HOTĂRÂRE nr. 889 din 22 octombrie 2020pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 26 octombrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 19 februarie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5, punctele 4 și 9 se modifică și vor avea următorul cuprins:4. îndeplinește obligațiile ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene și în ceea ce privește participarea la procesul de elaborare a politicilor și actelor normative europene în domeniile sale de competență, inclusiv în ceea ce privește transpunerea și/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene, implementarea și monitorizarea aplicării acestora;(...)9. realizează procesul de elaborare, negociere, gestionarea cadrului și mecanismelor instituționale, modificare, monitorizare și evaluare a implementării documentelor de programare post 2020, a Planului național de redresare și reziliență, a programelor finanțate prin fondurile europene structurale și de investiții 2014-2020 și post 2020 și prin mecanismele financiare ale Spațiului Economic European și norvegian 2009-2014 și 2014-2021 pentru domeniul gestionat, coordonează programarea, negocierea, monitorizarea și implementarea fondurilor din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;2. La articolul 5, după punctul 20 se introduc trei noi puncte, punctele 20^1-20^3, cu următorul cuprins:20^1. încheie tratate internaționale la nivel departamental sau inițiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de guvern în domeniile de responsabilitate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele sau, după caz, Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și state terțe sau organizații internaționale, pe de altă parte; 20^2. încheie documente de cooperare internațională care nu sunt guvernate de dreptul internațional cu autorități având competențe echivalente din state membre ale Uniunii Europene sau state terțe, respectiv organizații internaționale, în domeniile de responsabilitate;20^3. asigură participarea, elaborează și fundamentează pozițiile României în procesul de negociere și adoptare a inițiativelor la nivelul Uniunii Europene, în domeniul său de activitate, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene;3. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Fondurilor Europene și al unităților subordonate prevăzute în anexa nr. 2 este de 1.407, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor acestora.4. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Ministrul fondurilor europene este ajutat în activitatea sa de 5 secretari de stat numiți și eliberați din funcție prin decizii ale prim-ministrului, precum și de secretarul general și de 2 secretari generali adjuncți, numiți în condițiile legii.5. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Ministerul Fondurilor Europene are în dotare, pentru activități specifice desfășurate, un număr de 70 de autoturisme.(2) Consumul lunar de carburanți se aprobă prin ordin al ministrului fondurilor europene, pe categorii de utilizatori, în condițiile legii.6. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul II(1) Aplicarea procedurilor legale funcționarilor publici, prevăzute de art. 408 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la măsurile de reorganizare din cadrul structurii organizatorice a Ministerului Fondurilor Europene se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Respectarea regimului juridic aplicabil personalului contractual se realizează în conformitate cu dispozițiile legislației muncii și ale titlului III - Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la măsurile de reorganizare din cadrul structurii organizatorice a Ministerului Fondurilor Europene.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloș
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 22 octombrie 2020.Nr. 889.  +  ANEXĂ^1)^1) Anexa este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 52/2018)
  STRUCTURA
  organizatorică a Ministerului Fondurilor Europene
  -----