LEGE Nr. 76 din 17 iulie 1992privind măsuri pentru rambursarea creditelor rezultate din acţiunea de compensare, regimul plăţilor agenţilor economici, prevenirea incapacităţii de plată şi a blocajului financiar
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 178 din 28 iulie 1992    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Cu privire la rambursarea creditelor rezultate din acţiunea de compensare  +  Articolul 1Guvernul şi Banca Naţionala a României vor informa Parlamentul, pînă la 30 septembrie 1992, cu rezultatul controlului asupra modului în care consiliile imputernicitilor statului şi consiliile de administraţie ale agenţilor economici care au beneficiat de credite în urma acţiunii de compensare au adus la îndeplinire măsurile stabilite, potrivit art. 2 din Legea nr. 80/1991, pentru asigurarea rambursarii acestor credite la termenele prevăzute în graficele întocmite cu băncile. Pînă la aceeaşi dată, Guvernul şi Banca Naţionala a României vor informa Parlamentul cu rezultatul inventarierii stocurilor disponibile şi cu soldul plăţilor restante, precum şi cu măsurile luate pentru readucerea acestor bunuri şi valori în circuitul economic. Comisiile de cenzori au obligaţia de a urmări ca bilanţurile contabile sa reflecte rezultatele aplicării prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 2Eventualele credite de compensare, nerambursate la scadenta, se vor recupera de bănci din încasările ulterioare fără a se admite alte prioritati la plati, cu excepţia celor pentru salarii, pentru cel mult 2 luni din perioada stabilită pentru rambursarea integrală a creditului de compensare.  +  Articolul 3Băncile au dreptul sa retina şi sa folosească, pentru rambursarea la scadenta a creditelor de compensare şi a dobinzilor aferente, sumele încasate de agenţii economici din înstrăinarea bunurilor mobile şi imobile care au constituit garanţii ale creditelor respective.  +  Articolul 4Urmărirea silită prin scoatere în vînzare a bunurilor constituie drept garanţii pentru creditele de compensare potrivit art. 2 din Legea nr. 80/1991 se iniţiază de către bănci şi se executa potrivit reglementărilor în vigoare, în situaţia în care nu s-a asigurat rambursarea creditului şi a dobinzilor aferente de către agentul economic în termen de 30 zile de la expirarea scadentei ratei nerestituite. Valorificarea se va face numai prin vînzare la licitaţie. Preţul de la care începe licitaţia pentru bunurile mobile este cel rezultat din evaluarea prevăzută de lege. Pentru bunurile imobile, preţul de la care începe licitaţia se stabileşte în raport cu valoarea pe piaţa la data începerii executării silite. Dacă una dintre părţi nu este de acord cu valoarea de piaţa determinata de executorul judecătoresc, aceasta se va stabili pe cale judecătorească.  +  Articolul 5În cazul de nerecuperare integrală a creditului prin urmărire silită şi procedura de lichidare a unităţii debitoare prevăzute de reglementările în vigoare, garanţia acordată de stat pentru creditele de compensare ale agenţilor economici, potrivit art. 2 din Legea nr. 80/1991, devine exigibilă şi se executa în favoarea băncilor creditoare prin plati din sumele prevăzute în bugetul de stat cu aceasta destinaţie.  +  Capitolul 2 Cu privire la regimul plăţilor agenţilor economici, prevenirea incapacităţii de plată şi a blocajului financiar  +  Articolul 6Agenţii economici, indiferent de forma de organizare şi tipul de proprietate, au obligaţia efectuării tuturor plăţilor datorate către orice creditor persoana juridică, inclusiv cele pentru achitarea obligaţiilor cu orice titlu către stat, în ordinea scadentei. Scadenta unei plati, se stabileşte prin: contracte între agenţii economici; contracte de credit; titluri de credite; prevederi legale în cazul impozitelor şi taxelor. În cazul plăţilor pentru care nu este prevăzută scadenta, aceasta se stabileşte de creditor prin înştiinţarea debitorului cu cel puţin 10 zile înaintea termenului de plată. Sarcina urmăririi efectuării plăţilor în ordinea scadentei revine debitorului.  +  Articolul 7Consiliile de administraţie ale agenţilor economici, indiferent de forma de organizare şi tipul de proprietate, au obligaţia de a urmări şi lua măsuri ca fondurile proprii ale acestora, inclusiv capitalul social, completate cu creditele bancare sau comerciale primite în condiţiile legii, să asigure acoperirea financiară a mijloacelor fixe şi circulante existente, precum şi a disponibilităţilor băneşti necesare activităţii curente şi de investiţii.  +  Articolul 8Efectuarea unor plati într-o alta prioritate decît cea rezultată, potrivit scadentelor, se stabileşte prin lege, în care vor fi prevăzute expres natura obligaţiilor în cauza şi perioada de aplicare a priorităţii respective. Aceste plati se realizează sub control bancar.  +  Articolul 9Începînd cu data intrării în vigoare a prezentei legi, sînt consideraţi în incapacitate de plată agenţii economici, indiferent de forma de organizare şi tipul de proprietate, care au plati restante a căror scadenta a fost depăşită cu 30 de zile calendaristice. Incapacitatea de plată se constata şi se comunică debitorului de orice creditor, după expirarea acestui termen. Pentru obligaţiile legale datorate de agenţii economici bugetului de stat, starea de incapacitate de plată se constata şi se comunică de Ministerul Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 10La primirea comunicării potrivit art. 9, agentul economic debitor poate contesta starea de incapacitate de plată, constatată de creditor, la judecătoria în a carei raza teritorială are sediul, în termen de maximum 10 zile de la primirea comunicării. Contestaţia se va soluţiona cu procedura de urgenta, iar hotărîrea judecătoriei este definitivă. După pronunţarea hotărîrii, creditorii pot acţiona pentru lichidarea creanţelor prin urmărirea, potrivit legii, a elementelor de avere a debitorului în următoarea ordine: mijloace băneşti, inclusiv disponibilitati în conturi bancare; produse; materii prime şi materiale; mijloace fixe; creanţe şi alte elemente patrimoniale. Aplicarea acestei măsuri va fi comunicată de creditor debitorului în cauza, cît şi organelor Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 11Agenţii economici, indiferent de forma de organizare şi de tipul de proprietate, vor asigura evidenta obligaţiilor de plată pe scadente şi vor depune lunar lista plăţilor restante şi a situaţiei financiare la organele Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 12Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Banca Naţionala a României vor analiza situaţia economico-financiară a agenţilor economici care înregistrează plati restante, indiferent de natura creditorului, şi vor declara, în cazuri bine justificate, starea de incapacitate de plată a acestora. Lista agenţilor economici aflaţi în stare de incapacitate de plată va fi data publicităţii. Pînă la 31 ianuarie 1993, Banca Naţionala a României va informa, trimestrial, Parlamentul cu situaţia, cauzele şi măsurile necesare pentru eliminarea plăţilor restante ale agenţilor economici.  +  Articolul 13În scopul achitării obligaţiilor de plată şi evitării extinderii blocajului financiar în economie, consiliile de administraţie ale agenţilor economici aflaţi în stare de incapacitate de plată sînt obligate ca în cel mult 30 de zile de la apariţia acestei situaţii sa ia, în ordine, următoarele măsuri: a) analiza cu creditorii a unor posibilităţi de amînare a datoriilor, asanarea acestora prin concordate, fuziuni sau alte măsuri de ieşire din starea de încetare a plăţii; b) analiza cu băncile a posibilităţilor de reesalonare a scadentei creditelor bancare sau de obţinere a unor noi credite; c) solicitarea aminarii cu maximum 60 de zile a plăţii impozitelor şi contribuţiilor datorate bugetului de stat, în condiţiile prevăzute de lege; d) solicitarea obţinerii de credite bancare cu garanţia Guvernului şi aprobarea Parlamentului.  +  Articolul 14În situaţia prevăzută de art. 13 lit. d), la agenţii economici aflaţi în incapacitate de plată, pînă la începerea efectivă a activităţii Fondurilor Proprietăţii Private şi a Fondului Proprietăţii de Stat, comisii ale Guvernului formate din reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi Finanţelor, băncilor, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi ai ministerului de resort vor analiza cauzele şi, pe baza studiilor de fezabilitate, după caz, vor propune măsuri de restructurare, privatizare sau de declarare a stării de faliment.  +  Capitolul 3 Contravenţii  +  Articolul 15Constituie contravenţie la normele privind constatarea şi comunicarea incapacităţii de plată a agenţilor economici, următoarele fapte: a) neefectuarea de către debitor a plăţilor în ordinea scadentei; b) neasigurarea evidentei obligaţiilor de plată pe scadente de către debitor; c) necomunicarea de către creditor la organele prevăzute la art. 10 alin. 3 şi 4 a măsurii de urmărire, conform prevederilor legale, a elementelor de avere a debitorului; d) necomunicarea de către debitor a listei plăţilor restante conform art. 11 din prezenta lege.  +  Articolul 16Contravenţiile prevăzute la art. 15 din prezenta lege se sancţionează după cum urmează: a) cele de la lit. c), cu amendă de la 30.000 la 80.000 lei; b) cele de la lit. a), b) şi d), cu amendă de la 50.000 la 100.000 lei. Sancţiunea poate fi aplicată şi persoanelor juridice.  +  Articolul 17Contravenţiilor prevăzute de prezenta lege li se aplică dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de specialitate ale Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 18Prevederile prezentei legi se aplică tuturor agenţilor economici, în afară cazurilor în care s-au stipulat prevederi exprese referitoare numai la agenţii economici cu capital integral sau majoritar de stat.  +  Articolul 19Guvernul şi Banca Naţionala a României urmează sa propună Parlamentului, pînă la data de 30 septembrie 1992, măsurile şi soluţiile suplimentare corespunzătoare, care să asigure înlăturarea şi prevenirea blocajului în lant. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 iulie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORIONEL ROMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 iulie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU-------------