ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 109 din 29 iunie 2000pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitarii cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 5 iulie 2000    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitarii cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 31 ianuarie 2000, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Pentru asigurarea şi garantarea integrităţii cerealelor şi/sau a seminţelor oleaginoase depozitate se constituie un Fond de garantare pentru certificatele de depozit, în condiţiile prevederilor prezentei ordonanţe."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, denumit în continuare ministerul de resort, reprezintă autoritatea publică responsabilă cu licentierea depozitelor şi a gradatorilor, în condiţiile prevederilor prezentei ordonanţe. (2) Agenţii economici care administrează legal unul sau mai multe depozite solicita licentierea acestora pe baze strict voluntare. (3) Comisia de licentiere a depozitelor este formată din reprezentanţi ai ministerului de resort, precum şi din reprezentanţi ai celor care contribuie financiar la constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit. (4) Ministerul de resort va disponibiliza fonduri din propriul buget pentru a realiza aceste obligaţii în mod corespunzător."3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile menţionate mai jos sunt definite astfel: a) depozitul - o construcţie, structura sau un spaţiu protejat, inclusiv siloz, administrat legal de un agent economic şi utilizat special pentru depozitarea cerealelor şi/sau a seminţelor oleaginoase destinate comercializării; b) depozitarul - agentul economic care deţine cel puţin un depozit ce este atestat - ca urmare a inspectarii şi autorizării date, la cererea sa scrisă, de ministerul de resort sau de un inspector autorizat - ca îndeplineşte condiţiile corespunzătoare pentru depozitarea şi gradarea cerealelor şi/sau a seminţelor oleaginoase şi ca este îndreptăţit sa emita certificate de depozit; c) deponentul - orice persoană fizica sau juridică ori reprezentantul autorizat al acesteia, care are în proprietate o anumită cantitate de cereale şi/sau de seminţe oleaginoase şi pe care o preda, în baza unui contract, în vederea depozitarii la un depozitar şi care primeşte în schimb unul sau mai multe certificate de depozit; d) certificatul de depozit - un document care constituie titlu de credit negociabil, reprezentativ, de mărfuri la purtător, emis de către depozitar în schimbul primirii cerealelor şi/sau a seminţelor oleaginoase de la deponent; e) deţinătorul de certificat de depozit - orice persoană fizica sau juridică care, în calitate de proprietar de bunacredinta al certificatului de depozit, poate pretinde predarea cerealelor şi/sau a seminţelor oleaginoase depozitate, la prima cerere; f) licenta de depozit - documentul emis de ministerul de resort, care atesta ca pe o anumită perioada determinata, depozitarul îndeplineşte condiţiile tehnice şi financiare pentru depozitare, conform prevederilor prezentei ordonanţe şi ale normelor metodologice prevăzute la art. 36; g) activitatea de gradare - evaluarea calităţii cerealelor şi/sau a seminţelor oleaginoase predate la depozit şi încadrarea acestora în unul dintre gradele prevăzute în "Manualul operational de gradare a cerealelor şi seminţelor oleaginoase."4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Licenta de depozit are o perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii ei pentru fiecare depozit."5. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - După stabilirea de către ministerul de resort sau, după caz, de către inspectori autorizaţi de ministerul de resort, a tuturor pierderilor financiare ce decurg din situaţia prevăzută la art. 34, acestea vor fi acoperite şi rambursate deponentilor din Fondul de garantare pentru certificatele de depozit, prevăzut pentru protecţia acestor deponenti, conform prezentei ordonanţe şi normelor metodologice prevăzute la art. 36."6. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Fiecare depozitar este obligat sa contracteze o asigurare a depozitului aflat în proprietatea sa, precum şi a cerealelor şi/sau a seminţelor oleaginoase depozitate."7. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Depozitarul va păstra cerealele şi/sau seminţele oleaginoase separat, în funcţie de calitatea lor înregistrată în fiecare certificat de depozit emis, pentru a se permite astfel în orice moment inspectarea, precum şi livrarea lor corespunzător calităţii."8. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Activitatea de gradare a cerealelor şi/sau a seminţelor oleaginoase, denumita în continuare gradare, se organizează în cadrul unui sistem naţional de gradare a cerealelor şi/sau a seminţelor oleaginoase, instituit prin hotărâre a Guvernului, la propunerea înaintată de ministerul de resort, după consultarea organizaţiilor reprezentative în domeniu, din sectorul privat, în termen de 120 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe. (2) Se înfiinţează Comisia Naţionala de Gradare a Cerealelor şi Seminţelor Oleaginoase, cu personalitate juridică, de interes general şi de utilitate publică, cu conducere şi finanţare proprii, formată din reprezentanţi ai ministerului de resort, ai patronatelor, ai altor organizaţii neguvernamentale reprezentative şi ai agenţilor economici. (3) Atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Gradare a Cerealelor şi Seminţelor Oleaginoase se stabilesc prin hotărâre a Guvernului menţionată la alin. (1)."9. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Gradarea se efectuează la primul punct de recepţie a cerealelor şi/sau a seminţelor oleaginoase, la agenţii economici constituiţi în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, care prestează servicii de depozitare. (2) Manualul operational de gradare a cerealelor şi seminţelor oleaginoase se aproba de ministerul de resort, prin ordin al ministrului, la propunerea Comisiei Naţionale de Gradare a Cerealelor şi Seminţelor Oleaginoase. (3) Manualul operational de gradare a cerealelor şi seminţelor oleaginoase va fi reactualizat, dacă este necesar, conform aceleiaşi proceduri."10. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Certificatul de depozit este emis sub forma unui document cu regim special, inseriat de ministerul de resort şi pus la dispoziţie depozitarilor."11. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Certificatul de depozit constituie titlu negociabil la purtător, transmisibil, fără limite sau restrictii, în lipsa de stipulaţie contrară inserată în titlu la cererea deţinătorului de certificat de depozit. (2) Valabilitatea certificatului de depozit este de un an de la data emiterii sale."12. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Certificatul de depozit emis în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe trebuie să conţină, sub sancţiunea nulităţii, următoarele menţiuni: a) denumirea şi sediul depozitarului, numărul licenţei de depozit, numărul de înmatriculare în registrul comerţului, adresa depozitului; b) numărul şi seria certificatului de depozit; c) numele şi semnatura deponentului; d) data emiterii certificatului de depozit; e) denumirea cerealelor sau seminţelor oleaginoase şi cantitatea depozitata; f) tipul, clasa şi gradul cerealelor sau seminţelor oleaginoase depozitate; g) tariful serviciilor de depozitare şi, unde este cazul, valoarea serviciilor plătite în avans; h) semnatura autorizata şi ştampila depozitarului; i) o secţiune afectată pentru modificarea dreptului de proprietate asupra certificatului de depozit, în care se va înscrie în clar numele deponentului care înstrăinează certificatul de depozit şi semnatura acestuia. Aceeaşi secţiune va fi utilizata şi în caz de gajare a certificatului de depozit, caz în care se vor înscrie următoarele: data constituirii gajului, valoarea garantată, numele/denumirea şi semnatura constituentului gajului şi numele/denumirea şi semnatura creditorului gajist, precum şi data rambursarii creditului şi semnăturile de certificare a rambursarii creditului."13. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - Ministerul de resort va tine evidenta tuturor certificatelor de depozit emise, într-un registru al certificatelor de depozit."14. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL VFondul de garantare pentru certificatele de depozit"15. Articolele 29-31 se abroga.16. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - Ministerul de resort este împuternicit sa examineze în orice moment registrele, înregistrările, documentele, conturile şi informaţiile referitoare la depozitar."17. Articolul 33 se abroga.18. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Depozitarii vor plati cote determinate de ministerul de resort, într-un fond pentru asigurarea intereselor financiare ale deponentilor. (2) Contribuţiile la acest fond vor avea ca unica utilizare protejarea intereselor financiare ale deponentilor, în situaţia în care un depozitar nu reuşeşte să îşi îndeplinească sarcinile şi obligaţiile conform prezentei ordonanţe şi normelor metodologice prevăzute la art. 36. (3) Ministerul de resort va crea un cont purtător de dobânzi la o instituţie financiară, în care să fie plasate aceste contribuţii. Acest cont va fi denumit Fondul de garantare pentru certificatele de depozit. (4) În normele metodologice prevăzute la art. 36 se vor stabili o valoare minima şi o valoare maxima a fondului. Când s-a atins valoarea maxima nu se mai percep cotizatii. Când se ajunge la valoarea minima se reîncepe perceperea de cotizatii."19. După articolul 35 se introduce articolul 35^1 cu următorul cuprins:"Art. 35^1. - (1) Toţi agenţii economici care prestează servicii de depozitare sunt obligaţi sa accepte în mod nediscriminatoriu cerealele şi/sau seminţele oleaginoase aduse spre depozitare, până la capacitatea maxima pentru care au fost licentiati sau până la capacitatea maxima disponibilă, în cazul în care nu au calitatea de depozitar. (2) Ministerul de resort va licentia persoanele fizice care desfăşoară activitatea de cantarire în cadrul fiecărui depozit. Va fi verificata cel puţin o dată pe an acuratetea cantarelor de către ministerul de resort sau de un inspector autorizat. Ministerul de resort va disponibiliza fonduri din propriul buget pentru a realiza aceste obligaţii în mod corespunzător."p. PRIM-MINISTRU,MIRCEA CIUMARAContrasemnează:───────────────Ministrul agriculturiişi alimentaţiei,Ioan Avram MuresanMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes───────────