ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 186 din 28 octombrie 2020privind instituirea unor măsuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19 și pentru modificarea art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 29 octombrie 2020  Având în vedere contextul actual generat de evoluția situației epidemiologice naționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru care a fost instituită starea de urgență prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și prelungită prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, măsuri continuate prin declararea stării de alertă pe teritoriul României prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, prelungită prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, și prin Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,luând în considerare dispozițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont că, în gestionarea cazurilor de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, instituțiile sanitare publice întâmpină zilnic dificultăți din cauza lipsei personalului medical în specialitățile: anestezie terapie intensivă, urgență, epidemiologie, radiologie, boli infecțioase, pneumologie, din spitalele desemnate să trateze cazurile confirmate cu COVID-19, necesare asigurării suportului medical adecvat pacienților, întrucât instituțiile cu rol în gestionarea, la nivel național, a situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 sunt în imposibilitatea de a asigura un răspuns coerent și prompt din cauza lipsei personalului medical de specialitate care să poată fi detașat la unitățile sanitare publice cu deficit de personal pentru a asigura tratamentul pacienților confirmați cu COVID-19 și realizarea anchetelor epidemiologice, luând în considerare că această situație îngreunează acordarea asistenței medicale, inclusiv a cazurilor severe care necesită intubare și a pacienților ventilați mecanic fără să fie intubați. Zilnic sunt efectuate misiuni medicale de transfer, atât terestru cât și aerian, al pacienților infectați cu coronavirusul SARS-CoV-2 din spitale unde s-a depășit capacitatea de tratare, către alte spitale din țară,având în vedere că situația prezentată întrunește premisele unei situații urgente și extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ potrivit, lipsa adoptării acestor măsuri cu celeritate poate avea consecințe negative asupra capacității administrative de gestionare a riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19, luând în considerare faptul că potrivit dispozițiilor art. 11 din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, pe durata stării de alertă, posturile vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pot fi ocupate de funcționari publici sau personal contractual, prin numire, fără concurs. Numirea se face prin ordin al ministrului sănătății și încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă,în considerarea faptului că punerea în aplicare a acestei prevederi este de natură a crea dezechilibre în activitatea entităților cărora le sunt aplicabile prevederile art. 11 din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de faptul că dinamica evoluției situației epidemiologice naționale și internaționale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, impune luarea de măsuri imediate, astfel încât numirea în cadrul unităților aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Sănătății să se facă prin act administrativ al conducătorului instituției sau al unității angajatoare și cu încadrarea în limita numărului maxim de posturi aprobate de către ordonatorul principal de credite prin statul de funcții,văzând că toate aceste aspecte vizează interesul public și pot constitui o vulnerabilitate a modului de acțiune a structurilor implicate, constituind situații de urgență, extraordinare, ce nu pot fi amânate fără riscul unor blocaje ori disfuncționalități instituționale,luând în considerare că este necesară adoptarea unui act normativ care să asigure temeiul juridic pentru punerea în practică a măsurilor propuse, apreciem necesară adoptarea reglementărilor care fac obiectul prezentei ordonanțe, în regim de urgență.În considerarea faptului că statul este garant al dreptului la ocrotirea sănătății publice și trebuie să ia măsuri pentru asigurarea acestui drept,întrucât aspectele vizate afectează sănătatea și interesul public, iar reglementarea acestora nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență, iar în caz contrar nu se poate asigura un răspuns imediat și eficient pentru limitarea consecințelor produse de pandemia de COVID-19 la nivel național,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Se suplimentează statul de organizare al Spitalului de Urgență „Profesor Dr. Dimitrie Gerota“ București subordonat Direcției medicale a Ministerului Afacerilor Interne, prin înființarea Compartimentului Suport COVID-19 în cadrul secției Unitatea de Primiri Urgențe, prevăzut cu 200 de posturi de medici rezidenți care au promovat examenul de specialitate și/sau de medici specialiști, într-una din specialitățile: anestezie terapie intensivă (ATI), medicină de urgență, epidemiologie, radiologie - imagistică medicală, boli infecțioase, pneumologie, pe durata prevăzută la art. 5, pe funcții de personal contractual.(2) Activitatea Compartimentului Suport COVID-19 din cadrul Spitalului de Urgență „Profesor Dr. Dimitrie Gerota“ se află sub coordonarea directă a Direcției Generale Management Urgențe Medicale din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne.  +  Articolul 2(1) Prin derogare de la prevederile art. 31 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și de la cele ale art. 554 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, posturile prevăzute la art. 1 sunt ocupate, fără concurs, de medici care nu au post, atât medici rezidenți, cât și medici specialiști.(2) Medicii încadrați la Compartimentul Suport COVID-19 beneficiază, pe lângă salariul de bază, de sporurile acordate personalului medico-sanitar din Unitatea de primiri urgențe a Spitalului de Urgență „Profesor Dr. Dimitrie Gerota“.  +  Articolul 3Medicii din cadrul Compartimentului Suport COVID-19 pot fi detașați prin ordin al șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la unitățile sanitare publice cu deficit de personal, în vederea gestionării cazurilor de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2.  +  Articolul 4(1) Prin derogare de la prevederile art. 180 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 31 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, medicii încadrați în Compartimentul Suport COVID-19 din cadrul Spitalului de Urgență „Profesor Dr. Dimitrie Gerota“ care au fost angajați pe perioadă determinată pot ocupa, anterior încetării contractului individual de muncă, prin transfer, fără concurs, posturi vacante din sistemul sanitar public.(2) În cazul în care un post vacant este solicitat de mai mulți medici, acesta este ocupat de medicul care a obținut cea mai mare medie la examenul de specialitate.  +  Articolul 5Durata angajării medicilor la Compartimentul Suport COVID-19 din cadrul Spitalului de Urgență „Profesor Dr. Dimitrie Gerota“ este de șase luni, cu posibilitate de prelungire cu aceeași perioadă, în cazul în care situația epidemiologică o impune.  +  Articolul 6(1) Prin derogare de la prevederile art. 193 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sumele necesare acordării salariilor de bază și a sporurilor prevăzute la art. 2 alin. (2) sunt asigurate prin transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pe perioada în care medicii își desfășoară activitatea în cadrul Compartimentului Suport COVID-19.(2) Sumele necesare plății indemnizației de detașare în cuantum de 50% din salariul de încadrare și a diurnei zilnice de 2% din salariul de încadrare, pe perioada detașării, potrivit prevederilor art. 19 alin. (3) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru medicii încadrați la Compartimentul Suport COVID-19 din cadrul Spitalului de Urgență „Profesor Dr. Dimitrie Gerota“, se suportă din bugetul Ministerului Sănătății.  +  Articolul 7Articolul 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 15 mai 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Pe durata stării de alertă, posturile vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea și în coordonarea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pot fi ocupate prin numire, fără concurs, de funcționari publici sau personal contractual care îndeplinesc cerințele de ocupare stabilite în fișa postului și în actele normative specifice domeniului de activitate, aplicabile categoriei de personal cu care este prevăzut a fi încadrat postul vacant, și criteriile prevăzute de statutele profesionale specifice. Numirea în cadrul aparatului propriu al Ministerului Sănătății se face prin ordin al ministrului sănătății și încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă. Numirea în cadrul unităților aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Sănătății se face prin act administrativ al conducătorului instituției sau al unității angajatoare, cu încadrarea în limita numărului maxim de posturi aprobate de către ordonatorul principal de credite prin statul de funcții, și încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Gheorghe Sorescu,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 28 octombrie 2020.Nr. 186.-----