NORME METODOLOGICE din 9 aprilie 2019privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 15 aprilie 2019    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 1.998 din 9 aprilie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 284 din 15 aprilie 2019.
     +  Capitolul I Situații financiare trimestriale și raportări financiare lunare1.1. Situațiile financiare întocmite de instituțiile publice la finalul trimestrelor I, II și III în anul 2019 se compun din: bilanț, cont de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturi de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare care includ politici contabile și note explicative.1.2. Situațiile financiare trimestriale se întocmesc utilizând conturile contabile la nivel de cont sintetic de gradul III prevăzute în Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare.1.3. Situațiile financiare trimestriale se întocmesc pe modelele aprobate prin:– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare (anexele nr. 2-5, 9, 12, 14a, 14b, 17, 20a, 20b, 27, 28, 30, 30b, 30b.1 și 40a-40c la situațiile financiare);– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2009, cu modificările ulterioare (anexa nr. 32 la situațiile financiare);– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, cu completările ulterioare (anexa nr. 1 la situațiile financiare);– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice (anexa 19 la situațiile financiare);– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice (anexele 6, 7, 7b, 11, 13, 15, 16 și 18 la situațiile financiare).1.4.(1) Modelele formularelor actualizate pentru situațiile financiare trimestriale și raportările financiare lunare în anul 2019, precum și corelațiile ce trebuie respectate între formularele de situații financiare în anul 2019 sunt publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/institutii publice/legislatie.1.4.(2) Corelațiile care trebuie respectate între formularele de situații financiare în anul 2019 sunt cele prevăzute în anexa nr. 3 „Corelații între formularele de situații financiare trimestriale“ la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, precum și cele prevăzute în prezentul ordin.1.5. Cerințe privind întocmirea situațiilor financiare trimestriale:1.5.(1) La întocmirea formularului „Bilanț“ (anexa nr. 1 la situațiile financiare) se are în vedere și completarea rândurilor 22.1 „Avansuri acordate“ și 61.1 „Avansuri primite“.1.5.(1).1. Formularul „Situația fluxurilor de trezorerie“ (anexa nr. 3 la situațiile financiare) prezintă existența și mișcările de numerar aflate în conturile de venituri și cheltuieli bugetare, conturile de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului și în casieria (în lei) ale instituțiilor publice, pe următoarea structură:– Fluxurile de trezorerie din activitatea operațională prezintă mișcările de numerar (încasări și plăți) rezultate din activitatea curentă. Fluxurile de trezorerie din activitatea operațională se corelează cu codurile din clasificația bugetară a veniturilor și cheltuielilor, altele decât cele menționate pentru activitatea de investiții și activitatea de finanțare.– Fluxurile de trezorerie din activitatea de investiții prezintă mișcările de numerar (încasări și plăți) rezultate din achizițiile ori vânzările de active fixe. Fluxurile de trezorerie din activitatea de finanțare se corelează cu clasificația bugetară astfel:• încasările se corelează cu codul 39 „Venituri din valorificarea unor bunuri“;• plățile se corelează cu codurile 71 „Active nefinanciare“ și 72 „Active financiare“.– Fluxurile de trezorerie din activitatea de finanțare prezintă mișcările de numerar (încasări și plăți) rezultate din împrumuturi primite, rambursate, acordate, ori alte surse financiare.– Fluxurile de trezorerie din activitatea de finanțare se corelează cu clasificația bugetară astfel:• încasările se corelează cu sumele reprezentând încasări din rambursarea împrumuturilor acordate preluate din codurile 40 „Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate“ și 41 „Alte operațiuni financiare“ și codul 31 „Venituri din dobânzi“ (numai pentru dobânzile încasate la împrumuturile acordate);• plățile se corelează cu codurile 80 „Împrumuturi“, 81 „Rambursări de credite“ și 30 „Dobânzi“.În formularul „Situația fluxurilor de trezorerie“ (anexa 3 la situațiile financiare) corelațiile dintre fluxurile de trezorerie din activitatea operațională și activitatea de investiții și clasificația bugetară nu se respectă în situația plăților efectuate de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ și de la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“.Plățile efectuate de la aceste titluri se vor repartiza pe grupele de fluxuri de trezorerie: din activitatea operațională și din activitatea de investiții, în funcție de natura acestora.Formularul „Situația fluxurilor de trezorerie“ (anexa nr. 3 la situațiile financiare) se completează astfel:Coloana 1 se completează cu totalul numerarului în lei aflat în casieria instituției, în conturile de venituri și cheltuieli bugetare și în conturile de disponibilități deschise la Trezoreria Statului.Coloana 2 se completează cu numerarul aflat în casieria instituției evidențiat în contul 5310101 „Casa în lei“.Coloanele de la 3 la 12 se completează astfel:Veniturile bugetului de stat (sursa A), bugetelor locale (sursa A), bugetului asigurărilor sociale de stat (sursa A), bugetului asigurărilor pentru șomaj (sursa A), bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii (sursa F), bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții (sursa G), bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii (sursa E), bugetului activității de privatizare (sursa H), bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (sursa A), bugetului Fondului pentru mediu (sursa I), bugetului Trezoreriei Statului (sursa J) se completează în „Situația fluxurilor de trezorerie“ (anexa 3 la situațiile financiare) cu veniturile încasate diminuate cu restituirile din venituri, evidențiate în conturile: 5200100, 5210100, 5240100, 5250101, 5250102, 5600101, 5610101, 5620101, 5710100, 5740101, 5740102, 5750100. Plățile bugetului de stat (sursa A), bugetelor locale (sursa A), bugetului asigurărilor sociale de stat (sursa A), bugetului asigurărilor pentru șomaj (sursa A), bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii (sursa F), bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții (sursa G), bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii (sursa E), bugetului activității de privatizare (sursa H), bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (sursa A), bugetului Fondului pentru mediu (sursa I), bugetului Trezoreriei Statului (sursa J) se completează în „Situația fluxurilor de trezorerie“ (anexa 3 la situațiile financiare) cu soldurile conturilor de finanțare bugetară 7700000 „Finanțare de la buget“ aferente fiecărei surse de finanțare.Soldul pentru conturile de finanțare bugetară se stabilește ca diferență între plăți efectuate și încasări (sume recuperate din finanțarea anului curent reprezentând reconstituirea creditelor bugetare) și reflectă totalul plăților nete de casă.Coloana 13 - la încasări se completează cu veniturile încasate diminuate cu restituirile din venituri pentru bugetele creditelor externe (sursa B) și bugetele creditelor interne (sursa C), evidențiate în conturile: 5130101 „Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de stat la trezorerie“, 5140101 „Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de stat la trezorerie“, 5160101 „Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale la trezorerie“, 5170101 „Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale la trezorerie“, la codurile bugetare de venituri 41.02.00 „Sume aferente creditelor interne“ și 41.03.00 „Sume aferente creditelor externe“.Coloana 13 - la plăți se completează cu soldul contului 7700000 „Finanțarea de la buget“, reprezentând plățile nete de casă, efectuate din bugetul creditelor externe (sursa B) și bugetul creditelor interne (sursa C).La raportările trimestriale, pentru conturile: 5130301 „Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de stat“, 5130302 „Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de stat“, 5140301 „Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de stat“, 5140302 „Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de stat“, 5160301 „Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de autoritățile administrației publice locale“, 5160302 „Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de autoritățile administrației publice locale“, 5170301 „Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autoritățile administrației publice locale“, 5170302 „Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autoritățile administrației publice locale“, se completează soldul inițial pe rd. 14, iar sumele care au fost transferate la începutul anului din conturile de disponibil în conturile bugetelor respective se completează pe rd. 14.3.Coloana 14 - la încasări se completează cu veniturile încasate diminuate cu restituirile din venituri pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) evidențiate în contul: 5150103 „Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie - venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D)“.Coloana 14 - la plăți se completează cu soldul contului 7700000 „Finanțarea de la buget“, reprezentând plățile nete de casă, efectuate din bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D).La raportările trimestriale, pentru contul 5150600 „Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor“ se completează soldul inițial pe rd. 14, iar sumele care au fost transferate la începutul anului din contul de disponibil în contul bugetului respectiv se completează pe rd. 14.3.Coloana 15 - la încasări se completează cu încasările în conturile de disponibil deschise pe numele instituțiilor publice, prevăzute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare.Coloana 15 - la plăți se completează cu plățile din conturile de disponibil deschise pe numele instituțiilor publice, prevăzute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările și completările ulterioare. La rândul 14 „Numerar și echivalent de numerar la începutul anului“ se raportează: rezultatele din anii precedenți ale bugetului local, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului Fondului pentru mediu, bugetului Trezoreriei Statului, bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții, bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii, bugetului aferent activității de privatizare, bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D), în situația în care este aprobat cu buget de venituri și cheltuieli, soldul inițial al contului de disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor, în situația în care bugetul FEN (sursa D) nu este aprobat cu buget de venituri și soldurile inițiale ale conturilor de disponibil din împrumuturi din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor, pe coloanele bugetelor respective în formularul „Situația fluxurilor de trezorerie“.Sumele utilizate din excedentul anului precedent sub formă de împrumut, evidențiate la rd. 14.2, se raportează în cursul exercițiului la încasări la „Numerar din activitatea de finanțare“. Plățile efectuate în cursul exercițiului din aceste sume se raportează la „Numerar din activitatea operațională“ sau „Numerar din activitatea de investiții“, în funcție de natura cheltuielilor, după caz.Rândul 14.1 „Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent“ se completează astfel:– pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții, bugetul activității finanțate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D în situația în care este aprobat cu buget de venituri și cheltuieli, bugetul privind activitatea de privatizare - cu sumele recuperate în excedentul anilor precedenți; – cu sumele reprezentând reîntregirea excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exerciții financiare diferite;– cu sumele primite în excedentul anului precedent în situația reorganizărilor. Rândul 14.2 „Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent“ se completează astfel:– pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casă;– pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;– cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie;– cu sumele transferate din excedentul anului precedent în situația reorganizărilor.La sfârșitul exercițiului financiar, sumele raportate la rd. 14.1 și 14.2 trebuie să fie egale, cu următoarele excepții:– sumele transferate din excedentul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii, care se preiau ca venit la bugetul local;– sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie, precum și în situația reîntregirii excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exerciții financiare diferite;– sumele din excedentul anilor precedenți ale sistemului asigurărilor pentru șomaj utilizate pentru acoperirea deficitului din anii anteriori al acestuia;– sumele primite/transferate în/din excedentul anului precedent în situația reorganizărilor.Ordonatorii de credite cuprind în raportul de analiză pe bază de bilanț, ce însoțește situațiile financiare anuale, informații cu privire la situațiile menționate ca excepții.Rândul 14.3 „Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent“ se completează pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D), în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, precum și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe, cu sumele neutilizate la finele anului precedent, transferate la începutul anului din conturile de disponibil în conturile bugetelor respective.La rd. 15 „Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei“, coloana 13 „Buget împrumuturi interne și externe“, la raportările anuale, se completează soldul final al conturilor: 5130301 „Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de stat“, 5130302 „Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de stat“, 5140301 „Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de stat“, 5140302 „Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de stat“, 5160301 „Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de autoritățile administrației publice locale“, 5160302 „Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de autoritățile administrației publice locale“, 5170301 „Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autoritățile administrației publice locale“, 5170302 „Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autoritățile administrației publice locale“.La rd. 15 „Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei“, coloana 14 „Bugetul fondurilor externe nerambursabile“, la raportările anuale, se completează soldul final al contului 5150600 „Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor“.Sumele primite din prefinanțare sau din rambursările provenite din fonduri externe nerambursabile postaderare (codurile bugetare: 45.xx, 48.xx, 41.04) se raportează la activitatea operațională la încasări, în formularul „Situația fluxurilor de trezorerie“ (anexa nr. 3 și anexa nr. 4 la situațiile financiare).Sumele încasate la codul bugetar 40.16.00 „Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată“ se raportează în „Situația fluxurilor de trezorerie“ (anexa nr. 3 la situațiile financiare) la activitatea operațională.Instituțiile publice care înregistrează în creditul contului 8077000 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget“ sumele rambursate în conturile de venituri ale bugetului de stat sau local nu raportează în formularul „Situația fluxurilor de trezorerie“ (anexa nr. 3 la situațiile financiare).Sumele recuperate în anul curent din finanțarea anilor precedenți încasate la codurile bugetare: 85.01.01 „Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local“ și 85.01.03 „Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice“ se raportează în formularul „Situația fluxurilor de trezorerie“ (anexa nr. 3 la situațiile financiare) la activitatea operațională.Sumele recuperate în anul curent din finanțarea anilor precedenți încasate la codurile bugetare: 85.01.02 „Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local“ și 85.01.04 „Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituții publice“ se raportează în formularul „Situația fluxurilor de trezorerie“ (anexa nr. 3 la situațiile financiare) la activitatea de investiții.Sumele recuperate în anul curent din finanțarea anilor precedenți încasate la codul bugetar: 85.01.05 „Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile“ se raportează în formularul „Situația fluxurilor de trezorerie“ (anexa nr. 3 la situațiile financiare) pe cele 3 grupe: din activitatea operațională, din activitatea de investiții și din activitatea de finanțare, în funcție de natura acestora.Sumele încasate la codurile bugetare 41.02 „Sume aferente creditelor interne“ și 41.03 „Sume aferente creditelor externe“ se raportează în formularul „Situația fluxurilor de trezorerie“ (anexele nr. 3 și 4 la situațiile financiare) la activitatea de finanțare.În formularul „Situația fluxurilor de trezorerie“ (anexa nr. 3 la situațiile financiare) care se depune de către unitățile de învățământ preuniversitar la unitatea administrativ-teritorială nu se mai completează coloana 3 pentru finanțarea de la bugetul de stat.1.5.(1).2. Instituțiile publice au obligația să verifice corespondența datelor înscrise în fluxul de trezorerie (anexele nr. 3 și 4 la situațiile financiare) cu cele din extrasele de cont eliberate de unitățile Trezoreriei Statului sau de instituțiile de credit, după caz.Instituțiile publice au obligația să prezinte la unitățile Trezoreriei Statului la care au deschise conturile formularul „Situația fluxurilor de trezorerie“ (anexa nr. 3 la situațiile financiare) pentru obținerea vizei privind exactitatea soldurilor conturilor de disponibilități și pentru asigurarea concordanței datelor din contabilitatea instituțiilor publice cu cele din contabilitatea unităților Trezoreriei Statului.Datele înscrise în formularul „Situația fluxurilor de trezorerie“ (anexa nr. 3 la situațiile financiare) trebuie să corespundă cu datele din evidența Trezoreriei Statului, altfel aceasta restituie situația instituției publice respective pentru a introduce corecțiile corespunzătoare. Viza Trezoreriei Statului se acordă pentru datele înscrise pe rândurile 14 și 15, coloana 15.1.5.(2).1. Formularul „Situația fluxurilor de trezorerie“ (anexa nr. 4 la situațiile financiare) prezintă existența și mișcările de numerar aflate în conturile de disponibilități deschise la instituțiile de credit și în casieria (în valută) instituțiilor publice.În formularul „Situația fluxurilor de trezorerie“ (anexa nr. 4 la situațiile financiare), la rândurile 15 și 16 se înscriu numai diferențele de curs valutar favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei de raportare.1.5.(2).2. La depunerea la ordonatorul de credite superior, formularul „Situația fluxurilor de trezorerie“ (anexa nr. 4 la situațiile financiare) este însoțit de copii ale extraselor de cont pentru a confirma exactitatea soldurilor conturilor de disponibilități deschise la instituțiile de credit.1.5.(3).1. La întocmirea conturilor de execuție - venituri (anexele nr. 5, 9, 12, 17) și a conturilor de execuție - cheltuieli (anexele nr. 6, 7, 7b, 11, 13, 15, 16, 18) în anul 2019 se au în vedere următoarele:– Informațiile referitoare la prevederi bugetare se completează potrivit structurii indicatorilor aprobați prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr. 47/2019, prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și celorlalte acte normative în vigoare;– cap. IV pct. 4.2. (1), 4.2. (2), 4.3. (3), 4.4,4.5-4.8 și 4.10-4.13 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 129/2019.1.5.(3).2. Formularele „Contul de execuție bugetară - Cheltuieli“ (anexele nr. 6, 7, 7b, 11, 13, 15, 16 și 18 la situațiile financiare), la raportarea trimestrială, se completează după cum urmează:– credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare (coloana 1);– credite de angajament trimestriale cumulate (coloana 2);– credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare (coloana 3);– credite bugetare trimestriale cumulate (coloana 4).La formularele „Contul de execuție bugetară - Cheltuieli“ (anexele nr. 7b, 11, 13, 15, 16 și 18 la situațiile financiare), la raportarea trimestrială, coloanele 1 și 2 se completează la instituțiile publice definite potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pentru acțiunile multianuale.1.5.(3).3. La întocmirea conturilor de execuție - venituri (anexele nr. 5, 9, 12, 17) se au în vedere și veniturile încasate în numerar nedepuse în conturile de trezorerie.Sumele raportate în conturile de execuție - venituri la coloana 4 reprezentând „Drepturi constatate din anii precedenți“ trebuie să corespundă cu sumele raportate la coloana 8 „Drepturi constatate de încasat“ din aceleași formulare, întocmite la 31 decembrie 2018.1.5.(3).4. Unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile publice subordonate acestora care nu au bugetul aprobat până la data depunerii situațiilor financiare aferente trimestrului I 2019 raportează în „Conturile de execuție - Venituri“ și, respectiv, „Conturile de execuție - Cheltuieli“ următorii indicatori, astfel:– „Prevederile bugetare aprobate la finele perioadei de raportare“ (col. 1) se completează cu prevederile din proiectul de buget întocmit pentru anul 2019.– „Prevederile bugetare trimestriale cumulate“ (col. 2) se completează la nivelul încasărilor realizate în trimestrul I 2019.– „Creditele de angajament la finele perioadei de raportare“ (col. 1) se completează cu prevederile din anexele la proiectul de buget întocmit pentru anul 2019.– „Creditele de angajament trimestriale cumulate“ (col. 2) nu se completează.– „Creditele bugetare aprobate la finele perioadei de raportare“ (col. 3) se completează cu prevederile din proiectul de buget întocmit pentru anul 2019.– „Creditele bugetare trimestriale cumulate“ (col. 4) se completează la nivelul plăților efectuate în trimestrul I 2019.Unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile publice subordonate acestora care au bugetul aprobat până la data depunerii situațiilor financiare aferente trimestrului I 2019 raportează „Conturile de execuție - Venituri“ și, respectiv, „Conturile de execuție - Cheltuieli“ conform bugetului aprobat.1.5.(3).5. Plățile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA) de către agenții/autorități de implementare în numele instituției publice, care se raportează în „Conturile de execuție a bugetului - Cheltuieli“ (anexele nr. 6 și 7 la situațiile financiare), întocmite de autoritățile publice, ministere, celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice aflate în subordine, în coordonare sau sub autoritatea lor, poartă viza agențiilor/autorităților de implementare prin care se confirmă exactitatea plăților raportate în conturile de execuție de către instituțiile publice - beneficiari ai fondurilor externe nerambursabile.Plățile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA) de către agenții/autorități de implementare în numele instituției publice, care se raportează în formularul „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“ (anexa nr. 7b la situațiile financiare) și în formularul „Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli“ (anexa nr. 18 la situațiile financiare), se pun de acord cu datele din evidența agențiilor/autorităților de implementare.1.5.(4).1. Formularul „Disponibil din mijloace cu destinație specială“ (anexa nr. 14a la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice de subordonare centrală.Rândul 12 „Alte fonduri cu destinație specială“ se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț.La completarea formularului se au în vedere prevederile pct. 2.(11), mai puțin tezele 1 și 3, din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare.1.5.(4).2. Formularul „Disponibil din mijloace cu destinație specială“ (anexa nr. 14b la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice de subordonare locală.La completarea formularului se au în vedere prevederile pct. 2.(12) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare.1.5.(5).1. Formularul „Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare“ (anexa nr. 19 la situațiile financiare) se completează de instituțiile publice care sunt beneficiari și derulează proiecte cu finanțare externă nerambursabilă postaderare, pentru plățile efectuate de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ și la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.1.5.(5).2. Formularul „Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare“ (anexa nr. 19 la situațiile financiare) se completează distinct pe fiecare sursă de finanțare (mai puțin sursa 08 - bugetul fondurilor externe nerambursabile).1.5.(5).3. Plățile raportate de instituțiile publice la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ și la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, raportate în anexele nr. 7 și 7b, întocmite potrivit bugetului aprobat, trebuie să corespundă cu plățile raportate în formularul „Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare“ (anexa nr. 19 la situațiile financiare).1.5.(5).4. În cazul proiectelor derulate în parteneriat, instituțiile publice, în calitate de lideri sau parteneri, completează anexa nr. 19 la situațiile financiare cu informații privind plățile efectuate potrivit bugetului aprobat pentru activitățile pe care s-au angajat să le asigure în scopul implementării proiectului, conform acordului de parteneriat, precum și cu informații privind sumele rambursate/neautorizate/deduse din sumele solicitate aferente propriilor activități.1.5.(5).5. Anexa nr. 19 se completează potrivit prevederilor pct. 1.5.(6).5 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.762/2018.1.5.(6).1. Formularul „Situația sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare“ (anexa nr. 20a la situațiile financiare) se completează de instituțiile publice, indiferent de subordonare și de sursa de finanțare, care primesc direct de la Comisia Europeană/alți donatori fonduri externe nerambursabile postaderare (de exemplu: Autoritatea de certificare și plată, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice etc.) și apoi efectuează plăți către autoritățile de management, agenții de plăți, instituții publice subordonate în calitate de beneficiari sau alți beneficiari de fonduri externe nerambursabile.1.5.(6).2. Anexa nr. 20a se completează potrivit prevederilor pct. 4.21.(1) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 71/2013, cu modificările ulterioare.1.5.(7).1. Formularul „Situația sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare“ (anexa nr. 20b la situațiile financiare) se completează de instituțiile publice, indiferent de subordonare și de sursa de finanțare, care primesc fonduri externe nerambursabile postaderare prin autorități de certificare, instituții publice ierarhic superioare, după caz, și care ulterior efectuează plăți din aceste sume (de exemplu: autorități de management, agenții de plăți, operatori de program, alte instituții publice).1.5.(7).2. Anexa nr. 20b se completează potrivit prevederilor pct. 4.21. (2) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 71/2013, cu modificările ulterioare.1.5.(7).3. Anexa nr. 20b nu se completează de instituțiile publice care au calitatea de beneficiari sau de lideri de proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, care primesc prefinanțări și rambursări prin autoritățile de management din România în conturile de venituri ale bugetelor proprii.1.5.(8).1. Formularul „Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)“ (anexa nr. 27 la situațiile financiare) se completează de instituțiile publice care derulează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare.1.5.(8).2. În anexa nr. 27 „Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)“ totalul plăților raportate de instituțiile publice la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ și la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ se detaliază pe fiecare sursă de finanțare, pe naturi de cheltuieli, și trebuie să corespundă cu totalul plăților raportate în anexa nr. 7 sau 7b la situațiile financiare, la cele două titluri (coloana 7).1.5.(9).1. Formularul „Situația plăților efectuate la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabil㻓 (anexa nr. 28 la situațiile financiare) se completează de instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, din venituri proprii de subordonare centrală, cu informații privind plățile efectuate pentru programele cu finanțare rambursabilă.1.5.(9).2. În anexa nr. 28 „Situația plăților efectuate la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabil㻓 totalul plăților raportate de instituțiile publice la titlul 65 se detaliază pe fiecare sursă de finanțare, pe naturi de cheltuieli, și trebuie să corespundă cu totalul plăților raportate în anexa nr. 7 la situațiile financiare (coloana 7).1.5.(10). Formularul „Plăți restante“ (anexa nr. 30 la situațiile financiare) se completează de autoritățile publice, ministere, celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, cu sumele reprezentând plăți restante din: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, bugetul Fondului pentru mediu, al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii. Se completează câte un formular distinct pentru fiecare cod înscris în subsolul acestuia.1.5.(11) Formularul „Plăți restante“ [anexa nr. 30b la situațiile financiare modificată conform prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.248/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (13^1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și de modificare și completare a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009] se completează de unitățile administrativ-teritoriale, precum și de instituțiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare.1.5.(12) 1.5.(12) Plățile restante se completează potrivit prevederilor pct. 4.28.(3)-4.28.(7) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 96/2015, cu modificările ulterioare.1.5.(13) Formularul „Situația sumelor evidențiate în conturi în afara bilanțului rezultate din operațiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat“ (anexa nr. 32 la situațiile financiare) se completează de către creditorii bugetari (Ministerul Finanțelor Publice, Casa Națională de Pensii Publice, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Casa Națională de Asigurări de Sănătate) care, potrivit legii, gestionează veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea raportării prin situațiile financiare a bunurilor sechestrate ca măsură asiguratorie dispusă prin procedură administrativă și ca modalitate de executare silită a garanțiilor depuse de contribuabili pentru înlesnirile acordate etc. Această anexă se completează cu soldurile conturilor în afara bilanțului specifice operațiunilor respective.1.5.(14).1. În vederea întocmirii corecte a formularului „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (anexa nr. 40a la situațiile financiare), a formularului „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (anexa nr. 40b la situațiile financiare) și a formularului „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (anexa nr. 40c la situațiile financiare), instituțiile publice trebuie să dezvolte conturile contabile în analitice distincte, astfel încât acestea să poată furniza informații detaliate pe sectoare, precum și pe subsectoarele administrației publice: subsectorul administrație publică centrală, subsectorul administrație publică locală, subsectorul asigurări sociale.1.5.(14).2. Sectoarele instituționale, potrivit manualului Sistemul european de conturi (SEC 2010), sunt cele prevăzute la pct. 2.(10) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2015, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 465/2015.1.5.(14).3. În scopul identificării cazurilor de reclasificare a creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat se au în vedere prevederile pct. 4.32 și 4.33 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 129/2019.1.5.(15).1. La situațiile financiare trimestriale în anul 2019, unitățile de învățământ preuniversitar de stat, ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite, pentru fondurile primite de la bugetul local, întocmesc și depun la unitatea administrativ-teritorială toate formularele de situații financiare în vederea centralizării (de exemplu: bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, contul de execuție a bugetului local, plăți restante, situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de …. ș.a.).Aceste formulare cuprind active, datorii, capitaluri proprii, veniturile și cheltuielile instituției efectuate din bugetul local, respectiv plățile restante, aferente sectorului 02 „Buget local“.1.5.(15).2. Unitățile de învățământ preuniversitar de stat ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite, pentru fondurile primite de la bugetul local și în bugetele cărora au fost aprobate credite bugetare aferente cluburilor sportive școlare fără personalitate juridică, iau măsuri în vederea includerii în situațiile financiare pe care le depun la unitatea administrativ-teritorială în vederea centralizării și a operațiunilor efectuate de acestea.1.5.(15).3. La situațiile financiare trimestriale în anul 2019, pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unitățile teritoriale ale Ministerului Educației Naționale, unitățile de învățământ preuniversitar de stat întocmesc și depun toate formularele de situații financiare pe care le prezintă inspectoratelor școlare în vederea centralizării (de exemplu: bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, contul de execuție a bugetului de stat, plăți restante, situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală ș.a.).Aceste formulare cuprind active, datorii, capitaluri proprii, veniturile și cheltuielile instituției efectuate din bugetul de stat, respectiv plățile restante, aferente sectorului 01 „Buget de stat“.1.5.(15).4. Unitățile de învățământ preuniversitar de stat ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite, pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unitățile teritoriale ale Ministerului Educației Naționale și în bugetele cărora au fost aprobate credite bugetare aferente cluburilor sportive școlare fără personalitate juridică, iau măsuri în vederea includerii în situațiile financiare pe care le prezintă inspectoratelor școlare în vederea centralizării și a operațiunilor efectuate de acestea.1.5.(15).5. Unitățile de învățământ preuniversitar de stat, ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite, unifică situațiile financiare întocmite pentru sectorul 01 „Buget de stat“ și sector 02 „Buget local“ pe suport hârtie și le păstrează la sediul acestora.Acestea reprezintă documente oficiale de prezentare a patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare.1.5.(16) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune depun trimestrial la Ministerul Finanțelor Publice formularul „Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli“ (anexa nr. 6 la situațiile financiare) și formularul „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“ (anexa nr. 7 la situațiile financiare).1.5.(17) Ca urmare a efectuării înregistrărilor contabile: 891 „Bilanț de deschidere“ = 121 „Rezultatul patrimonial“ sau 121 „Rezultatul patrimonial“ = 892 „Bilanț de închidere“ pot exista diferențe între rândurile 87 și 88, coloana 02 din formularul „Bilanț“ (anexa nr. 1 la situațiile financiare), întocmit la raportările trimestriale ale anului precedent, și rândurile 31 și 32 coloana 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (anexa nr. 2 la situațiile financiare), întocmit la raportările trimestriale ale anului curent la unitățile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Aceste diferențe nu sunt admise la nivelul situațiilor financiare trimestriale centralizate ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.1.6. Cerințe privind întocmirea raportărilor financiare lunare:1.6.(1) Instituțiile publice întocmesc în anul 2019 următoarele raportări financiare lunare:A. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome, indiferent de sursa de finanțare:a) execuția centralizată a bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, inclusiv a activităților finanțate integral din venituri proprii (potrivit art. 65 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare) și a Fondului pentru mediu, în formularele:– anexa nr. 5 „Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri“;– anexa nr. 6 „Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli“;– anexa nr. 7 „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“.La raportările lunare, la anexa nr. 6 „Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli“ și anexa nr. 7 „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“ se completează numai coloana 7 „Plăți efectuate“. Detalierea pe clasificația economică se efectuează pe capitole, titluri și articole de cheltuieli. În formularul „Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri“ se completează numai coloana 6 „Încasări realizate“.b) execuția cheltuielilor efectuate de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ și execuția cheltuielilor efectuate de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020“ în formularul:– anexa nr. 7 „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“.La raportările lunare se completează numai coloana 7 „Plăți efectuate“. Detalierea pe clasificația economică se efectuează pe capitole, titluri, articole și alineate de cheltuieli.c) indicatorii din bilanț: „Creanțe comerciale și avansuri“, cod rând 22, „Avansuri acordate“, cod rând 22.1, „Datorii comerciale și avansuri“, cod rând 61, „Avansuri primite“, cod rând 61.1, „Contribuții sociale“, cod rând 63.1, „Salariile angajaților“, cod rând 72, „Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)“ cod rând 73. Ordonatorii de credite întocmesc o notă explicativă pentru creșterile semnificative ale sumelor raportate în bilanț la indicatorii menționat;d) anexa nr. 30 „Plăți restante“. Ordonatorii de credite întocmesc o notă explicativă referitoare la plăți restante și arierate, în care se explică cauzele creșterilor semnificative ale sumelor raportate pe categorii de plăți restante/arierate și pe număr de zile de întârziere (peste 90 de zile, peste 120 de zile, peste un an), precum și componența sumelor raportate la finele perioadei.B. Unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanțare:a) execuția cheltuielilor efectuate din finanțările rambursabile externe și interne, în formularele:– anexa nr. 15 „Contul de execuție a bugetului creditelor externe - Cheltuieli“;– anexa nr. 16 „Contul de execuție a bugetului creditelor interne - Cheltuieli“;– anexa nr. 7b „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“.La raportările lunare se completează numai coloana 7 „Plăți efectuate“. Detalierea pe clasificația economică se efectuează pe capitole, titluri și articole de cheltuieli;b) execuția centralizată a bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, inclusiv a activităților finanțate integral din venituri proprii, în formularele:– anexa nr. 9 „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri“;– anexa nr. 11 „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli“;– anexa nr. 7b „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“.În formularul „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri“ se completează numai coloana 6 „Încasări realizate“, iar în formularul „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli“ și în formularul „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“ se completează numai coloana 7 „Plăți efectuate“.În formularul „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli“, la secțiunile de funcționare și dezvoltare informațiile se completează numai la nivel de capitol. Detalierea pe clasificația economică se efectuează pe capitole, titluri și articole de cheltuieli;c) execuția cheltuielilor efectuate de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ și execuția cheltuielilor efectuate de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020“ în formularul:– anexa nr. 7b „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“.La raportările lunare se completează numai coloana 7 „Plăți efectuate“. Detalierea pe clasificația economică se efectuează pe capitole, titluri, articole și alineate de cheltuieli;d) indicatorii din bilanț: „Creanțe comerciale și avansuri“ cod rând 22, „Avansuri acordate“, cod rând 22.1, „Datorii comerciale și avansuri“, cod rând 61, „Avansuri primite“, cod rând 61.1, „Contribuții sociale“, cod rând 63.1, „Salariile angajaților“, cod rând 72, „Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)“ cod rând 73. Ordonatorii de credite întocmesc o notă explicativă pentru creșterile semnificative ale sumelor raportate în bilanț la indicatorii menționați;e) anexa nr. 30b „Plăți restante“. Ordonatorii de credite întocmesc o notă explicativă referitoare la plăți restante și arierate, în care se explică cauzele creșterilor semnificative ale sumelor raportate pe categorii de plăți restante/arierate și pe numărul de zile de întârziere (peste 90 de zile, peste 120 de zile, peste un an), precum și componența sumelor raportate la finele perioadei;f) anexa nr. 30b.1 „Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale la data de ....“. Se arhivează la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și a municipiului București și nu se centralizează;g) anexa nr. 30b.2 „Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale la data de 31 martie 2013“. Se arhivează la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și a municipiului București și nu se centralizează.C. Instituțiile publice, în funcție de sectorul bugetar de care aparțin, întocmesc distinct pentru fiecare sursă de finanțare următoarele raportări financiare lunare:a) execuția veniturilor primite sub formă de subvenții, transferuri, fonduri externe nerambursabile sau alte sume pentru finanțarea măsurilor determinate de pandemia de COVID-19, evidențiate pe codurile de venituri bugetare la care au fost încasate sumele, în formularele:– anexa nr. 5 «Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri»;– anexa nr. 9 «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri»;– anexa nr. 12 «Contul de execuție a bugetului local - Venituri»;– anexa nr. 17 «Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - venituri. (la 03-11-2020, Litera a) din Litera C. , Punctul 1.6.(1) , Punctul 1.6. , Capitolul I a fost completată de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. 2.948 din 30 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1020 din 03 noiembrie 2020 ) În formularele privind execuția veniturilor se completează numai coloana 6 «Încasări realizate» cu sumele primite în conturile de venituri bugetare, potrivit reglementărilor legale în vigoare, pentru finanțarea măsurilor determinate de pandemia de COVID-19;b) execuția cheltuielilor efectuate pentru finanțarea măsurilor determinate de pandemia de COVID-19, evidențiate pe coduri de cheltuieli bugetare, în formularele:– anexa nr. 6 «Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli»;– anexa nr. 7 «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli»;– anexa nr. 11 «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli»;– anexa nr. 13 «Contul de execuție a bugetului local - Cheltuieli»;– anexa nr. 7b «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli»;– anexa nr. 15 «Contul de execuție a bugetului creditelor externe - cheltuieli»; (la 03-11-2020, Litera b) din Litera C. , Punctul 1.6.(1) , Punctul 1.6. , Capitolul I a fost completată de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 2.948 din 30 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1020 din 03 noiembrie 2020 ) – anexa nr. 16 «Contul de execuție a bugetului creditelor interne - cheltuieli»; (la 03-11-2020, Litera b) din Litera C. , Punctul 1.6.(1) , Punctul 1.6. , Capitolul I a fost completată de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 2.948 din 30 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1020 din 03 noiembrie 2020 ) – anexa nr. 18 «Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - cheltuieli. (la 03-11-2020, Litera b) din Litera C. , Punctul 1.6.(1) , Punctul 1.6. , Capitolul I a fost completată de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 2.948 din 30 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1020 din 03 noiembrie 2020 ) În formularele privind execuția cheltuielilor se completează numai coloana 7 «Plăți efectuate» cu plățile dispuse pentru finanțarea măsurilor determinate de pandemia de COVID-19. Detalierea pe clasificația economică se efectuează pe capitol, titluri și articole de cheltuieli;c) termenul de raportare a formularelor de la lit. a) și b) este data de 18 a lunii următoare celei de raportare. Prin excepție, pentru raportarea aferentă lunii iunie 2020, termenul este de 29 iulie 2020. (la 03-11-2020, Prima teză de la Litera c) a fost modificată de Punctul 3, Articolul II din ORDINUL nr. 2.948 din 30 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1020 din 03 noiembrie 2020 ) (la 20-07-2020, Punctul 1.6.(1) din Punctul 1.6. , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul III din ORDINUL nr. 2.116 din 13 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2020 ) 1.6.(2) În anul 2019 se suspendă depunerea la Ministerul Finanțelor Publice a raportărilor financiare lunare privind execuția bugetară efectuată prin conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului, astfel:– formularele prevăzute la pct. 1.6. (1) subpct. A lit. a) și b);– formularele prevăzute la pct. 1.6. (1) subpct. B lit. a), b) și c).În funcție de necesitățile proprii de informare, ordonatorii principali de credite pot dispune întocmirea și centralizarea în continuare a raportărilor financiare lunare suspendate de la depunere.1.6.(3) Raportările financiare lunare se depun la Ministerul Finanțelor Publice, pentru execuția bugetară efectuată prin conturile deschise la instituții de credit, cu excepția sumelor care au tranzitat conturile de venituri și cheltuieli deschise la unitățile Trezoreriei Statului, în anul 2019, după cum urmează:– formularele prevăzute la pct. 1.6. (1) subpct. A lit. a) și b);– formularele prevăzute la pct. 1.6. (1) subpct. B lit. a), b) și c).La întocmirea raportărilor financiare lunare, referitor la sumele care au tranzitat conturile de venituri și cheltuieli deschise la unitățile Trezoreriei Statului, se au în vedere următoarele precizări:– în conturile de execuție - venituri (anexele nr. 5, 9 la situațiile financiare) se completează numai sumele încasate în conturile de disponibilități, deschise la instituțiile de credit, reprezentând venituri aferente bugetului instituției și care nu au fost transferate în conturile de venituri bugetare deschise la unitățile Trezoreriei Statului;– în conturile de execuție - cheltuieli (anexele nr. 6, 7, 7b, 11, 15, 16 la situațiile financiare) se completează plățile, aprobate în bugetul instituției publice, care au fost efectuate din conturile de disponibilități deschise la instituțiile de credit și care nu provin din sumele transferate din conturile de cheltuieli bugetare deschise la unitățile Trezoreriei Statului.1.7. Precizările privind dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a balanței de verificare la Ministerul Finanțelor Publice, prevăzute în cap. III pct. 10 lit. b.5) și b.6) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare, rămân valabile și în anul 2019.  +  Capitolul II Depunerea situațiilor financiare trimestriale și a raportărilor financiare lunare2.1. Situațiile financiare trimestriale și raportările financiare lunare întocmite de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale, precum și de administrațiile județene ale finanțelor publice și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice pentru bugetele locale se depun la Ministerul Finanțelor Publice la termenul prevăzut de legislația în vigoare. 2.2. Situațiile financiare trimestriale și raportările financiare lunare întocmite de instituțiile publice de subordonare centrală ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari și terțiari de credite se depun la instituțiile ierarhic superioare, potrivit legislației în vigoare. 2.3. Situațiile financiare trimestriale și raportările financiare lunare întocmite de instituțiile de subordonare locală ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite se depun la administrațiile județene ale finanțelor publice și la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, potrivit legislației în vigoare. 2.4. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome, precum și unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanțare, transmit raportările financiare lunare în format electronic, însoțite de o adresă de înaintare și note explicative, după caz, scanate și semnate de conducătorul instituției publice și de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție.2.5. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome, precum și unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate acestora urmăresc pentru raportările financiare lunare concordanța datelor lunare transmise cu cele raportate prin situațiile financiare trimestriale. În cazul unor diferențe majore se comunică cauzele acestor diferențe.2.6. Termenele de depunere la Ministerul Finanțelor Publice a raportărilor financiare lunare sunt cele prevăzute la cap. III pct. 7 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.2.7. Sancțiunile pentru nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanțelor Publice cu privire la întocmirea, semnarea și depunerea la Ministerul Finanțelor Publice și la unitățile teritoriale ale acestuia, precum și la instituțiile publice ierarhic superioare a situațiilor financiare trimestriale și anuale ale instituțiilor publice sunt prevăzute la art. 42 alin. (1) și (8) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.2.8. Situațiile financiare trimestriale și anuale/Raportările financiare lunare întocmite la nivelul activităților de trezorerie și contabilitate publică din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și a municipiului București se semnează de persoanele care au calitatea de ordonatori terțiari de credite ai bugetului Trezoreriei Statului și ai bugetului Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale și de conducătorul compartimentului financiar-contabil (Serviciul contabilitatea generală a statului/Serviciul administrarea și contabilitatea contului curent al trezoreriei) sau de alte persoane cărora le-a fost delegată exercitarea acestor competențe.