ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 126 din 30 iunie 2000privind finanţarea organizării şi desfăşurării concursului naţional de ocupare a posturilor didactice vacante din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2000/2001
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante din învăţământul preuniversitar de stat se suporta din taxele percepute de la candidaţi.  +  Articolul 2Cuantumul taxelor prevăzute la art. 1 va fi stabilit de fiecare inspectorat şcolar, respectiv de fiecare unitate şcolară reprezentativa, şi nu poate depăşi nivelul cheltuielilor de organizare şi desfăşurare.p. PRIM-MINISTRU,MIRCEA CIUMARAContrasemnează:---------------p. Ministrul educaţiei naţionale,Mircea Fronescu,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-----------