ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 178 din 22 octombrie 2020pentru modificarea Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 23 octombrie 2020  Având în vedere faptul că s-a realizat extinderea spre nord a portului Constanța prin alipirea portului Midia, fiind astfel îndeplinite condițiile art. 20 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE, pentru a putea fi dezvoltate proiecte de modernizare a infrastructurii de transport naval prin atragerea de fonduri europene nerambursabile,luând în considerare faptul că regimul de zonă liberă nu se poate extinde pe întreaga suprafață a portului Constanța, iar Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime“ - S.A. Constanța aplică, în raporturile cu operatorii portuari, condiții inegale la prestații echivalente, creând astfel acestora un dezavantaj concurențial, întrucât această stare de fapt nu promovează și stimulează concurența în beneficiul operatorilor portuari și nu contribuie la crearea și consolidarea unui mediu economic competitiv,având în vedere faptul că nu au putut fi adoptate măsurile necesare de extindere a regimului de zonă liberă pe întreaga suprafață a portului Constanța, până în prezent, deoarece nu au fost îndeplinite condițiile prevăzute de dispozițiile art. 108 alin. (2) din Constituția României, republicată, conform cărora hotărârile Guvernului „se emit pentru organizarea executării legii“,ținând cont de prevederile Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii și de necesitatea asigurării unei reglementări legale, unitare, uniforme și funcționale, care să instituie norme clare referitoare la înființarea, extinderea sau restrângerea ori închiderea zonelor libere,în considerarea faptului că vidul de reglementare conduce la scăderea competitivității portului Constanța față de celelalte porturi din bazinul Mării Negre, precum și față de porturi din Uniunea Europeană,neadoptarea acestor măsuri vizează interesul strategic al României pentru atragerea de noi investiții și crearea de noi locuri de muncă, pentru îmbunătățirea competitivității economice la nivel regional și european, pentru atragerea și securizarea fluxurilor de marfă, reprezintă o prioritate a Programului de guvernare și constituie o situație de urgență, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICLegea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 30 iulie 1992, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Zona liberă este o zonă geografică a teritoriului României, în care operatorii economici desfășoară activități, iar persoanele, mărfurile, mijloacele de transport și alte bunuri se supun prevederilor legislației vamale unionale și naționale.2. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:  +  Capitolul II Înființarea, extinderea, restrângerea sau închiderea zonelor libere3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Înființarea și delimitarea perimetrală a teritoriilor zonelor libere, precum și înființarea birourilor vamale se fac prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităților administrației publice centrale sau locale interesate, după caz.(2) Extinderea sau restrângerea ori închiderea zonelor libere înființate conform alin. (1) se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităților administrației publice centrale sau locale interesate, după caz.(3) Hotărârea prevăzută la alin. (2) cuprinde norme referitoare la organizarea și funcționarea birourilor vamale.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Ionel Scrioșteanu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 22 octombrie 2020.Nr. 178.----