ORDIN nr. 307 din 26 octombrie 2020pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din spațiul rural pentru înființarea și dezvoltarea activităților economice neagricole"
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1020 din 3 noiembrie 2020  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 235.675 din 16.10.2020 întocmit de Direcția generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală și Avizul Consiliului Concurenței nr. 12.631/6.10.2020,ținând seama de prevederile:– Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările ulterioare;– Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;– Programului Național de Dezvoltare Rurală, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015) 3.508 din 26 mai 2015, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor:– art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;– art. 9 alin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din spațiul rural pentru înființarea și dezvoltarea activităților economice neagricole“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 17 iulie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 7 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) ajutoarelor acordate operatorilor economici care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;2. La articolul 9 alineatul (1) litera i), paragraful al doilea se modifică și va avea următorul cuprins:Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau al mai multor întreprinderi, relațiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice;3. La articolul 9 alineatul (1), litera l) se modifică și va avea următorul cuprins:l) produse agricole - produsele enumerate în anexa I la Tratat, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;4. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33Prezenta schemă se va aplica până la 31 decembrie 2023, cu posibilitatea prelungirii, potrivit regulamentelor Uniunii Europene în materia ajutorului de stat, pentru perioada post 2014-2020.5. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34Bugetul schemei este de 278.073.147 euro contribuție publică, în limita alocării din cadrul PNDR a acestor submăsuri.6. La articolul 40, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins:(3) Pentru a crea posibilitatea verificării ex ante a eligibilității potențialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, MADR, în calitate de furnizor al măsurii de ajutor de minimis, are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 307/2020 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din spațiul rural pentru înființarea și dezvoltarea activităților economice neagricole“.(4) Contractele, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor de minimis și rambursarea efectivă a respectivelor ajutoare, aferente acestei submăsuri, se încarcă în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanțare, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor ajutoare de către AFIR, în calitate de administrator al prezentei scheme.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  George Scarlat,
  secretar de stat
  București, 26 octombrie 2020.Nr. 307.----