ANEXE din 1 octombrie 2020 privind aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 bis din 29 octombrie 2020  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 2.814/1.536/1.806/2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.005 din 29 octombrie 2020.
  1. Anexa nr. 1.1 „Anexa angajator” și anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat” fac parte integrantă din formularul prevăzut la alin. (1).

  2. Se aprobă nomenclatoarele prevăzute în anexele nr. 2—5.

  3. Declarația prevăzută la alin. (1) este o declarație de impunere în sensul art. 1 pct. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

  Art. 2. — Formularul prevăzut la art. 1 se completează și se depune conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 6.

  Art. 3. — Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile și persoanele fizice prevăzute la art. 681 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8),

  art. 125 alin. (8)—(9), art. 147 alin. (1), (12) și (13), art. 151

  alin. (5) și (6), art. 169 alin. (1), art. 174 alin. (5) și (6), art. 220 alin. (1) și (2) și art. 2207 din Legea nr. 227/2015 privind Codul

  fiscal, cu modificările și completările ulterioare, au obligația depunerii declarației prevăzute la art. 1 prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

  Art. 4. — Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 7 la prezentul ordin.

  Art. 5. — Anexele nr. 1—7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

  Art. 6. — Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Art. 7. — Direcțiile de specialitate și structurile subordonate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Ministerului Sănătății, precum și direcțiile de specialitate și structurile subordonate sau cele care funcționează sub autoritatea Ministerului Muncii și Protecției Sociale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

  Art. 8. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul finanțelor publice,

  Vasile-Florin Cîțu

  Ministrul muncii și protecției sociale,

  Victoria Violeta Alexandru

  p. Ministrul sănătății,

  Romică-Andrei Baciu, secretar de stat


  image

  *) Ordinul nr. 2.814/1.536/1.806/2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1005 din 29 octombrie 2020 și este reprodus și în acest număr bis.


  112


  DECLARAŢIE PRIVIND OBLIGAŢIILE DE PLATĂ

  image


  Declaraţie rectificativă

  An

  Lună

  Perioada de raportare

  A CONTRIBUŢIILOR SOCIALE, IMPOZITULUI PE VENIT ŞI EVIDENŢA NOMINALĂ A PERSOANELOR ASIGURATE


  Anexa nr.1

  image

  Declaraţie depusă ca urmare a acordării unor drepturi bănesti în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, potrivit art. 147 alin. (3) şi art. 169 alin. (3) din Codul fiscal

  image

  Declaraţie depusă ca urmare a unei inspecţii fiscale sau ca urmare a stabilirii obligaţiilor fiscale din oficiu

  image

  Declaraţie depusă după anularea rezervei verificării ulterioare conform Codului de procedură fiscală:

  • art. 105 alin. (6) lit. a)


   image

  • art. 105 alin. (6) lit. b)


  image

  Codul de identificare fiscală al succesorului

  image

  Declaraţie depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală  image

  Declaraţie depusă ca urmare a acordării cumulat de sume potrivit art. 146 alin. (10) şi (11) din Codul fiscal

  image

  Declaraţie depusă ca urmare a acordării unor sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii/solde, stabilite prin lege, potrivit art. 147 alin. (3^1) şi art. 169 alin. (3^1) şi (3^2) din Codul fiscal


  SECŢIUNEA - DATE DE IDENTIFICARE ALE PLĂTITORULUI


  Cod de identificare fiscală


  Denumire

  Adresă domiciliu fiscal  Telefon


  Fax


  E-mail


  Cod CAEN

  activitate principală  SECŢIUNEA - Creanţe fiscale


  Nr.

  crt.

  Denumire creanţă fiscală

  Suma  Cod bugetar


  1. Datorată


  2. Deductibilă


  3. Scutită/Exceptată


  4. De plată (rd.1-rd.2- rd. 3)


  Total obligaţii de plată


  Prezenta declaraţie reprezintă titlu de creanţă şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia, în condiţiile legii.

  Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.


  Nume,


  Prenume,  Semnătura şi ştampila


  Funcţia/calitatea  Loc rezervat autorităţii competente


  Număr de înregistrare


  Data


  Număr de operator de date cu caracter personal 759

  Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679


  Anexa nr. 1.1 Anexa angajator


  SECŢIUNEA A- Alte date de identificare a plătitorului


  image

  Nr. ordine registrul comerţului


  image

  Adresă sediu social


  Casă de asigurări de sănătate angajator image

  Date privind angajatorii care aplică prevederile art. 60 pct. 5 din Codul fiscal


  Cod CAEN construcţii


  ”Cifra de afaceri totală” realizată în anul fiscal anterior


  ”Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii” în anul fiscal anterior


  Ponderea cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii în cifra de afaceri totală calculată pentru anul fiscal anterior


  ”Cifra de afaceri totală” realizată în anul curent cumulat de la începutul anului, inclusiv luna de raportare


  ”Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii” în anul curent cumulat de la începutul anului, inclusiv luna de raportare


  Ponderea cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii în cifra de afaceri totală calculată pentru anul fiscal curent


  Îndeplineşte condiţiile pentru aplicarea facilităţilor fiscale din sectorul construcţii pentru luna de raportare

  D/N


  Datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă D/N image


  SECŢIUNEA B - Indicatori statistici


  1

  Număr de asiguraţi şomaj


  2

  Număr de asiguraţi concedii medicale şi indemnizaţii


  3

  Număr de asiguraţi care datorează CAS


  4

  Total fond de salarii brute


  5

  Număr salariaţi  SECŢIUNEA C

   1. Condiţii de muncă


    Nr. crt.

    Condiţii de muncă

    Total venit realizat

    Total bază de calcul al contribuţiei la BASS aferentă indemnizaţiei conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006

    Scutiri angajator

    Contribuţie CAS -

    angajator

    1

    normale

    2

    deosebite
    3

    speciale
    4

    TOTAL
    5

    Bază de calcul punctaj şomaj tehnic beneficiar de scutire


    6

    Total sumă de recuperat, aferentă lunii de raportare, de către angajator, de la casele teritoriale de pensii din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale   2. Indemnizaţii sănătate (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006

    Nr. Crt.

    Tip indemnizaţie

    Nr. cazuri

    Total zile prestaţii

    Zile prestaţii suportate de angajator

    Zile prestaţii suportate din FNUASS

    Suma suportată de angajator

    Suma suportată din FNUASS

    1

    Incapacitate temporară de muncă, din care:    1.1

    Incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării    2

    Prevenire îmbolnăvire, din care:    2.2

    Carantină    3

    Sarcină şi lăuzie    4

    Îngrijire copil bolnav

    5

    Risc maternal

    6

    Total


    7

    Total cuantum prestaţii de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii


    8

    Total sumă de recuperat de la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii   3. Indemnizaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale, conform Legii Nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare


  Nr. crt.

  Tip indemnizaţie

  Nr. cazuri

  Zile prestaţii

  Sumă totală accidente de muncă şi boli profesionale

  Sumă suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale

  1.

  Incapacitate temporară de muncă

  2.

  Trecerea temporară la alt loc de muncă

  3.

  Reducerea timpului de lucru

  4.

  Cursuri de calificare şi reconversie profesională

  5.

  Total


  C4. Contribuţie asiguratorie pentru muncă

  Bază de calcul

  Cota prevăzută la art. 220^3 alin. (1) din Codul fiscal

  Sumă

  C5. Contribuţie asiguratorie pentru muncă datorată de angajatorii din domeniul construcţiilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal

  Bază de calcul

  Cota prevăzută la art. 220^3 alin. (2) din Codul fiscal

  Sumă


  1

  Număr de asiguraţi (concedii şi indemnizaţii )


  2

  Număr de asiguraţi care datorează sau pentru care există obligaţia plăţii CAS


  Secţiunile D şi E se completează numai de instituţii asimilate angajatorilor SECŢIUNEA D - Indicatori statistici


  SECŢIUNEA E

   1. Condiţii de muncă


    Condiţii de muncă

    Total venit realizat

    Total bază de calcul al contribuţiei la BASS aferentă indemnizaţiei conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006

    normale
   2. Indemnizaţii sănătate (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006)

    Nr.

    Crt

    Tip indemnizaţie

    Nr. cazuri

    Total zile prestaţii

    Zile prestaţii suportate din FNUASS

    Sumă suportată din FNUASS

    1

    Incapacitate temporară de muncă, din care:

    1.1

    Incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării

    2

    Prevenire îmbolnăvire, din care:

    2.2

    Carantină

    3

    Sarcină şi lăuzie

    4

    Îngrijire copil bolnav

    5

    Risc maternal

    6

    Total


    7

    Total cuantum prestaţii de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii


    8

    Total sumă de recuperat de la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii   3. Indemnizaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale, conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare


  Nr. Crt.

  Tip indemnizaţie

  Număr cazuri

  Zile prestaţii

  Sumă totală accidente de muncă şi boli profesionale

  Sumă suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale

  1

  Incapacitate temporară de muncă

  2

  Trecerea temporară la alt loc de muncă

  3

  Reducerea timpului de lucru

  4

  Cursuri de calificare şi reconversie profesională

  5

  Total  Ajutoare de deces

  Număr cazuri


  Sumă
  SECŢIUNEA F - Impozit pe venitul din salarii, defalcat pe sediul principal şi sediile secundare

   1. Sediu principal


    Suma datorată

    Suma deductibilă

    Suma scutită

    Suma de plată


   2. Sedii secundare


  Nr. Crt.

  Cod de înregistrare fiscală sediu secundar

  Sumă datorată

  Suma deductibilă

  Suma scutită

  Suma de plată


  SECŢIUNEA G - Date informative privind ajutoarele de deces acordate de către agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului Bucureşti  Date de identificare persoană decedată


  Certificat de deces

  Date de identificare ale persoanei care beneficiază de ajutor de deces


  Cuantumul ajutorului de deces

  CNP

  Nume şi prenume

  Serie şi număr

  Data decesului

  CNP

  Nume şi prenume


  Anexa nr.1.2 Anexa asigurat


  DATE DE IDENTIFICARE ALE ASIGURATULUI


  Nr.crt. CNP/NIF  CNP/NIF

  anterior


  CIS


  Nume Prenume

  Nume anterior

  Prenume anterior

  Data intrării în categoria  Data ieşirii  de asigurat

  din


  categoria


  de asigurat


  image

  Asigurat/neasigurat pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate image Asigurat/neasigurat în sistemul de asigurări pentru şomaj

  Persoană fizică scutită de la plata impozitului pe venit: DATE PRIVIND PERSOANELE DETAŞATE*)


  image

  Salariat detaşat de un angajator din România la

  un alt angajator din România şi care este plătit pe perioada detaşării de către angajatorul care l-a detaşat


  image

  Perioada detaşării de la image până la image CUI-ul angajatorului la care este detaşat

  image

  Salariat detaşat de la un angajator din România la

  un alt angajator din România şi care este plătit pe perioada detaşării de către angajatorul la care este detaşat


  image

  Perioada detaşării de la image până la image CUI-ul angajatorului de la care este detaşat

  image

  Salariat detaşat din România în state din UE sau din afara UE:


  Plătit de:


  image

  • angajatorul din România care detaşează

   image

  • de angajatorul la care este detaşat


   image

   Statul unde este detaşat:


   image

   -Stat din UE, SEE şi Confederaţia Elveţiană

   image

   -Alte state


   image

   Detaşat:


   image

  • cu A1


   image

  • fără A1


   image

  • într-un stat cu care România are încheiat acord de securitate socială


   image

  • într-un stat cu care România nu are încheiat acord de securitate socială


   image

   Salariat detaşat în România din state membre UE sau din afara UE:


   image

   Statul de unde este detaşat:


   image

   -Stat din UE, SEE şi Confederaţia Elveţiană


   image

   -Alte state


   Detaşat:


   image

  • cu A1


   image

  • fără A1


   image

  • dintr-un stat cu care România are încheiat acord de securitate socială


   image

  • dintr-un stat cu care România nu are încheiat acord de securitate socială


  DETALII COASIGURAŢI


  Tip

  coasigurat

  CNP/CIS

  Nume

  Prenume

  Părinte
  Părinte
  Soţ/soţie

  SECŢIUNEA A


  1

  Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă


  2

  Pensionar


  3

  Tip contract de muncă din punct de vedere al timpului de lucru


  4

  Ore normă zilnică a locului de muncă


  5

  Ore lucrate efectiv în lună


  6

  Ore suspendate în lună


  7

  Total zile lucrate


  8

  Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale


  9

  Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate


  10

  Contribuţia de asigurări sociale de sănătate


  11

  Contribuţia de asigurări sociale


  12

  Baza de calcul al contribuţiei asiguratorie pentru muncă


  13

  Baza de calcul al indemnizaţiei de şomaj  SECŢIUNEA A1 - Facilităţi fiscale în construcţii conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal


  Salariul brut de încadrare prevăzut în contractul individual de muncă, pentru funcţia de bază


  Salariul brut de încadrare prevăzut în contractul individual de muncă, în afara funcţiei de bază


  Venitul brut asimilat salariului realizat în baza raportului juridic, altul decât contractul individual de muncă  SECŢIUNEA A.1.1. - Facilităţi fiscale în construcţii conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal  Cu acordarea facilităţilor fiscale

  Fără acordarea facilităţilor fiscale

  Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale  Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate  Contribuţia de asigurări sociale de sănătate  Contribuţia de asigurări sociale  Baza de calcul al contribuţiei asiguratorie pentru muncă
  SECŢIUNEA B

   1. Contract/Contracte de muncă şi/sau contract de muncă suspendat în condiţiile prevăzute la art. XI alin. (1) şi art. XV alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare, timp de muncă redus în condiţiile art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (1) din

    O.U.G. nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, zile libere plătite acordate potrivit Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit

    O.U.G. nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi salariaţii a căror activitate a fost suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, potrivit O.U.G. nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice


    1

    Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă


    2

    Pensionar


    3

    Tip contract muncă din punct de vedere al timpului de lucru


    4

    Ore normă zilnică a locului de muncă


    5

    Ore lucrate efectiv în lună


    6

    Ore suspendate/reduse/libere în lună


    7

    Din care, ore suspendate/reduse/libere, acordate potrivit art. XI alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G. nr. 132/2020, O.U.G. nr. 147/2020 şi potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare


    8

    Total zile lucrate


    9

    Zile suspendate/reduse/libere acordate în condiţiile prevăzute la art. XI alin. (1) din

    O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare şi la art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, respectiv în cele ale Legii nr. 19/2020 cu modificările şi completările ulterioare şi în cele ale O.U.G. nr. 147/2020


    10

    Baza de calcul al contribuţiei asiguratorie pentru muncă *)


    11

    Baza de calcul al indemnizaţiei de şomaj


    12

    Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale aferente indemnizaţiei acordate potrivit O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit art. 1 alin. (4) şi art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, precum şi potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare şi O.U.G. nr. 147/2020


    13

    Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferente indemnizaţiei acordate potrivit O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 120/2020, potrivit art. 1 alin. (4) şi art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, precum şi potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare şi O.U.G. nr. 147/2020


    *) cuprinde şi indemnizaţiile acordate în baza Legii nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare, indemnizaţiile suplimentare suportate de angajator potrivit O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, indemnizaţiile prevăzute la art. 1 alin. (4) din O.U.G. nr. 132/2020, precum şi indemnizaţiile acordate în baza O.U.G. nr. 147/2020


   2. C.N.P.P. - Condiţii de muncă


    1

    Indicativ condiţii speciale


    2

    Zile lucrate în condiţii normale


    3

    Zile lucrate în condiţii deosebite


    4

    Zile lucrate în condiţii speciale


    5

    Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale - condiţii normale


    6

    Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale - condiţii deosebite


    7

    Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale - condiţii speciale    B.2.1.- Facilităţi fiscale în construcţii conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal    Cu acordarea facilităţilor fiscale

    Fără acordarea facilităţilor fiscale

    Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale-condiţii deosebite    Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale-condiţii speciale
   3. Indemnizaţii asigurări sociale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006 sau prestaţii conform Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare


    1

    Zile indemnizaţii în condiţii normale


    2

    Zile indemnizaţii în condiţii deosebite


    3

    Zile indemnizaţii în condiţii speciale


    4

    Total zile lucrătoare concediu medical (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005)


    5

    Total zile lucrătoare concediu medical pentru accidente de muncă


    6

    Zile prestaţii suportate din suma suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale


    7

    Zile de concediu fără plata indemnizaţie pentru creşterea copilului după primele 3 naşteri


    8

    Baza de calcul al CAS aferentă indemnizaţiilor (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005) – asigurat    9

    Sumă prestaţii de asigurări sociale suportată de angajator (conform Legii 346/2002)


    10

    Sumă prestaţii de asigurări sociale suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale


    11

    Total venit asigurat din prestaţii (conform Legii nr. 346/2002)


    12

    Total indemnizaţie sănătate suportată de angajator (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005)


    13

    Total indemnizaţie sănătate suportată din FNUASS   4. Centralizator


  1

  Total zile lucrate


  2

  Total zile suspendate/reduse/libere acordate în condiţiile prevăzute la art.

  XI alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, respectiv în cele ale Legii nr. 19/2020 cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.U.G. nr. 147/2020


  3

  Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate


  4

  Contribuţie de asigurări sociale de sănătate


  5/6

  Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări

  sociale, din care:  5.a/6.a

  Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale (exclusiv indemnizaţiile acordate în baza O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G. nr. 132/2020 şi O.U.G. nr. 147/2020)  5.b/6.b

  Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale aferentă indemnizaţiei acordate potrivit art. XI alin. (11) din O.U.G. nr. 30/2020 cu modificările şi completările ulterioare  5.c/6.c

  Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale aferentă indemnizaţiei acordate potrivit art. 1 alin. (4) din O.U.G. nr. 132/2020  5.d/6.d

  Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale aferentă indemnizaţiei acordate potrivit O.U.G. nr. 147/2020  5.1/6.1

  Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale aferentă indemnizaţiei acordate în baza Legii nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare  5.2/6.2

  Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale aferentă indemnizaţiilor acordate potrivit art. XI alin. (1) şi art. XV alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020 cu modificările şi completările ulterioare şi

  O.U.G. nr. 120/2020, aferente lunilor anterioare lunii de raportare  5.3/6.3

  Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale aferentă indemnizaţiei acordate potrivit art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020
  7

  Baza de calcul al contribuţiei asiguratorie pentru muncă


  8

  Baza de calcul al indemnizaţiei de şomaj  SECŢIUNEA B.4.1. - Facilităţi fiscale în construcţii conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal


  Salariul brut de încadrare prevăzut în contractul individual de muncă, pentru funcţia de bază


  Salariul brut de încadrare prevăzut în contractul individual de muncă, în afara funcţiei de bază


  Venitul brut asimilat salariului realizat în baza raportului juridic, altul decât contractul individual de muncă
  Cu acordarea facilităţilor fiscale

  Fără acordarea facilităţilor fiscale

  Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate  Contribuţia de asigurări sociale de sănătate  Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale  Contribuţia de asigurări sociale  Baza de calcul al contribuţiei asiguratorie pentru muncă
  SECŢIUNEA C - Raportări pentru asiguraţi, completate de alte entităţi asimilate angajatorului


  1

  Tip asigurat alte entităţi asimilate


  2

  Zile


  2.1

  Zile suspendate acordate potrivit O.U.G nr. 30/2020*), cu modificările şi completările ulterioare


  3

  Total zile concediu medical (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005)


  4

  Zile concediu medical pentru accidente de muncă


  5

  Zile prestaţii suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesioanle în bugetul asigurărilor sociale


  6

  Venit brut


  7

  Prestaţii pentru accidente de muncă


  8

  Sumă prestaţii suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesioanle în bugetul asigurărilor sociale  9

  Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate


  10

  Contribuţie de asigurări sociale de sănătate


  11

  Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale


  11.1

  Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale aferentă indemnizaţiei acordată potrivit art. XV din O.U.G nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, aferentă lunilor anterioare lunii de raportare


  12

  Contribuţie de asigurări sociale


  12 .1

  Contribuţie de asigurări sociale aferentă indemnizaţiilor acordate potrivit

  O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, aferentă lunilor anterioare lunii de raportare


  13

  Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferentă indemnizaţiei acordată potrivit art. XV din O.U.G. nr. 30/2020*), cu modificările şi completările ulterioare


  14

  Contribuţie de asigurări sociale de sănătate aferentă indemnizaţiilor acordate potrivit O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare


  *) se utilizează numai pentru sportivii cu contracte de activitate sportivă pentru care impozitul şi contribuţiile sociale se reţin la sursă (din Anexa 3 pct. 30)


  SECŢIUNEA D - Concedii medicale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006


  1

  Seria certificatului de concediu medical


  2

  Numărul certificatului de concediu medical


  3

  Seria certificatului de concediu medical iniţial


  4

  Numărul certificatului de concediu medical iniţial


  5

  Data acordării certificatului medical (zz.ll.aaaa)


  5a

  Dată început valabilitate concediu medical iniţial (zz.ll.aaaa)


  6

  Dată început valabilitate concediu medical


  7

  Dată încetare valabilitate concediu medical


  8

  Codul numeric personal al copilului/cod unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate


  9

  Codul indemnizaţiei notat pe certificatul de concediu medical


  10

  Locul de prescriere a certificatului medical


  11

  Cod de urgenţă medico-chirurgicală


  12

  Cod boală infectocontagioasă grupa A


  13

  Numărul avizului medicului expert


  14

  Zile prestaţii (zile lucrătoare) suportate de angajator  15

  Zile prestaţii (zile lucrătoare) suportate din FNUASS


  16

  Total zile prestaţii (zile lucrătoare) aferente concediului medical


  17

  Suma veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni


  18

  Număr de zile lucrătoare aferente veniturilor din ultimele 6 luni


  19

  Media zilnică a bazei de calcul al indemnizaţiei sociale de sănătate


  20

  Indemnizaţie socială de sănătate suportată de angajator


  21

  Indemnizaţie socială de sănătate suportată din FNUASS


  22

  Cod boală  SECŢIUNEA E-Date privind impozitul pe venit

   1. Venituri din salarii obţinute la funcţia de bază


    1

    Venit brut din salarii şi asimilate salariilor


    2

    Contribuţii sociale obligatorii


    3

    Număr persoane aflate în întreţinere


    4

    Deduceri personale


    5

    Alte deduceri


    6

    Venit bază de calcul al impozitului


    7

    Impozit reţinut   2. Alte venituri din salarii


    1

    Venit brut


    2

    Contribuţii sociale obligatorii


    3

    Venit bază de calcul al impozitului


    4

    Impozit reţinut   3. Date detaliate privind impozitul pe venit


    1

    Secţiunea


    2

    Tip asigurat


    3

    Funcţie de bază


    4

    Tip venit referitor la perioada de raportare (P sau A)


    5

    Perioada venitului din altă perioadă decât cea de referinţă - lună început


    6

    Perioada venitului din altă perioadă decât cea de referinţă - lună sfârşit


    6.1

    Perioada de raportare aferentă indemnizaţiei acordate conform O.U.G. nr.

    30/2020, cu modificările şi completările ulterioare sau indemnizaţia
    acordată potrivit O.U.G. nr. 120/2020 (LL-AAAA)


    6.2

    Număr zile suspendate conform O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare sau potrivit O.U.G. nr. 120/2020


    6.3

    Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale pentru indemnizaţia acordată conform O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare sau pentru indemnizaţia acordată potrivit O.U.G. nr. 120/2020


    6.4

    Contribuţie de asigurări sociale pentru indemnizaţia acordată conform

    O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare sau pentru indemnizaţia acordată potrivit O.U.G. nr. 120/2020


    6.5

    Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizaţia acordată conform O.U.G nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare sau pentru indemnizaţia acordată potrivit O.U.G. nr. 120/2020


    6.6

    Contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizaţia acordată conform O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare sau pentru indemnizaţia acordată potrivit O.U.G. nr. 120/2020


    7

    Justificarea venitului din altă perioadă decât cea de raportare (tip venit referitor la perioada = ’A‘)


    8

    Venit brut


    9

    Contribuţii sociale obligatorii


    10

    Contravaloarea tichetelor de masă/tichetelor de creşă/tichetelor cadou/tichetelor culturale/voucherelor de vacanţă, acordate potrivit legii


    11

    Contravaloarea tichetelor de masă/tichetelor de creşă/voucherelor de vacanţă restituite potrivit legii


    11.1

    Stimulentul de risc acordat medicilor, personalului medico-sanitar, personalului paramedical, inclusiv personalului auxiliar, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19, pe perioada stării de urgenţă


    11.2

    Alte venituri din salarii şi asimilate salariilor, pentru care nu se datorează contribuţii sociale obligatorii, potrivit legii


    12

    Venit scutit conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal


    13

    Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal


    14

    Venit scutit conform art. 60 pct. 1 din Codul fiscal


    15

    Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 1 din Codul fiscal


    16

    Venit scutit conform art. 60 pct. 2 din Codul fiscal


    17

    Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 2 din Codul fiscal


    18

    Venit scutit conform art. 60 pct. 3 din Codul fiscal


    19

    Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 3 din Codul fiscal


    20

    Venit scutit conform art. 60 pct. 4 din Codul fiscal    21

    Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 4 din Codul fiscal


    22

    Venit scutit conform. art. 76 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 566/2004 Legea cooperaţiei agricole , cu modificările şi completările ulterioare


    23

    Impozit aferent venit scutit conform art. 76 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 566/2004 Legea cooperaţiei agricole, cu modificările şi completările ulterioare


    24

    Venit scutit conform art. 4 alin. (3) din Legea nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară


    25

    Impozit aferent venit scutit conform art. 4 alin. (3) din Legea nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară


    26

    Număr persoane aflate în întreţinere


    27

    Deduceri personale


    28

    Alte deduceri


    29

    Venit bază de calcul al impozitului


    30

    Impozit reţinut


    31

    Suma încasată   4. Destinaţia sumelor pentru acordarea de burse private, precum şi pentru susţinerea unei/unor entităţi nonprofit/unităţi de cult reprezentând până la 3,5% din impozit


    1. Destinaţia sumei pentru acordarea de burse private


     CNP beneficiar bursă

     Contract număr/data

     Cota distribuită

     Suma


    2. Destinaţia sumei pentru susţinerea unei/unor entităţi nonprofit/unităţi de cult reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit


     Denumire entitate nonprofit/unitate de cult

     Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult

     Cota distribuită

     Suma distribuită


    3. Total cotă/sumă distribuită pentru acordarea de burse private, precum şi pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat


  Total cotă distribuită

  Total sumă distribuită
  Anexa 2

  Nomenclatorul "Creanţe fiscale"


  Nr. crt.

  Denumire creanţă fiscală

  Temei legal

  1.

  Impozit pe veniturile din salarii şi/sau asimilate salariilor

  Art. 2 alin. (1) şi art. 78 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

  2.

  Contribuţia de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, potrivit legii

  Art. 2 alin. (2) şi art. 138 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

  2.1.

  image

  Contribuţia de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi, potrivit legii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal

  Art. 2 alin. (2) şi art. 138^1 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

  3.

  Contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora

  Art. 2 alin. (2) şi art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

  4.

  Contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora

  Art. 2 alin. (2) şi art. 138 lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

  5.

  Contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii

  Art. 2 alin. (2) şi art. 156 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

  6.

  Contribuţia asiguratorie pentru muncă, datorată de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora

  Art. 2 alin. (2), art. 220^1 şi art. 220^3 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

  6.1.

  Contribuţia asiguratorie pentru muncă, datorată de către persoanele fizice sau juridice care au calitatea de angajatori şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal

  Art. 2 alin. (2), art. 220^1 şi art. 220^3 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare


  7.

  Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală.

  Art. 2 alin. (1) şi art. 72 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

  8.

  Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală

  Art. 2 alin. (2) şi art. 151 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

  9.

  Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală

  Art. 2 alin. (2) şi art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

  10.

  Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole

  Art. 2 alin. (1), art. 84 alin. (8) şi art. 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

  11.

  Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole

  Art. 2 alin. (2) şi art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

  12.

  Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Titlului II din Legea nr. 227/2015 cu modificările şi completările ulterioare

  Art. 2 alin. (1) şi art. 125 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

  13.

  Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Titlului II din Legea nr. 227/2015 cu modificările şi completările ulterioare

  Art. 2 alin. 2) şi art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

  14.

  Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Titlului III din Legea nr. 227/2015 cu modificările şi completările ulterioare

  Art. 2 alin. (1) şi art. 125 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

  15.

  Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Titlului III din Legea nr. 227/2015 cu modificările şi completările ulterioare

  Art. 2 alin. (2) şi art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

  16.

  Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific, cu modificările şi completările ulterioare

  Art. 2 alin. (1) şi art. 125 alin. (8^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

  17.

  Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri obţinute dintr- o asocierea cu o persoană juridică, contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific, cu modificările şi completările ulterioare

  Art. 2 alin. (2) şi art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

  18.

  Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice din activităţii independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă

  Art. 2 alin. (1), art. 681 alin. (1) şi art. 132 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare


  19.

  Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă

  Art. 2 alin. (2) şi art. 151 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

  20.

  Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă

  Art. 2 alin. (2) şi art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

  21.

  Contributia de asigurări sociale de sănătate suportată de pensionari pentru perioade anterioare datei de 1 februarie 2017

  Art. 2 alin. (2) şi art. 168. alin. (7), alin. (7^1) şi alin.

  (10) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare


  Anexa nr. 3

  Nomenclatorul “Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului”  Valoare


  Explicaţie

  Contribuţii sociale aferente tipului de asigurat

  CAS

  CASS

  CAM

  2

  Şomer, declarat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti


  Da


  Nu


  Nu

  4

  Persoane beneficiare de ajutor social

  Nu

  Nu

  Nu

  5

  Persoane care beneficiază de indemnizaţia pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap sau de indemnizaţia pe perioada concediului de acomodare

  Nu

  Nu

  Nu

  6

  Persoane care beneficiază de indemnizaţia pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani

  Nu

  Nu

  Nu

  10

  Persoane prevăzute la art. 1 alin. (2) sau art. 23 alin. (3) sau art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, declarate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate subordonate

  Da

  Nu

  Nu

  11

  Asiguraţi preluaţi de casele teritoriale de pensii de la unităţile în faliment, precum şi persoane preluate în plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale de către Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii şi de către casele sectoriale de pensii

  Nu

  Nu

  Nu


  13

  Soţ/Soţie pentru personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate, declarat de unităţile trimiţătoare

  Da

  Nu

  Nu

  14

  Membrii Corpului diplomatic şi consular al României care participă la cursuri de pregătire în străinătate pe o durată care depăşeşte 90 de zile calendaristice, declaraţi de unităţile trimiţătoare

  Da

  Nu

  Nu

  15

  Persoane disponibilizate care beneficiază de plăţi compensatorii suportate din bugetul asigurărilor de şomaj, declarate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

  Da

  Nu

  Nu

  28

  Pensionarii, pentru perioadele când contribuţia de asigurări sociale de sănătate era suportată de contribuabil, declaraţi de Casa Naţională de Pensii Publice, prin Casele teritoriale de pensii

  Nu

  Da

  Nu

  17

  Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, potrivit legii, pentru care plătitorul de venit are obligaţia reţinerii la sursă, plăţii şi declarării contribuţiilor sociale

  Da

  Da

  Nu

  30

  Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care plătitorul de venit are obligaţia reţinerii la sursă, plăţii şi declarării contribuţiilor sociale

  Da

  Da

  Nu

  31

  Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, în baza contractelor de activitate sportivă, care beneficiază de indemnizaţia compensatorie prevăzută la art. XV alin. (3) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, , suportată de plătitorul de venit

  Da

  Da

  Nu

  32

  Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, în baza contractelor de activitate sportivă, care beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. XV alin. (2) din OUG nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, suportată din bugetul de stat

  Da

  Da

  Nu

  26

  Persoane fizice care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole, pentru care plătitorul de venit are obligaţia reţinerii la sursă, plăţii şi declarării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

  Nu

  Da

  Nu

  22

  Persoane fizice care realizează venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit prevederilor Titlului III din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

  Nu

  Da

  Nu


  27

  Persoane fizice care realizează venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

  Nu

  Da

  Nu


  29

  Persoane fizice care realizează venituri obţinute din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific, cu modificările şi completările ulterioare

  Nu

  Da

  Nu


  Anexa nr. 4


  Nomenclatorul “Tip asigurat”


  Nr. crt.

  Tip asigurat

  Contribuţii sociale aferente tipului de asigurat

  CAS

  CASS

  CAM

  1

  Salariat fără studii superioare, cu studii superioare şi vechime sub 1 an sau salariat care desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor, dar care nu se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal)

  Da

  Da

  Da

  1.1.

  Salariat cu studii superioare şi vechime peste 1 an, inclusiv, cel care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor, dar care nu se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal

  Da

  Da

  Da

  1.2.

  Salariat în domeniul construcţiilor care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal

  Da

  Nu

  Da

  1.3.

  Personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate, inclusiv categoriile de personal trimise în misiune temporară sau permanentă în străinătate prevăzute prin hotărâre a Guvernului.

  Da

  Da

  Da

  1.4.

  Membru cooperator, salariat în baza convenţiei individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

  Da

  Da

  Da

  1.5.

  Salariat care beneficiază de indemnizaţia prevăzută de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în

  situaţia închiderii temporare a unităţilor de

  Da

  Da

  Da  învaţământ, cu modificările şi completările ulterioare
  1.6.

  Salariat care beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. XI alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare sau de indemnizaţia prevăzută de O.U.G. nr. 120/2020, suportată din bugetul asigurărilor de şomaj.

  Da

  Da

  Nu

  1.7.

  Salariat care beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. XI alin. (11) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, suplimentară, suportată de angajator din fondul de

  salarii

  Da

  Da

  Da

  1.8.

  Persoană fizică ce desfăşoară activităţi în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale româneşti din străinătate, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din cap. IV secţiunea a 3-a al anexei nr. IV la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările

  ulterioare.

  Nu

  Nu

  Nu

  1.9.

  Membru cooperator, salariat în baza convenţiei individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, care beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. XV din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

  Da

  Da

  Nu

  1.10.

  Persoane fizice care pe perioada suspendării din funcţie, beneficiază potrivit legii de plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, de către angajator.

  Nu

  Da

  NU

  1.11.

  Salariat care beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 1 alin. (4) din O.U.G. nr. 132/2020.

  Da

  Da

  Da

  1.12.

  Membru cooperator, salariat în baza convenţiei individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, care beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020.

  Da

  Da

  Nu

  1.13.

  Salariat care beneficiază de indemnizaţia prevăzută de O.U.G. nr. 147/2020

  Da

  Da

  Da

  2

  Salariat militar, inclusiv personal militar, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, care îndeplinesc condiţiile pentru pensionare precum şi cei care nu

  îndeplinesc condiţiile pentru pensionare, din

  Nu

  Da

  Da  domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale conform art. 157 alin. (1) lit. r) şi s) din Codul fiscal
  3

  Alte categorii de persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor:
  3.1. Persoane fizice care ocupă funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit legii

  Da

  Da

  Da

  3.2. Consilierii locali, consilierii judeţeni şi ai municipului Bucureşti

  Da

  Da

  Da

  3.3.Persoane fizice alese în cadrul persoanelor juridice, fără scop patrimonial

  Da

  Da

  Da

  3.4. Directori cu contract de mandat, membri ai directoratului de la societăţile administrate în sistem dualist şi ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, manageri, în baza contractului de management prevăzut de lege

  Da

  Da

  Da

  3.5. Administratori ai societăţilor şi manageri cu contract de management, care primesc sume din profitul unitătii, potrivit legii sau actului constitutiv, după caz

  Da

  Da

  Da

  3.6. Salariaţi care primesc sume pentru participarea la profit, potrivit legii, cu excepţia sumelor care se acordă ulterior încetării contractului individual de muncă

  Da

  Da

  Da

  3.7. Persoane fizice care încasează indemnizaţii lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenţă, stabilite conform contractului individual de muncă

  Nu

  Da

  Nu

  3.8.Persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor şi nu se mai regăsesc în raporturi juridice cu persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, dar încasează venituri ca urmare a faptului că au avut încheiate raporturi juridice şi respectivele venituri se acordă, potrivit legii, ulterior sau la data încetării raporturilor juridice

  Da

  Da

  Da

  3.9. Persoane fizice care au raportul de muncă suspendat, urmare a faptului că se află în incapacitate temporară de muncă şi beneficiază de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate, suportată de angajator

  Da

  Nu

  Da

  3.10. Persoane fizice care au raportul de muncă suspendat, urmare a faptului că se află în

  incapacitate temporară de muncă şi beneficiază de

  Da

  Nu

  Nu  indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate, suportată din FNUASS
  3.11. Persoane fizice care au raportul de muncă suspendat, urmare a faptului că se află în incapacitate temporară de muncă şi beneficiază de indemnizaţie din fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, ca urmare a unui accident de muncă

  Nu

  Nu

  Nu

  3.12. Persoane fizice care au raportul de muncă suspendat, ca urmare a faptului că se află în incapacitate temporară de muncă în urma unui accident de muncă sau unei boli profesionale şi beneficiază de indemnizaţie suportată de angajator

  Nu

  Nu

  Da

  3.13. Persoane fizice care realizează venituri aferente perioadei în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate potrivit legii, altele decât cele aferente perioadei de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite ori de accidente în afara muncii şi perioadei de incapacitate temporară de muncă în cazul accidentului de muncă sau al bolii profesionale, în care plata indemnizaţiei se suportă de unitate, conform legii

  Da

  Da

  Da

  3.14. Reprezentanţi în organisme tripartite, potrivit legii

  Da

  Da

  Nu

  4

  Membrii ai comisiei de cenzori sau comitetului de audit, precum şi membri în consilii, comisii, comitete şi altele asemenea: preşedinţii asociaţiilor de proprietari sau alte persoane care îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de mandat în cadrul asociaţiilor de proprietari

  Da

  Da

  Nu

  5

  Persoane fizice disponibilizate prin concedieri colective, care primesc compensaţii băneşti individuale, suportate din fondul de salarii, potrivit dispoziţiilor prevăzute în contractul de muncă

  Da

  Da

  Da

  5.1.

  Persoane fizice ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute ca urmare a concedierii colective, conform legii, care primesc sume reprezentând plăţi compensatorii calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate

  Da

  Da

  Da

  6

  Administratorii societăţilor, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, precum şi reprezentanţii în adunarea generală a

  acţionarilor şi în consiliul de administraţie;

  Da

  Da

  Da  Administratorii, membrii consiliului de administraţie, consiliului de supraveghere şi comitetului consultativ, precum şi reprezentanţii statului sau reprezentanţii membrilor consiliului de administraţie, fie în adunarea generală a acţionarilor, fie în consiliul de administraţie, după caz
  7

  Persoane fizice care realizează venituri din activităţi dependente potrivit legii, ca urmare a reîncadrării activităţii

  Da

  Da

  Da

  8

  Persoane fizice care realizează venituri din activităţi dependente, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale şi care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii

  Nu

  Da

  Da

  9

  Persoanele fizice care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional (zilieri), potrivit Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

  Da

  Nu

  Nu

  10

  Persoanele fizice care prestează o activitate specifică, în baza unui contract de internship, potrivit Legii nr. 176/2018 privind internshipul, cu modificările ulterioare

  Da

  Da

  Da

  11

  Persoane fizice care primesc avantaje în bani sau în natură de la terţi, ca urmare a unei relaţii generatoare de venituri din salarii şi asimilate salariilor

  Da

  Da

  Da

  12

  Persoane fizice nerezidente care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor de la un plătitor de venituri din România, şi care nu datorează contribuţii sociale în România

  Nu

  Nu

  Nu

  13

  Persoane fizice, care încasează venituri din salarii şi asimilate salariilor sau venituri al căror tratament fiscal este cel asimilat veniturilor din salarii şi asimilate salariilor şi care nu se regăsesc, în luna de raportare, în celelalte tipuri de asiguraţi din Anexa 4.

  Da/Nu

  Da/Nu

  Da/Nu


  Anexa nr. 5

  Nomenclatorul "Indicativ condiţii speciale"


  Valoare

  Explicaţie

  1

  Conform art. 30 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

  2

  Conform art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, zona I radiaţii

  3

  Conform art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, zona II radiaţii

  4

  Conform art. 30 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

  5

  Conform art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

  6

  Conform art. 30 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

  7

  Conform art. 30 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

  8

  Conform art. 30 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

  9

  Conform art. 20 din O.U.G. nr. 59/2000, modificată şi completatată de Legea nr. 234/2019


  Anexa nr. 6


  Instrucţiuni de completare

  a formularului 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”


  Declaraţia se completează de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal) la care îşi desfăşoară activitatea sau beneficiază de concediul medical şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate persoanele prevăzute la art. 136 lit. a) şi b) şi art. 153 alin. (1) lit. a) - d) din Codul fiscal, de către entităţile prevăzute la art. 147 alin. (1) din aceeaşi lege, precum şi de către orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.

  Declaraţia se completează şi de contribuabilii prevăzuţi la art. 147 alin. (12) şi (13), art. 151 alin. (5) şi (6), art. 168 alin. (2), art. 169 alin. (1) lit. b) şi art. 174 alin. (5) şi (6), din Codul fiscal, care au obligaţia să depună declaraţia şi să


  achite contribuţiile sociale obligatorii, potrivit legii, precum şi de plătitorii de venit prevăzuţi la art. 68^1 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8)-(9), din Codul fiscal.


  1. Termenul de depunere a declaraţiei

   Declaraţia se depune:

   • lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care se plătesc veniturile, de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile prevăzute la art. 136 lit. d) - f) din Codul fiscal, precum şi persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.

   • trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, de plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzuţi la art. 80 alin. (2) din Codul fiscal, în calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului:

    1. asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoane juridice;

    2. persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;

    3. persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;

    4. persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale, precum şi persoanele fizice care exercită profesii liberale şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, persoanele fizice care deţin capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă.

   • până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, venituri realizate în baza unor contracte de activitate sportivă, arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit Titlurilor II şi III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016, pentru care impozitul se reţine la sursă, de plătitorii de venituri prevăzuţi la art. 68^1 alin.(2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8)-(9), din Codul fiscal.

    ATENŢIE! Depunerea trimestrială a declaraţiei constă în completarea şi depunerea a câte unei declaraţii pentru fiecare lună din trimestru, potrivit art.147 alin. (5) din Codul fiscal.

    Ori de câte ori în cursul trimestrului persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiază de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate sau le încetează calitatea de asigurat, plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzuţi la art. 80 alin. (2) din Codul fiscal, în calitate de angajatori ori de persoane asimilate angajatorului, depun declaraţia până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit concediul medical sau încetarea calităţii de asigurat. În acest caz, declaraţia/declaraţiile aferentă/aferente perioadei rămase din trimestru se depune/se depun până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului. În cazul în care încetarea calităţii de asigurat are loc în luna a doua a trimestrului, se vor depune atât declaraţia pentru prima lună a trimestrului, cât şi cea pentru luna a doua, urmând ca după încheierea trimestrului să se depună numai declaraţia pentru luna a treia.

    Creanţele fiscale administrate de organul fiscal central pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementează, termenul de declarare se împlineşte la 25 decembrie, se declară până la data de 21 decembrie.

    În situaţia în care data de 21 decembrie, este zi nelucrătoare, creanţele fiscale se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie.


    Organul fiscal central competent:

    Organul fiscal în a cărui evidenţă contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii, potrivit legii.

    Modul de depunere:

    1. Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate se completează cu ajutorul programului de asistenţă.

    2. Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform legii.

    Pentru depunerea declaraţiei, plătitorul/împuternicitul trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.


  2. Completarea declaraţiei

  1. Caseta „Perioada de raportare”:

   În rubrica “Lună” se completează cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligaţia (de exemplu: 01 pentru luna ianuarie).

   În rubrica “An” pentru care se completează declaraţia se completează cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2018).

  2. Rectificarea declaraţiei

   1. Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate poate fi corectată de contribuabili din proprie iniţiativă, prin depunerea unei declaraţii rectificative.

   2. Declaraţia rectificativă se utilizează pentru:

    • corectarea impozitului pe venit, precum şi a contribuţiilor sociale datorate de angajatori şi entităţi asimilate angajatorilor şi reţinute de către aceştia de la asiguraţi;

    • modificarea unor elemente de identificare a asiguratului;

    • modificarea unor date pe baza cărora se determină stagiile de cotizare şi/sau punctajul asiguratului în sistemul public de pensii şi/sau stagiile de cotizare realizate în sistemul asigurărilor pentru şomaj şi/sau cuantumul indemnizaţiei de şomaj care se calculează în conformitate cu dispoziţiile legale, stagiile de cotizare realizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii şi/sau cuantumul indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate, inclusiv pentru situaţia când a fost omisă completarea unui/unor asigurat/asiguraţi sau în cazul în care asiguratul/asiguraţii a/au fost înregistrat/înregistraţi fără temei şi este necesară anularea respectivei înregistrări;

    • modificarea unor date privind persoanele asigurate care au beneficiat de certificate de concediu medical în luna/perioada de raportare, precum şi a informaţiilor referitoare la certificatele de concediu medical;

    • corectarea altor informaţii prevăzute de formular.

   3. Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular ca şi declaraţia care se corectează, bifându-se cu X căsuţa aflată pe prima pagină a formularului.

   4. Declaraţia rectificativă se completează integral, înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială

  1. Caseta „Declaraţie rectificativă” se bifează cu X în situaţia în care rectificarea declaraţiei se realizează pentru corectarea unor erori de completare ale angajatorului sau entităţii asimilate angajatorului precum şi în situaţia


   în care este necesară actualizarea declaraţiei ca urmare a implementării unor modificări/completări ale prevederilor legislative incidente.

  2. Caseta „Declaraţie depusă ca urmare a acordării unor drepturi bănesti în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile/ hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, precum şi în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, potrivit art. 147 alin. (3) şi art. 169 alin. (3) din Codul fiscal” se bifează cu X în situaţia în care declaraţia se rectifică în urma acordării unor sume reprezentând salarii, diferenţe de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile/executorii, precum şi în situaţiile în care prin astfel de hotărâri se dispune reîncadrarea în muncă a unor persoane, se întocmesc declaraţii rectificative corespunzătoare fiecărei luni, bifându-se cu X căsuţa corespunzătoare din formular.

  3. Caseta Declaraţie depusă ca urmare a unei inspecţii fiscale sau ca urmare a stabilirii obligaţiilor fiscale din oficiu” se bifează cu X în situaţia în care declaraţia se depune în urma unei inspecţii fiscale sau ca urmare a stabilirii obligaţiilor fiscale din oficiu, de organul fiscal competent, după expirarea termenului de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere. În situaţia în care se depune declaratie rectificativă, se bifează în mod corespunzator caseta de la lit. a) - caseta „Declaraţie rectificativă”.

   În situaţia în care, ca urmare inspecţiei fiscale, au fost stabilite diferenţe de contribuţii sociale, contribuabilii au obligaţia rectificării declaraţiei pentru perioadele pentru care au fost stabilite astfel de diferenţe, bifându-se cu X căsuţa corespunzătoare din formular.

  4. Caseta Declaraţie depusă după anularea rezervei verificării ulterioare conform Codului de procedură fiscală”- se bifează cu X în situaţia în care declaraţia se depune după anularea rezervei verificării ulterioare în condiţiile prevederilor art. 105 alin. (6) lit. a) din Codul de procedură fiscală sau în situaţia în care prin hotărâri judecătoreşti definitive s-au stabilit în sarcina plătitorului obligaţii de plată reprezentând venituri sau diferenţe de venituri către beneficiarii acestora care generează obligaţii fiscale aferente unor perioade pentru care s-a anulat rezerva verificării ulterioare, potrivit art. 105 alin. (6) lit. b) din Codul de procedură fiscală. În situaţia în care se depune declaraţie rectificativă se bifează în mod corespunzător caseta de la lit. a) -caseta Declaraţie rectificativă”.

  5. Caseta Declaraţie depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală” se bifează cu X în situaţia îndeplinirii, de către succesorii persoanelor/entităţilor care şi-au încetat existenţa, a obligaţiilor fiscale aferente perioadelor în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal. În această situaţie, se completează cu codul de identificare fiscală al succesorului. De asemenea, la secţiunea „Date de identificare a plătitorului”, la rubrica

   „cod de identificare fiscală” se completează cu codul de identificare fiscală radiat, potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală.

  6. Caseta Declaraţie depusă ca urmare a acordării cumulat de sume potrivit art. 146 alin. (10) şi alin. (11) din Codul fiscal” - se bifează cu X în situaţia în care declaraţia se rectifică în urma acordării cumulat a unor sume, reprezentând:

   • indemnizaţii de şomaj;

   • indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate acordate în termenul prevăzut la art. 40 din O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006 ;

   • indemnizaţia pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap sau de indemnizaţia pe perioada concediului de acomodare;

   • ajutorul social potrivit Legii nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

  7. Caseta „Declaraţie depusă ca urmare a acordării unor sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii/solde stabilite prin lege, potrivit art. 147 alin. (31) şi art. 169 alin. (31) şi alin. (32) din Codul fiscal”- se bifează cu X în situaţia în care declaraţia se rectifică în urma acordării unor sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii/solde stabilite prin lege, acordate pentru perioade anterioare. Se întocmesc declaraţii rectificative corespunzătoare fiecărei luni (corelare cu anexa 1).


  În cazul veniturilor din salarii şi/sau al diferenţelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul şi contribuţiile sociale se calculează şi se reţin în conformitate cu dispoziţiile Codului fiscal şi normelor de aplicare ale acestuia.

  Secţiunea "Date de identificare a plătitorului"

  Caseta “Cod de identificare fiscală” - se completează codul de identificare fiscală atribuit plătitorului conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

  În situaţia în care, declaraţia se completează de către împuternicitul desemnat potrivit legii, aceasta se va completa cu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligaţii sunt îndeplinite, precum şi datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica “Funcţia/Calitatea” din formular se completează cu „Împuternicit”.

  În situaţia îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităţilor care şi-au încetat existenţa, a obligaţiilor fiscale aferente perioadelor în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, potrivit art. 90 alin.

  (4) din Codul de procedură fiscală, se completează cu codul de identificare fiscală retras ca urmare a radierii înregistrării fiscale.

  În cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art. 318 din Codul fiscal, în prima căsuţă se completează cu prefixul RO.

  Caseta “Denumire” - se înscrie/însciu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele plătitorului de impozite şi contribuţii sociale.

  Caseta “Adresă domiciliu fiscal” – se completează adresa domiciliului fiscal, conform prevederilor Codului de procedură fiscală.

  În situaţia contribuabililor prevăzuţi la art. 147 alin. (12), alin. (13) şi alin. (15), precum şi art. 168 alin. (4) din Codul fiscal, secţiunea se completează cu datele de identificare ale persoanei fizice care are, potrivit legii, obligaţia depunerii declaraţiei.

  Caseta ”Cod CAEN” – se completează cu codul CAEN al activităţii principale . Secţiunea "Creanţe fiscale"

  Pentru impozitul pe venit şi pentru fiecare contribuţie socială prevăzute în Nomenclatorul "Creanţe fiscale", datorate în perioada de raportare, se completează în acelaşi formular, câte un tabel generat cu ajutorul programului de asistenţă, înscriindu-se în rândurile corespunzătoare (rd.1-rd.4) sumele reprezentând obligaţiile constituite în perioada de raportare la care se referă declaraţia, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.

  În situaţia în care, în perioada de raportare nu au rezultat sume datorate/de plată pentru impozitul pe venit şi/sau contribuţiile sociale cuprinse în vectorul fiscal, la rubrica “Suma datorată/de plată” se completează cu cifra 0 (zero).

  Necompletarea tabelului din această secţiune, pentru impozitul pe venit şi/sau pentru contribuţiile sociale cuprinse/necuprinse în vectorul fiscal, pentru care există obligaţie declarativă potrivit legii, echivalează cu nedeclararea obligaţiei respective.

  Coloana “Denumire creanţă fiscală” - se completează cu denumirea obligaţiei de plată conform Nomenclatorului "Creanţe fiscale", datorată în perioada de raportare.

  Coloana “Suma”:

  -Rândul 1 “Suma datorată" - se completează cu sumele reprezentând impozitul pe venit/contribuţii sociale obligatorii datorate în luna de raportare, conform legii. Sumele scutite/exceptate de la plată, după caz, în luna de raportare, prevăzute la art. 60 şi art. 154 alin. (1) lit . r) din Codul fiscal, se vor înscie ca sume datorate.


  -Rândul 2 "Suma deductibilă"- se completează cu suma reprezentând impozit pe venit/contribuţii sociale obligatorii care este deductibilă în luna de raportare, potrivit legii, după cum urmează: pentru creanţa impozit pe venit se completează cu suma în cotă de până la 3,5% din impozitul pe venit datorat, distribuită pentru susţinerea activităţii unei/unor entităţi nonprofit/unităţi de cult şi/sau pentru acordarea de burse private, după caz, pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor, din drepturi de proprietate intelectuală, precum şi în cazul veniturilor realizate în baza contractelor de activitate sportivă.

  Pentru ajutoarele de deces care se plătesc de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, potrivit legii, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia, rândul 2 “Suma deductibilă” se completează cu sumele reprezentând ajutor de deces care se plătesc de către instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj şi se deduc de aceasta din creanţa fiscală “Contribuţia de asigurări sociale, datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, potrivit legii“ datorată pentru luna de raportare. Nivelul sumei deductibile nu va depăşi nivelul sumei datorate în perioada de raportare.

  • Rândul 3 ”Suma scutită/exceptată” – se completează cu sumele reprezentând impozit pe venit şi/sau contribuţia de asigurări sociale de sănătate, care sunt scutite/exceptate de la plată, după caz, în luna de raportare, conform art. 60 şi art. 154 alin. (1) lit. r) din Codul fiscal.

  • Rândul 4 “Suma de plată (rd.1 - rd.2 - rd. 3)" - se completează cu suma de la rd. 1 sau, după caz, diferenţa între suma de la rd. 1 şi cea de la rd. 2. şi/sau rd. 3.

  • Rândul ”Total obligaţii de plată” - se completează cu totalul obligaţiilor de plată, pentru luna de raportare, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rd. 4 „Suma de plată”.


   Anexa nr. 1.1 - Anexa angajator


   Secţiunea A - Alte date de identificare a plătitorului

   Caseta "Număr ordine registrul comerţului" - se completează cu numărul de ordine de la registrul comerţului, de către angajatorii şi entităţile asimilate acestora care, potrivit legii, au obligaţia înregistrării în registrul comerţului.

   Caseta "Adresă sediu social" - se completează adresa sediului social al plătitorului.

   Caseta "Casa de asigurări de sănătate angajator" - conţine codificarea casei de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă angajatorul.


   Date privind angajatorii care aplică prevederile art. 60 pct. 5 din Codul fiscal

   Caseta "Cod CAEN" - se completează cu codul CAEN al activităţii desfăşurate în domeniul construcţiilor, potrivit art. 60 pct. 5 din Codul fiscal

   Casetele:

   ”Cifra de afaceri totală ” realizată în anul fiscal anterior,

   ”Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii” în anul fiscal anterior,

   Ponderea cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii în cifra de afaceri totală calculată pentru anul fiscal anterior,

   ”Cifra de afaceri totală” realizatăîn anul curent cumulat de la începutul anului, inclusiv luna de raportare,


   ”Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii” în anul curent cumulat de la începutul anului, inclusiv luna de raportare,

   Ponderea cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii în cifra de afaceri totală calculată pentru anul fiscal curent,

   se completează în conformitate cu Metodologia privind mecanismul de calcul al cifrei de afaceri publicată pe site-ul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, la rubrica ”Construcţii”.

   Mecanismul de calcul al cifrei de afaceri este cel stabilit prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză dat în temeiul art. 60 pct. 5 lit. e) din Codul fiscal modificat şi completat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor.

   Caseta ”Îndeplineşte condiţiile pentru aplicarea facilităţilor fiscale din sectorul construcţii” se completează cu:

   „D” - dacă ”ponderea cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii în cifra de afaceri totală calculată pentru anul fiscal anterior” sau ”ponderea cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii în cifra de afaceri totală calculată pentru anul fiscal curent”, după caz, este de cel puţin 80%, iar angajatorul îndeplineşte condiţiile prevăzute în Codul fiscal pentru aplicarea facilităţilor fiscale din sectorul construcţiilor, prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal;

   „N” – dacă ”ponderea cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii în cifra de afaceri totală calculată pentru anul fiscal anterior” sau ”ponderea cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii în cifra de afaceri totală calculată pentru anul fiscal curent”, după caz, este mai mică decât 80%, iar angajatorul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în Codul fiscal pentru aplicarea facilităţilor fiscale din sectorul construcţiilor, prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal.


   NOTĂ :

   Potrivit prevederilor Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză dat în aplicarea art. 60 pct. 5 lit. e) din Codul fiscal, pentru determinarea ponderii de 80% din cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii, entităţile vor avea în vedere numai veniturile din activitatea desfăşurată pe teritoriul României. Veniturile realizate din activitatea de construcţii prin sucursale externe, se vor avea în vedere numai pentru calculul cifrei de afaceri totale, realizate din întreaga activitate.

   Prin activitatea desfăşurată pe teritoriul României se întelege activitatea desfăşurată efectiv în România, în scopul realizării de produse şi prestării de servicii, indiferent de statutul de rezidenţă al beneficiarilor.

   Pentru stabilirea ponderii de cel puţin 80% din cifra de afaceri totală, care reprezintă condiţie pentru acordarea facilităţilor fiscale în domeniul construcţiilor, raportarea se va face la anul calendaristic.

   În cazul angajatorilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul riscal, facilităţile fiscale referitoare la reducerea cotei de contribuţie asiguratorie pentru muncă şi la scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale, aferente condiţiilor deosebite de muncă sau condiţiilor speciale de muncă se aplică numai cu respectarea prevederilor din domeniul ajutorului de stat, după aprobarea schemei de ajutor..

   Secţiunea B - Indicatori statistici

  • Rândul 1 "Număr de asiguraţi şomaj" - se completează cu numărul de asiguraţi obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, în luna de raportare, respectiv cu numărul de asiguraţi din anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“. Se calculează prin însumarea unică a cazurilor pentru care caseta „Asigurat în sistemul asigurărilor pentru şomaj“ = „1“, iar în secţiunea A sau/şi subsecţiunea B.1. din anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la anexa nr. 1 la ordin, rubrica „Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă“ = „1 - Salariat fără studii superioare, cu studii superioare şi vechime sub 1 an sau salariat care desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor, dar care nu se încadrează în


   condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal)“, ”1.1.- Salariat cu studii superioare şi vechime peste 1 an, inclusiv, cel care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor, dar care nu se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal”, ”1.2. - Salariat în domeniul construcţiilor care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal”, ”1.4. - Membru cooperator, salariat în baza convenţiei individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei”, “1.5. - Salariat care beneficiază de indemnizaţia prevăzută de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare”, ”1.11. –Salariat care beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art.1 alin.(4) din O.U.G. nr. 132/2020 ”, ”1.13. - Salariat care beneficiază de indemnizaţia prevăzută de

   O.U.G. nr.147/2020”, ”3 - Alte categorii de persoane care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor“, „6 - Administratorii societăţilor, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, precum şi reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de administraţie“ „7 - Persoane care realizează venituri din activităţi dependente potrivit legii, ca urmare a reîncadrării activităţii“ şi „8 - Persoane care realizează venituri din activităţi dependente, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale şi care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii“, ”13 - Persoane fizice, care încasează venituri din salarii şi asimilate salariilor sau venituri al căror tratament fiscal este cel asimilat veniturilor din salarii şi asimilate salariilor şi care nu se regăsesc în celelalte tipuri de asiguraţi” din Nomenclatorul „Tip asigurat“ prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.


   În situaţia asiguraţilor cu mai multe contracte de muncă încheiate cu acelaşi angajator, aceştia vor fi număraţi o singură dată.

  • Rândul 2 "Număr de asiguraţi concedii medicale şi indemnizaţii " - se completează cu numărul efectiv de angajaţi (asiguraţi) care au realizat venituri în luna pentru care se întocmeşte declaraţia şi pentru care angajatorul datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă.

  • Rândul 3 "Număr de asiguraţi care datorează CAS" - se completează cu numărul de asiguraţi care datorează contribuţia de asigurări sociale.

  • Rândul 4 "Total fond de salarii brute" - se completează cu suma câştigurilor brute realizate de asiguraţii înscrişi la "Rândul 2" (venituri de natură salarială, venituri asimilate salariilor, precum şi sumele suportate de angajator, primele 5 zile de incapacitate temporară de muncă, pentru concedii medicale conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006 şi sumele suportate de angajator, primele 3 zile, pentru concediile medicale conform Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care angajatorul datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă.

  • Rândul 5 "Număr salariaţi" - se completează cu numărul de salariaţi care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor (în concordanţă cu rândul 4).


  Secţiunea C


   1. Condiţii de muncă

    Secţiunea C.1. "Condiţii de muncă" conţine informaţii despre angajatorii care au condiţii diferite de muncă. Coloana "Total venit realizat" se completează astfel:

    • Rândul 1 "Condiţii normale - total venit realizat" (C1_11) - conţine totalul câştigurilor brute lunare realizate în condiţii normale de muncă de asiguraţii înscrişi în anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la anexa nr. 1 la ordin, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.


    • Rândul 2 "Condiţii deosebite - total venit realizat" (C1_21) - conţine totalul câştigurilor brute lunare realizate în condiţii deosebite de muncă de asiguraţii înscrişi în anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la anexa nr. 1 la ordin, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.

    • Rândul 3 "Condiţii speciale - total venit realizat" (C1_31) - conţine totalul câştigurilor brute lunare realizate în condiţii speciale de muncă de asiguraţii înscrişi în anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la anexa nr. 1 la ordin, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.

    • Rândul 4 "Total " (C1_T1) - conţine totalul câştigurilor brute lunare realizate de asiguraţii înscrişi în anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la anexa nr. 1 la ordin, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.

     Coloana "Total bază de calcul al contribuţiei la BASS aferentă indemnizaţiei conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005" se completează astfel:

    • Rândul 1 "Condiţii normale" (C1_12) - conţine totalul bazei de calcul al contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizaţiilor conform O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006 în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii normale de muncă, exclusiv ajutorul de deces.

    • Rândul 2 "Condiţii deosebite" (C1_22) - conţine totalul bazei de calcul al contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizaţiilor conform O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii deosebite de muncă, exclusiv ajutorul de deces.

    • Rândul 3 "Condiţii speciale" (C1_32) - conţine totalul bazei de calcul al contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizaţiilor conform O.U.G. nr. 158/2005 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii speciale de muncă, exclusiv ajutorul de deces.

     Coloana "Total bază de calcul al contribuţiei la BASS aferente indemnizaţiei conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005" (C1_T2) - conţine totalul bazei de calcul al contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizaţiilor conform O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, exclusiv ajutorul de deces.

     Coloana "Scutiri angajator" se completează astfel:

    • Rândul 1 "Condiţii normale - scutiri angajator" (C1_13) - conţine totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire, pentru asiguraţii înscrişi în anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la anexa nr. 1 la ordin, care lucrează în condiţii normale de muncă

    • Rândul 2 "Condiţii deosebite - scutiri angajator" (C1_23) - conţine totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire, pentru asiguraţii înscrişi în anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la anexa nr. 1 la ordin, care lucrează în condiţii deosebite de muncă.

    • Rândul 3 "Condiţii speciale - scutiri angajator" (C1_33) - conţine totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire, pentru asiguraţii înscrişi în anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la anexa nr. 1 la ordin, care lucrează în condiţii speciale de muncă.

    • Rândul 4 "Total scutiri angajator" (C1_T) - conţine totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire. Coloana "Contribuţie CAS angajator" se completează astfel:

    • Rândul 4 "Total " - conţine totalul contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajator (C1_T3). Se va calcula doar pentru condiţii deosebite şi speciale.

    • Rândul 5 "Bază calcul punctaj şomaj tehnic beneficiar de scutire" - se completează cu suma salariilor de bază minime brute pe ţară garantate în plată, proporţional cu numărul de zile de şomaj tehnic.


    • Rândul 6 "Total sumă de recuperat, aferentă lunii de raportare, de către angajator, de la casele teritoriale de pensii din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesioanale în bugetul asigurărilor sociale" - se completează cu totalul sumelor reprezentând cuantumul prestaţiilor de asigurări sociale suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea la accidente de muncă şi boli profesionale, în bugetul asigurărilor sociale de stat.


   2. Indemnizaţii sănătate (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006)

    Coloana "Nr. cazuri" se completează astfel:

    • Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă, din care:" - se completează cu totalul concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

    • Rândul 1.1 "Incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării”, - se completează cu totalul concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării.

    • Rândul 2 "Prevenire îmbolnăvire, din care:" - se completează cu totalul concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

    • Rândul 2.2 "Carantină” - se completează cu totalul concediilor medicale pentru carantină.

    • Rândul 3 " Sarcină şi lăuzie" - se completează cu totalul concediilor medicale pentru sarcină şi lăuzie.

    • Rândul 4 " Îngrijire copil bolnav" - se completează cu totalul concediilor edicale pentru îngrijire copil bolnav.

    • Rândul 5 "Risc maternal" - se completează cu totalul concedii medicale pentru risc maternal. Coloana "Total zile prestaţii" se completează astfel:

    • Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă, din care:" - se completează cu numărul total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

    • Rândul 1.1 "Incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării" - se completează cu numărul total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării.

    • Rândul 2 "Prevenire îmbolnăvire, din care:" - se completează cu numărul total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

    • Rândul 2.2 "Carantină" - se completează cu numărul total de zile prestaţii aferente concediilor medicale carantină.

    • Rândul 3 "Sarcină şi lăuzie" - se completează cu numărul total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru sarcină şi lăuzie.

    • Rândul 4 "Îngrijire copil bolnav" - se completează cu numărul total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.

    • Rândul 5 "Risc maternal" - se completează cu numărul total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru risc maternal.

     Coloana "Zile prestaţii suportate de angajator" se completează astfel:

    • Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă, din care:" - se completează cu numărul total de zile prestaţii suportate de angajator aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

    • Rândul 1.1 "Incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolări" - se completează cu numărul total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării, suportate de instituţiile şi


     autorităţile publice potrivit art. II din O.U.G. nr. 126/2020 pentru modificarea O.U.G. nr. 158/2005 privind concediille şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate şi instituirea unor măsuri privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

    • Rândul 2.2 "Carantină" - se completează cu numărul total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru carantină, suportate de instituţiile şi autorităţile publice potrivit art. II din O.U.G. nr. 126/2020.

     Coloana "Zile prestaţii suportate din FNUASS" se completează astfel:

    • Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă, din care" - se completează cu numărul total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

    • Rândul 2 "Prevenire îmbolnăvire, din care:" - se completează cu numărul total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

    • Rândul 3 "Sarcină şi lăuzie" - se completează cu numărul total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru sarcină şi lăuzie.

    • Rândul 4 "Îngrijire copil bolnav" - se completează cu numărul total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.

    • Rândul 5 "Risc maternal" - se completează cu numărul total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru risc maternal.

     Coloana "Suma suportată de angajator" se completează astfel:

    • Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă, din care:" - se completează cu suma suportată de angajator, aferentă tuturor concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

    • Rândul 1.1 "Incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării" - se completează cu suma suportată de angajator, aferentă concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării, suportată de instituţiile şi autorităţile publice potrivit art.II din O.U.G. nr. 126/2020.

    • Rândul 2.2 "Carantină" - se completează cu suma suportată de angajator, aferentă concediilor medicale pentru carantină, suportată de instituţiile şi autorităţile publice potrivit art. II din O.U.G. nr. 126/2020.

     Coloana "Suma suportată din FNUASS" se completează astfel:

    • Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă, din care" - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

    • Rândul 2 "Prevenire îmbolnăvire" - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

    • Rândul 3 "Sarcină şi lăuzie" - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru sarcină şi lăuzie.

    • Rândul 4 "Îngrijire copil bolnav" - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.

    • Rândul 5 "Risc maternal" - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.

    • Rândul 6 "Total" - se completează cu suma totală a indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.


    • Rândul 7 "Total cuantum prestaţii de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii" - se completează cu total cuantum prestaţii de suportat din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii.

    • Rândul 8 "Total sumă de recuperat de la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii" - se completează cu total sumă de recuperat în luna de raportare de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii.


   3. Indemnizaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale, conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

   1. Indemnizaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale

    Coloana „Nr. cazuri“ se completează astfel:

    • Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă“ - conţine numărul total de cazuri de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.

     • Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă“ - conţine numărul total de cazuri de indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.

     • Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - conţine numărul total de cazuri de indemnizaţie pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.

     • Rândul 4 „Cursuri de calificare şi reconversie profesională“ - conţine numărul total de cazuri de indemnizaţie pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.

      Coloana „Zile prestaţii“ se completează astfel:

    • Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă“ - conţine numărul total de zile lucrătoare de prestaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate, din certificatele medicale.

     • Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă“ - conţine numărul total de zile lucrătoare de prestaţii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate, din certificatele medicale.

     • Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - conţine numărul total de zile lucrătoare de prestaţii pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate, din certificatele medicale.

     • Rândul 4 „Cursuri de calificare şi reconversie profesională“ - conţine numărul total de zile lucrătoare de prestaţii pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.

      Coloana „Sumă totală accidente de muncă şi boli profesionale“ se completează astfel:

    • Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă“ - conţine cuantumul total al prestaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.

     • Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă“ - conţine cuantumul total al prestaţiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.

     • Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - conţine cuantumul total al prestaţiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.


     • Rândul 4 „Cursuri de calificare şi reconversie profesională“ - conţine cuantumul total al prestaţiilor pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.

     • Rândul 5 „Total“ - cuprinde cuantumul total al prestaţiilor de asigurări sociale cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.

      Coloana „Suma suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale“ se completează astfel:

    • Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă“ - este suma prestaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.

     • Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă“ - este suma prestaţiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.

     • Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - este suma prestaţiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.

     • Rândul 4 „Cursuri de calificare şi reconversie profesională“ - este suma prestaţiilor pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.

     • Rândul 5 „Total“ - conţine total cuantum de prestaţii de asigurări sociale de suportat din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.


   2. Contribuţie asiguratorie pentru muncă

    „Baza de calcul” - se completează cu suma reprezentând baza de calcul a contribuţiei asiguratorie pentru muncă, la care se calculează contribuţia asiguratorie pentru muncă datorată de angajator la bugetul de stat.

    „Cota ” - se completează cota contribuţiei asiguratorie pentru muncă, prevăzută la art. 220^3 alin. (1) din Codul fiscal.

    „Sumă” – se completează cu valoarea contribuţiei asiguratorie pentru muncă datorată în luna de raportare, rezultată prin aplicarea procentului prevăzut la art. 220^3 alin. (1) din Codul fiscal asupra „Bazei de calcul”.


   3. Contribuţie asiguratorie pentru muncă datorată de angajatorii prevăzuţi la art.60 pct.5 din Codul fiscal

  „Baza de calcul” - se completează cu suma reprezentând baza de calcul a contribuţiei asiguratorie pentru muncă, la care se calculează contribuţia asiguratorie pentru muncă datorată de angajator la bugetul de stat.

  „Cota” - se completează cota contribuţiei asiguratorie pentru muncă, prevăzută la art. 220^3 alin. (2) din Codul fiscal

  „Sumă” – se completează cu valoarea contribuţiei asiguratorie pentru muncă datorată în luna de raportare, rezultată prin aplicarea procentului prevăzut la art. 220^3 alin. (2) din Codul fiscal asupra „Bazei de calcul”.


  Secţiunea D - Indicatori statistici

  Se completează numai de către entităţile asimilate angajatorului, pentru anumite categorii de asiguraţi, conform anexei nr. 3 Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului" la ordin.

  • Rândul 1 "Număr de asiguraţi (concedii şi indemnizaţii)" - se completează cu numărul efectiv de asiguraţi din luna pentru care se întocmeşte declaraţia.

  • Rândul 2 "Număr de asiguraţi care datorează sau pentru care există obligaţia plăţii CAS" - se completează cu numărul de asiguraţi care datorează sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale.


  Secţiunea E

  Se completează numai de către entităţile asimilate angajatorului, pentru anumite categorii de asiguraţi.


  E.1 Condiţii de muncă

  Secţiunea E.1. "Condiţii de muncă" conţine informaţii despre entităţile asimilate angajatorului care au condiţii normale de muncă.

  Coloana "Total venit realizat" se completează pentru "Condiţii normale de muncă" (E1_venit) - conţine totalul câştigurilor brute lunare realizate în condiţii normale de muncă de asiguraţii înscrişi în anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la anexa 1 la ordin (se calculează pentru tipurile de asigurat 2, 13, 14, 15 din anexa nr. 3 Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului" la ordin).

  Coloana "Total bază de calcul al contribuţiei la BASS aferentă indemnizaţiei conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005" se completează pentru "Condiţii normale de muncă" (E1_baza) - conţine totalul bazei de calcul al contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizaţiilor conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii normale de muncă, exclusiv ajutorul de deces (se calculează pentru tipurile de asigurat 2, 10, 13, 14 din anexa nr. 3 Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului" la ordin).


  E.2. Indemnizaţii de sănătate (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006)

  Coloana "Nr. cazuri" se completează astfel:

  • Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă, din care:” - se completează cu totalul tuturor concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

  • Rândul 1.1 "Incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării" - se completează cu totalul tuturor concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării.

  • Rândul 2 "Prevenire îmbolnăvire, din care :” - se completează cu totalul tuturor concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

  • Rândul 2.2 "Carantină”- se completează cu total concedii medicale pentru carantină.

  • Rândul 3 "Sarcină şi lăuzie" - se completează cu total concedii medicale pentru sarcină şi lăuzie.

  • Rândul 4 "Îngrijire copil bolnav" - se completează cu total concedii medicale pentru îngrijire copil bolnav.

  • Rândul 5 "Risc maternal" - se completează cu total concedii medicale pentru risc maternal.


   Coloana "Total zile prestaţii" se completează astfel:

  • Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă, din care :" - se completează cu numărul total de zile prestaţii aferente tuturor concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

  • Rândul 1.1 "Incapacitate temporară de muncă" - se completează cu numărul total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării.

  • Rândul 2 "Prevenire îmbolnăvire, din care :" - se completează cu numărul total de zile prestaţii aferente tuturor concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

  • Rândul 2.2 "Carantină" - se completează cu numărul total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru carantină, suportate de instituţiile şi autorităţile publice potrivit art. II din O.U.G. nr. 126/2020.

  • Rândul 3 "Sarcină şi lăuzie" - se completează cu numărul total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru sarcină şi lăuzie.

  • Rândul 4 "Îngrijire copil bolnav" - se completează cu numărul total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.

  • Rândul 5 "Total zile prestaţii pentru risc maternal" - se completează cu numărul total de zile prestaţii aferente concediilor medicale pentru risc maternal.

   Coloana "Zile prestaţii suportate din FNUASS" se completează astfel:

  • Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă" - se completează cu numărul total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

  • Rândul 2 "Prevenire îmbolnăvire" - se completează cu numărul total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

  • Rândul 3 "Sarcină şi lăuzie" - se completează cu numărul total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru sarcină şi lăuzie.

  • Rândul 4 " Îngrijire copil bolnav" - se completează cu numărul total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.

  • Rândul 5 "Risc maternal" - se completează cu numărul total de zile prestaţii suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.

   Coloana "Suma suportată din FNUASS" se completează astfel:

  • Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă" - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

  • Rândul 2 "Prevenire îmbolnăvire" - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

  • Rândul 3 "Sarcină şi lăuzie" - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru sarcină şi lăuzie.

  • Rândul 4 "Îngrijire copil bolnav" - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.

  • Rândul 5 "Risc maternal" - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.

  • Rândul 6 "Total" - se completează cu suma indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.


  • Rândul 7 "Total cuantum prestaţii de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii" - se completează cu total cuantum prestaţii de suportat din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii.

  • Rândul 8 "Total sumă de recuperat de la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii" - se completează cu total sumă de recuperat în luna de raportare de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii.


   E.3. Indemnizaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale, conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

   Coloana "Număr cazuri" se completează astfel:

  • Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă" - conţine numărul total de cazuri de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.

  • Rândul 2 "Trecerea temporară la alt loc de muncă" - conţine numărul total de cazuri de indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate.

  • Rândul 3 "Reducerea timpului de lucru" - conţine numărul total de cazuri de indemnizaţie pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate.

  • Rândul 4 "Cursuri de calificare şi reconversie profesională" - conţine numărul total de cazuri de indemnizaţie pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate.

   Coloana "Zile prestaţii" se completează astfel:

  • Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă" - conţine numărul total de zile lucrătoare de prestaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.

  • Rândul 2 "Trecerea temporară la alt loc de muncă" - conţine numărul total de zile lucrătoare de prestaţii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.

  • Rândul 3 "Reducerea timpului de lucru" - conţine numărul total de zile lucrătoare de prestaţii pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.

  • Rândul 4 "Cursuri de calificare şi reconversie profesională" - conţine numărul total de zile lucrătoare de prestaţii pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate.

   Coloana "Sumă totală accidente de muncă şi boli profesionale" se completează astfel:

  • Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă" - conţine cuantumul total al prestaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.

  • Rândul 2 "Trecerea temporară la alt loc de muncă" - conţine cuantumul total al prestaţiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.

  • Rândul 3 "Reducerea timpului de lucru" - conţine cuantumul total al prestaţiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.

  • Rândul 4 "Cursuri de calificare şi reconversie profesională" - conţine cuantumul total al prestaţiilor pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.


  • Rândul 5 "Total" - cuprinde cuantumul total al prestaţiilor de asigurări sociale cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate, pentru entităţile asimilate angajatorului.

   Coloana „Suma suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale” se completează astfel:

  • Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă" - este suma prestaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale

  • Rândul 2 "Trecerea temporară la alt loc de muncă" - este suma prestaţiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.

  • Rândul 3 "Reducerea timpului de lucru" - este suma prestaţiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.

  • Rândul 4 "Cursuri de calificare şi reconversie profesională" - este suma prestaţiilor pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.

  • Rândul 5 "Total sumă suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale " - conţine total cuantum de prestaţii de asigurări sociale de suportat din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.

   Caseta "Ajutoare de deces"

  • "Număr cazuri" - se completează cu numărul total de cazuri pentru care s-au acordat ajutoare de deces, la nivel de agenţie judeţeană/ municipiului Bucureşti pentru ocuparea forţei de muncă.

  • "Sumă" - se completează cu suma totală a ajutoarelor de deces acordate la nivel de agenţie judeţeană/ municipiului Bucureşti pentru ocuparea forţei de muncă, suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat.


  Secţiunea F - "Impozit pe venitul din salarii, defalcat pe sediul principal şi sediile secundare" F1. Sediul principal

  Coloana „Suma datorată” - se completează cu suma reprezentând impozitul pe venitul din salarii datorată în perioada

  de raportare, conform legii, pentru sediul principal.

  Coloana „Suma deductibilă” - se completează cu suma reprezentând până la 3,5% care se virează de către angajator/plătitorul de venit în contul entităţilor nonprofit/unităţilor de cult şi/sau pentru acordarea de burse private.

  Coloana „Suma scutită” -se completează cu impozitul pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate de salariaţii din domeniul construcţiilor pentru care se aplică scutirea de la plată, potrivit art. 60 pct. 5 din Codul fiscal. De asemenea, se completează cu şi alte sume scutite de la plata impozitului în perioada de raportare, potrivit legii.

  Coloana „Suma de plată” - se completează cu suma reprezentând diferenţa din impozitul pe venitul din salarii datorat în perioada de raportare, diminuată, după caz, cu suma reprezentând până la 3,5%, distribuită/virată de către angajator/plătitorul de venituri în contul entităţii/entităţilor nonprofit/unităţii/unităţilor de cult şi/sau pentru acordarea de burse private, conform legii, pentru sediul principal, precum şi cu sumele scutite potrivit legii.


  F2. Sedii secundare – se completează numai de către plătitorii care au sedii secundare cu minimum 5 persoane care realizează venituri din salarii, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.


  Coloana „Cod de înregistrare fiscală sediu secundar” - se completează codul de înregistrare fiscală atribuit fiecărui sediu secundar care are obligaţii de plată, conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

  Coloana „Suma datorată” - se completează cu suma reprezentând impozitul pe venitul din salarii datorată în perioada de raportare, conform legii, pentru fiecare sediu secundar care are atribuit cod de înregistrare fiscală.

  Coloana „Suma deductibilă” - se completează cu suma reprezentând până la 3,5% care se virează de către angajator/plătitorul de venit în contul entităţii/entităţilor nonprofit/unităţii/unităţilor de cult şi/sau pentru acordarea de burse private

  Coloana „Suma scutită” - se completează cu impozitul pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate de salariaţii din domeniul construcţiilor pentru care se aplică scutirea de la plată, potrivit art. 60 pct. 5 din Codul fiscal. De asemenea, se completează cu şi alte sume scutite de la plata impozitului în perioada de raportare, potrivit legii.

  Coloana „Suma de plată” - se completează cu suma reprezentând diferenţa din impozitul pe venitul din salarii datorat în perioada de raportare, diminuată, după caz, suma reprezentând până la 3,5% care se virează de către angajator/plătitorul de venit în contul entităţii/entităţilor nonprofit/unităţii/unităţilor de cult şi/sau pentru acordarea de burse private, conform legii, pentru fiecare sediu secundar care are atribuit cod de înregistrare fiscală, precum şi cu sumele scutite potrivit legii.

  Secţiunea G - Date informative privind ajutoarele de deces acordate de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă

  Se completează cu persoanele pentru care se achită ajutor de deces din bugetul asigurărilor sociale de stat conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

  Coloana "Date de identificare persoană decedată" - se completează cu codul numeric personal al persoanei decedate, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta, respectiv numele şi prenumele persoanei decedate.

  Coloana "Certificat de deces" - se completează cu seria şi numărul certificatului de deces, respectiv data decesului.

  Coloana "Date de identificare ale persoanei care beneficiază de ajutor de deces" - se completează codul numeric personal al persoanei care primeşte ajutorul de deces, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta, respectiv numele şi prenumele persoanei beneficiare.

  Coloana "Cuantumul ajutorului de deces" - se completează cu suma ajutorului de deces acordat, suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat conform legislaţiei în vigoare la data decesului.


  Anexa nr. 1.2 - Anexa asigurat


  Se completează câte o anexă pentru fiecare asigurat pentru care există obligaţia declarării, conform legii.


  Secţiunea "Date de identificare ale asiguratului"

  1. Caseta "CNP/NIF" - se completează codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

  2. Caseta "CNP/NIF anterior" - se completează codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală anterior celui actual (din declaraţia anterioară), atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta (se completează numai în cazul declaraţiilor rectificative).

   1. Caseta "CIS" - se completează codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate, atribuit de către casele de asigurări de sănătate conform legii persoanelor străine din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier şi desfăşoară o


    activitate salariată sau independentă în România şi care rezidă în alt stat membru în care se întorc, de regulă, zilnic ori cel puţin o dată pe săptămână, precum şi coasiguraţilor (părinţii/soţul/soţia) aflaţi în întreţinerea acestora, înscriindu- se cifrele cu aliniere la dreapta.


    NOTĂ:

    Codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate se completează în cazul persoanelor nerezidente care nu au obţinut un cod numeric personal, respectiv în cazul persoanelor străine din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier şi desfăşoară o activitate salariată sau independentă în România şi care rezidă în alt stat membru în care se întorc, de regulă, zilnic ori cel puţin o dată pe săptămână, precum şi în cazul coasiguraţilor (părinţii/soţul/soţia) aflaţi în întreţinerea acestora.

  3. Caseta "Nume" şi caseta "Prenume" - se completează cu numele, respectiv prenumele asiguratului.

  4. Caseta "Nume anterior" şi caseta "Prenume anterior" - se completează numai în cazul declaraţiilor rectificative - se completează cu numele, respectiv prenumele asiguratului, anterior celui actual (din declaraţia anterioară).

  5. Caseta "Data intrării în categoria de asigurat" - se completează numai pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate - se completează cu data de la care asiguraţii încep activitatea dependentă la un angajator, respectiv data de la care începe relaţia de dependenţă dintre asigurat şi instituţia asimilată.

  6. Caseta "Data ieşirii din categoria de asigurat" - se completează numai pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate - se completează cu data la care încetează activitatea asiguratului la un angajator, respectiv data la care încetează relaţia de dependenţă dintre asigurat şi instituţia asimilată angajatorului.

   Caseta "Data intrării în categoria de asigurat" şi caseta "Data ieşirii din categoria de asigurat", după caz, se completează de fiecare dată când se întocmeşte declaraţia.


   NOTĂ:

   În sistemul de asigurări sociale de sănătate o persoană dobândeşte calitatea de asigurat conform legii, iar obligaţia virării contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate revine persoanelor juridice sau fizice care au calitatea de angajator, persoanelor juridice ori fizice asimilate angajatorului, precum şi persoanelor fizice, după caz.

   În cazul persoanelor aflate în concediu fără plată sau în cazul persoanelor salariate care îşi întrerup activitatea pentru a intra în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau a persoanelor care se află în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani sau aflate în perioada concediului de acomodare etc., aceste persoane nu datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile legii, fiind raportate de angajator prin declaraţia D112 astfel:

   1. în luna de raportare în care persoanele mai sus menţionate îşi întrerup activitatea pentru a intra în concediu fără plată sau în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau se află în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani, este necesară completarea de către angajator în caseta "data intrării în categoria de asigurat" a datei la care aceste persoane au început activitatea la acest angajator. Totodată, în caseta "data ieşirii din categoria de asigurat" este necesară completarea datei ultimei zile de activitate la acest angajator, înainte de intrarea asiguratului în concediu fără plată sau în concediu pentru creştere copil;

   2. la revenirea persoanelor salariate din concediul fără plată sau din concediul pentru creştere copil, în luna revenirii din concediu, este necesară completarea de către angajator în caseta "data intrării în categoria de asigurat" a datei la


   care această persoană şi-a reluat activitatea, iar caseta "data ieşirii din categoria de asigurat" nu se va completa de către angajator decât în luna de raportare în care salariatul îşi încetează activitatea la angajator.

   Prevederile de la lit. a) şi b) se aplică şi în cazul în care persoana salariată îşi suspendă raporturile de muncă la cerere, precum şi de către angajatorii care detaşeză angajaţi la un alt angajator, iar contribuţia de asigurări sociale de sănătate se calculează şi se plăteşte de către angajatorul la care sunt detaşaţi angajaţii.

  7. Caseta "Casa de asigurări de sănătate a asiguratului" - conţine codificarea casei de asigurări de sănătate la care sunt luaţi în evidenţă asiguraţii în funcţie de opţiunea acestora şi cu care s-a încheiat contractul de asigurări sociale de sănătate. Codificarea cuprinde 2 caractere, ca de exemplu: B este CAS Municipiul Bucureşti, A este AOPSNAJ. Pentru restul judeţelor prescurtarea este identică cu codificarea de la autoturisme.

   NOTĂ:

   Caseta "Casa de asigurări de sănătate a asiguratului" - se completează cu cod = N pentru persoanele care nu sunt asigurate obligatoriu în sistemul de asigurări sociale de sănătate conform prevederilor legale în vigoare (de exemplu, zilieri, persoane asigurate în alte state etc.).

  8. Caseta "Asigurat/Neasigurat pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate" - se completează cu persoanele asigurate /neasigurate obligatoriu în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii în luna de raportare, potrivit O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006 şi se completează astfel:

   "1" – pentru persoanele asigurate obligatoriu în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii, potrivit O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006 (de exemplu, persoanele care în luna de raportare, au realizat: venituri din salarii sau asimilate salariului, în baza contractului individual de muncă sau în baza raportului de serviciu, indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, indemnizaţii de şomaj, etc.)

   "2" – pentru persoanele neasigurate obligatoriu în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii (de exemplu, dacă îndeplinesc numai funcţia de cenzor sau dacă fac parte din categoria personalului militar în activitate, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special care îşi desfăşoară activitatea în ministerele şi instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională etc.).

  9. Caseta "Asigurat/neasigurat în sistemul asigurărilor pentru şomaj" - se completează pentru a se evidenţia dacă persoana este asigurată/neasigurată obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj, potrivit prevederilor Legii nr.76

   /2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în luna de raportare, astfel:

   "1" - pentru persoanele asigurate obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, în luna de raportare, inclusiv în situaţia în care raporturile de muncă/serviciu/juridice ale acestor persoane sunt suspendate, conform prevederilor legale;

   "2" - pentru persoanele care nu sunt asigurate obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, în luna de raportare.

  10. Caseta "Persoană scutită de la plata impozitului pe venit" - se completează pentru a se evidenţia dacă persoana este scutită de la plata impozitului pe venit, potrivit legii, în luna de raportare, astfel:

   "1" - pentru persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, care realizează venituri din activităţi independente, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, salarii şi asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3) din Codul fiscal, venituri din pensii, precum şi pentru venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105 din Codul fiscal, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică, în luna de raportare.


   "2" - pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3) din Codul fiscal, ca urmare a desfăşurării activităţii de creare de programe pentru calculator, în luna de raportare.

   "3" - pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3) din Codul fiscal, ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică, în luna de raportare.

   "4" - pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3) din Codul fiscal, ca urmare a desfăşurării activităţii pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfăşoară activităţi sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, în cursul unui an, în luna de raportare.

   "5" – pentru persoanele fizice care realizează venituri din arendă, scutite de la plata impozitului pe venit, în luna de raportare, potrivit Legii nr. 566/2004, Legea cooperaţiei agricole.

   „6” – pentru persoanele fizice care realizează alte venituri scutite de la plata impozitului pe venit, în luna de raportare, potrivit legii.

   ”7” –pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3) din Codul fiscal, ca urmare a desfăşurării activităţilor de construcţii menţionate la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal.

   „8„ - persoană fizică care desfaşoară activitate în domeniul agricol, conform dispoziţiilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 336/2018, privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară.

  11. Caseta ”Salariat detaşat de un angajator din România la un alt angajator din România şi care este plătit pe perioada detaşării de către angajatorul care l-a detaşat” – se completează în cazul în care salariatul român este detaşat la un alt angajator din România în baza unui act de detaşare şi care este plătit pe perioada detaşării de către entitatea cu care are încheiat raport de muncă/serviciu.

  12. Caseta ”CUI-ul angajatorului la care este detaşat” – se completează cu CUI-ul entităţii la care este detaşat salariatul.

  13. Caseta ”Salariat detaşat de la un angajator din România la un alt angajator din România şi care este plătit pe perioada detaşării de către angajatorul la care este detaşat”- se completează în cazul în care salariatul este detaşat la un alt angajator din România în baza unui act de detaşare şi care este plătit pe perioada detaşării de către entitatea la care îşi desfăşoară efectiv activitatea.

  14 .Caseta ”CUI-ul angajatorului de la care este detaşat” – se completează cu CUI-ul entităţii de la care este detaşat salariatul.

  1. Caseta ”Salariat detaşat din România în alte state membre UE sau din afara UE:” – se completează în cazul în care salariatul român este detaşat în baza unui act de detaşare la o entitate dint-un stat membru UE sau din afara UE.

  2. Caseta ”Plătit de angajatorul din România care îl detaşează” – se completează cu”D” pentru salariatul care este plătit în continuarea de către angajatorul care îl detaşează.

  3. Caseta ”Plătit de angajatorul la care este detaşat” – se completează cu”D” pentru salariatul care este plătit de către angajatorul la care este detaşat.

  4. Caseta ”Statul unde este detaşat” – se completează casetele corespunzătoare situaţiei de fapt a salariatului. Se selectează statul în care este detaşat salariatul şi una din casetele următoare: este detaşat cu A1, este detaşat fără A1, este detaşat dintr-un stat cu care România are încheiat acord de securitate socială sau este detaşat dintr-un stat cu care România nu are încheiat acord de securitate socială.

  5. Caseta ”Salariat detaşat în România din state membre UE sau din afara UE ”- se completează casetele corespunzătoare situaţiei de fapt a salariatului. Se selectează statul în care este detaşat salariatul şi una din casetele


  următoare: este detaşat cu A1, este detaşat fără A1, este detaşat dintr-un stat cu care România are încheiat acord de securitate socială sau este detaşat dintr-un stat cu care România nu are încheiat acord de securitate socială.

  Notă: Casetele 12-20 se completează începând cu obligaţiile declarative ale lunii următoare celei în care se va publica pe site-ul ANAF aplicaţia informatică a prezentului ordin.


  Secţiunea "Detalii coasiguraţi"

  Se completează cu coasiguraţii sistemului de asigurări sociale de sănătate conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

  • CNP coasigurat/"CIS coasigurat";

  • Nume coasigurat;

  • Prenume coasigurat;

  • Tip coasigurat se completează astfel:

   S - soţ/soţie;

   P - părinte (mamă, tată).


   NOTĂ:

   "CIS coasigurat" reprezintă codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate şi se completează în cazul persoanelor nerezidente care nu au obţinut un cod numeric personal, respectiv în cazul coasiguraţilor (părinţii/soţul/soţia) aflaţi în întreţinerea persoanelor străine din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier şi desfăşoară o activitate salariată sau independentă în România şi care rezidă în alt stat membru în care se întorc, de regulă, zilnic ori cel puţin o dată pe săptămână.

   ATENŢIE! Pentru fiecare asigurat se va completa una dintre secţiunile A, B sau/şi C, după caz.


   Secţiunea A

   Se completează cu datele pentru asiguraţii care realizează în luna de raportare numai venituri din salarii şi asimilate salariilor şi care au avut un singur raport de muncă cu angajatorul respectiv, nu au lucrat în condiţii deosebite/speciale şi nu au beneficiat de indemnizaţii de concedii medicale sau de scutiri potrivit prevederilor legale.

   Pentru persoanele care realizează venituri din activităţi dependente, ca urmare a încadrării activităţii independente în activitate dependentă în conformitate cu prevederile art. 7 pct. 1 - 3 din Codul fiscal, se selectează tipul de asigurat din Nomenclatorul "Tip asigurat" prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

   Pentru persoanele care realizează venituri din activităţi dependente, ca urmare a încadrării activităţii independente în activitate dependentă în conformitate cu prevederile art. 7 pct. 1 - 3 din Codul fiscal, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale şi care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii (de exemplu, avocaţii), se selectează tipul de asigurat nr. 8 din Nomenclatorul "Tip asigurat" prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

   Pentru persoanele care realizează remuneraţii brute în calitate de zilier, se selectează tipul de asigurat nr. 9 din Nomenclatorul “Tip asigurat” prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

   Pentru persoanele care prestează o activitate specifică, în baza unui contract de internship în baza Legii nr. 176/2018 privind internschipul, cu modificările ulterioare, se selectează tipul de asigurat nr. 10 din Nomenclatorul “Tip asigurat” prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.


   Pentru persoanele fizice care primesc avantaje în bani sau în natură de la terţi, ca urmare a unei relaţii generatoare de venituri din salarii şi asimilate salariilor, se selectează tipul de asigurat nr. 11 din Nomenclatorul “Tip asigurat” prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

   Pentru persoane fizice, care încasează venituri din salarii şi asimilate salariilor sau venituri al căror tratament fiscal este cel asimilat veniturilor din salarii şi asimilate salariilor şi care nu se regăsesc, în luna de raportare, în celelalte tipuri de asiguraţi, se selectează tipul de asigurat nr. 13 din Nomenclatorul ”Tip asigurat” prevăzut în anexa nr. 4 la ordin. Acest tip de asigurat va fi utilizat numai în situaţia intervenţiilor legislative care conduc la modificarea prezentului ordin, astfel încât până la amendarea în mod corespunzător a ordinului şi a aplicaţiei informatice, angajatorii/plătitorii de venituri să-şi îndeplinească în termenul legal obligaţiile declarative. După modificarea ordinului şi a aplicaţiei informatice aferente declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, nu se va mai utiliza acest tip de asigurat, ci se va utiliza tipul de asigurat corespunzător din Nomenclatorul ”Tip asigurat” prevăzut în anexa nr. 4 la ordinul modificat ulterior corespunzător.

  • Rândul 1 "Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă" - se completează cu tipul de asigurat, conform anexei nr. 4 Nomenclatorul "Tip asigurat" la ordin.

   Pentru sistemul asigurărilor pentru şomaj se va selecta din anexa nr. 4 Nomenclatorul "Tip asigurat" la ordin, „1 Salariat fără studii superioare, cu studii superioare şi vechime sub 1 an sau salariat care desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor, dar care nu se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal)“, ”1.1. Salariat cu studii superioare şi vechime peste 1 an, inclusiv, cel care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor, dar care nu se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal”, ”1.2. Salariat în domeniul construcţiilor care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal”, ”1.4. Membru cooperator, salariat în baza convenţiei individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005" , “1.5. - Salariat care beneficiază de indemnizaţia prevăzută de Legea nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare”, ”1.11. –Salariat care beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art.1 alin.(4) din O.U.G. nr. 132/2020” , ”1.13. - Salariat care beneficiază de indemnizaţia prevăzută de O.U.G. nr. 147/202”, "3 - Alte categorii de persoane care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor", ”6 - Administratorii societăţilor, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, precum şi reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de administraţie“, "7 - Persoane care realizează venituri din activităţi dependente potrivit legii, ca urmare a reîncadrării activităţii" sau "8 - Persoane care realizează venituri din activităţi dependente, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale şi care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii" sau ”13 - Persoane fizice, care încasează venituri din salarii şi asimilate salariilor sau venituri al căror tratament fiscal este cel asimilat veniturilor din salarii şi asimilate salariilor şi care nu se regăsesc în celelalte tipuri de asiguraţi” în situaţia în care aceste persoane sunt asigurate obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj potrivit Legii nr.76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

  • Rândul 2 "Pensionar" - se completează cu "1" în cazul asiguraţilor care au şi statutul de pensionar şi "0" pentru celelalte situaţii. În cazul în care se completează rândul 2 "Pensionar" cu cifra "1", se completează obligatoriu şi rândul 1 "Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă".

  • Rândul 3 "Tip contract muncă din punct de vedere al timpului de lucru" - se completează cu:

  • "N" - pentru normă întreagă (6, 7, 8 ore) sau

  • "Pn" (parţial P1, P2... P7), unde "n" reprezintă numărul de ore zilnice de contract parţial.

  • Rândul 4 "Ore normă zilnică a locului de muncă" - se completează cu programul normal de lucru specific locului de muncă al asiguratului, exprimat în ore. Prin program normal de lucru se înţelege programul prevăzut la art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau programul normal de lucru sub 8 ore stabilit cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase sau ale art. 112 alin.


  (2) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore.

  Pentru persoanele care nu au raporturi de muncă sau de serviciu se completează prin asimilare în funcţie de condiţiile de muncă, respectiv 8, 7 sau 6 ore.

  • Rândul 5 "Ore lucrate efectiv în lună" - se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună. Pentru persoana care are raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice suspendate pentru incapacitate temporară de muncă, perioada suportată de angajator din fondul de salarii potrivit legii se consideră perioadă lucrată (orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă şi plata indemnizaţiei se suportă de angajator din fondul de salarii şi sunt considerate ore efectiv lucrate).

   Pentru persoanele care sunt consilieri locali, judeţeni sau ai sectoarelor ori municipiului Bucureşti, se completează cu numărul de ore lucrătoare din lună corespunzătoare numărului de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care aceste persoane realizeă venituri reprezentând indemnizaţie de şedinţă. În caz contrar se completează cu cifra "0".

  • Rândul 6 "Ore suspendate în lună" - se completează cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice sunt suspendate, conform legii, cu excepţia suspendării pentru incapacitate temporară de muncă, suportată de angajator din fondul de salarii.

   Pentru persoanele care sunt consilieri locali, judeţeni sau ai sectoarelor ori municipiului Bucureşti se completează cu cifra "0".

  • Rândul 7 "Total zile lucrate" - se completează cu numărul total de zile lucrate şi nu poate fi mai mare decât numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   Pentru persoanele care sunt consilieri locali, judeţeni sau ai sectoarelor ori municipiului Bucureşti se completează cu numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care aceste persoane realizează venituri reprezentând indemnizaţie de şedinţă. În caz contrar se completează cu cifra "0".

   Pentru zilieri se completează cu numărul de zile lucrate, care poate depăşi numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fără a depăşi numărul de zile calendaristice prevăzut la art. 4 alin. (7) din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  • Rândul 8 "Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale" - se completează cu câştigul brut realizat de asigurat, în vederea calculării contribuţiei de asigurări sociale. Nu se includ indemnizaţiile de asigurări sociale.

   În cazul zilierilor se completează cu cuantumul remuneraţiei brute realizate.

  • Rândul 9 "Baza de calcul al contribuţie de asigurări sociale de sănătate" - se completează cu câştigul brut realizat de către asigurat, care însumează toate veniturile realizate în luna de raportare de către acesta, asupra cărora se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate potrivit Codului fiscal, precum şi altor acte normative care cuprind reglementări referitoare la obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

  • Rândul 10 "Contribuţie de asigurări sociale de sănătate" - se completează cu suma reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de asigurat şi reţinută de angajator, potrivit legii.

  • Rândul 11 "Contribuţie de asigurări sociale" - se completează cu contribuţia de asigurări sociale datorată de asigurat şi reţinută de angajator sau de beneficiarul de lucrări prevăzut de Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit legii.

  • Rândul 12 „Baza de calcul al contribuţie asiguratorie pentru muncă” – se completează cu venitul bază de calcul pentru contribuţia asiguratorie pentru muncă, cumulat pentru toate contractele încheiate de angajat cu angajatorul respectiv şi "0" dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul nu are obligaţia acestei plăţi.


  • Rândul 13 "Baza de calcul al indemnizaţiei de şomaj" – se completează cu suma reprezentând veniturile care constituie baza de calcul a indemnizaţiei de şomaj, conform art. 39 alin. (21) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, dacă persoana este asigurată obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În caz contrar se completează cu "0".


  Secţiunea B

  Se completează numai dacă salariatul nu se încadrează la secţiunea A, spre exemplu, dacă a avut mai multe contracte de muncă la acelaşi angajator, a avut concedii medicale, a încasat indemnizaţii prevăzute la art. XI alin. (1) şi/sau alin.

  (11) din OUG nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, a încasat indemnizaţia prevăzută la art. XV alin. (1) din OUG nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare (în cazul membrilor cooperatori, salariaţi în baza convenţiei individuale de muncă), a încasat indemnizaţia prevăzută în Legea nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare, a încasat indemnizaţia prevăzută la art. 1 alin. (4) sau la art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, a încasat indemnizaţia prevăzută de O.U.G. nr. 147/2020 sau a lucrat în condiţii diferite de muncă sau a încasat indemnizaţia acordată potrivit O.U.G. nr. 120/2020.

  Pentru persoanele care realizează venituri din activităţi dependente, ca urmare a reîncadrării activităţii independente în activitate dependentă în conformitate cu prevederile art. 7 pct. 1 - 3 din Codul fiscal, se selectează tipul de asigurat nr. 7 din Nomenclatorul "Tip asigurat" prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

  Pentru persoanele care realizează venituri din activităţi dependente, ca urmare a reîncadrării activităţii independente în activitate dependentă în conformitate cu prevederile art. 7 pct. 1 - 3 din Codul fiscal, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale şi care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii (de exemplu, avocaţii), se selectează tipul de asigurat nr. 8 din Nomenclatorul "Tip asigurat" prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.


  NOTĂ

  Pentru indemnizaţiile acordate potrivit prevederilor art. XI alin. (1) şi art. XV alin. (1) O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza O.U.G. nr. 120/2020, termenul de plată şi declarare al obligaţiilor fiscale este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de şomaj/ bugetul de stat, după caz.

  Indemnizaţiile acordate potrivit prevederilor art. XI alin. (1) şi art. XV alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G. nr. 120/2020 Legii nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare şi O.U.G. nr. 147/2020, se stabilesc la nivelul a 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj/bugetul de stat , după caz, dar nu mai mult de 75% din câstigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 Legea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2020.

  Facilităţile fiscale prevăzute la art. 60, art. 138^1 şi art. 154 alin. (1) lit. r) din Codul fiscal, nu se acordă pentru indemnizaţia primită de persoanele fizice de la bugetul asigurărilor pentru şomaj/bugetul de stat, după caz, pe perioada suspendării temporare a activiţăţii, potrivit prevederilor art. XI alin. (1) şi art. XV alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioar, pentru indemnizaţia acordată potrivit O.U.G. nr. 120/2020 şi nici pentru indemnizaţia aferentă zilelor libere acordate potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

  Pentru indemnizaţiile acordate potrivit prevederilor O.U.G. nr. 132/2020 şi O.U.G. nr. 147/2020 se acordă facilităţile fiscale prevăzute la art. 60, art. 138^1 şi art. 154 alin. (1) lit. r) din Codul fiscal.

  Nu se datorează contribuţie asiguratorie pentru muncă pentru indemnizaţiile acordate potrivit prevederilor O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, pentru indemnizaţiile acordate potrivit O.U.G. nr. 120/2020 şi pentru indemnizaţiile acordate membrilor cooperatori în baza prevederilor art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020.


   1. Contract/Contracte de muncă şi/sau contract de muncă suspendat în condiţiile prevăzute la art. XI alin. (1) şi art. XV alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare, timp de muncă redus în condiţiile art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, precum şi zile libere plătite acordate potrivit Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare potrivit O.U.G. nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi salariaţii a căror activitate a fost suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, potrivit O.U.G. nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice


    În situaţia în care asiguratul are mai multe contracte de muncă încheiate cu angajatorul respectiv sau persoana fizică se încadrează în mai multe tipuri de asigurat, se va completa câte o înregistrare pentru fiecare contract încheiat de asigurat cu angajatorul respectiv sau pentru fiecare tip de asigurat, cu date referitoare la:

    • Rândul 1 "Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă" - se completează cu tipul de asigurat, conform anexei nr. 4 Nomenclatorul "Tip asigurat" la ordin.

     În cazul unei persoane care beneficiază de indemnizaţie atât în baza art. XI alin. (1), cât şi în baza art. XI alin. (11) din

     O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, sau de indemnizaţia prevăzută de O.U.G. nr. 120/2020, se va alege tipul de asigurat 1.6. şi/sau 1.7. din anexa nr. 4 Nomenclatorul "Tip asigurat" la ordin.

     În cazul unui salariat care beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 1 alin. (4) din O.U.G. nr. 132/2020, se va alege atât tipul de asigurat 1, 1.1. , sau 1.2., după caz, cât şi tipul de asigurat 1.11. din anexa nr. 4 Nomenclatorul

     „Tip asigurat” la ordin.

     În cazul unui membru cooperator, salariat în baza convenţiei individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005, care beneficiază într-o lună atât de drepturi salariale pentru zile lucrate , cât şi de indemnizaţia prevăzută la art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, se va alege atât tipul de asigurat 1.4., cât şi tipul de asigurat 1.12. din anexa nr. 4 Nomenclatorul “Tip asigurat” la ordin.

     Pentru asiguraţii în sistemul asigurărilor pentru şomaj se va selecta din anexa nr. 4 Nomenclatorul "Tip asigurat" la ordin.

     Pentru sistemul asigurărilor pentru şomaj se va selecta din anexa nr. 4 Nomenclatorul "Tip asigurat" la ordin, „1. - Salariat fără studii superioare, cu studii superiaoare şi vechime sub 1 an sau salariat care desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor, dar care nu se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal)“,”1.1. - Salariat cu studii superioare şi vechime peste 1 an, inclusiv, cel care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor, dar care nu se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal”, ”1.2. - Salariat în domeniul construcţiilor care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal”, ”1.4 – Membru cooperator, salariat în baza convenţiei individuale de muncă, prevăzută de Legea nr.1/2005 ”, “1.5 - Salariat care beneficiază de indemnizaţia prevăzută de Legea nr. 19/2020”, ”1.11. –Salariat care beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 1 alin. (4) din O.U.G. nr. 132/2020”. Pentru acest tip de asigurat se va selecta şi tipul de asigurat 1, 1.1. sau 1.2., după caz”, ”1.13. - Salariat care beneficiază de indemnizaţia prevăzută de

     O.U.G. nr. 147/2020”, ”3 - Alte categorii de persoane care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor", 6 - "Administratorii societăţilor, companiilor/ societăţilor naţionale şi regiilor autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, precum şi reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de administraţie“, "7 - Persoane care realizează venituri din activităţi dependente potrivit legii, ca urmare a reîncadrării activităţii" sau "8 - Persoane care


     realizează venituri din activităţi dependente, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale şi care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii", ”13 - Persoane fizice, care încasează venituri din salarii şi asimilate salariilor sau venituri al căror tratament fiscal este cel asimilat veniturilor din salarii şi asimilate salariilor şi care nu se regăsesc în celelalte tipuri de asiguraţi” în situaţia în care aceste persoane sunt asigurate obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj potrivit Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    • Rândul 2 "Pensionar" - se completează cu "1" în cazul asiguraţilor care au şi statutul de pensionar şi "0" pentru celelalte situaţii. În cazul în care se completează rândul 2 "Pensionar" cu cifra "1", se completează obligatoriu şi rândul 1 "Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă".

    • Rândul 3 "Tip contract muncă din punct de vedere al timpului de lucru" - se completează cu N (norma întreagă 6, 7, 8) sau Pn (parţial P1, P2, ..., P7), unde n reprezintă numărul de ore zilnice de contract parţial.

    • Rândul 4 "Ore normă zilnică a locului de muncă" - se completează cu programul normal de lucru specific locului de muncă al asiguratului, exprimat în ore. Prin program normal de lucru se înţelege programul prevăzut la art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau programul normal de lucru sub 8 ore stabilit cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1991 sau ale art. 112 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore.

     Pentru persoanele care nu au raporturi de muncă sau de serviciu se completează prin asimilare în funcţie de condiţiile de muncă, respectiv 8, 7 sau 6 ore.

    • Rândul 5 "Ore lucrate efectiv în lună" - se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună. Pentru persoana care are raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice suspendate pentru incapacitate temporară de muncă perioada suportată de angajator potrivit legii se consideră perioadă lucrată (orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă şi plata indemnizaţiei se suportă de angajator potrivit legii şi sunt considerate ore efectiv lucrate).

     Pentru persoanele care sunt consilieri locali, judeţeni sau ai sectoarelor ori municipiului Bucureşti se completează cu numărul de ore lucrătoare din lună corespunzătoare numărului de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care aceste persoane realizează venituri reprezentând indemnizaţie de şedinţă. În caz contrar se completează cu cifra "0".

    • Rândul 6 "Ore suspendate/reduse/libere în lună" - se completează cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate, conform legii, cu excepţia suspendării pentru incapacitate temporară de muncă suportată de angajator potrivit legii (orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă şi plata indemnizaţiei se suportă de angajator potrivit legii şi sunt considerate ore efectiv lucrate), cu numărul de ore aferente reducerii timpului de muncă în condiţiile art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, respectiv cu orele libere aferente zilelor libere acordate potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv potrivit O.U.G. nr. 147/2020.

     Pentru persoanele care sunt consilieri locali, judeţeni sau ai sectoarelor ori municipiului Bucureşti se completează cu cifra "0".

    • Rândul 7 "Din care ore suspendate/reduse/libere, acordate în condiţiile prevăzute la art. XI alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit O.U.G. nr. 147/2020” - se completează cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, respectiv cu orele libere aferente zilelor libere acordate potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv potrivit O.U.G. nr.147/2020.

    • Rândul 8 "Total zile lucrate" - se completează cu numărul total de zile lucrate şi nu poate fi mai mare decât numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


     Pentru persoanele care sunt consilieri locali, judeţeni sau ai sectoarelor ori municipiului Bucureşti se completează cu numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care aceste persoane realizează venituri reprezentând indemnizaţie de şedinţă. În caz contrar se completează cu cifra "0".

    • Rândul 9 ”Zile suspendate/reduse/libere acordate în condiţiile prevăzute la art. XI alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare şi la art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (1 din O.U.G. nr. 132/2020, respectiv în cele ale Legii nr. 19/2020 cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale O.U.G. nr. 147/2020” - se completează cu numărul de zile lucrătoare în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi persoana primeşte indemnizaţia suplimentară acordată de angajator în baza art. XI alin. (11) din OUG nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, cu numărul de zile aferente reducerii timpului de muncă în condiţiile art.1 alin. (1) şi art.3 alin. (1) din O.U.G. nr.132/2020, şi/sau cu zilele libere acordate potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau zilele libere acordate potrivit OUG nr. 147/2020, fără a se depăşi numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     În vederea determinării zilelor de reducere a timpului de muncă acordate în baza art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (1) din

     O.U.G. nr. 132/2020 se va proceda astfel: se vor însuma zilele în care salariatul a beneficiat întreaga zi de reducerea timpului de muncă, dacă acestea există, cu zilele rezultate ca urmare a convertirii orelor de reducere, ţinând seama de norma zilnică a locului de muncă (poate fi 6, 7 sau 8 ore).

     Formula de convertire a numărului de ore de reducere în zile este: I ore de reducere dintr-o lună / norma zilnică a locului de muncă. Rezultatul se va rotunji matematic.

    • Rândul 10 „Baza de calcul al contribuţiei asiguratorie pentru muncă” – se completează cu venitul bază de calcul pentru contribuţia asiguratorie pentru muncă, cumulat pentru toate contractele încheiate de angajat cu angajatorul respectiv şi "0" dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul nu are obligaţia acestei plăţi. De asemenea, se completează şi cu suma reprezentând indemnizaţia suplimentară acordată de angajator în baza art. XI alin. (11) din

    O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma reprezentând indemnizaţia acordată în baza Legii nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma reprezentând indemnizaţia prevăzută la art. 1 alin.

    (4) din O.U.G. nr. 132/2020, precum şi cu suma reprezentând indemnizaţia acordată potrivit O.U.G. nr. 147/2020. Pentru indemnizaţia prevăzuta la art. XI alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se completează “0”

    Pentru indemnizaţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, acordate membrilor cooperatori, angajatorul nu datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă.

    - Rândul 11 "Baza de calcul al indemnizaţiei de şomaj" – se completează cu suma reprezentând veniturile care constituie baza de calcul al indemnizaţiei de şomaj, conform art. 39 alin. (21) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, dacă persoana este asigurată obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma reprezentând indemnizaţia prevăzută la art. XI alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care angajatorii nu datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 220^5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma reprezentând indemnizaţia suplimentară acordată de angajator în baza art. XI alin.

    (11) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma reprezentând indemnizaţia acordată în baza Legii nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma reprezentând indemnizaţia prevăzută la art. 1 alin. (4) din O.U.G. nr. 132/2020, precum şi cu suma reprezentând indemnizaţia acordată în baza O.U.G. nr. 147/2020 . În caz contrar se completează cu "0".

    • Rândul 12 “Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale aferente indemnizaţiei acordate potrivit O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit art. 1 alin. (4) şi art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, precum şi potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare şi O.U.G. nr. 147/2020 ” – se completează


     cu suma reprezentând indemnizaţia acordată în baza art. XI alin. (11) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare şi/sau indemnizaţia acordată potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare şi/sau indemnizaţia acordată în baza art. 1 alin. (4) şi art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020 şi sau indemnizaţia acordată în baza prevederilor O.U.G. nr. 147/2020.

    • Rândul 13 ” Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferente indemnizaţiei acordate potrivit

    O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit art. 1 alin. (4) şi art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, precum şi potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare şi O.U.G. nr. 147/2020 ” - se completează cu suma reprezentând indemnizaţia acordată în baza art. XI alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare şi/sau indemnizaţia acordată în baza Legii nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare, la care se adaugă, dacă a fost acordată de angajator, indemnizaţia prevăzută de art. XI alin.

    (11) din acelaşi act normativ şi/sau indemnizaţia acordată în baza art. 1 alin. (4) şi art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, indemnizaţia prevăzută de O.U.G. nr. 120/2020 şi/sau indemnizaţia acordată în baza prevderilor O.U.G. nr. 147/2020.

    Pentru membrul cooperator, salariat în baza convenţiei individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005, care beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020 – se completează cu cuantumul indemnizaţiei acordate în baza acestui act normativ.

    Pentru persoanele care beneficiază de prevederile Legii nr. 19/2020 cu modificările şi completările ulterioare şi/sau de prevederile O.U.G. nr. 147/2020, se completează cu indemnizaţia acordată în baza acestor acte normative.


    Notă - privind facilităţile fiscale pentru domeniul construcţiilor prevăzute la art. 60 pct. 5, art. 138^1, art. 154 alin.

    (1) lit. r) şi art. 220^3 alin. (2) din Codul fiscal

    Facilităţile fiscale pentru domeniul construcţiilor prevăzute la art. 60 pct. 5, art. 138^1, art. 154 alin. (1) lit. r) şi art. 220^3 alin. (2) din Codul fiscal , constau în:

    • scutirea de la plata impozitului pe venit, pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor;

    • reducerea cotei de contribuţie de asigurări sociale, pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor, realizate în baza contractului individual de muncă;

    • exceptarea de la plata contribuţiei de sănătate, pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor, realizate în baza contractului individual de muncă;

    • reducerea cotei contribuţiei asiguratorie pentru muncă, la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare;

    • scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, în cazul condiţiilor deosebite de muncă sau speciale de muncă.

     Facilităţile fiscale se acordă şi persoanelor fizice detaşate pe teritoriul României, dacă entitatea la care sunt detaşate desfăşoară activităţi în domeniul construcţiilor, îndeplineşte condiţiile cumulative prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal şi dacă aceasta efectuează plata drepturilor salariale pe perioada detaşării. Facilităţile fiscale nu se acordă persoanelor fizice care sunt detaşate în afara României.

     De asemenea, facilităţile fiscale nu se acordă salariaţilor detaşaţi în România din state membre sau din alte state.

     Condiţia prevăzută la art. 60 pct. 5 lit. c) din Codul fiscal, privind salariul minim, se consideră îndeplinită după cum urmează:

    • în cazul contractelor individuale de muncă cu normă întreagă, veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar, respectiv, salariul


     minim brut pe ţară de 3.000 lei lunar, este stabilit proporţional cu câştigul salarial brut de bază pentru un program de lucru în medie de 167,333 ore pe lună. Pentru salariaţii care au încheiate contracte de muncă cu timp parţial, facilităţile fiscale se acordă numai dacă câştigul salarial brut de bază este stabilit proporţional cu câştigul brut de bază pentru un program de lucru normal de 8 ore/zi.

    • în cazul raporturilor juridice generatoare de venituri din salarii şi asimilate salariilor, altele decât contractele individuale de muncă, respectiv contract de administrare, de mandat şi altele, pentru care venitul brut lunar nu este calculat la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar, facilităţile fiscale se acordă numai dacă este îndeplinită condiţia ca venitul brut lunar realizat să fie cel puţin egal cu 3.000 lei.

    • în cazul contractelor de internship şi de ucenicie, facilităţile fiscale se acordă numai dacă câştigul salarial brut de bază este stabilit proporţional cu câştigul brut de bază pentru un program de lucru normal de 8 ore/zi.

    Facilităţile fiscale se acordă pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor de până la 30.000 lei lunar. Pentru partea care depăşeşte plafonul de 30.000 lei nu se acordă facilităţile fiscale.

    Pentru veniturile lunare din salarii şi asimilate salariului, realizate în baza unui contract individual de muncă, mai mici de 3.000 lei/lună, facilităţile fiscale se acordă numai dacă este îndeplinită condiţia ca salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit în bani, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, să fie de 3.000 lei lunar, pentru un program de lucru în medie de 167,333 ore pe lună.

    Exemplu: dacă un salariat cu normă întreagă are prevăzut în contractul individual de muncă, un salariu lunar brut de încadrare de minim 3.000 lei/lună, dar în luna de raportare a lucrat fracţie de lună sau s-a aflat în concediu medical, acesta beneficiază de facilităţile fiscale pentru venitul realizat.


   2. C.N.P.P. - Condiţii de muncă

    Se completează pe tipuri de condiţii de muncă: normale, deosebite, speciale sau alte condiţii.

    • Rândul 1 "Indicativ condiţii speciale" - conţine temeiul legal al încadrării în condiţii speciale de muncă (se completează conform anexei nr. 5 Nomenclatorul "Indicativ condiţii speciale" la ordin).

    • Rândul 2 "Zile lucrate în condiţii normale" - se completează cu numărul de zile lucrate de asigurat în condiţii normale de muncă.

     În cazul asiguraţilor care beneficiază de zile de reducere a timpului de muncă acordată în baza art. 1 alin. (1) din

     O.U.G. nr. 132/2020 se completează cu numărul de zile în care aceştia au desfăşurat activitate conform normei zilnice a locului de muncă, la care se adaugă zilele rezultate ca urmare a convertirii orelor lucrate în zilele în care au beneficiat de reducere a timpului de muncă, ţinând seama de norma zilnică a locului de muncă (poate fi 6, 7 sau 8 ore).

     Formula de convertire a numărului de ore lucrate în zilele în care a beneficiat de reducere în zile lucrate este: I ore lucrate din zile în care a beneficiat de reducere dintr-o lună/norma zilnică a locului de muncă. Rezultatul se va rotunji matematic.

    • Rândul 3 "Zile lucrate în condiţii deosebite" - se completează cu numărul de zile lucrate de asigurat în condiţii deosebite de muncă.

    • Rândul 4 "Zile lucrate în condiţii în speciale" - se completează cu numărul de zile lucrate de asigurat în condiţii speciale de muncă.

    • Rândul 5 "Baza contribuţiei de asigurări sociale - condiţii normale" - se completează cu câştigul brut realizat de asigurat în condiţii normale de muncă, care constituie baza de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, conform prevederilor legale în vigoare.


     image

     .- Rândul 6 "Baza contribuţiei de asigurări sociale - condiţii deosebite" - se completează cu câştigul brut realizat de asigurat în condiţii deosebite de muncă, care constituie atât baza de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, cât şi baza de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale datorată de angajatori sau persoane asimilate acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

    • Rândul 7 "Baza contribuţiei de asigurări sociale - condiţii speciale" - se completează cu câştigul brut realizat de asigurat în condiţii speciale de muncă, care constituie atât baza de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, cât şi baza de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale datorată de angajatori sau persoane asimilate acestora, conform prevederilor legale în vigoare.


    1. - ”Facilităţi în construcţii conform la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal” Se completează pe tipuri de condiţii de muncă: deosebite şi speciale

     Coloana 1- ”Cu acordarea facilităţilor fiscale”

     • Rândul 1- "Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale-condiţii deosebite " - se completează cu câştigul brut realizat de asigurat care desfăşoară activităţi în condiţii deosebite de muncă la un angajator care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, care constituie atât baza de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, cât şi baza de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale datorată de angajatori sau persoane asimilate acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

     • Rândul 2 "Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale-condiţii speciale " - se completează cu câştigul brut realizat de asigurat care desfăşoară activităţi în condiţii speciale de muncă la un angajator care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, care constituie atât baza de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, cât şi baza de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale datorată de angajatori sau persoane asimilate acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

      Coloana 2 - ”Fără acordarea facilităţilor fiscale”

     • Rândul 1 - "Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale-condiţii deosebite" - se completează cu câştigul brut realizat de asigurat care desfăşoară activităţi în condiţii deosebite de muncă la un angajator care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, care constituie atât baza de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, cât şi baza de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale datorată de angajatori sau persoane asimilate acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

     • Rândul 2 "Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale-condiţii speciale" - se completează cu câştigul brut realizat de asigurat care desfăşoară activităţi în condiţii speciale de muncă la un angajator care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, care constituie atât baza de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, cât şi baza de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale datorată de angajatori sau persoane asimilate acestora, conform prevederilor legale în vigoare.


   3. Indemnizaţii asigurări sociale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006 sau prestaţii conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare


    Se completează dacă există în luna de raportare indemnizaţii de asigurări sociale sau concedii medicale.

    • Rândul 1 "Zile indemnizaţii în condiţii normale" - se completează cu numărul total de zile lucrătoare în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţii prevăzute de O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006 şi de prestaţii prevăzute de Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (număr total de zile lucrătoare aferente prestaţiei şi/sau indemnizaţiei acordate).

    • Rândul 2 "Zile indemnizaţii în condiţii deosebite" - se completează cu numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii deosebite de muncă.

     Nu se înregistrează zilele de concediu de maternitate, concediu creştere copil, concediu îngrijire copil sau prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, ce sunt corespunzătoare, în aceste situaţii, condiţiilor normale de muncă.

    • Rândul 3 "Zile indemnizaţii în condiţii speciale" - se completează cu numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii speciale de muncă.

     Nu se înregistrează zilele de concediu de maternitate, concediu creştere copil, concediu îngrijire copil sau prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, ce sunt corespunzătoare în aceste situaţii condiţiilor normale de muncă.

    • Rândul 4 "Total zile lucrătoare concediu medical (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005)" - se completează cu numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical.

    • Rândul 5 "Total zile lucrătoare concediu medical pentru accidente de muncă" - se completează cu numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical (conform Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).

    • Rândul 6 "Zile prestaţii suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale "- se completează cu numărul de zile lucrătoare prestaţii pentru cuantum prestaţii suportat din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.

    • Rândul 7 "Zile de concediu fără plata indemnizaţie pentru creşterea copilului după primele 3 naşteri" - se completează cu numărul de zile de concediu fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului, conform art. 6^1 alin.

     (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Se acordă integral (3 luni), o singură dată în perioada până la împlinirea, de către copil, a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap. Se acordă pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 din O.U.G. nr. 148/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, după primele 3 naşteri, sau, după caz, pentru persoanele aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, după primii 3 copii.

     Începând cu data de 1 ianuarie 2011 a intrat în vigoare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică pentru drepturile care se acordă persoanelor ai căror copii s-au născut începând cu data de 1 ianuarie 2011, precum şi celor aflate în situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2) din actul normativ sus-menţionat.


     ATENŢIE!

    • Rândul 8 "Baza de calcul al CAS aferentă indemnizaţiilor (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005)

    • asigurat" - conţine suma reprezentând indemnizaţia de asigurări sociale de sănătate, cu excepţia cazurilor de accident de muncă sau boală profesională şi a ajutorului de deces.

    • Rândul 9 "Sumă prestaţii de asigurări sociale suportată de angajator (conform Legii nr. 346/2002)" - se completează cu totalul sumelor reprezentând prestaţii de asigurări sociale de suportat de către angajator.

    • Rândul 10 "Sumă prestaţii de asigurări sociale suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesioanele în bugetul asigurărilor sociale "- se completează cu totalul sumelor reprezentând prestaţii de asigurări sociale de suportat din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale. Acest rând se completează numai pentru concediile medicale cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale.

    • Rândul 11 "Total venit asigurat din prestaţii (conform Legii nr. 346/2002)" - conţine cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă sau boală profesională.

    • Rândul 12 "Total indemnizaţie sănătate suportată de angajator (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005)" - conţine cuantumul indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate suportate de angajator.

    • Rândul 13 "Total indemnizaţie sănătate suportată din FNUASS"- conţine cuantumul indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.


   4. Centralizator

  Se completează obligatoriu.

  Se completează cu datele centralizate pe asigurat (pe CNP sau NIF), astfel:

  - Rândul 1 "Total zile lucrate" - se completează cu numărul de zile lucrate în condiţii de muncă normale, deosebite sau speciale. Acestea nu pot depăşi numărul de zile lucrătoare din lună stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu

  modificările şi completările ulterioare.

  În cazul asiguraţilor care beneficiază de zile de reducere a timpului de muncă acordate în baza art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin.

  (1) din O.U.G. nr. 132/2020 se completează cu numărul de zile în care aceştia au desfăşurat activitate conform normei zilnice a locului de muncă, la care se adaugă zilele rezultate ca urmare a convertirii orelor lucrate în zilele în care a beneficiat de reducere a timpului de muncă, ţinând seama de norma zilnică a locului de muncă (poate fi 6, 7 sau 8 ore).

  - Rândul 2 "Total zile suspendate/reduse/libere acordate în condiţiile prevăzute la art. XI alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare şi la art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, respectiv în cele ale Legii nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.U.G. nr. 147/2020" - se completează cu numărul de zile lucrătoare în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit.

  c) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi persoana primeşte indemnizaţia suplimentară acordată de angajator în baza art. XI alin. (11) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau cu zilele libere acordate potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau cu zilele de reducere a timpului de muncă acordate în baza art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, şi/sau cu zilele libere acordate potrivit O.U.G. nr. 147/2020, fără a se depăşi numărul de zile lucrătoare stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  În vederea determinării zilelor de reducere a timpului de muncă acordate în baza art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (1) din

  O.U.G. nr. 132/2020 se va proceda astfel: se vor însuma zilele în care salariatul a beneficiat întreaga zi de reducerea timpului de muncă, dacă acestea există, cu zilele rezultate ca urmare a convertirii orelor de reducere, ţinând seama de norma zilnică a locului de muncă (poate fi 6, 7 sau 8 ore).


  ATENTIE! În cazul asiguraţilor care beneficiază de zilele de reducere a timpului de muncă acordateimageîn baza art. 1 alin.

  (1) din O.U.G. nr. 132/2020, numărul zilelor lucrate însumate cu numărul zilelor de reducere a timpului de muncă, ambele calculate conform instrucţiunilor din prezentul ordin, nu pot depăşi numărul de zile lucrătoare stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Aceeaşi regulă se aplică şi în cazul membrilor cooperatori, salariaţi în baza convenţiei individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005, care într-o lună au atât zile lucrate, cât şi zile de reducere temporară a activităţii, în baza art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020.

  • Rândul 3 "Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate" - se completează cu venitul bază de calcul pentru contribuţia de asigurări de sănătate datorată de asigurat şi reţinută de angajator, care însumează toate veniturile realizate în luna de raportare de către asigurat, asupra cărora se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate potrivit Codului fiscal, precum şi altor acte normative care cuprind reglementări referitoare la obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

  • Rândul 4 "Contribuţie de asigurări sociale de sănătate" - se completează cu suma reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de asigurat şi reţinută de angajator, calculată asupra tuturor veniturilor realizate în luna de raportare de către acesta pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate potrivit Codului fiscal, precum şi altor acte normative care cuprind reglementări referitoare la obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

  • Rândul 5/6 “Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale” – se completează cu câştigul brut care constituie baza de calcul pentru CAS datorată de asiguraţi conform legilor în vigoare şi/sau cuantumul indemnizaţiei de asigurări sociale acordate în baza O.U.G. nr. 158/2005, precum şi cuantumul indemnizaţiilor acordate în baza art. XI alin. (11) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 1 alin. (4) din O.U.G. nr. 132/2020 şi în baza O.U.G. nr. 147/2020, respectiv cu contribuţia de asigurări sociale aferentă.

  • Rândul 5.a/6.a “Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale (exclusiv indemnizaţiile acordate în baza O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G. nr. 132/2020 şi

   O.U.G. nr. 147/2020)” – se completează cu câştigul brut care constituie baza de calcul pentru CAS datorată de asiguraţi conform legilor în vigoare şi/sau cuantumul indemnizaţiei de asigurări sociale acordate în baza O.U.G. nr. 158/2005, respectiv cu contribuţia de asigurări sociale aferentă.

  • Rândul 5.b/6.b “Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale aferentă indemnizaţiei acordate în baza art. XI alin. (11) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare” - se completează cu cuantumul indemnizaţiei acordate în baza art. XI alin. (11) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu contribuţia de asigurări sociale aferentă.

  • Rândul 5.c/6.c “Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale aferentă indemnizaţiei acordate în baza art. 1 alin. (4) din O.U.G. nr. 132/2020” - se completează cu cuantumul indemnizaţiei acordate în baza art. 1 alin. (4) din O.U.G. nr. 132/2020, respectiv cu contribuţia de asigurări sociale aferentă.

  • Rândul 5.d/6.d ”Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale aferentă indemnizaţiei acordate potrivit O.U.G. nr. 147/2020”- se completează cu cuantumul indemnizaţiei acordate în baza

   O.U.G. nr. 147/2020, respectiv cu contribuţia de asigurări sociale aferentă.

  • Rândul 5.1/6.1 ”Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale aferentă indemnizaţiei acordate potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare”- se completează cu cuantumul indemnizaţiei acordate în baza Legii nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu contribuţia de asigurări sociale aferentă.


  • Rândul 5.2/6.2 - ”Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale aferentă indemnizaţiei acordate potrivit art. XI alin. (1) şi art. XV alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare şi O.U.G. nr. 120/2020 , aferentă lunilor anterioare lunii de raportare” – se completează cu cuantumul indemnizaţiei acordate în baza art. XI alin. (1) şi art. XV alin. (1) din OUG nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare şi O.U.G. nr. 120/2020 , pentru lunile anterioare lunii de raportare, numai pentrutipurile de asigurat 1.6. şi

  1.9. din anexa nr. 4 Nomenclatorul “Tip asigurat” la ordin, respectiv cu contribuţia de asigurări sociale aferentă.

  • Rândul 5.3/6.3 “Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale aferentă indemnizaţiei acordate în baza art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020” - se completează cu cuantumul indemnizaţiei acordate în baza art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, respectiv cu contribuţia de asigurări sociale aferentă.

  • Rândul 7 „Baza de calcul al contribuţiei asiguratorie pentru muncă” – se completează cu venitul bază de calcul pentru contribuţia asiguratorie pentru muncă, cumulat pentru toate contractele încheiate de angajat cu angajatorul respectiv şi "0" dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul nu are obligaţia acestei plăţi. De asemenea, se completează şi cu suma reprezentând indemnizaţia suplimentară acordată de angajator în baza art. XI alin. (11) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma reprezentând indemnizaţia acordată în baza Legii nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma reprezentând indemnizaţia prevăzută la art. 1 alin. (4) din O.U.G. nr. 132/2020, precum şi cu suma reprezentând indemnizaţia acordată în baza prevederilor O.U.G. nr. 147/2020. Pentru indemnizaţia prevăzută la art. XI alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se completează “0.

  • Rândul 8 "Baza de calcul al indemnizaţiei de şomaj" – se completează cu suma reprezentând veniturile care constituie baza de calcul al indemnizaţiei de şomaj, conform art. 39 alin. (21) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, dacă persoana este asigurată obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Se calculează prin însumarea bazelor de calcul a indemnizaţiei de şomaj corespunzătoare tuturor contractelor încheiate de asigurat cu angajatorul respectiv. De asemenea se completează cu suma reprezentând indemnizaţia prevăzuta la art. XI alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care angajatorii nu datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 220^5 din Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma reprezentând indemnizaţia suplimentară acordată de angajator în baza art. XI alin. (11) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma reprezentând indemnizaţia acordată în baza Legii nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma reprezentând indemnizaţia prevăzută la art. 1 alin. (4) din O.U.G. nr.132/2020, precum şi cu suma reprezentând indemnizaţia acordată în baza O.U.G. nr. 147/2020. În caz contrar se completează cu "0".


   SECŢIUNEA B.4.1. -” Facilităţi în construcţii conform la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal”

   Secţiunea B.4.1. se completează cu datele centralizate pe asigurat (pe CNP sau NIF), pentru persoanele fizice care realizează în luna de raportare venituri din salarii şi asimilate salariilor de la angajatori ce desfăşoară activităţi în domeniul construcţiilor, conform codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. a) din Codul fiscal.

   Angajatorii ce desfăşoară activităţi în domeniul construcţiilor, conform codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. a) din Codul fiscal, completează şi Secţiunea B, rândurile 1 şi 2, inclusiv.

   Pentru persoanele fizice care realizează în luna de raportare venituri din salarii şi asimilate salariilor în baza mai multor raporturi juridice la acelaşi angajator ce desfăşoară activităţi în domeniul construcţiilor, conform codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. a) din Codul fiscal, acordarea facilităţilor fiscale se realizează distinct pentru fiecare raport juridic, după caz.


   Secţiunea C

   Raportări pentru asiguraţi, completate de alte entităţi asimilate angajatorului

   Se completează câte o înregistrare pentru fiecare tip de asigurat, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 3 Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului" la ordin, astfel:

  • Rândul 1 "Tip asigurat alte entităţi asimilate" - se completează conform anexei nr. 3 Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului" la ordin.

   Pentru asiguraţii din sistemul public de pensii şi/sau din sistemul asigurărilor de sănătate, care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri obţinute în baza contractelor de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii nr. 69/2000 Legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, se va selecta din nomenclator valoarea „17” sau „30” după caz.

   Pentru persoanele fizice care realizează venituri din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit prevederilor Titlului II, Titlului III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016, se va selecta din nomenclator valoarea „22”,

   „26”, „ 27”, „29” după caz.

   Pentru asiguraţii din sistemul public de pensii, care beneficiază de indemnizaţie atât în baza art. XV alin. (2), cât şi în baza art. XV alin. (3) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se va alege tipul de asigurat 31 şi/sau 32 din anexa nr. 3 - Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului" la ordin.

  • Rândul 2 "Zile" - se completează numărul zilelor de asigurare din luna de raportare, inclusiv zilele de concediu pentru creşterea copilului până la 2/3 ani. Se exclud zilele de concediu medical şi zilele suspendate acordate potrivit O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

  • Rândul 2.1 “Zile suspendate acordate potrivit O.U.G. nr. 30/2020*, cu modificările şi completările ulterioare“ - se completează doar pentru tipul de asigurat 31 din anexa nr. 3 Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului" la ordin. Se completează cu numărul total de zile lucrătoare din lună în care persoana beneficiază de indemnizaţia compensatorie prevăzută la art. XV alin. (3) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare. Se va completa de către structura sportivă pentru persoanele care au încheiate contracte de activitate sportivă.

  • Rândul 3 "Total zile concediu medical (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005)" - se completează cu numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical conform O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006.

  • Rândul 4 "Zile concediu medical pentru accidente de muncă" - se completează cu numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical (conform Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).

  • Rândul 5 "Zile prestaţii suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale”- se completează cu numărul de zile lucrătoare de prestaţii de asigurări sociale, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.

  • Rândul 6 "Venit brut" - se completează cu caştigul brut realizat de asigurat sau de persoanele pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, în vederea calculării contribuţiilor de asigurări sociale sau venitul ales la care se datorează contribuţia de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau venituri obţinute în baza contractelor de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

  • Rândul 7 "Prestaţii pentru accidente de muncă" - se completează cu suma prestaţiilor de asigurări sociale, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, conform Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


  • Rândul 8 "Sumă prestaţii suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale”- conţine suma prestaţiilor de asigurări sociale, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.

  • Rândul 9 " Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate " - se completează cu venitul bază de calcul pentru contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.

  • Rândul 10 "Contribuţie de asigurări sociale de sănătate" - se completează cu contribuţia de asigurări pentru sănătate datorată de asigurat şi plătită de entitatea asimilată angajatorului, potrivit legii.

  • Rândul 11 " Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale "- se completează, după caz, cu:

  • suma câştigurilor care constituie baza de calcul pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale, plafonată potrivit legilor în vigoare pentru tipurile de asigurat "13" şi "14" aşa cum sunt prevăzute în anexa nr. 3 Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului" la ordin,

  • venitul ales la care se datorează contribuţia de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau venituri realizate în baza contractelor de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare (tipul de asigurat "17" şi "30" aşa cum sunt prevăzute în anexa nr. 3 Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului" la ordin),

  • cuantumul indemnizaţiei de sănătate acordate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, pentru tipul de asigurat "10", asa cum este prevăzut în anexa nr. 3 Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului" la ordin,

  • suma câştigurilor care constituie baza de calcul pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale, plafonată potrivit legilor în vigoare, şi/sau cuantumul indemnizaţiei de sănătate acordate conform O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, pentru tipul de asigurat "2", asa cum este prevăzut în anexa nr. 3 Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului" la ordin.

  • cuantumul indemnizaţiei compensatorii acordate, în baza art. XV alin. (3) din OUG nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, de structura sportivă cu care are persoana încheiat contract de activitate sportivă, pentru tipul de asigurat 31, aşa cum este prevăzut în anexa nr. 3 Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului" la ordin.

  • Rândul 11.1 “Baza de calcul al contribuţiei de asigurari sociale aferentă indemnizaţiei acordată potrivit art. XV din

   O.U.G. nr. 30/2020*, cu modificările şi completările ulterioare, aferentă lunilor anterioare lunii de raportare” – se completează cu suma indemnizaţiei prevăzute la art. XV alin. (2) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, aferentă lunilor anterioare lunii de raportare, numai pentru tipul de asigurat 32 din anexa nr. 3 Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului" la ordin.

   Se va completa de structura sportivă pentru persoanele care au încheiate contracte de activitate sportivă.

  • Rândul 12 "Contribuţie de asigurări sociale" - se completează cu contribuţia de asigurări sociale datorată de asiguraţi sau de persoanele pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, rezultată prin aplicarea cotei CAS asigurat asupra cuantumului sumelor prevăzute la rândul 11 ”Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale”, din Secţiunea C.

  • Rândul 12.1 “Contribuţie de asigurări sociale aferentă indemnizaţiilor acordate potrivit O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, aferentă lunilor anterioare lunii de raportare” - se completează cu contribuţia de asigurări sociale datorată de asigurat, rezultată prin aplicarea cotei CAS asigurat asupra cuantumului indemnizaţiei acordate, în baza art. XV alin. (2) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, aferentă lunilor anterioare lunii de raportare, numai pentru tipul de asigurat 32 din anexa nr. 3 - Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului" la ordin.


  • Rândul 13 ”Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferentă indemnizaţiei acordată potrivit art. XV din O.U.G. nr. 30/2020*), cu modificările şi completările ulterioare- se completează cu suma indemnizaţiei prevăzută la art. XV din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, numai pentru tipul de asigurat 30 din anexa nr. 3 - Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului" la ordin.

   Se va completa, după caz, de structura sportivă pentru persoanele fizice cu care au încheiate contracte de activitate sportivă.

  • Rândul 14 ”Contribuţie de asigurări sociale de sănătate aferentă indemnizaţiilor acordate potrivit O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare” - se completează cu contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de asigurat, rezultată prin aplicarea cotei CASS asupra cuantumului indemnizaţiei acordate în baza art. XV din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, numai pentru tipul de asigurat 30 din anexa nr. 3 - Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului" la ordin.


   Secţiunea D

   Concedii medicale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006

   Se completează pentru fiecare certificat de concediu medical, astfel:

  • Rândul 1 "Seria certificatului de concediu medical" - se completează cu seria certificatului de concediu medical.

  • Rândul 2 "Numărul certificatului de concediu medical" - se completează cu numărul certificatului de concediu medical.

  • Rândul 3 "Seria certificatului de concediu medical iniţial" - se completează cu seria certificatului de concediu medical iniţial, doar atunci când există şi certificate medicale în continuare.

  • Rândul 4 "Numărul certificatului de concediu medical iniţial" - se completează cu numărul certificatului de concediu medical iniţial, doar atunci când există şi certificate medicale în continuare.

  • Rândul 5 "Data acordării certificatului medical (zz.ll.aaaa)" - se completează data acordării certificatului medical, înscrisă pe acesta în format zz.ll.aaaa.

  • Rândul 5 ”Dată început valabilitate concediu medical iniţial (zz.ll.aaaa) – se completează data începerii valabilităţii concediului medical iniţial, înscrisă pe acesta în format zz.ll.aaaa.

  • Rândul 6 "Dată început valabilitate concediu medical" - se completează data începerii valabilităţii certificatului medical, înscrisă pe acesta în format zz.ll.aaaa.

  • Rândul 7 "Data încetare valabilitate concediu medical" - se completează data încetării valabilităţii certificatului medical, înscrisă pe acesta în format zz.ll.aaaa.

  • Rândul 8 "Codul numeric personal al copilului/Cod unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate" - se completează cu codul numeric personal/codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate al copilului, pentru care a fost eliberat certificatul medical, pe cod de indemnizaţie "09” sau „91”, după caz.

   ".


   NOTĂ:

   Codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate se completează numai pentru persoanele nerezidente care nu au obţinut un cod numeric personal.


  • Rândul 9 "Codul indemnizaţiei notat pe certificatul de concediu medical" - se completează cu codul indemnizaţiei notat pe certificatul de concediu medical, conform legii.

  • Rândul 10 "Locul de prescriere a certificatului medical" - se completează cu:

   "1" - când certificatul a fost eliberat de medicul de familie; "2" - când certificatul a fost eliberat de spital;

   "3" - când certificatul a fost eliberat de ambulatoriu;

   "4" - când certificatul a fost eliberat de Casa de asigurări de sănătate, numai pentru certificatele medicale eliberate de casele de asigurări de sănătate pentru persoanele care intră în câmpul personal de aplicare a Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, cu modificările şi completările ulterioare.

   "5" – când certificatul a fost eliberat de Casa de Asigurări de Sănătate pentru persoanele asigurate aflate în incapacitate temporară de muncă, care au urmat un tratament în străinătate pentru afecţiuni care nu pot fi tratate în ţară/persoanele asigurate care îşi pierd capacitatea de muncă în timp ce se află în altă ţară în interes de serviciu sau în interes personal, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/1131/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi în cazul certificatelor de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav dacă persoanele în drept însoţesc copilul la tratament pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau pe teritoriul altui stat care nu este membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene.”

  • Rândul 11 "Cod de urgenţă medico-chirurgicală" - se completează codul de urgenţă medico-chirurgicală care este înscris în certificat.

  • Rândul 12 "Cod boală infectocontagioasă grupa A" - se completează codul de boală infectocontagioasă grupa A care este înscris în certificat.

  • Rândul 13 "Numărul avizului medicului expert" - se completează numărul de aviz al medicului expert înscris în certificat.

  • Rândul 14 "Zile prestaţii (zile lucrătoare) suportate de angajator" - se completează numărul de zile de prestaţii (zile lucrătoare) pentru incapacitate temporară de muncă, suportate de angajator.

  • Rândul 15 "Zile prestaţii (zile lucrătoare) suportate din FNUASS" - se completează numărul de zile prestaţii (zile lucrătoare) suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

  • Rândul 16 "Total Zile prestaţii (zile lucrătoare) aferente concediului medical" - se completează numărul total de zile prestaţii (zile lucrătoare) aferente concediului medical acordat.

   NOTĂ

   Pentru stabilirea indemnizaţiilor aferente certificatelor de concediu medical, atât în cazul persoanelor care desfăşoară activitatea în cadrul unui program de lucru normal, zilele libere sunt cele de sâmbătă şi duminică, cât şi în cazul celor cu program atipic, pentru care prin programul de lucru se stabilesc zilele nelucrătoare, altele decât sâmbetele şi duminicile, este necesar să se ţină cont de faptul că, numărul de zile lucrătoare din concediu medical pentru care se acordă indemnizaţie însumate cu numărul de zile pentru care se acordă venituri din salarii ca urmare a activităţii desfăşurate, să nu depăşească numărul de zile lucrătoare din lună stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


  • Rândul 17 "Suma veniturilor din ultimele 6 luni" - se completează cu suma veniturilor din ultimele 6 luni, care fac parte din baza de calcul.

  • Rândul 18 "Număr de zile aferente veniturilor din ultimele 6 luni" - se completează cu numărul de zile aferente veniturilor realizate în ultimele 6 luni, care fac parte din baza de calcul.

  • Rândul 19 "Media zilnică a bazei de calcul" - se completează cu media zilnică a bazei de calcul al indemnizaţiilor şi se determină ca raport între suma veniturilor realizate în ultimele 6 luni şi numărul total de zile aferente celor 6 luni.

  • Rândul 20 "Indemnizaţie sănătate suportată de angajator" - se completează cu cuantumul indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate suportate de angajator.

  • Rândul 21 "Indemnizaţie sănătate suportată din FNUASS" - se completează cu cuantumul indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

  • Rândul 22 "Cod boală – se completează conform codului de boală din certificatul medical.


  Secţiunea E

  Date privind impozitul pe venit

  Se completează de către angajatori şi entităţi asimilate angajatorilor, pentru fiecare beneficiar de venit.


   1. Venituri din salarii obţinute la funcţia de bază

    Se completează pentru beneficiarul de venit care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcţia de bază, potrivit unui contract de muncă ori unui statut special prevăzut de lege.

    Prin activitate dependentă la funcţia de bază se înţelege orice activitate desfăşurată în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, declarată angajatorului ca funcţie de bază de către angajat. În cazul în care activitatea se desfăşoară pentru mai mulţi angajatori, angajatul declară fiecăruia locul unde exercită funcţia pe care o consideră de bază.

    Funcţia de bază poate fi declarată de angajat în condiţiile legii şi la locul de muncă la care acesta realizează venituri din salarii în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial.

    • Rândul 1 "Venit brut" - se completează cu suma reprezentând venitul brut din salarii realizat de angajat.

    • Rândul 2 "Contribuţii sociale obligatorii" - se completează cu suma totală reprezentând contribuţii sociale obligatorii suportate de asigurat, potrivit legii.

    • Rândul 3 "Număr persoane aflate în întreţinere" - se completează cu numărul de persoane aflate în întreţinere, potrivit legii.

    • Rândul 4 "Deduceri personale" - se completează cu suma reprezentând deduceri personale acordate persoanei fizice, potrivit legii.

     Rubrica se completează pentru angajaţii persoane fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora la funcţia de bază şi care, potrivit legii, au dreptul la deduceri personale, pe baza documentelor justificative prezentate plătitorului de venit.

     Deducerea personală este stabilită în funcţie de venitul brut lunar din salarii realizat la funcţia de bază de către contribuabil şi numărul de persoane aflate în întreţinerea acestuia, în conformitate cu dispoziţiile Titlului IV din Codul fiscal.

    • Rândul 5 "Alte deduceri" - se completează cu suma reprezentând alte deduceri acordate potrivit legii la funcţia de bază (cotizaţia sindicală, contribuţiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile


     facultative, cu modificările şi completările ulterioare şi cele reprezentând contribuţii la scheme de pensii facultative, în limita anuală a echivalentului în lei a 400 de euro, primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajaţi, în limita anuală a echivalentului în lei a 400 de euro).

    • Rândul 6 "Venit bază de calcul al impozitului" - se completează cu suma reprezentând diferenţa dintre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor sociale obligatorii aferente unei luni şi următoarele:

    • deducerea personală acordată pentru luna respectivă;

    • cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă;

    • contribuţiile la fondurile de pensii facultative şi cele la scheme de pensii facultative, astfel încât la nivelul anului să nu depăşească echivalentul în lei a 400 euro;

    • primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, , suportate de angajaţi, astfel încât la nivelul anului să nu depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro.

    • Rândul 7 "Impozit reţinut" - se completează cu suma reprezentând impozitul pe veniturile din salarii, reţinut de plătitorul de venit, calculat prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de calcul, conform legii.


   2. Alte venituri din salarii

    Se completează pentru beneficiarul de venit care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, în afara funcţiei de bază, potrivit legii.

    • Rândul 1 "Venit brut" - se completează cu suma reprezentând venitul brut din salarii realizat de angajat.

    • Rândul 2 "Contribuţii sociale obligatorii" - se completează cu suma totală a contribuţiilor sociale obligatorii suportate de asigurat, potrivit legii.

    • Rândul 3 "Venit bază de calcul al impozitului" - se completează cu diferenţa dintre venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.

    • Rândul 4 "Impozit reţinut" - se completează cu suma reprezentând impozitul pe veniturile din salarii, reţinut de plătitorul de venit, calculat prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de calcul, conform legii.


   3. Date detaliate privind impozitul pe venit

    Se va completa câte o înregistrare pentru fiecare tip de asigurat, din secţiunea "A", "B" sau "C", astfel:

    • Rândul 1 "Secţiunea" - se completează cu secţiunea selectată anterior, "A", "B" sau "C".

    • Rândul 2 "Tip asigurat" - se completează tipul de asigurat.

    • Rândul 3 "Funcţie de bază" - se completează cu valorile "1 - da", "2 - nu" sau "3 - nu e cazul". Valorile "1 - da" şi "2 - nu" se completează pentru veniturile din salarii sau asimilate acestora, potrivit legii.

    • Rândul 4 "Tip venit referitor la perioada de raportare (P sau A)" - se completează cu "P" sau "A", după caz, astfel: "P" - se utilizează pentru veniturile realizate în perioada de raportare (cea pentru care se completează declaraţia);

     "A" - se utilizează pentru veniturile primite în perioada de raportare fără desfăşurarea efectivă a unei activităţi în această perioadă (de exemplu, diverse sume primite în baza legii: prime, bonusuri ori alte drepturi prevăzute în contractul colectiv ori în contractul individual de muncă).


    • Rândul 5 "Perioada venitului din altă perioadă decât cea de referinţă - lună început" - se completează luna şi anul perioadei, sub forma II-aaaa, în care a fost realizat venitul din altă perioadă decât cea de referinţă. Se completează doar dacă la rândul 4 "Tip venit referitor la perioada de raportare (P sau A)" a fost utilizată opţiunea "A".

    • Rândul 6 "Perioada venitului din altă perioadă decât cea de referinţă - lună sfârşit" - se completează luna şi anul perioadei, sub forma II-aaaa, în care a fost realizat venitul din altă perioadă decât cea de referinţă. Se completează doar dacă la rândul 4 "Tip venit referitor la perioada de raportare (P sau A)" a fost utilizată opţiunea "A".

    • Rândul 6.1 ”Perioada de raportare aferentă indemnizaţiei acordate conform O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare sau indemnizaţia acordată potrivit O.U.G. nr. 120/2020 (LL-AAAA)” – se completează cu luna pentru care se acordă indemnizaţia în baza art. XI alin. (1) şi art. XV alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi O.U.G. nr. 120/2020, numai pentru tipurile de asigurat 1.6. şi 1.9. din anexa nr. 4 Nomenclatorul “Tip asigurat” la ordin şi pentru tipul de asigurat 32 din anexa nr. 3 Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului" la ordin.

    • Rândul 6.2 ”Număr zile suspendate conform O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare sau potrivit

     O.U.G. nr. 120/2020” - se completează cu numărul de zile lucrătoare în care raporturile de muncă au fost suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru care se acordă indemnizaţia prevăzută la art. XI alin. (1) ) şi art. XV alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi O.U.G. nr. 120/2020, numai pentru tipul de asigurat 1.6. şi 1.9. din anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat” la ordin şi pentru tipul de asigurat 32 din anexa nr. 3 Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului" la ordin.

    • Rândul 6.3 ”Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale pentru indemnizaţia acordată conform O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare sau pentru indemnizaţia acordată potrivit O.U.G. nr. 120/2020” - se completează cu suma reprezentând indemnizaţiile acordate în baza art. XI alin. (1) şi art. XV alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi O.U.G. nr. 120/2020, numai pentru tipurile de asigurat

     1.6. şi 1.9. din anexa nr. 4 Nomenclatorul “Tip asigurat” la ordin şi pentru tipul de asigurat 32 din anexa nr. 3 Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului" la ordin.

    • Rândul 6.4 ”Contribuţie de asigurări sociale pentru indemnizaţia acordată conform O.UG nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare sau pentru indemnizaţia acordată potrivit O.U.G. nr. 120/2020 ” - se completează cu CAS datorată de asigurat, rezultată prin aplicarea cotei CAS asigurat asupra cuantumului indemnizaţiei acordate în baza art. XI alin. (1) şi art. XV alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi O.U.G. nr. 120/2020, numai pentru tipurile de asigurat 1.6. şi 1.9. din anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat” la ordin şi pentru tipul de asigurat 32 din anexa nr. 3 Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului" la ordin.

    • Rândul 6.5 ”Bază de calcul al contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizaţia acordată conform

     O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare sau pentru indemnizaţia acordată potrivit O.U.G. nr. 120/2020 ” - se completează cu suma reprezentând indemnizaţiile acordate în baza art. XI alin. (1) şi XV din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare sau pentru indemnizaţia acordată potrivit O.U.G. nr. 120/2020 numai pentru tipurile de asigurat 1.6. si 1.9. din anexa nr. 4 Nomenclatorul “Tip asigurat” la ordin.

    • Rândul 6.6 ”Contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizaţia acordată conform O.UG nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare sau pentru indemnizaţia acordată potrivit O.U.G. nr. 120/2020” - se completează cu CASS datorată de asigurat, rezultată prin aplicarea cotei CASS asupra cuantumului indemnizaţiei acordate în baza art. XI alin. (1) si XV din O.UG nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare sau pentru indemnizaţia acordată potrivit O.U.G. nr. 120/2020 numai pentru tipurile de asigurat 1.6. si 1.9. din anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat” la ordin.

    • Rândul 7 "Justificarea venitului din altă perioadă decât cea de raportare (tip venit referitor la perioada = "A")" - se completează cu codul corespunzător prevăzut în nomenclatorul "N1 - justificări", de mai jos:


     Nomenclatorul N1 – justificări


     image

     | Justificare venit din altă perioadă | Cod |

     |                                                                      |          |

     | Hotărâre judecătorească/conform legii | 10 |

     |                                                                      |          |

     | Primă/Bonus de natură ocazională | 20 |

     |                                                                      |          |

     | Sume din profitul net | 30 |

     |                                                                      |          |


     | Primă/Bonus prevăzută prin contract colectiv de

     | 40

     |

     | muncă şi/sau prin contractul individual de muncă

     |

     |

     |                                                                      |          |

     | Al 13-lea salariu | 50 |

     |                                                                      |          |

     | Restanţe de plată din perioadele anterioare | 60 |

     |                                                                      |          |


     |Indemnizaţiii suportate de ANOFM/ANPIS, după caz,

     |

     |

     | conform prevederilor O.U.G. nr. 30/2020, cu

     |

     |

     | modificările şi completările ulterioare

     |

     70 |

     image

     Altele


     100


    • Rândul 8 "Venit brut" - se completează, cu suma reprezentând venitul brut realizat, potrivit legii şi care reprezintă suma totală a veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal. Venitul brut include şi indemnizaţiile acordate potrivit prevederilor Legii nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare,

     O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G. nr. 132/2020, O.U.G. nr. 147/2020, stimulentul de risc acordat medicilor, personalului medico-sanitar, personalului paramedical, inclusiv personalului auxiliar, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, prevăzut în O.U.G. nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, precum şi cu alte sume acordate sub formă de stimulente, prime, bonusuri, etc . prin alte acte normative.

    • Rândul 9 "Contribuţii sociale obligatorii" - se completează, după caz, cu suma reprezentând contribuţii sociale obligatorii, potrivit legii.

    • Rândul 10 "Contravaloarea tichetelor de masă/tichetelor de creşă/tichetelor cadou/tichetelor culturale/voucherelor de vacanţă" - se completează cu contravaloarea tichetelor de masă/tichete de creşă/vouchere de vacanţă, acordate potrivit legii.

    • Rândul 11 "Contravaloarea tichetelor de masă/tichetelor de creşă/tichetelor cadou/voucherelor de vacanţă" - se completează cu contravaloarea tichetelor de masă/tichete de creşă/vouchere de vacanţă, restituite, potrivit legii.


    • Rândul 11.1 ”Stimulentul de risc acordat medicilor, personalului medico-sanitar, personalului paramedical, inclusiv personalului auxiliar, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19, pe perioada stării de urgenţă” – se completează cu valoarea stimulentului de risc în cuantum de

     2.500 lei brut pe lună pentru medici, personalul medico-sanitar, personalul paramedical, inclusiv personalul auxiliar, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, acordat în baza OUG nr. 43/2020.

    • Rândul 11.2 ”Alte venituri din salarii şi asimilate salariilor, pentru care nu se datorează contribuţii sociale obligatorii, potrivit legii” – se completează cu alte sume acordate sub formă de stimulente, prime, sporuri, etc, care potrivit legii, sunt impozabile, dar nu se cuprind în baza de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii.

    • Rândul 12 „Venit scutit conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal din care:” – se completează cu venitul total din salarii şi asimilate salariului scutit conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal.

    • Rândul 13 ”Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal din care:” – se completează cu totalul impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate de salariaţii din domeniul construcţiilor pentru care se aplică scutirea de la plată.

    • Rândul 14 ”Venit scutit conform art. 60 pct. 1 din Codul fiscal” - se completează cu veniturile din salarii şi asimilate salariilor care sunt scutite, potrivit prevederilor art. 60 pct.1 lit. b) din Codul fiscal.

    • Rândul 15 ”Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 1 din Codul fiscal” – se completează cu impozitul pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate de persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, prevăzute la art. 60 pct. 1 lit. b) din Codul fiscal.

    • Rândul 16 ”Venit scutit conform art. 60 pct. 2 din Codul fiscal” - se completează cu veniturile din salarii şi asimilate salariilor care sunt scutite, potrivit prevederilor art. 60 pct. 2 din Codul fiscal.

    • Rândul 17 ”Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 2 din Codul fiscal” - se completează cu impozitul pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate de persoanele fizice care desfăşoară activităţi de creare de programe pentru calculator, prevăzute la art. 60 pct. 2 din Codul fiscal.

    • Rândul 18 ”Venit scutit conform art. 60 pct. 3 din Codul fiscal” - se completează cu veniturile din salarii şi asimilate salariilor care sunt scutite, potrivit prevederilor art. 60 pct. 3 din Codul fiscal.

    • Rândul 19 ”Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 3 din Codul fiscal” - se completează cu impozitul pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate de persoanele fizice care desfăşoară activităţi de cercetare- dezvoltare şi inovare, prevăzute la art. 60 pct. 3 din Codul fiscal.

    • Rândul 20 ”Venit scutit conform art. 60 pct. 4 din Codul fiscal” – se completează cu veniturile din salarii şi asimilate salariilor care sunt scutite, potrivit prevederilor art. 60 pct. 4 din Codul fiscal.

    • Rândul 21 ”Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 4 din Codul fiscal” - se completează cu impozitul pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate de persoanele fizice care a desfăşurării activităţii pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfăşoară activităţi sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, în cursul unui an.

    • Rândul 22 ”Venit scutit conform art. 76 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 566/2004 Legea cooperaţiei agricole” – se completează cu venitul scutit din arendă, realizat de membrii cooperativelor agricole, în cazul terenurilor luate în arendă de către cooperative de la membrii cooperatori, potrivit art. 76 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    • Rândul 23 ”Impozit aferent venit scutit conform art. 76 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 566/2004 Legea cooperaţiei agricole” - se completează cu impozitul pe arendă scutit, potrivit art. 76 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare.


    • Rândul 24 ”Venit scutit conform art. 4 alin. (3) din Legea nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru susţinerea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară” – se completează cu venitul scutit realizat de persoanele fizice prevăzute la art. 4 alin. (3) din Legea nr. 336/2018.

    • Rândul 25” Impozit aferent venit scutit conform art. 4 alin. (3) din Legea nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară” – se completează cu valoarea impozitului scutit, potrivit art. 4 alin. (3) din Legea nr. 336/2018.

    • Rândul 26 "Număr persoane aflate în întreţinere" - se completează cu numărul persoanelor aflate în întreţinere, conform poziţiilor corespunzătoare de la secţiunea "E.1. Veniturile din salarii obţinute la funcţia de bază", doar dacă rândul 3 "Funcţie de bază" este completat cu valoarea "1 - da".

    • Rândul 27 "Deduceri personale" - se completează conform poziţiilor corespunzătoare de la secţiunea "E.1. Veniturile din salarii obţinute la funcţia de bază", doar dacă rândul 3 "Funcţie de bază" este completat cu valoarea "1 - da".

    • Rândul 28 "Alte deduceri" - se completează conform poziţiilor corespunzătoare de la secţiunea "E.1. Veniturile din salarii obţinute la funcţia de bază", doar dacă rândul 3 "Funcţie de bază" este completat cu valoarea "1 - da".

    • Rândul 29 "Venit bază de calcul al impozitului" - se completează, după caz, conform secţiunii "E.1. Venituri din salarii obţinute la funcţia de bază", "E.2. Alte venituri din salarii" sau potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, pentru celelalte categorii de venituri.

    • Rândul 30 "Impozit reţinut" - se completează, după caz, conform secţiunii "E.1. Venituri din salarii obţinute la funcţia de bază", "E.2. Alte venituri din salarii" sau potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, pentru celelalte categorii de venituri.

    • Rândul 31 "Suma încasată" - se completează cu suma încasată efectiv de către angajat, la care se adaugă, după caz, sumele reprezentând debite, pe care angajatorul le reţine şi le virează în numele acestuia (popriri, pensie alimentară, etc).


     Notă: Pentru încadrarea în scutirea prevăzută la art. 60 pct. 5 lit. c), la stabilirea venitului brut lunar din salarii şi asimilate salariilor se ia în calcul suma de la rd. 8 din aceeaşi secţiune.

   4. Destinaţia sumelor pentru acordarea de burse private, precum şi pentru susţinerea unei/unor entităţi nonprofit/unităţi de cult reprezentând până la 3,5% din impozit

  Se completează în situaţia în care contribuabilii optează pentru calcularea, reţinerea şi plata, de către angajator sau plătitorul de venituri, după caz, pentru acordarea de burse private sau a sumei distribuite reprezentând până la 3,5 % din impozitul datorat, potrivit legii, pentru susţinerea unei/unor entităţi nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.

  Tabelul de la lit. a) se completează în situaţia acordării de burse private, astfel:

  Coloana "CNP beneficiar" - se completează cu CNP-ul persoanei fizice care este beneficiar al bursei private.

  Coloana "Contract nr./data" - se completează cu numărul şi data contractului/contractelor privind acordarea bursei/burselor private.

  Coloana "Cota distribuită"- se completează cu cota distribuită pe fiecare beneficiar de bursă privată.

  Coloana "Suma" - se completează cu suma care se virează de către angajator/plătitorul de venit pentru acordarea de burse private.

  Tabelul de la lit. b) se completează în situaţia susţinerii unei/unor entităţi nonprofit/unităţi de cult, reprezentând până la 3,5% din impozit.

  Coloana "Denumire entitate nonprofit/unitate de cult"- se completează cu denumirea completă a entităţii nonprofit/unităţii de cult.


  Coloana "Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult"- se completează cu codul de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult.

  Coloana "Cota distribuită"- se completează cu cota distribuită.

  Coloana "Suma"- se completează cu suma distribuită care se virează de către angajator/plătitorul de venit în contul fiecărei entităţii nonprofit/unităţii de cult.

  Tabelul de la lit. c) se completează cu totalul sumelor distribuite pentru acordarea de burse private, precum şi pentru susţinerea unei/unor entităţi nonprofit/unităţi de cult până la 3,5% din impozit

  Coloana "Total cotă distribuită"- se completează cu suma cotelor distribuite pentru acordarea de burse private, precum şi pentru susţinerea unei/unor entităţi nonprofit/unităţi de cult reprezentând până la 3,5% din impozit, înscrise în tabelele de la litera a) şi b).

  Coloana "Total sumă distribuită"- se completează cu totalul sumelor distribuite pentru acordarea de burse private, precum şi pentru susţinerea unei/unor entităţi nonprofit/unităţi de cult reprezentând până 3,5% din impozit, înscrise în tabelele de la litera a) şi b).

  ATENŢIE: Totalul cotelor distribuite pentru acordarea de burse private, precum şi pentru susţinerea unei/unor entităţi nonprofit/unităţi de cult, nu trebuie să depăşească cota de 3,5%.


  Anexa nr. 7


  Caracteristici de editare, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"


  Denumirea formularului: Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate

  Cod:

  Format: A4/t2 Caracteristici de editare:

  Se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare.

  Se utilizează la declararea contribuţiilor sociale şi impozitului pe venit, calculate şi reţinute de angajator şi de entităţile asimilate acestuia.

  Se întocmeşte de angajator şi de entităţile asimilate acestuia. Circulă în format electronic, la organul fiscal competent.

  Se arhivează la organul fiscal competent.