sanitar veterinar de transport cadavre, deşeuri de abator Nu se taxeaza
  7. Certificat sanitar veterinar de transport furaje, premixuri, aditivi furajeri şi alte mărfuri supuse controlului sanitar veterinar tona 5.000
  8. Certificat sanitar veterinar de transport oua pentru incubaţie 1000 buc. 3.000
  9. Certificat sanitar veterinar de transport produse de origine animala: - carne toate speciile, inclusiv vanat impuscat destinat consumului public - slanina, seu, subproduse comestibile: - organe, intestine, stomace - grăsimi tehnice, oase, par, piei, coarne, unghii, copite - alte produse de origine animala nenominalizate - produse din carne (preparate din carne, conserve, semiconserve carne, alte produse din carne) - lapte lichid şi lapte condensat - produse lactate proaspete - branzeturi, unt, inghetata, lapte praf, praf de inghetata, cazeina - alte produse din lapte nenominalizate - peste viu, peste refrigerat, peste congelat, peste sarat, peste afumat - conserve, semiconserve peste - icre de sturion - icre tarama - alte produse din peste nenominalizate - miere de albine - produse apicole (ceara albine, laptisor de matca, polen etc) - alte produse apicole nenominalizate - oua pentru consum - produse din oua (melanj, praf de oua, maioneza) - alte produse din oua nenominalizate tona tona tona tona tona 1000 l tona tona tona tona tona tona tona tona tona tona tona 1000 bc tona tona 20000 15000 10000 12000 30000 20000 25000 35000 30000 20000 30000 80000 50000 25000 25000 40000 30000 2500 30000 20000
  10. Certificat sanitar veterinar de sănătate animala pentru intern buc. 10000
  11. Certificat sanitar veterinar de sănătate pentru export animale şi certificat de transport internaţional Nu se taxeaza
  12. Certificat sanitar veterinar pentru export produse, subproduse comestibile şi necomestibile de origine animala Nu se taxeaza
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────Notă: Taxa pentru cantităţile exprimate în fracţiuni fără de unitatea de măsura prevăzută în prezenta ordonanţă de urgenţă se calculează proporţional cu cantitatea avizată.
   +  Anexa 5*Font 7*                                                 ┌──────────────────────────────────────┐                                                 │AGENŢIA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ │                                                 └───────────────────┬──────────────────┘                                                            ┌────────┴───────┐                                                            │DIRECTOR GENERAL├──────────────────────────────────────────────────────┐                                                            └────────┬───────┘ │                                                        ┌────────────┴───────────┐ │                                                        │DIRECTOR GENERAL ADJUNCT│ │                                                        └────────────┬───────────┘ │           ┌──────────────────────┬───────────────────────┬──────────┴─────────────┬──────────────────────────┐ │┌──────────┴──────────┐┌──────────┴───────────┐┌──────────┴──────────┐┌────────────┴─────────────┐┌───────────┴───────────┐┌────────┴────────┐│DIRECŢIA DE INSPECŢIE││ ││ ││ DIRECŢIA FINANCIARĂ, ││ DIRECŢIA LEGISLAŢIE, ││ COMPARTIMENTUL ││ SANITARă VETERINARĂ ││DIRECŢIA DE SĂNĂTATE ││DIRECŢIA DE IGIENA ŞI││CONTABILITATE, INVESTIŢII,││ARMONIZARE LEGISLATIVĂ,││CONTROL FINANCIAR││ ŞI CONTROL DE ││ A ANIMALELOR ││ SĂNĂTATE PUBLICĂ ││ SALARIZARE, RESURSE ││CONTENCIOS ŞI COOPERARE││ PREVENTIV ││ FRONTIERA ││ ││ VETERINARĂ ││ UMANE ŞI ADMINISTRATIVĂ ││ INTERNAŢIONALĂ ││ │└┬────────────────────┘└┬─────────────────────┘└┬────────────────────┘└┬─────────────────────────┘└┬──────────────────────┘└─────────────────┘ │┌───────────────────┐ │┌────────────────────┐ │┌───────────────────┐ │┌────────────────────────┐ │┌─────────────────────┐ ││ SERVICIUL │ ││ SERVICIUL │ ││ SERVICIUL │ ││ SERVICIUL FINANCIAR │ ││ │ ├┤ INSPECŢIE ŞI │ ├┤EPIDEMIOSUPRAVEGHERE│ ├┤ IGIENA PRODUSELOR │ ├┤ CONTABILITATE, │ ├┤ SERVICIUL │ ││ CONTROL SANITAR │ ││ ŞI CONTROLUL │ ││DE ORIGINE ANIMALĂ │ ││ INVESTIŢII │ ││ ARMONIZARE │ ││ VETERINAR │ ││ BOLILOR │ ││ │ ││ │ ││ LEGISLATIVĂ │ │└───────────────────┘ │└────────────────────┘ │└───────────────────┘ │└────────────────────────┘ │└─────────────────────┘ │┌───────────────────┐ │┌────────────────────┐ │┌───────────────────┐ │┌────────────────────────┐ │┌─────────────────────┐ ││ SERVICIUL │ ││ SERVICIUL │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ COORDONARE │ ├┤ BUNĂSTAREA ŞI │ ├┤ SERVICIUL │ ├┤ SERVICIUL │ ├┤ COMPARTIMENTUL │ └┤ INSPECTORATE │ ││ PROTECŢIA │ ││ PROFILAXIA │ ││ SALARIZARE, │ ││ LEGISLAŢIE, │  │SANITARE VETERINARE│ ││ ANIMALELOR │ ││ ZOONOZELOR │ ││ RESURSE UMANE, │ ││ CONTENCIOS │  │ DE FRONTIERĂ │ │└────────────────────┘ │└───────────────────┘ │└────────────────────────┘ │└─────────────────────┘  └───────────────────┘ │┌────────────────────┐ │┌───────────────────┐ │┌────────────────────────┐ │┌─────────────────────┐                        ││ SERVICIUL │ ││ BIROUL │ ││ │ ││ │                        ││ ALIMENTAŢIA │ ││ AUTORIZĂRI │ ││ COMPARTIMENTUL │ ││ BIROUL │                        ├┤ ANIMALELOR ŞI │ └┤ SANITARE │ └┤ ADMINISTRATIV │ └┤ COOPERARE │                        ││ PRODUSE DE UZ │ │ VETERINARE │ │ │ │ INTERNAŢIONALĂ │                        ││ VETERINAR │ │ │ │ │ │ │                        │└────────────────────┘ └───────────────────┘ └────────────────────────┘ └─────────────────────┘                        │┌────────────────────┐                        ││ SERVICIUL │                        ││ IDENTIFICAREA ŞI │                        └┤ CIRCULAŢIA │                         │ ANIMALELOR │                         └────────────────────┘
   +  Anexa 6
                                     UNITĂŢI
        care funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare
  Nr. crt. Denumirea unităţii Finanţare
  I. Instituţii publice cu personalitate juridică - alocaţii de la bugetul de stat şi venituri extrabugetare
  1. Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animala - alocaţii de la bugetul de stat şi venituri extrabugetare
  2. Institutul de Igiena şi Sănătate Publică Veterinara - alocaţii de la bugetul de stat şi venituri extrabugetare
  3. Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de uz Veterinar - alocaţii de la bugetul de stat şi venituri extrabugetare
  4. Direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti, inclusiv laboratoarele sanitare veterinare de stat - alocaţii de la bugetul de stat şi venituri extrabugetare
  II. Instituţii publice fără personalitate juridică - alocaţii de la bugetul de stat şi venituri extrabugetare
  1. Circumscripţiile sanitare veterinare zonale - alocaţii de la bugetul de stat şi venituri extrabugetare
  2. Circumscripţiile sanitare veterinare pentru controlul produselor de origine animala - alocaţii de la bugetul de stat şi venituri extrabugetare
  3. Inspectorate de control sanitar veterinar de frontiera - alocaţii de la bugetul de stat şi venituri extrabugetare
  -------------