LEGE nr. 220 din 29 octombrie 2020pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 30 octombrie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 6 august 2020, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul 2, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) beneficiari finali ai ajutorului de stat - IMM/microîntreprinderi/PFA/CMI, organizații neguvernamentale cu activitate economică, denumite în continuare ONG-uri cu activitate economică și sportivă, care primesc ajutorul de stat prin intermediul micrograntului/grantului pentru capital de lucru/grantului pentru investiții productive, prin încheierea unui contract de ajutor de stat cu administratorul schemei de ajutor de stat;2. La articolul 5 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) PFA, alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care desfășoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege și ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1;3. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Granturile pentru capital de lucru se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, IMM-urilor din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, viticultură, distribuția de bunuri, servicii din domeniul transporturilor, agențiilor de turism, editurilor/librăriilor/ bibliotecilor, industriilor creative, precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă ori redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă. Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută în anexa nr. 2.(2) Granturile pentru capital de lucru se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, ONG-urilor cu activitate economică din domeniile învățământ, cultură și sport, cât și celor de utilitate publică din domeniul social.4. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: (4) Prin excepție de la alin. (1) lit. a), sunt eligibile pentru accesarea granturilor privind capitalul de lucru și companiile sau ONG-urile care desfășoară activități în domeniul târgurilor și evenimentelor de afaceri, IT, tehnologie, digital, educație financiară, strategie și management, care nu s-au calificat pentru obținerea certificatului de urgență din cauza specificului activității lor (și anume organizare anuală, cu concentrarea veniturilor doar într-o anumită perioadă din an, nu doar în prima jumătate a anului, perioadă luată în calcul pentru stabilirea procentului de scădere de minimum 25% prevăzut ca și condiție de eliberare a certificatului de situații de urgență). În acest caz, scăderea de 25% cerută pentru eliberarea certificatului de situații de urgență se va calcula luând în calcul anul fiscal 2020 prin comparație cu anul fiscal 2019 sau, după caz, semestrul 1, respectiv semestrul al 2-lea 2020 prin comparație cu 2019.5. La articolul 19 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) viticultură, industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;6. La articolul 19 alineatul (1), după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:p) servicii de organizare de târguri, evenimente și expoziții (cod CAEN 8230)7. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20Granturile pentru investiții se acordă IMM-urilor și ONG-urilor cu activitate economică din domeniul cultural, cât și celor de utilitate publică din domeniul social pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat.8. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Criteriile de selecție la finanțare a proiectelor de investiții se stabilesc prin grija AM-POC, sunt prevăzute în anexa nr. 4 și includ:a) domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se realizează investiția/apartenența domeniului de activitate - cod CAEN - la soldul balanței comerciale. Vor fi sprijinite prioritar domeniile de activitate în care în anul 2019 importurile au fost mai mari decât exporturile și au avut o contribuție la soldul negativ al balanței comerciale;b) resurse umane existente la momentul înscrierii online;c) previzionarea economico-financiară ca urmare a implementării proiectului, la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet, după implementarea investiției;d) capacitatea economico-financiară a solicitantului în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare;e) contribuția la îndeplinirea obiectivelor secundare.9. La anexa nr. 1, titlul se modifică și avea următorul cuprins:DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILEpentru PFA/ONG-uri cu activitate economică și sportivă[art. 5 alin. (1) lit. b)]în cadrul măsurii 1 "Microgrant pentru capital de lucru"10. La anexa nr. 1, după punctul 63 se introduce un nou punct, punctul 69, cu următorul cuprins:
  69. ACTIVITĂȚI JURIDICE ȘI DE CONTABILITATE
  6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
  11. La anexa nr. 1, după punctul 77 se introduce un nou punct, punctul 82, cu următorul cuprins:
  82. ACTIVITĂȚI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR
  8230Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  12. La anexa nr. 1, punctul 93 se modifică și va avea următorul cuprins:
  93. ACTIVITĂȚI SPORTIVE, RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE
  9311Activități ale bazelor sportive
  9312Activități ale cluburilor sportive
  9313Activități ale centrelor de fitness
  9319Alte activități sportive
  9321Bâlciuri și parcuri de distracții
  9329Alte activități recreative și distractive n.c.a.
  13. La anexa nr. 2, înaintea punctului 10 se introduce un nou punct, punctul 01, cu următorul cuprins:
  01. AGRICULTURA, VÂNĂTOARE ȘI SERVICII ANEXE
  012Cultivarea plantelor din culturi permanente
  0121Cultivarea strugurilor
  14. La anexa nr. 2, punctul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:
  10. INDUSTRIA ALIMENTARĂ
  1011Prelucrarea și conservarea cărnii
  1012Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
  1013Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
  1020Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
  1031Prelucrarea și conservarea cartofilor
  1032Fabricarea sucurilor de fructe și legume
  1039Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
  1051Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
  1071Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
  1072Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
  1091Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
  1092Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
  15. La anexa nr. 2, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:
  11. FABRICAREA BĂUTURILOR
  1102Fabricarea vinurilor din struguri
  1103Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
  16. La anexa nr. 2, după punctul 32 se introduc două noi puncte, punctele 41 și 46, cu următorul cuprins:
  41. CONSTRUCȚII DE CLĂDIRI
  4120Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  46. COMERȚ CU RIDICATA CU EXCEPȚIA COMERȚULUI CU AUTOVEHICULE ȘI MOTOCICLETE
  4617Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
  4618Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific
  4634Comerț cu ridicata al băuturilor
  4635Comerț cu ridicata al produselor din tutun
  4639Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
  4641Comerț cu ridicata al produselor textile
  4642Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
  4643Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
  4644Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere
  4645Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
  4647Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și articolelor de iluminat
  4648Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
  4649Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
  4690Comerț cu ridicata nespecializat
  17. La anexa nr. 2, punctul 47 se modifică și va avea următorul cuprins:
  47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR
  4719Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  4729Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
  4741Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
  4743Comerț cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate
  4759Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
  4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
  4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
  4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audiovideo, în magazinele specializate
  4771Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
  4775Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie în magazine specializate
  4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
  4791Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
  18. La anexa nr. 2, după punctul 63 se introduc trei noi puncte, punctele 66, 68 și 69, cu următorul cuprins:
  66. ACTIVITĂȚI AUXILIARE PENTRU INTERMEDIERI FINANCIARE, ACTIVITĂȚI DE ASIGURARE ȘI FONDURI DE PENSII
  6619Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii
  6622Activități ale agenților și brokerilor de asigurări
  68. TRANZACȚII IMOBILIARE
  6810Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  6820Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  6831Agenții imobiliare
  6832Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
  69. ACTIVITĂȚI JURIDICE ȘI DE CONTABILITATE
  6910Activități juridice
  6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
  19. La anexa nr. 2, după punctul 74 se introduce un nou punct, punctul 75, cu următorul cuprins:
  75. ACTIVITĂȚI VETERINARE
  7500Activități veterinare
  20. La anexa nr. 2, punctul 93 se modifică și va avea următorul cuprins:
  93. ACTIVITĂȚI SPORTIVE, RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE
  9311Activități ale bazelor sportive
  9312Activități ale cluburilor sportive
  9313Activități ale centrelor de fitness
  9319Alte activități sportive
  9321Bâlciuri și parcuri de distracții
  9329Alte activități recreative și distractive n.c.a.
  21. La anexa nr. 2, după punctul 93 se introduce un nou punct, punctul 96, cu următorul cuprins:
  96. ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII
  9601Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană
  9602Coafură și alte activități de înfrumusețare
  9603Activități de pompe funebre și similare
  9604Activități de întreținere corporală
  22. La anexa nr. 3, înaintea punctului 10 se introduce un nou punct, punctul 01, cu următorul cuprins:
  01. AGRICULTURA, VÂNĂTOARE ȘI SERVICII ANEXE
  012Cultivarea plantelor din culturi permanente
  0121Cultivarea strugurilor
  23. La anexa nr. 3, punctul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:
  11. FABRICAREA BĂUTURILOR
  1102Fabricarea vinurilor din struguri
  1103Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
  1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
  24. La anexa nr. 3, punctul 46 se modifică și va avea următorul cuprins:
  46. COMERȚ CU RIDICATA, CU EXCEPȚIA COMERȚULUI CU AUTOVEHICULE ȘI MOTOCICLETE
  4617Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
  4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  4634Comerț cu ridicata al băuturilor
  4635Comerț cu ridicata al produselor din tutun
  4639Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
  4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
  4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
  4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere
  4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
  4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și al articolelor de iluminat
  4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
  4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
  4690 Comerț cu ridicata nespecializat
  25. La anexa nr. 3, după punctul 63 se introduc două noi puncte, punctele 66 și 69, cu următorul cuprins:
  66. ACTIVITĂȚI AUXILIARE PENTRU INTERMEDIERI FINANCIARE, ACTIVITĂȚI DE ASIGURARE ȘI FONDURI DE PENSII
  6619Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii
  6622Activități ale agenților și brokerilor de asigurări
  69. ACTIVITĂȚI JURIDICE ȘI DE CONTABILITATE
  6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
  26. La anexa nr. 3, după punctul 81 se introduce un nou punct, punctul 82, cu următorul cuprins:
  82. ACTIVITĂȚI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR
  8230Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  27. Anexa nr. 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 4
  GRILA DE EVALUARE
  1. Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se realizează investiția/apartenența domeniului de activitate - cod CAEN - la soldul balanței comerciale
  a) Domeniul de activitate contribuie negativ la soldul balanței comerciale15 puncte
  b) Domeniul de activitate contribuie pozitiv la soldul balanței comerciale5 puncte
  2. Resurse umane existente la momentul înscrierii online
  a) Societatea are cel puțin 2 angajați la momentul înscrierii online10 puncte
  b) Societatea are cel puțin un angajat la momentul înscrierii online5 puncte
  c) Societatea nu are angajați la momentul înscrierii online0 puncte
  3. Previzionarea economico-financiară ca urmare a implementării proiectului, la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet, după implementarea investiției3.1. Rata solvabilității generale (Active totale/Datorii totale)
  a) ≥ 310 puncte
  b) ≥ 2 și < 37 puncte
  c) ≥ 1 și < 23 puncte
  d) < 10 puncte
  3.2. Rata rentabilității financiare - ROE (Rezultat net/Capitaluri proprii)
  a) ≥ 7%10 puncte
  b) ≥ 6% și < 7%7 puncte
  c) ≥ 5% și < 6%3 puncte
  d) < 5%0 puncte
  4. Capacitatea economico-financiară a solicitantului, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare4.1. Rata solvabilității generale (Active totale/Datorii totale)
  a) ≥ 210 puncte
  b) ≥ 1,5 și < 27 puncte
  c) ≥ 1 și < 1,53 puncte
  d) < 10 puncte
  4.2. Rata rentabilității financiare - ROE (Rezultat net/Capitaluri proprii)
  a) ≥ 5%10 puncte
  b) ≥ 3% și < 5%7 puncte
  c) ≥ 1% și < 3%3 puncte
  d) < 1%0 puncte
  4.3. Rata de acoperire a finanțării nerambursabile (Rezultat net în anul N/Finanțare nerambursabilă solicitată)
  a) ≥ 30%15 puncte
  b) ≥ 20% și < 30%10 puncte
  c) ≥ 10% și < 20%5 puncte
  d) < 10%0 puncte
  5. Contribuția la îndeplinirea obiectivelor secundare5.1. Investiția include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice - Utilizarea surselor regenerabile de energie
  a) Da, proiectul include astfel de măsuri5 puncte
  b) Nu, proiectul nu include astfel de măsuri0 puncte
  5.2. Achiziționarea echipamentelor mai eficiente energetic (inclusiv eficientizarea iluminatului în spațiile de producție). Optimizarea funcționării instalațiilor și a fluxurilor tehnologice
  a) Da, proiectul include astfel de măsuri5 puncte
  b) Nu, proiectul nu include astfel de măsuri0 puncte
  5.3. Minimizarea la sursă a deșeurilor generate. Creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor
  a) Da, proiectul include astfel de măsuri5 puncte
  b) Nu, proiectul nu include astfel de măsuri0 puncte
  5.4. Adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor și utilajelor pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilități
  a) Da, proiectul include astfel de măsuri5 puncte
  b) Nu, proiectul nu include astfel de măsuri0 puncte
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 29 octombrie 2020.Nr. 220.----