ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 30 iunie 2000pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 6 iulie 2000  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Punctul II din anexa nr. 1, cuprinzând "Organizaţiile internaţionale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor şi a altor instituţii centrale", la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, se completează cu poziţia 43 "O.C.D.E. - Comitetul otelului" şi cu poziţia 44 "O.C.D.E. - Comitetul pentru industria construcţiilor navale", potrivit datelor cuprinse în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 2Plata cotizaţiilor României, ca membru observator la Comitetul otelului şi la Comitetul pentru industria construcţiilor navale ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.C.D.E.), astfel cum au fost incluse potrivit art. I, se achită integral din bugetul Ministerului Industriei şi Comerţului de la data introducerii de către O.C.D.E. a cotizaţiilor de participare pentru membrii observatori.  +  Articolul 3Bugetul Ministerului Industriei şi Comerţului pe anul 2000 se suplimenteaza la articolul 40 "Transferuri neconsolidabile" alineatul 11 "Contribuţii şi cotizatii la organismele internaţionale" cu echivalentul în lei al sumei de 120.000 franci francezi la data efectuării plăţii.p. PRIM-MINISTRU,MIRCEA CIUMARAContrasemnează:---------------p. Ministrul industriei şicomerţului,Sorin Potanc,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa LISTAcuprinzând noi organizaţii internaţionale la care România a aderat în baza aprobării date de conducerea Ministerului Industriei şi Comerţului
    Nr. crt.Denumirea organizaţieiSediulAnul înfiinţării organizaţieiAnul aderării RomânieiInstituţia română care coordonează relaţiile cu organizaţia internaţională respectivăExplicaţii
    1.O.C.D.E. - Comitetul oţeluluiParis19601993Ministerul Industriei şi ComerţuluiRomânia participă din anul 1993.
    2.O.C.D.E. - Comitetul pentru industria construcţiilor navaleParis19601998Ministerul Industriei şi ComerţuluiRomânia participă din anul 1998.
  --------