ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 182 din 22 octombrie 2020pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și a art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 27 octombrie 2020  Având în vedere faptul că, pe termen scurt, provocarea cea mai importantă rămâne combaterea și limitarea efectelor pandemiei de COVID-19 asupra sănătății și economiei, fapt care impune adoptarea unor măsuri de redresare economice și de sprijinire a populației,ținând cont de faptul că, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, s-a reglementat acordarea de zile libere plătite pentru părinții care au copii în vârstă de până la 12 sau 26 de ani în cazul copilului sau adultului cu handicap, înscriși la unități de învățământ, inclusiv antepreșcolar, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, efectuată de direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, și având în vedere hotărârile comitetului județean pentru situații de urgență, respectiv Comitetului pentru Situații de Urgență al Municipiului București,luând în considerare faptul că ulterior adoptării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 a fost aprobat Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare, prin care se reglementează scenariile de desfășurare a cursurilor de învățământ, cu implicații asupra prezenței copiilor în unitățile de învățământ, situație ce nu este reglementată în cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020,în contextul în care Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 5.487/1.494/2020, cu modificările ulterioare, reglementează situația specială a copiilor cu boli care pot constitui un risc suplimentar în contextul răspândirii coronavirului SARS-CoV-2 și pentru care procesul educațional poate fi desfășurat la distanță, este necesar a fi inclusă și această situație în cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020,luând în considerare prevederile art. 11 din anexa nr. 3 - Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc din Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru toate instituțiile și operatorii economici publici sau privați, se instituie obligația analizării modului de desfășurarea a activității și organizării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, fapt pentru care este necesar ca această obligație să fie respectată și în cazul acordării zilelor libere pentru supravegherea copiilor în cazul aplicării scenariilor 2 și 3 de desfășurare a cursurilor școlare, prevăzute în anexa nr. 1 din anexa la Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 5.487/1.494/2020, cu modificările ulterioare,având în vedere faptul că sumele acordate în baza art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă vizează doar angajatorii ai căror angajați au efectuat cel puțin 15 zile în regim de telemuncă în perioada stării de urgență și care au respectat prevederile legale privind transmiterea de date privind elementele raportului de muncă în Registrul electronic de evidență a salariaților REVISAL,luând în considerare situația epidemiologică din România și riscul asupra sănătății populației, precum și necesitatea de a diminua riscul acordării unor drepturi necuvenite și focalizarea resurselor financiare către cei care îndeplinesc condițiile de acordare,ținând cont de faptul că neadoptarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, pe de o parte ar putea afecta sănătatea copiilor și siguranța acestora în lipsa părinților care să îi supravegheze pe perioada suspendării cursurilor sau închiderii unităților de învățământ și ar crește riscul transmiterii comunitare a coronavirusului SARS-CoV-2, iar pe de altă parte ar conduce la posibilitatea ca unii angajatori să beneficieze de măsuri acordate ca urmare a nerespectării obligațiilor ce le revin potrivit prevederilor legale privind transmiterea de date în REVISAL,aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și care impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARSCoV-2, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 28 august 2020, se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), dispozițiile prezentei ordonanțe de urgentă se aplică și pentru părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere unul sau mai mulți copii școlarizați, cu boli cronice pentru care medicul de familie sau medicul specialist a emis adeverințe pentru realizarea educației în condițiile prevăzute în anexa nr. 1 - Ghidul privind măsurile sanitare și de protecție în unitățile de învățământ preuniversitar în perioada pandemiei COVID-19 la anexa la Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare.2. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Pentru situația prevăzută la art. 1 alin. (5^1) părintele va depune la angajator pe lângă actele prevăzute la alin. (3) și o copie a adeverinței eliberate de medicul de familie/medicul specialist.3. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Datele prevăzute în listele menționate la alin. (1) lit. a) se preiau din Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIR) pentru activitățile din domeniul preuniversitar, organizat în baza Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.371/2017. Mecanismele de transmitere a datelor sunt stabilite conform protocolului încheiat între Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Ministerul Educației și Cercetării.4. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 8^1(1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și în situațiile în care s-a stabilit aplicarea scenariului 2 «Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție și Revenirea parțială prin rotație de 1-2 săptămâni a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție», respectiv a scenariului 3 «Participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități/lecții online» prevăzute în anexa nr. 1 - Ghidul privind măsurile sanitare și de protecție în unitățile de învățământ preuniversitar în perioada pandemiei COVID-19 la anexa la Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 5.487/ 1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare.(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), numărul zilelor libere se acordă în funcție de perioada prevăzută de hotărârea comitetului județean pentru situații de urgență/Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență. (3) Prin excepție de la prevederile art. 8, măsura acordării zilelor libere în situațiile prevăzute la alin. (1) se face pe perioada stării de alertă instituită potrivit Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.(4) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1), zilele libere se acordă numai după aplicarea de către angajator a reglementărilor legale în vigoare pentru desfășurarea activității prin telemuncă sau munca la domiciliu, dacă locul de muncă al părintelui permite acest lucru.  +  Articolul IILa articolul 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 10 august 2020, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Suma prevăzută la alin. (1) nu se acordă angajatorilor care au transmis în registrul general de evidență a salariaților datele privind elementele raportului de muncă, prin care s-a stabilit desfășurarea activității în regim de telemuncă, după expirarea termenului legal de înregistrare a modificării.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 22 octombrie 2020.Nr. 182.-----