ORDIN nr. 5.736 din 13 octombrie 2020privind modificarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar 2017-2018, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.473/2017
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 21 octombrie 2020    În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările ulterioare,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul IMetodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar 2017-2018, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.473/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 5 aprilie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 21, literele a), d), g) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) dosarele se transmit direct la instituțiile de învățământ superior acreditate pentru care optează candidații, în conformitate cu metodologia proprie a acestora;(...)d) lista va fi însoțită de o copie în format electronic a dosarului candidatului conform art. 20. Copia electronică a dosarului va fi pusă la dispoziția MEC prin platforme sau alte mijloace online gestionate de instituțiile de învățământ superior sau printr-un mijloc de stocare portabil;(...)g) MEC transmite scrisorile de acceptare la studii instituțiilor de învățământ superior și, după caz, misiunilor diplomatice, atât în format fizic, cât și electronic;Dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării dosarelor, instituțiile de învățământ superior vor relua pașii descriși în procedura de admitere, în vederea procesării acestora de către MEC.(...)i) dosarele în format fizic ale candidaților care renunță la locul obținut vor fi restituite de instituțiile de învățământ superior, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe suplimentare.2. La articolul 42, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 42(1) La înmatriculare, candidații vor prezenta documentele de studii și de identitate din dosarul de candidatură în original, împreună cu scrisoarea de acceptare la studii și pașaportul cu viza valabilă în scop «studii». În cazuri excepționale, stabilite la nivel național sau ca urmare a unor decizii la nivelul instituției de învățământ superior, înmatricularea se poate realiza în baza documentelor autentificate transmise prin mijloace electronice, urmând ca originalele să fie depuse în condițiile prezenței fizice a candidatului pe teritoriul României. Instituțiile de învățământ superior au responsabilitatea de a verifica documentele originale și de a lua măsuri, în cazul în care există neconcordanțe între acestea și documentele transmise prin mijloace electronice.3. Articolul 50 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 50Înmatricularea la studii, mobilitatea academică, temporară sau definitivă, schimbarea domeniului de studii și reînmatricularea se realizează exclusiv cu aprobarea Ministerului Educației și Cercetării. În cazuri excepționale, stabilite la nivel național sau ca urmare a unor decizii la nivelul instituției de învățământ superior, mobilitățile cu durată de cel mult un semestru ce se desfășoară exclusiv virtual și care nu implică obținerea unui act de studii emis de autoritățile române se pot realiza exclusiv în baza acceptului universității gazdă.  +  Articolul IIDirecția generală relații internaționale și afaceri europene și Direcția generală învățământ universitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației și cercetării,
    Cristina Monica Anisie
    București, 13 octombrie 2020.Nr. 5.736.-----