ORDIN nr. 1.073 din 13 octombrie 2020pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 20 octombrie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. DG 3.946 din 13.10.2020 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 și 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul IV articolul 31 alineatul (14), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru formele farmaceutice cu administrare orală, precum și pentru formele farmaceutice cu administrare subcutanată/intramusculară, după caz, corespunzătoare următoarelor DCI-uri: Filgrastimum, Pegfilgrastimum, medicamentele de tip hormonal care corespund DCI-urilor: Leuprorelinum, Goserelinum, Triptorelinum și Fulvestrantum și medicamentele de tip imunomodulator, care corespund DCI-urilor Interferonum alfa 2A și Interferonum alfa 2B, precum și Bortezomibum, Trastuzumabum (concentrația de 600 mg/5 ml), Azacitidinum și Rituximabum (concentrația de 120 mg/ml, 1.400 mg/flacon și 1.600 mg/flacon)“;2. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive)“ subtitlul „Unități care derulează programul“, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:i) Spitalul Clinic de copii «Dr. Victor Gomoiu» București.3. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament al bolilor neurologice“ subtitlul „Unități care derulează programul“, după litera p) se introduce o nouă literă, litera q), cu următorul cuprins:q) Spitalul Clinic de copii «Dr. Victor Gomoiu» București.4. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei“ subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:j) Spitalul Clinic Colentina București.5. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 1), după litera t) se introduce o nouă literă, litera ț), cu următorul cuprins:ț) Spitalul Clinic de copii «Dr. Victor Gomoiu» București.6. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 2), după litera ș) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins:t) Spitalul Clinic de copii «Dr. Victor Gomoiu» București.7. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 20), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:k) Spitalul Clinic de copii «Dr. Victor Gomoiu» București.8. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unități care derulează programul“, după punctul 29) se introduce un nou punct, punctul 30), cu următorul cuprins:30) boli rare - medicamente incluse condiționat utilizate în tratamentul spitalicesc pentru bolnavi adulți cu boala Crohn luminală nonactivă/ușor activă, cu fistule perianale complexe atunci când fistulele prezintă un răspuns inadecvat la cel puțin un tratament convențional sau biologic; – Institutul Clinic Fundeni București.9. Anexa nr. 13 M.2 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrin derogare de la prevederile art. 7 de la capitolul I din Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 și 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, în vederea aplicării dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:a) decontarea serviciilor de radioterapie, a serviciilor de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT, a serviciilor de diagnostic și de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți, a serviciilor de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți, a serviciilor de dializă, a serviciilor de tratament prin Gamma-Knife și a serviciilor de dozare a hemoglobinei glicozilate (HbA1c), acordate de unitățile specializate aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru derularea programelor naționale de sănătate curative, se efectuează la nivelul realizat, raportat și validat în Platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate;b) în situația depășirii valorilor de contract, pentru decontarea serviciilor prevăzute la lit. a), casele de asigurări de sănătate încheie acte adiționale de suplimentare a sumelor contractate, în luna următoare lunii în care aceste servicii au fost acordate, raportate și validate în Platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate, după alocarea de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate a sumelor necesare în baza solicitărilor fundamentate ale caselor de asigurări de sănătate, acestea asigurându-se prin suplimentarea bugetului Fondului național unic de sănătate, după caz.c) Măsurile prevăzute la lit. a)-b) sunt aplicabile până la data de 31 decembrie 2020.  +  Articolul IIIDirecțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  București, 13 octombrie 2020.Nr. 1.073.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 13 M.2)
  CHESTIONAR DE EVALUARE
  pentru includerea în Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos
  Județul ................................................................................................................Localitatea ..........................................................................................................Unitatea sanitară ................................................................................................Adresă ................................................................................................................Telefon ................................................................................................................Fax .....................................................................................................................E-mail .................................................................................................................
  Manager*:Nume ............................ Prenume ...........................
  Adresă ........................................
  Telefon ......................... fax ......................................
  E-mail .........................................
  Medic coordonator:Nume .......................... Prenume .............................
  Adresă .......................................
  Telefon ....................... fax ........................................
  E-mail ............................................
  Director medical:Nume ........................ Prenume ...............................
  Adresă .............................................
  Telefon ...................... fax ......................
  E-mail ...........................................
   +  Capitolul 1 Relație contractuală în sistemul de asigurări sociale de sănătate
  DANU
  1.Unitate sanitară cu paturi aflată în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale spitalicești
   +  Capitolul 2 Criterii privind structura organizatorică
  DANU
  IUnitate sanitară cu paturi care are în structura organizatorică aprobată:
  1.- secție de neurochirurgie
  2.- secție de neurologie
  3.- secție ATI categoria I sau II, organizată conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 1500/2009, cu modificările și completările ulterioare (precizați categoria ...)
  4.- structură de explorări funcționale - explorări ale sistemului nervos
  5.- structură de radiologie și imagistică medicală - RMN
  6.- structură de specialitate în prevenirea infecțiilor nosocomiale asociate asistenței medicale conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 1.101/2016
  IILinii de gardă 24/7 organizate la sediul unității sanitare, pentru specialitățile:
  1.- neurochirurgie
  2.- neurologie
  3.- ATI
  * Răspunderea pentru completarea datelor îi revine managerului.
   +  Capitolul 3 Criterii privind structura de personal
  DANU
  1Încadrarea cu medici și personal sanitar mediu a secției de neurochirurgie conform Normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.224/2010, cu modificările ulterioare (precizați nr. medicilor de specialitate și al asistenților medicali ...)
  2.2 medici de specialitate neurochirurgie cu supraspecializare în neurochirurgie funcțională și stereotaxică
  3.Încadrarea cu medici și personal sanitar mediu a secției de neurologie conform Normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.224/2010, cu modificările ulterioare (precizați nr. medicilor de specialitate și al asistenților medicali ...)
  4.Medic de specialitatea neurologie cu atestat de studii complementare EEG și medic de specialitate neurologie cu atestat de studii complementare EMG și medic de specialitate neurologie cu atestat de studii complementare PEC
  5.Încadrarea cu medici și personal sanitar mediu a structurii de radiologie și imagistică medicală conform Normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.224/2010, cu modificările ulterioare (precizați nr. medicilor de specialitate și al asistenților medicali ...)
  6.Încadrarea cu medici și personal sanitar mediu a secției de ATI conform Regulamentului de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensivă din unitățile sanitare, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.500/2009, cu modificările și completările ulterioare(precizați nr. medicilor de specialitate și al asistenților medicali ...)
  7.Personal medical încadrat în structura de specialitate în prevenirea infecțiilor nosocomiale asociate asistenței medicale conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 1.101/2016
   +  Capitolul 4 Criterii privind dotarea
  DANU
  1.Aparatură complexă de stereotaxie (dispozitiv sau sistem stereotactic ce permite implantarea electrozilor la adâncime)
  2.Electroencefalograf clasic
  3.Electroencefalograf computerizat
  4.Electromiograf
  5.Aparat de potențiale evocate
  6.Aparat RMN
  Declar pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că datele completate în chestionar sunt conforme cu realitatea.
  Semnătura Manager, ................ Semnătura Medic coordonator, .................... Semnătura Director medical, .................
   +  Capitolul 5 CAS ……………………………….
  Unitatea sanitară:AVIZATNEAVIZAT
  ……………………
  Semnătura Președinte director general, ....................... Semnătura Director relații contractuale, ................................... Semnătura Medic-șef, ................
  -----