ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 30 iunie 2000pentru reglementarea situaţiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăşurată de Banca Română de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerţului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 6 iulie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Sumele care fac obiectul litigiilor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care este parte Banca Comercială Română - S.A., în calitate de pârât, litigii izvorâte din activitatea desfăşurată de Banca Română de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerţului, vor fi garantate irevocabil şi necondiţionat în numele şi în contul statului, în favoarea Băncii Comerciale Române - S.A.Garanţiile prevăzute la alineatul precedent vor fi emise în baza hotărârii Guvernului date în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 2În cazul în care prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă se stabileşte un cuantum al pretenţiilor mai mare decât valoarea garantată, diferenţa se acoperă de Ministerul Finanţelor din fondurile constituite pentru plata despăgubirilor.  +  Articolul 3Scrisorile de garanţie se emit pentru fiecare litigiu, conform hotărârii Guvernului, cu data intrării în vigoare a acesteia.  +  Articolul 4Banca Comercială Română - S.A. este obligată sa comunice de îndată Ministerului Finanţelor toate hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile în aceste litigii, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.În cazul în care Banca Comercială Română - S.A. nu va cădea în pretenţii, este obligată sa comunice de îndată Ministerului Finanţelor valoarea pretenţiilor respinse, valoare care va sta la baza anulării corespunzătoare a scrisorilor de garanţie emise în acest scop.  +  Articolul 5Banca Comercială Română - S.A. poarta întreaga răspundere cu privire la realitatea şi corectitudinea datelor şi sumelor care vor fi cuprinse în hotărârea Guvernului data în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.p. PRIM-MINISTRU,MIRCEA CIUMARAContrasemnează:--------------- Preşedintele Agenţiei Naţionalepentru Dezvoltare Regionala,Liviu Marcup. Ministrul finanţelor,Valentina Siclovan,secretar de stat----------