ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 176 din 14 octombrie 2020pentru modificarea art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 19 octombrie 2020  Având în vedere dispozițiile art. 9 alin. (1) și art. 175 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv dispozițiile art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1) și art. 143 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la criteriile de atribuire a contractelor de achiziție publică,ținând cont de necesitatea de clarificare a dispozițiilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță, cu privire la criteriile care trebuie îndeplinite de către unitățile emitente în cadrul procedurii de achiziție publică,în considerarea faptului că Ministerul Tineretului și Sportului nu a demarat procedura de achiziție publică, deși termenul-limită prevăzut pentru înscrierea beneficiarilor care se legitimează în cadrul unui club sportiv este data de 30 noiembrie 2020,neadoptarea proiectului de ordonanță de urgență conduce la imposibilitatea demarării procedurii de achiziție publică și poate conduce la posibile contestații din partea operărilor economici.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație de urgență și extraordinară, în vederea aplicării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2020 a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICArticolul 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 8 septembrie 2020, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (10) va avea următorul cuprins:(10) Ministerul Tineretului și Sportului, pe baza contractului de achiziție publică, transferă către unitatea emitentă contravaloarea nominală a voucherelor pe suport hârtie distribuite destinatarilor finali și achită costul emiterii voucherelor.2. La alineatul (14), litera c) va avea următorul cuprins:c) numele și prenumele beneficiarului;3. Alineatele (15) și (16) se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul tineretului și sportului,
  Marian Ionuț Stroe
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Ioan Burduja,
  secretar de stat
  București, 14 octombrie 2020.Nr. 176.-----