ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 6 august 2020  Ținând cont de faptul că întreprinderile mici și mijlocii, reglementate prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, s-au confruntat pe perioada declarării stării de urgență cu probleme determinate fie de lipsa consumatorilor, caz în care activitățile IMM-urilor au fost puternic afectate prin scăderea cifrei de afaceri, iar personalul angajat a fost trimis în șomaj tehnic, fie de faptul că activitățile desfășurate de IMM-uri au fost interzise prin ordonanțe militare pe perioada declarării stării de urgență sau au fost îngrădite pe perioada stării de alertă, situație în care de asemenea personalul angajat al IMM-urilor a fost trimis în șomaj tehnic, iar toate aceste măsuri au condus la un blocaj al acestor activități economice la nivel național,deoarece IMM-urile dețin o pondere importantă în activitatea economică la nivel național, numărul total al acestora fiind de 723.595 de companii, cu o pondere însemnată pentru microîntreprinderi de 666.356 de companii, respectiv o pondere relativ medie de 48.230 de întreprinderi mici, precum și 9.009 întreprinderi mijlocii care desfășoară activități în diferite domenii de activitate, iar pentru reluarea urgentă a activității curente au nevoie de capital de lucru, astfel cum acesta este definit prin Regulamentul (UE) 2020/460 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.301/2013,(UE) nr. 1.303/2013 și (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca reacție la epidemia de COVID -19 - Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus, care urmează a fi utilizat pentru finanțarea activităților curente ale IMM-urilor,având în vedere faptul că ajutorul de stat se poate acorda doar până la data de 31 decembrie 2020,întrucât IMM-urile dețin o parte însemnată din forța de muncă activă a României prin contractele individuale de muncă încheiate, respectiv un număr total de 2.564.484 de contracte, din care 886.803 contracte încheiate de microîntreprinderi, 860.996 de contracte încheiate de întreprinderi mici și 816.685 de contracte încheiate de întreprinderile mijlocii, astfel încât nevoia de sprijin a acestora fie prin granturi pentru capital de lucru, fie prin granturi de investiții este o nevoie reală cu un impact major asupra echilibrelor macroeconomice ale României,având în vedere că măsurile de sprijin pentru reluarea activităților economice la nivel național influențează direct capacitatea operațională a IMM-urilor de a relua activitățile pe o piață de consum și producție grav afectată de epidemia de COVID-19, iar prin neluarea acestor măsuri de sprijin IMM-urile se pot confrunta cu grave dificultăți în desfășurarea activităților curente și de investiții, cu impact direct asupra veniturilor bugetului de stat, dar și asupra creșterii ratei șomajului în România,deoarece o parte din IMM-uri au nevoie de grant pentru capital de lucru necesar pentru plata datoriilor curente, constituirea stocurilor de materie primă, mărfuri, materiale consumabile, dar și pentru achiziționarea echipamentelor de protecție medicală necesare propriilor salariați, iar în lipsa capitalului de lucru reluarea activității curente va fi dificil de realizat,întrucât o parte din IMM-uri, ca urmare a crizei provocate de COVID-19, trebuie să își realoce activitatea prin crearea unor capacități de producții noi, prin desfășurarea unor activități noi sau prin implementarea unor proiecte de investiții noi, iar pentru aceasta au nevoie de granturi pentru investiții de mică valoare, astfel încât să se creeze capacități de producție mici și să se poată obține produse și servicii noi adaptate la cerințele consumatorilor,luând în considerare că există un risc substanțial de recesiune economică în anul 2020, iar în acest context multe segmente ale economiei europene sunt blocate din cauza epidemiei de COVID-19 și lanțurile de aprovizionare și schimburile comerciale globale sunt profund afectate, fiind necesare măsuri de sprijin pentru deblocarea redresarea activităților economice,având în vedere faptul că, în lipsa adoptării măsurilor propuse în regim de urgență, sectorul IMM, care reprezintă o prioritate a programului de relansare economică a Guvernului României, nu ar putea beneficia de condiții de finanțare adecvată pentru proiectele de relansare a activităților, de investiții sau pentru capitalul de lucru necesar derulării activității curente ale întreprinderilor grav afectate de pandemia de COVID-19,ținând cont de faptul că sprijinirea sectorului IMM reprezintă o prioritate a programului de relansare economică al Guvernului României, în condițiile în care acest sector are o contribuție importantă la creșterea economică națională și crearea de locuri de muncă, sens în care trebuie să beneficieze din partea statului de politici publice care vizează printre altele îmbunătățirea accesului la finanțare,luând în considerare faptul că este necesară adoptarea unui act normativ care să asigure temeiul juridic pentru modificarea Programului operațional Competitivitate în sensul stabilirii valorilor sumelor forfetare, având în vedere numărul mare de IMM-uri afectate și impactul implicit asupra economiei, precum și faptul că semnarea contractelor pentru acordarea ajutorului de stat are ca dată-limită 31 decembrie 2020, motiv pentru care este necesară adoptarea de urgență a măsurilor de sprijin pentru capitalul de lucru și investițional propus,întrucât neadoptarea prezentului act normativ determină imposibilitatea acordării în cadrul Programului operațional Competitivitate a unui sprijin financiar în cuantum de 1 miliard de euro pentru IMM-urile afectate în contextul pandemiei de COVID-19, întrucât neadoptarea unor măsuri în regim de urgență pentru IMM-uri ar conduce la blocarea/întârzierea relansării economice și, implicit, la pierderea unor sume considerabile din fondurile europene alocate României, având în vedere că elementele mai sus menționate vizează interesul public și strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează cadrul general pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți la alin. (3), a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.(2) Formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se referă la:a) microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară;b) granturi pentru capital de lucru acordate sub formă de sumă forfetară și în procent din cifra de afaceri;c) granturi pentru investiții productive acordate din fonduri externe nerambursabile în baza evaluării proiectului de investiții depus.(3) Întreprinderile mici și mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, sunt beneficiari pentru fondurile externe nerambursabile prevăzute la alin. (2), iar persoanele fizice autorizate, denumite în continuare PFA, și cabinetele medicale individuale, denumite în continuare CMI, pentru fondurile externe nerambursabile prevăzute la alin. (2) lit. a).  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) administrator al schemei de ajutor de stat - Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, denumit în continuare MEEMA, în parteneriat cu agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului, denumite în continuare AIMMAIPE, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, denumit în continuare MFE, prin Autoritatea de management pentru Programul operațional Competitivitate, denumită în continuare AM-POC, în calitate de furnizor de ajutor de stat. Administratorul schemei este împuternicit să deruleze proceduri în legătură cu schema de ajutor de stat, în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare semnate cu AM-POC;b) administrator tehnic al sistemului informatic de gestionare a schemei de ajutor de stat - Serviciul de Telecomunicații Speciale, denumit în continuare STS; c) administrator operațional al sistemului informatic de gestionare a schemei de ajutor stat - MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE;d) sistem informatic de gestionare a schemei de ajutor de stat - sistemul informatic integrat proiectat și dezvoltat de STS pe baza cerințelor operaționale furnizate de MEEMA, în scopul gestionării acordării sprijinului financiar pentru beneficiarii prevăzuți la art. 1 alin. (3), în condițiile prezentei ordonanțe de urgență; sistemul informatic este găzduit și administrat din punct de vedere tehnic de STS, respectiv din punct de vedere operațional de MEEMA și AIMMAIPE, fondurile necesare proiectării, dezvoltării, testării, punerii în funcțiune, operării, administrării tehnice și operaționale, respectiv mentenanței preventive și corective fiind asigurate din fonduri externe nerambursabile, prin POC, și de la bugetul de stat, în baza contractului de finanțare semnat în acest sens de AM-POC cu MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, conform regulilor de eligibilitate stabilite prin Ghidul solicitantului;e) beneficiari finali ai ajutorului de stat - IMM/microîntreprinderi/PFA/CMI, organizații neguvernamentale cu activitate economică, denumite în continuare ONG-uri cu activitate economică și sportivă, care primesc ajutorul de stat prin intermediul micrograntului/grantului pentru capital de lucru/grantului pentru investiții productive, prin încheierea unui contract de ajutor de stat cu administratorul schemei de ajutor de stat; (la 02-11-2020, Litera e) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 220 din 29 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 30 octombrie 2020 ) f) CMI - unitatea, cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistență medicală umană preventivă, curativă, de recuperare și de urgență. Serviciile de sănătate ale cabinetelor medicale se realizează de medici de medicină generală - medici de familie, medici stomatologi, medici specialiști și alte categorii de personal medical autorizat. În CMI își exercită profesia medicul titular, care poate avea ca salariați ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal;g) capital de lucru - diferența dintre activele curente și datoriile curente ale unei întreprinderi;h) grant pentru capital de lucru - grant direct acordat beneficiarilor de ajutor de stat sub formă de sumă forfetată reprezentând 15% din cifra de afaceri înregistrată în anul 2019;i) grant pentru investiții productive - grant acordat beneficiarilor de ajutor de stat din fonduri externe nerambursabile pentru realizarea de investiții necesare pentru extinderea/reabilitarea/modernizarea capacităților de producție existente, realizarea unor capacități de producții noi, achiziționarea de echipamente, utilaje și instalații, precum și pentru modernizarea, reabilitarea, extinderea clădirilor existente sau achiziționarea unor clădiri destinate activităților de producție noi, inclusiv pentru achiziționarea de terenuri necesare realizării investițiilor, în limita a 10% din valoarea proiectelor care fac obiectul cererilor de finanțare;j) IMM - întreprinderile înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, sau în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, care au mai puțin de 250 de angajați și o cifră de afaceri anuală netă care nu depășește echivalentul în lei a 43 milioane euro;k) microgrant - grant direct în valoare de 2.000 euro acordat sub formă de sumă forfetară beneficiarilor de ajutor de stat considerați vulnerabili la riscul de răspândire a virusului SARS-CoV-2; l) PFA - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de o persoană fizică ce folosește, în principal, forța sa de muncă;m) industrii creative - industrii care își au originea în creativitatea, talentul și măiestria indiviziilor și care au potențialul creării de locuri de muncă și prosperitate prin generarea și exploatarea proprietății intelectuale.  +  Articolul 3(1) Formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute la art. 1 alin. (2) se acordă în cadrul POC pentru care MFE îndeplinește funcția de Autoritate de management, denumită în continuare AM, și furnizor de ajutor de stat.(2) Pentru formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute la art. 1 alin. (2), MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE îndeplinește funcția de administrator de schemă de ajutor de stat, în condițiile prevăzute în contractele de finanțare încheiate între MFE, prin AM-POC, pe de o parte, și MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE, pe de altă parte.  +  Capitolul II Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile  +  Articolul 4(1) Microgranturile au valoarea de 2.000 euro și se acordă o singură dată, sub formă de sumă forfetară, conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, cu modificările ulterioare, și ale art. 67 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.(2) Fondurile alocate pentru acordarea de microgranturi în cadrul POC 2014-2020 sunt în valoare totală de 100.000.000 euro, din care 85.000.000 euro se alocă din bugetul POC 2014-2020 și 15.000.000 euro din cofinanțarea de la bugetul de stat.  +  Articolul 5(1) Microgranturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari:a) întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019;b) PFA, alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care desfășoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege și ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1; (la 02-11-2020, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 5 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 220 din 29 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 30 octombrie 2020 ) c) PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020. Dovada implicării în activitățile legate de COVID-19, dar și pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unui formular anexă la cererea de finanțare emis de unitatea sanitară unde a prestat serviciul beneficiarul/direcția de sănătate publică județeană, după caz, care va fi stabilit la nivelul Ghidului solicitantului.(2) Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează, pe bază de eșantion, de către MEEMA/AIMMAIPE după depunerea cererii de finanțare și încheierea contractelor de finanțare, cu condiția recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA și CMI.  +  Articolul 6Microgranturile prevăzute la art. 4 alin. (1) se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:a) au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA/CMI pentru care începerea activității poate să fi avut loc până la data de 1 februarie 2020;b) au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuți la art. 5 lit. b) și c);c) își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.  +  Articolul 7(1) Beneficiarii de microgranturi pot utiliza alocările din fonduri externe nerambursabile pentru susținerea unor cheltuieli de tipul: a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.(2) Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face pe eșantion de 1% în scopul validării justificării sumei forfetare.(3) Beneficiarii de microgranturi vor depune o declarație pe proprie răspundere prin care își vor asuma faptul că utilizarea microgranturilor în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.  +  Articolul 8Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finanțare în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate care vor fi stabilite în Ghidul solicitantului.  +  Articolul 9(1) Pentru microgranturi, mecanismul financiar prin care se asigură finanțarea proiectelor și rambursarea cheltuielilor se va derula prin parcurgerea următoarelor etape:a) MEEMA, AIMMAIPE și STS, în baza acordului de parteneriat încheiat între aceștia, vor trebui sa își cuprindă în bugetele proprii valoarea totală a proiectelor corespunzătoare activității/activităților proprii. În acest sens vor depune Fișa de fundamentare pentru proiectul propus la finanțare/finanțat din fonduri externe nerambursabile, denumit în continuare FEN post aderare F1, conform art. 2 alin. (2) și (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016, cu modificările și completările ulterioare, în vederea asigurării creditelor de angajament și creditelor bugetare necesare încheierii contractelor de finanțare și implementării proiectelor;b) MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, va depune cererea de finanțare prin sistemul informatic MySMIS 2014+, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data lansării apelului de proiecte;c) MFE și MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, vor încheia contractul de finanțare în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de finanțare, după parcurgerea etapelor procedurale de evaluare a conformității administrative și eligibilității, precum și a etapei de evaluare tehnică și financiară;d) MEEMA va încheia convenții de colaborare cu băncile în baza unui proces transparent de selecție și cu respectarea procedurilor legale prevăzute de Ghidul solicitantului pentru derularea operațiunilor de efectuare a plăților către beneficiarii schemei de microgranturi. Comisioanele, dobânzile, taxele, precum și orice alte cheltuieli bancare sunt în sarcina exclusivă a beneficiarului de microgranturi;e) MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE, va evalua cererile de finanțare depuse potrivit prevederilor Ghidului solicitantului și contractului de finanțare încheiat; f) MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE, va încheia contracte de acordare a ajutorului de stat cu beneficiarii selectați, care stau la baza efectuării plăților către beneficiari și pe seama cărora se derulează mecanismul de acordare a prefinanțărilor sau cererilor de rambursare;g) MEEMA solicită Ministerului Finanțelor Publice (MFP) deschiderea de credite bugetare aferente valorii totale de la bugetul de stat și transferul sumelor cuprinse în bugetul MEEMA, pe baza listelor finale de proiecte aprobate, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație. MEEMA, în baza convențiilor bancare și a necesarului de fonduri transmise de bănci, transferă disponibilul în contul de disponibil al băncilor. Băncile, pe seama convențiilor bancare, în termen de maximum 7 zile calendaristice, efectuează plățile în conturile bancare indicate de beneficiarii finali ai ajutorului de stat de tip microgrant; h) beneficiarul final al ajutorului de stat depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate la bancă în termen de 90 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia. Nedepunerea raportului de progres în termenul solicitat sau depunerea acestuia cu informații lipsă ori necompletarea acestuia cu informații/documente solicitate dă dreptul AM-POC/MEEMA/AIMMAIPE să inițieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub formă de microgrant, în baza unei metodologii de recuperare a ajutorului de stat care va fi dezvoltată ulterior avizării schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană;i) băncile efectuează plățile către beneficiari în temeiul contractului de acordare a ajutorului de stat și încarcă în aplicația electronică extrasele de cont; (la 16-10-2020, Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 9 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020 ) j) MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, va depune la MFE cereri de rambursare efectuate de parteneriat în conformitate cu prevederile contractului de finanțare. MFE verifică și aprobă raportul de implementare, autorizează cererile de rambursare, efectuează plățile aferente FEDR către MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, conform art. 21 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, și solicită rambursarea sumelor la Comisia Europeană prin declarații de cheltuieli lunare;k) MEEMA verifică îndeplinirea condiției privind menținerea activității timp de 6 luni, prin interogarea automată a bazelor de date. Verificarea utilizării fondurilor potrivit destinațiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se face pe bază de eșantion de 1%, pe perioada de durabilitate a schemei, dar nu mai mult de 3 ani. (la 16-10-2020, Litera k) din Alineatul (1) , Articolul 9 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020 ) (2) Microgranturile se acordă după regimul de sumă forfetară prevăzut de art. 67 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu condiția depunerii raportului de progres în termenul prevăzut în cadrul mecanismului financiar de acordare a microgranturilor.  +  Capitolul III Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor  +  Articolul 10(1) Prin acordarea de granturi pentru capital de lucru în înțelesul prezentei ordonanțe de urgență se înțelege alocarea de fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară, conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, cu modificările ulterioare, și ale art. 67 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.(2) Alocarea grantului pentru capital de lucru se realizează pe bază de cotă procentuală din cifra de afaceri, acesta fiind destinat IMM-urilor a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă sau redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă, în condițiile specifice prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(3) Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează, pe bază de eșantion, de către MEEMA/AIMMAIPE după depunerea cererii de finanțare și încheierea contractelor de finanțare, cu condiția recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanțare.  +  Articolul 11(1) Valoarea sprijinului din fonduri externe nerambursabile pentru capital de lucru se stabilește astfel:a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 13.501 și 1.000.000 euro, valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.(2) Dacă un beneficiar de ajutor de stat prevăzut la art. 12 face parte din categoria întreprinderilor legate și a depus mai multe cereri de finanțare pentru obținerea grantului necesar capitalului de lucru, valoarea cumulată a grantului pentru capital de lucru care urmează a fi acordat nu poate depăși 250.000 euro echivalent în lei la data plății grantului pentru capital de lucru. (la 16-10-2020, Alineatul (2) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020 ) (3) Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include cofinanțarea beneficiarilor de ajutor de stat la constituirea capitalului de lucru, în procent de minimum 15% din valoarea grantului solicitat.(4) Fondurile alocate pentru granturile destinate capitalului de lucru sunt în valoare de 350.000.000 euro, din care 265.000.000 euro fonduri externe nerambursabile și 42.500.000 euro fonduri de la bugetul de stat și coparticipare de 42.500.000 euro de la beneficiari.(5) În situația în care un beneficiar de ajutor de stat cu statut de întreprindere legată care nu se încadrează în categoria IMMurilor a depus o singură cerere de finanțare în condițiile prevăzute la alin. (7), valoarea grantului pentru capital de lucru nu poate depăși 150.000 de euro la data plății grantului. (la 16-10-2020, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020 ) (6) Fondurile pentru granturile destinate capitalului de lucru pentru beneficiarii prevăzuți la alin. (5) se vor aloca de la bugetul de stat și nu includ cofinanțarea beneficiarilor prevăzută la alin. (3). (la 16-10-2020, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020 ) (7) Termenele și condițiile de acordare a ajutorului de stat pentru întreprinderile prevăzute la alin. (5) se aprobă prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, în calitate de furnizor de ajutor de stat, ulterior autorizării schemei în condițiile legii. (la 16-10-2020, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020 )  +  Articolul 12(1) Granturile pentru capital de lucru se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, IMM-urilor din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, viticultură, distribuția de bunuri, servicii din domeniul transporturilor, agențiilor de turism, editurilor/librăriilor/ bibliotecilor, industriilor creative, precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă ori redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă. Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută în anexa nr. 2.(2) Granturile pentru capital de lucru se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, ONG-urilor cu activitate economică din domeniile învățământ, cultură și sport, cât și celor de utilitate publică din domeniul social. (la 02-11-2020, Articolul 12 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 220 din 29 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 30 octombrie 2020 )  +  Articolul 13(1) Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) au obținut certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare;b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;c) dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;d) mențin sau, după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor, cu excepția situațiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/și zilieri.(2) În perioada 1 august-15 septembrie 2020, MEEMA eliberează certificate de situații de urgență, la cerere, operatorilor economici a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19 în perioada stării de urgență.(3) Certificatul pentru situații de urgență emis de către MEEMA constată în baza declarației pe propria răspundere că operatorul economic a înregistrat diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate.(4) Prin excepție de la alin. (1) lit. a), sunt eligibile pentru accesarea granturilor privind capitalul de lucru și companiile sau ONG-urile care desfășoară activități în domeniul târgurilor și evenimentelor de afaceri, IT, tehnologie, digital, educație financiară, strategie și management, care nu s-au calificat pentru obținerea certificatului de urgență din cauza specificului activității lor (și anume organizare anuală, cu concentrarea veniturilor doar într-o anumită perioadă din an, nu doar în prima jumătate a anului, perioadă luată în calcul pentru stabilirea procentului de scădere de minimum 25% prevăzut ca și condiție de eliberare a certificatului de situații de urgență). În acest caz, scăderea de 25% cerută pentru eliberarea certificatului de situații de urgență se va calcula luând în calcul anul fiscal 2020 prin comparație cu anul fiscal 2019 sau, după caz, semestrul 1, respectiv semestrul al 2-lea 2020 prin comparație cu 2019. (la 02-11-2020, Articolul 13 din Capitolul III a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 220 din 29 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 30 octombrie 2020 )  +  Articolul 14(1) Beneficiarii pot utiliza granturile pentru capital de lucru, sub formă de sumă forfetară, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinanțate din bugetul de stat, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat în format electronic, pentru susținerea unor cheltuieli de tipul:a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2;f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente;g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare reluării activității;h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.(2) Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face pe eșantion de 1% în scopul validării justificării sumei forfetare.(3) Beneficiarii vor depune declarație pe propria răspundere că utilizarea grantului în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor.  +  Articolul 15Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finanțare în ordinea depunerii cererii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului.  +  Articolul 16(1) Pentru granturi destinate capitalului de lucru, mecanismul financiar prin care se asigură finanțarea proiectelor și rambursarea cheltuielilor se va derula prin parcurgerea următoarelor etape:a) MEEMA, AIMMAIPE și STS, în baza acordului de parteneriat încheiat între aceștia, vor trebui să își cuprindă în bugetele proprii valoarea totală a proiectelor corespunzătoare activității/activităților proprii. În acest sens vor depune fișa de fundamentare pentru proiectul propus la finanțare/finanțat din FEN post aderare - F1, conform Hotărârii Guvernului nr. 93/2016, cu modificările și completările ulterioare, în vederea asigurării creditelor de angajament și creditelor bugetare necesare încheierii contractelor de finanțare și implementării proiectelor;b) MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, va depune cererea de finanțare prin sistemul informatic MySMIS 2014+, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data lansării apelului de proiecte;c) MFE și MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, vor încheia contractul de finanțare în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de finanțare, după parcurgerea etapelor procedurale de evaluare a conformității administrative și eligibilității, precum și a etapei de evaluare tehnică și financiară;d) MEEMA va încheia convenții de colaborare cu băncile în baza unui proces transparent de selecție și cu respectarea procedurilor legale prevăzute de Ghidul solicitantului pentru derularea operațiunilor de efectuare a plăților către beneficiarii schemei de capital de lucru. Comisioanele, dobânzile, taxele, precum și orice alte cheltuieli bancare sunt în sarcina exclusivă a beneficiarului de granturi de capital de lucru;e) MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE, va evalua cererile de finanțare depuse potrivit prevederilor Ghidului solicitantului și contractului de finanțare încheiat;f) MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE, va încheia contracte de acordare a ajutorului de stat cu beneficiarii selectați, care stau la baza efectuării plăților către beneficiari și pe seama cărora se derulează mecanismele de acordare a prefinanțărilor sau cererilor de rambursare;g) MEEMA solicită MFP deschiderea de credite bugetare aferente valorii totale de la bugetul de stat și transferul sumelor cuprinse în bugetul MEEMA pe baza listelor finale de proiecte aprobate, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație. MEEMA, în baza convențiilor bancare și a necesarului de fonduri transmise de bănci, transferă disponibilul în contul de disponibil al băncilor. Băncile, pe seama convențiilor bancare, în termen de maximum 7 zile calendaristice, efectuează plățile în conturile bancare indicate de beneficiarii finali ai ajutorului de stat de tip grant pentru capital de lucru;h) beneficiarul de ajutor de stat depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate la bancă în termen de 180 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia. Nedepunerea raportului de progres în termenul solicitat sau depunerea acestuia cu informații lipsă ori necompletarea acestuia cu informații/documente solicitate dă dreptul AM-POC/MEEMA/AIMMAIPE să inițieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub formă de grant pentru capital de lucru; sumele rămase neutilizate se restituie bugetului din care au fost acordate, în baza unei metodologii de recuperare a ajutorului de stat care va fi dezvoltată ulterior avizării schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană;i) băncile efectuează plățile către beneficiari pe seama contractului de acordare a ajutorului de stat și transmit lunar prin aplicația electronică ordinele de plată către MEEMA;j) MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, va depune la MFE cereri de rambursare a cheltuielilor efectuate de parteneriat în conformitate cu prevederile contractului de finanțare. MFE verifică și aprobă raportul de implementare, autorizează cererile de rambursare, efectuează plățile aferente FEDR către MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, și solicită rambursarea sumelor prin declarații de cheltuieli lunare;k) MEEMA verifică îndeplinirea condiției privind menținerea sau suplimentarea numărului de angajați timp de 6 luni, prin interogarea automată a bazelor de date, inclusiv utilizarea fondurilor potrivit destinațiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, pe bază de eșantion, pe perioada de durabilitate a schemei, dar nu mai mult de 3 ani.(2) Granturile pentru capital de lucru se acordă după regimul de sumă forfetară, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.  +  Capitolul IV Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor  +  Articolul 17(1) Prin granturi pentru investiții se înțelege sprijin din fonduri externe nerambursabile destinate beneficiarilor care implementează investiții în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate, necesare pentru:a) extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestări servicii;b) realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare servicii;c) reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente, precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare servicii.(2) Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează, pe bază de eșantion, de către MEEMA/AIMMAIPE pe perioada implementării proiectelor, după depunerea cererii de finanțare și încheierea contractelor de finanțare, cu condiția recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanțare.  +  Articolul 18(1) Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse.(2) Granturile pentru investiții prevăzute la alin. (1) nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor stabilită în procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate și 30% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare de către beneficiarii din regiunea București-Ilfov. (la 16-10-2020, Alineatul (2) din Articolul 18 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020 ) (3) Fondurile totale alocate pentru granturile destinate investițiilor sunt în valoare de 550.000.000 euro, din care 415.870.000 euro se alocă din bugetul POC 2014-2020 și 62.380.500 cofinanțare de la bugetul de stat și 71.749.500 euro contribuția proprie.  +  Articolul 19(1) Domeniile de investiții susținute din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțarea bugetului de stat includ:a) viticultură, industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare; (la 02-11-2020, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 19 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 220 din 29 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 30 octombrie 2020 ) b) industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea;c) energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică;d) construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții;e) servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional;f) servicii de îngrijire și întreținere corporală;g) servicii de reparații și întreținere;h) turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement, inclusiv infrastructura specifică de agrement;i) confecții metalice/lemn/mobilier;j) confecții textile/pielărie;k) industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență;l) industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative;m) servicii de educație: creșe și grădinițe, școli;n) servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea;o) comerț.p) servicii de organizare de târguri, evenimente și expoziții (cod CAEN 8230) (la 02-11-2020, Alineatul (1) din Articolul 19 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 220 din 29 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 30 octombrie 2020 ) (2) Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută la anexa nr. 3.(3) Investițiile incluse la finanțare în domeniile prevăzute la alin. (1) pot să fie complementare cu investițiile finanțate din Fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală.  +  Articolul 20Granturile pentru investiții se acordă IMM-urilor și ONG-urilor cu activitate economică din domeniul cultural, cât și celor de utilitate publică din domeniul social pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat. (la 02-11-2020, Articolul 20 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 220 din 29 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 30 octombrie 2020 )  +  Articolul 21Granturile pentru investiții prevăzute la art. 17 se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minimum un an înaintea depunerii cererii de finanțare;b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte de depunerea cererii de finanțare;c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;d) realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea;e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru regiunea București-Ilfov, de minimum 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;f) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.  +  Articolul 22(1) Criteriile de selecție la finanțare a proiectelor de investiții se stabilesc prin grija AM-POC, sunt prevăzute în anexa nr. 4 și includ:a) domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se realizează investiția/apartenența domeniului de activitate - cod CAEN - la soldul balanței comerciale. Vor fi sprijinite prioritar domeniile de activitate în care în anul 2019 importurile au fost mai mari decât exporturile și au avut o contribuție la soldul negativ al balanței comerciale;b) resurse umane existente la momentul înscrierii online;c) previzionarea economico-financiară ca urmare a implementării proiectului, la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet, după implementarea investiției;d) capacitatea economico-financiară a solicitantului în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare;e) contribuția la îndeplinirea obiectivelor secundare. (la 02-11-2020, Alineatul (1) din Articolul 22 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 220 din 29 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 30 octombrie 2020 ) (2) Proiectele de investiții sunt selectate la finanțare în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului aprobat potrivit schemei de ajutor de stat la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare a României. La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de procentul cofinanțării, valoarea cifrei de afaceri și ordinea înscrierii aplicației.(3) Bugetul total destinat granturilor pentru investiții, fără cofinanțarea proprie a beneficiarilor, se repartizează pe regiuni de dezvoltare ale României, după cum urmează:a) 15% din valoarea bugetului alocat din fonduri externe nerambursabile pentru regiunea București-Ilfov ca regiune mai dezvoltată;b) 85% din valoarea bugetului alocat din fonduri externe nerambursabile pentru celelalte 7 regiuni mai puțin dezvoltate, prin utilizarea formulei de alocare din cadrul Programului operațional regional 2014-2020.(4) În urma evaluării cererilor de finanțare depuse, MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE, va încheia contracte de acordare a ajutorului de stat cu beneficiarii selectați.  +  Articolul 23(1) Beneficiarii de granturi pentru investiții pot utiliza granturile pentru investiții alocate din fonduri externe nerambursabile, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:a) cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente, inclusiv IT C, tehnologii software, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;c) cheltuieli cu achiziția de echipamente, inclusiv echipamente IT C, tehnologii software, tehnologii, utilaje, instalații, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente, precum și active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității.(2) Pentru înființarea, extinderea, modernizarea/reabilitarea unităților de producție/servicii noi și/sau existente sunt eligibile categoriile de cheltuieli prevăzute la alin. (1) lit. a) și c).(3) Dacă un proiect de investiții depus de beneficiari include atât reabilitarea/modernizarea unităților de producție/servicii existente, cât și extinderea unităților de producție/servicii, categoriile de cheltuieli eligibile sunt prevăzute la alin (1) lit. a) și c).(4) Beneficiarii de granturi pentru investiții productive din domeniul serviciilor de transport pot utiliza fonduri externe nerambursabile și pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:a) cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea și/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmează a se achiziționa;b) cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport pentru transport persoane și mărfuri necesare pentru desfășurarea activităților de transport, cu excepția mijloacelor de transport în regim de taxi sau a celor care sunt destinate activităților administrative ale operatorului economic ori activităților de transport în interes propriu al acestora;c) cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente și tehnologii care conduc la îmbunătățirea confortului/calității serviciilor de transport persoane și mărfuri prestate.(5) Din granturile pentru investiții nu se finanțează:a) cereri de finanțare care au drept obiect realizarea unor servicii de consultanță, studii sau alte activități asimilate acestora;b) cereri de finanțare care au drept obiect sedii de birouri sau alte activități destinate investițiilor imobiliare pentru închirierea de birouri/concesionarea sau orice alte forme de valorificare ale acestora;c) orice alte cereri de finanțare care nu sunt în legătură cu domeniile de investiții prevăzute la art. 19 alin. (1) și (2).  +  Articolul 24Cheltuielile generate după punerea în funcțiune a proiectului de investiții de natura cheltuielilor cu salariile, cheltuielilor cu achiziția de materii prime, materiale consumabile, reparații și mentenanță și alte asemenea categorii de cheltuieli sunt în sarcina beneficiarului final al ajutorului de stat.  +  Articolul 25Beneficiarii contractelor de acordare a ajutorului de stat pentru investiții prevăzuți la art. 20 pot solicita plata valorii contractelor/cheltuielilor efectuate prin metode similare cu mecanismele cererilor de plată și/sau, după caz, mecanismul cererilor de prefinanțare sau al cererilor de rambursare, astfel cum sunt acestea prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 26(1) Pentru granturile destinate investițiilor, mecanismul financiar prin care se asigură finanțarea proiectelor și rambursarea cheltuielilor se va derula prin parcurgerea următoarelor etape:a) MEEMA, AIMMAIPE și STS, în baza acordului de parteneriat încheiat între aceștia, vor trebui să își cuprindă în bugetele proprii valoarea totală a proiectelor corespunzătoare activității/activităților proprii. În acest sens vor depune fișa de fundamentare pentru proiectul propus la finanțare/finanțat din FEN post aderare - F1, conform Hotărârii Guvernului nr. 93/2016, cu modificările și completările ulterioare, în vederea asigurării creditelor de angajament și creditelor bugetare necesare încheierii contractelor de finanțare și implementării proiectelor;b) MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, va depune cererea de finanțare prin sistemul informatic MySMIS 2014+, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului aprobat conform legii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data lansării apelului de proiecte;c) MFE și MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, vor încheia contractul de finanțare în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de finanțare, după parcurgerea etapelor procedurale de evaluare a conformității administrative și eligibilității, precum și a etapei de evaluare tehnică și financiară, cu respectarea procedurilor legale ale AM-POC;d) MEEMA va încheia convenții de colaborare cu băncile în baza unui proces transparent de selecție și cu respectarea procedurilor legale prevăzute de Ghidul solicitantului pentru derularea operațiunilor de efectuare a plăților către beneficiarii schemei de investiții. Comisioanele, dobânzile, taxele, precum și orice alte cheltuieli bancare sunt în sarcina exclusivă a beneficiarului de granturi pentru investiții;e) MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE, va evalua cererile de finanțare depuse potrivit prevederilor Ghidului solicitantului și contractului de finanțare încheiat;f) MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE, va încheia contracte de acordare a ajutorului de stat cu beneficiarii selectați, care stau la baza efectuării plăților către beneficiari, pe seama cărora se derulează mecanismele de acordare a prefinanțărilor, cererii de plată sau cererilor de rambursare;g) MEEMA solicită MFP deschiderea de credite bugetare aferente valorii totale de la bugetul de stat și transferul sumelor cuprinse în bugetul MEEMA pe baza listelor finale de proiecte aprobate, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație. MEEMA, în baza convențiilor bancare și a necesarului de fonduri transmise de bănci, transferă fondurile în contul de disponibil al băncilor. Băncile, pe seama convențiilor bancare, în termen de maximum 7 zile calendaristice, efectuează plățile în conturile bancare indicate de beneficiari finali de ajutor de stat de tip grant pentru investiții productive;h) MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE, asigură verificarea procedurilor de achiziție, a procedurilor de monitorizare a proiectelor, de avizare a cheltuielilor pentru care se efectuează plăți către beneficiari, de evaluare a conformității administrative și a eligibilității, de evaluare tehnică și financiară, de încheiere a contractelor de acordare a ajutorului de stat, precum și a altor etape necesare în derularea proiectelor;i) băncile efectuează plățile către beneficiari pe seama contractului de acordare a ajutorului de stat, a cererilor de rambursare și a cererilor de plată avizate de MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE, și transmit lunar prin aplicația electronică cererile de prefinanțare/plată/rambursare împreună cu ordinele de plată operate de către bănci către MEEMA, împreună cu raportul de progres al beneficiarului. Autorizarea de cheltuieli de către AM-POC are loc pe bază de eșantion;j) MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, va depune la MFE cerere de plată/prefinanțare/rambursare a cheltuielilor efectuate de parteneriat, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare. MFE verifică și aprobă raportul de implementare, autorizează cererile de rambursare, efectuează plățile aferente FEDR către MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, și solicită rambursarea sumelor la Comisia Europeană prin declarații de cheltuieli lunare;k) MEEMA verifică îndeplinirea condiției privind îndeplinirea indicatorilor pentru care s-a acordat ajutorul de stat conform planului de afaceri și prevederilor din contractul de acordare a ajutorului de stat, pe baza interogării bazelor de date sau a raportului de activitate primit de la beneficiari, inclusiv utilizarea fondurilor potrivit destinațiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență pe perioada de durabilitate a proiectului care nu poate depăși o perioadă de 3 ani.(2) MFE - AM-POC va efectua verificări privind cererile de prefinanțare/rambursare/plată depuse în cadrul contractelor de finanțare a ajutorului de stat, pe bază de eșantion, stabilit prin grija AM-POC.(3) Contractelor de finanțare/Contractelor de acordare a ajutorului de stat pentru finanțarea investițiilor le sunt aplicabile prevederile legale în vigoare privind mecanismul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare potrivit legii.(4) MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE, prin derogare de la prevederile art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, poate solicita prefinanțări în limita de 30% din valoarea contractului de finanțare pentru a asigura necesarul de plăți către beneficiarii finali de ajutor de stat. Justificarea prefinanțărilor acordate se face conform legii și contractului de finanțare. MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE, transferă prefinanțările către bănci în baza solicitărilor de fonduri. Băncile asigură plățile către beneficiari din prefinanțare numai pe bază de documente justificative și numai în condițiile prevăzute de contractele de acordare a ajutoarelor de stat pentru investiții.(5) Băncile, în baza convențiilor încheiate, vor asigura efectuarea plăților pentru beneficiarii de granturi pentru investiții numai condiționat de asigurarea cofinanțării potrivit contractului de ajutor de stat încheiat. Cofinanțarea se asigură de către beneficiar odată cu efectuarea plăților în cadrul contractului de acordare a ajutorului de stat.(6) Băncile pot acorda credite-punte pentru finanțarea proiectelor destinate investițiilor, cu compensarea ulterioară a plăților pentru cheltuieli asigurate din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțarea bugetului de stat. Toate obligațiile contractuale în situația acordării de credite-punte rămân valabile pentru toate părțile contractuale astfel cum acestea au fost stabilite pe bază de contracte încheiate. Comisioanele, taxele, dobânzile, precum și alte cheltuieli generate de acordarea creditului-punte rămân în sarcina exclusivă a beneficiarului.  +  Capitolul V Măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile  +  Articolul 27(1) Pe perioada stării de alertă, prin derogare de la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, instituțiile și autoritățile publice, autoritățile de management, organismele intermediare și alți beneficiari de proiecte finanțate din fonduri nerambursabile pot organiza concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor necesare implementării proiectelor.(2) Pentru finalizarea implementării schemei de ajutor de stat aferente, cheltuielile realizate de MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE și STS sunt eligibile pentru sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare 2021-2027, în condițiile legii, pentru asigurarea resurselor umane și materiale necesare activității de monitorizare a durabilității proiectelor derulate și a investițiilor realizate de beneficiari, implicit a realizării indicatorilor de proiect, în perioada 1 ianuarie 2024-30 iunie 2025. (la 16-10-2020, Articolul 27 din Capitolul V a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020 )  +  Articolul 28(1) MEEMA întocmește raportul de implementare pe baza documentelor primite, inclusiv cele de la bănci, și le transmite către MFE - AM-POC prin sistemul informatic MySMIS 2014+, lunar.(2) MFE verifică și aprobă raportul de implementare, autorizează cheltuielile, efectuează plățile aferente FEDR către MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE și STS.  +  Articolul 29Pe baza convențiilor bancare încheiate cu băncile, MEEMA transferă, în termen de maximum 7 zile calendaristice, fondurile externe nerambursabile pe baza necesarului de fonduri transmise de bănci, în contul de disponibil al băncilor. Băncile, în baza convențiilor bancare, în termen de maximum 7 zile calendaristice, efectuează plățile din fonduri externe nerambursabile în conturile bancare indicate de beneficiarii finali ai ajutorului de stat de tip microgrant, grant pentru capital de lucru sau grant pentru investiții productive, după caz.  +  Articolul 30Valoarea contractelor de finanțare care se pot încheia între MFE prin AM-POC și MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, este în limita valorii prevăzute la art. 4 alin. (2), art. 11 alin. (4) și art. 18 alin. (3), la care se aplică supracontractarea prevăzută la art. 12 dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 31(1) Fondurile acordate beneficiarilor sub formă de microgranturi și granturi pentru capital de lucru rămase neutilizate vor fi returnate administratorului de schemă în termen de 30 de zile de la expirarea duratei contractului de acordare a ajutorului de stat.(2) În situația în care beneficiarul ajutorului de stat nu returnează sumele neutilizate în termenul prevăzut la alin. (1), acestea vor fi recuperate în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.  +  Articolul 32Regulile de acordare a ajutorului de stat sunt prevăzute în cadrul schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri, supusă avizării Comisiei Europene.  +  Articolul 33Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloș
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Ministrul culturii,
  Bogdan Gheorghiu
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 31 iulie 2020.Nr. 130.  +  Anexa nr. 1
  DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE
  pentru PFA/ONG-uri cu activitate economică și sportivă
  [art. 5 alin. (1) lit. b)]
  în cadrul măsurii 1 "Microgrant pentru capital de lucru"
  (la 02-11-2020, Titlul Anexei nr. 1 a fost modificat de Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 220 din 29 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 30 octombrie 2020 )
  16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE
  1629Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și alte materiale vegetale împletite
  18. TIPĂRIREA ȘI REPRODUCEREA PE SUPORȚI A ÎNREGISTRĂRILOR
  1811Tipărirea ziarelor
  1812Alte activități de tipărire n.c.a.
  1813Servicii pregătitoare pentru pretipărire
  1814Legătorie și servicii conexe
  1820Reproducerea înregistrărilor
  23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE
  2341Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
  2349Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
  26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ȘI A PRODUSELOR ELECTRONICE ȘI OPTICE
  2680Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor
  32. ALTE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE n.c.a.
  3212Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
  3213Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
  3220Fabricarea instrumentelor muzicale
  3230Fabricarea articolelor pentru sport
  3240Fabricarea jocurilor și jucăriilor
  3250Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
  3299Fabricarea altor produselor manufacturiere n.c.a.
  47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR
  4761Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
  4762Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
  4763Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice, cu sau fără înregistrări audiovideo în magazine specializate
  4778Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
  58. ACTIVITĂȚI DE EDITARE
  5811Activități de editare a cărților
  5812Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
  5813Activități de editare a ziarelor
  5814Activități de editare a revistelor și periodicelor
  5819Alte activități de editare
  5821Activități de editare a jocurilor de calculator
  5829Activități de editare a altor produse software
  59. ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ
  5911Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  5912Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune
  5913Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
  5914Proiecția de filme cinematografice
  5920Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
  60. ACTIVITĂȚI DE DIFUZARE ȘI TRANSMITERE DE PROGRAME
  6010Activități de difuzare a programelor de radio
  6020Activități de difuzare a programelor de televiziune
  61. TELECOMUNICAȚII
  6110Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
  6120Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
  62. ACTIVITĂȚI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
  6201Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
  6203Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
  6209Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  63. ACTIVITĂȚI DE SERVICII INFORMATICE
  6311Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  6312Activități ale portalurilor web
  6391Activități ale agențiilor de știri
  6399Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
  69. ACTIVITĂȚI JURIDICE ȘI DE CONTABILITATE
  6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
  72. CERCETARE-DEZVOLTARE
  7220Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
  73. PUBLICITATE ȘI ACTIVITĂȚI DE STUDIERE A PIEȚEI
  7311Activități ale agențiilor de publicitate
  7312Servicii de reprezentare media
  7320Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  74. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE
  7410Activități de design specializat
  7420Activități fotografice
  7430Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
  7490Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
  77. ACTIVITĂȚI DE ÎNCHIRIERE ȘI LEASING
  7722Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)
  82. ACTIVITĂȚI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR
  8230Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  85. ÎNVĂȚĂMÂNT
  8510Învățământ preșcolar
  8520Învățământ primar
  8551Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
  8552Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
  8553Școli de conducere (pilotaj)
  8559Alte forme de învățământ n.c.a.
  90. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ
  9001Activități de interpretare artistică (spectacole)
  9002Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
  9003Activități de creație artistică
  9004Activități de gestionare a sălilor de spectacole
  91. ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ȘI ALTE ACTIVITĂȚI CULTURALE
  9101Activități ale bibliotecilor și arhivelor
  9102Activități ale muzeelor
  9103Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic
  9104Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale
  93. ACTIVITĂȚI SPORTIVE, RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE
  9311Activități ale bazelor sportive
  9312Activități ale cluburilor sportive
  9313Activități ale centrelor de fitness
  9319Alte activități sportive
  9321Bâlciuri și parcuri de distracții
  9329Alte activități recreative și distractive n.c.a.
  (la 02-11-2020, Tabelul din Anexa nr. 1 a fost modificat și completat de Punctele 10-12, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 220 din 29 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 30 octombrie 2020 )
   +  Anexa nr. 2
  LISTA
  domeniilor de activitate eligibile în cadrul măsurii 2 „Grant pentru capital de lucru“
  01. AGRICULTURA, VÂNĂTOARE ȘI SERVICII ANEXE
  012Cultivarea plantelor din culturi permanente
  0121Cultivarea strugurilor
  10. INDUSTRIA ALIMENTARĂ
  1011Prelucrarea și conservarea cărnii
  1012Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
  1013Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
  1020Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
  1031Prelucrarea și conservarea cartofilor
  1032Fabricarea sucurilor de fructe și legume
  1039Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
  1051Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
  1071Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
  1072Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
  1091Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
  1092Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
  11. FABRICAREA BĂUTURILOR
  1102Fabricarea vinurilor din struguri
  1103Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
  16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE
  1629Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte material vegetale împletite
  18. TIPĂRIREA ȘI REPRODUCEREA PE SUPORȚI A ÎNREGISTRĂRILOR
  1811Tipărirea ziarelor
  1812Alte activități de tipărire n.c.a.
  1813Servicii pregătitoare pentru pretipărire
  1814Legătorie și servicii conexe
  1820Reproducerea înregistrărilor
  23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE
  2341Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
  2349Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
  26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ȘI A PRODUSELOR ELECTRONICE ȘI OPTICE
  2680Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor
  32. ALTE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE n.c.a.
  3212Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
  3213Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
  3220Fabricarea instrumentelor muzicale
  3230Fabricarea articolelor pentru sport
  3240Fabricarea jocurilor și jucăriilor
  3250Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
  3299Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
  41. CONSTRUCȚII DE CLĂDIRI
  4120Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  46. COMERȚ CU RIDICATA CU EXCEPȚIA COMERȚULUI CU AUTOVEHICULE ȘI MOTOCICLETE
  4617Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
  4618Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific
  4634Comerț cu ridicata al băuturilor
  4635Comerț cu ridicata al produselor din tutun
  4639Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
  4641Comerț cu ridicata al produselor textile
  4642Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
  4643Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
  4644Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere
  4645Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
  4647Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și articolelor de iluminat
  4648Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
  4649Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
  4690Comerț cu ridicata nespecializat
  47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR
  4719Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  4729Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
  4741Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
  4743Comerț cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate
  4759Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
  4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
  4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
  4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audiovideo, în magazinele specializate
  4771Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
  4775Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie în magazine specializate
  4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
  4791Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
  49. TRANSPORTURI TERESTRE ȘI TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE
  4910Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
  4920Transporturi de marfă pe calea ferată
  4931Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
  4932Transporturi cu taxiuri
  4939Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  4941Transporturi rutiere de mărfuri
  4942Servicii de mutare
  50. TRANSPORTURI PE APĂ
  5010Transporturi maritime și costiere de pasageri
  5020Transporturi maritime și costiere de marfă
  5030Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
  5040Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
  51. TRANSPORTURI AERIENE
  5110Transporturi aeriene de pasageri
  5121Transporturi aeriene de marfă
  52. DEPOZITARE ȘI ACTIVITĂȚI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI
  5210Depozitări
  5221Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  5222Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
  5223Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
  5224Manipulări
  5229Alte activități anexe transporturilor
  55. HOTELURI ȘI ALTE FACILITĂȚI DE CAZARE
  5510Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  5520Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  5530Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
  5590Alte servicii de cazare
  56. RESTAURANTE ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII DE ALIMENTAȚIE
  5610Restaurante
  5621Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  5629Alte servicii de alimentație n.c.a.
  5630Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  58. ACTIVITĂȚI DE EDITARE
  5811Activități de editare a cărților
  5812Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
  5813Activități de editare a ziarelor
  5814Activități de editare a revistelor și periodicelor
  5819Alte activități de editare
  5821Activități de editare a jocurilor de calculator
  5829Activități de editare a altor produse software
  59. ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ
  5911Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  5912Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune
  5913Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
  5914Proiecția de filme cinematografice
  5920Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
  60. ACTIVITĂȚI DE DIFUZARE ȘI TRANSMITERE DE PROGRAME
  6010Activități de difuzare a programelor de radio
  6020Activități de difuzare a programelor de televiziune
  61. TELECOMUNICAȚII
  6110Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
  6120Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
  62. ACTIVITĂȚI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
  6201Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
  6203Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
  6209Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  63. ACTIVITĂȚI DE SERVICII INFORMATICE
  6311Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  6312Activități ale portalurilor web
  6391Activități ale agențiilor de știri
  6399Alte activități de servicii informaționale n.c.a
  66. ACTIVITĂȚI AUXILIARE PENTRU INTERMEDIERI FINANCIARE, ACTIVITĂȚI DE ASIGURARE ȘI FONDURI DE PENSII
  6619Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii
  6622Activități ale agenților și brokerilor de asigurări
  68. TRANZACȚII IMOBILIARE
  6810Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  6820Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  6831Agenții imobiliare
  6832Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
  69. ACTIVITĂȚI JURIDICE ȘI DE CONTABILITATE
  6910Activități juridice
  6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
  72. CERCETARE-DEZVOLTARE
  7220Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
  73. PUBLICITATE ȘI ACTIVITĂȚI DE STUDIERE A PIEȚEI
  7311Activități ale agențiilor de publicitate
  7312Servicii de reprezentare media
  7320Activități de sondare a pieței și de sondare a opiniei publice
  74. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE
  7410Activități de design specializat
  7420Activități fotografice
  7430Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
  7490Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
  75. ACTIVITĂȚI VETERINARE
  7500Activități veterinare
  77. ACTIVITĂȚI DE ÎNCHIRIERE ȘI LEASING
  7711Activități de închiriere și leasing de autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  7722Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)
  79. ACTIVITĂȚI ALE AGENȚIILOR TURISTICE ȘI ALE TUR-OPERATORILOR; ALTE SERVICII DE REZERVARE ȘI ASISTENȚĂ TURISTICĂ
  7911Activități ale agențiilor turistice
  7912Activități ale tur-operatorilor
  7990Alte servicii de rezervare și asistență turistică
  82. ACTIVITĂȚI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR
  8230Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  85. ÎNVĂȚĂMÂNT
  8510Învățământ preșcolar
  8520Învățământ primar
  8531Învățământ secundar general
  8532Învățământ secundar, tehnic sau profesional
  8541Învățământ superior nonuniversitar
  8542Învățământ superior universitar
  8551Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
  8552Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
  8553Școli de conducere (pilotaj)
  8559Alte forme de învățământ n.c.a.
  8560Activități de servicii suport pentru învățământ
  90. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ
  9001Activități de interpretare artistică (spectacole)
  9002Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
  9003Activități de creație artistică
  9004Activități de gestionare a sălilor de spectacole
  91. ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ȘI ALTE ACTIVITĂȚI CULTURALE
  9101Activități ale bibliotecilor și arhivelor
  9102Activități ale muzeelor
  9103Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și altor obiective de interes turistic
  9104Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale
  93. ACTIVITĂȚI SPORTIVE, RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE
  9311Activități ale bazelor sportive
  9312Activități ale cluburilor sportive
  9313Activități ale centrelor de fitness
  9319Alte activități sportive
  9321Bâlciuri și parcuri de distracții
  9329Alte activități recreative și distractive n.c.a.
  96. ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII
  9601Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană
  9602Coafură și alte activități de înfrumusețare
  9603Activități de pompe funebre și similare
  9604Activități de întreținere corporală
  (la 02-11-2020, Tabelul din Anexa nr. 2 a fost modificat și completat de Punctele 13-21, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 220 din 29 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 30 octombrie 2020 )
   +  Anexa nr. 3
  DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE
  în cadrul măsurii 3 „Grant pentru investiții în activități productive“
  01. AGRICULTURA, VÂNĂTOARE ȘI SERVICII ANEXE
  012Cultivarea plantelor din culturi permanente
  0121Cultivarea strugurilor
  10. INDUSTRIA ALIMENTARĂ
  1011Prelucrarea și conservarea cărnii
  1012Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
  1013Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
  1020Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
  1031Prelucrarea și conservarea cartofilor
  1032Fabricarea sucurilor de fructe și legume
  1039Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
  1041Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
  1042Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare
  1051Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
  1052Fabricarea înghețatei
  1061Fabricarea produselor de morărit
  1062Fabricarea amidonului și a produselor din amidon
  1071Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
  1072Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
  1073Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cușului și a altor produse făinoase similare
  1081Fabricarea zahărului
  1082Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
  1083Prelucrarea ceaiului și cafelei
  1084Fabricarea condimentelor și ingredientelor
  1085Fabricarea de mâncăruri preparate
  1086Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
  1089Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
  1091Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
  1092Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
  11. FABRICAREA BĂUTURILOR
  1102Fabricarea vinurilor din struguri
  1103Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
  1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
  13. FABRICAREA PRODUSELOR TEXTILE
  1310Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
  1320Producția de țesături
  1330Finisarea materialelor textile
  1391Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
  1392Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)
  1393Fabricarea de covoare și mochete
  1394Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
  1395Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
  1396Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
  1399Fabricarea altor articole textile n.c.a.
  14. FABRICAREA ARTICOLELOR DE ÎMBRĂCĂMINTE
  1411Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
  1412Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
  1413Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
  1414Fabricarea de articole de lenjerie de corp
  1419Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
  1420Fabricarea articolelor din blană
  1431Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie
  1439Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte
  15. TĂBĂCIREA ȘI FINISAREA PIEILOR; FABRICAREA ARTICOLELOR DE VOIAJ ȘI MAROCHINĂRIE, HARNAȘAMENTELOR ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI; PREPARAREA ȘI VOPSIREA BLĂNURILOR
  1511Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor
  1512Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
  1520Fabricarea încălțămintei
  16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE
  1610Tăierea și rindeluirea lemnului
  1621Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn
  1622Fabricarea parchetului asamblat în panouri
  1623Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
  1624Fabricarea ambalajelor din lemn
  1629Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
  17. FABRICAREA HÂRTIEI ȘI PRODUSELOR DIN HÂRTIE
  1711Fabricarea celulozei
  1712Fabricarea hârtiei și cartonului
  1721Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
  1722Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
  1723Fabricarea articolelor de papetărie
  1724Fabricarea tapetului
  1729Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
  18. TIPĂRIREA ȘI REPRODUCEREA PE SUPORTURI A ÎNREGISTRĂRILOR
  1811Tipărirea ziarelor
  1812Alte activități de tipărire n.c.a.
  1813Servicii pregătitoare pentru pretipărire
  1814Legătorie și servicii conexe
  1820Reproducerea înregistrărilor
  20. FABRICAREA SUBSTANȚELOR ȘI A PRODUSELOR CHIMICE
  2041Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
  2042Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice
  21. FABRICAREA PRODUSELOR FARMACEUTICE DE BAZĂ ȘI A PREPARATELOR FARMACEUTICE
  2110Fabricarea produselor farmaceutice de bază
  2120Fabricarea preparatelor farmaceutice
  22. FABRICAREA PRODUSELOR DIN CAUCIUC ȘI MASE PLASTICE
  2211Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor
  2219Fabricarea altor produse din cauciuc
  2221Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
  2222Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
  2223Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
  2229Fabricarea altor produse din material plastic
  23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE
  2311Fabricarea sticlei plate
  2312Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
  2313Fabricarea articolelor din sticlă
  2314Fabricarea fibrelor din sticlă
  2319Fabricarea de sticlărie tehnică
  2320Fabricarea de produse refractare
  2331Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
  2332Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă
  2341Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
  2342Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
  2343Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică
  2344Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
  2349Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
  2351Fabricarea cimentului
  2352Fabricarea varului și ipsosului
  2361Fabricarea produselor din beton pentru construcții
  2362Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
  2363Fabricarea betonului
  2364Fabricarea mortarului
  2365Fabricarea produselor din azbociment
  2369Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
  2370Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
  2391Fabricarea de produse abrazive
  2399Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.
  25. INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR METALICE ȘI A PRODUSELOR DIN METAL, EXCLUSIV MAȘINI, UTILAJE ȘI INSTALAȚII
  2511Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
  2512Fabricarea de uși și ferestre din metal
  2521Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
  2529Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
  2530Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)
  2550Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
  2561Tratarea și acoperirea metalelor
  2562Operațiuni de mecanică generală
  2571Fabricarea produselor de tăiat
  2572Fabricarea articolelor de feronerie
  2573Fabricarea uneltelor
  2591Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
  2592Fabricarea ambalajelor ușoare din metal
  2593Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
  2594Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
  2599Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
  26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ȘI A PRODUSELOR ELECTRONICE ȘI OPTICE
  2611Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
  2612Fabricarea altor componente electronice
  2620Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
  2630Fabricarea echipamentelor de comunicații
  2640Fabricarea produselor electronice de larg consum
  2651Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
  2652Producția de ceasuri
  2660Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
  2670Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
  2680Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor
  27. FABRICAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE
  2711Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
  2712Fabricarea aparatelor de distribuție și control al electricității
  2720Fabricarea de acumulatori și baterii
  2731Fabricarea de cabluri cu fibră optică
  2732Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
  2733Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
  2740Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
  2751Fabricarea de aparate electrocasnice
  2752Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
  2790Fabricarea altor echipamente electrice
  28. FABRICAREA DE MAȘINI, UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE n.c.a.
  2811Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)
  2812Fabricarea de motoare hidraulice
  2813Fabricarea de pompe și compresoare
  2814Fabricarea de articole de robinetărie
  2815Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
  2821Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
  2822Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
  2823Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
  2824Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
  2825Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
  2829Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
  2830Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
  2841Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
  2849Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
  2891Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
  2892Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
  2893Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
  2894Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei
  2895Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului
  2896Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
  2899Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
  29. FABRICAREA AUTOVEHICULELOR DE TRANSPORT RUTIER, A REMORCILOR ȘI SEMIREMORCILOR
  2910Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
  2920Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
  2931Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
  2932Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
  30. FABRICAREA ALTOR MIJLOACE DE TRANSPORT
  3011Construcția de nave și structuri plutitoare
  3012Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement
  3020Fabricarea materialului rulant
  3091Fabricarea de motociclete
  3092Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi
  3099Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
  31. FABRICAREA DE MOBILĂ
  3101Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
  3102Fabricarea de mobilă pentru bucătării
  3103Fabricarea de saltele și somiere
  3109Fabricarea de mobilă n.c.a.
  32. ALTE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE n.c.a.
  3212Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
  3213Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
  3220Fabricarea instrumentelor muzicale
  3230Fabricarea articolelor pentru sport
  3240Fabricarea jocurilor și jucăriilor
  3250Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
  3299Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
  33. REPARAREA, ÎNTREȚINEREA ȘI INSTALAREA MAȘINILOR ȘI ECHIPAMENTELOR
  3311Repararea articolelor fabricate din metal
  3312Repararea mașinilor
  3313Repararea echipamentelor electronice și optice
  3314Repararea echipamentelor electrice
  3315Repararea și întreținerea navelor și bărcilor
  3316Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale
  3317Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
  3319Repararea altor echipamente
  3320Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
  35. PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT
  3511Producția de energie electrică
  3512Transportul energiei electrice
  3513Distribuția energiei electrice
  3514Comercializarea energiei electrice
  3521Producția gazelor
  3522Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
  3523Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
  3530Furnizarea de abur și aer condiționat
  36. CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI
  3600Captarea, tratarea și distribuția apei
  37. COLECTAREA ȘI EPURAREA APELOR UZATE
  3700Colectarea și epurarea apelor uzate
  38. COLECTAREA, TRATAREA ȘI ELIMINAREA DEȘEURILOR; ACTIVITĂȚI DE RECUPERARE A MATERIALELOR RECICLABILE
  3811Colectarea deșeurilor nepericuloase
  3821Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
  3832Recuperarea materialelor reciclabile sortate
  41. CONSTRUCȚII DE CLĂDIRI
  4120Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  42. LUCRĂRI DE GENIU CIVIL
  4211Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  4212Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane
  4213Construcția de poduri și tuneluri
  4221Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  4222Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  4291Construcții hidrotehnice
  4299Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a.
  43. LUCRĂRI SPECIALE DE CONSTRUCȚII
  4311Lucrări de demolare a construcțiilor
  4312Lucrări de pregătire a terenului
  4313Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  4321Lucrări de instalații electrice
  4322Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  4329Alte lucrări de instalații pentru construcții
  4331Lucrări de ipsoserie
  4332Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  4333Lucrări de pardosire și placare a pereților
  4334Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  4339Alte lucrări de finisare
  4391Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  4399Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  45. COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL, ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR
  4511Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare
  4519Comerț cu alte autovehicule
  4520Întreținerea și repararea autovehiculelor
  4531Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
  4532Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru automobile
  4540Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor
  46. COMERȚ CU RIDICATA, CU EXCEPȚIA COMERȚULUI CU AUTOVEHICULE ȘI MOTOCICLETE
  4617Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
  4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  4634Comerț cu ridicata al băuturilor
  4635Comerț cu ridicata al produselor din tutun
  4639Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
  4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
  4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
  4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere
  4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
  4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și al articolelor de iluminat
  4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
  4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
  4690 Comerț cu ridicata nespecializat
  47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR
  4719Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  4729Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare în magazine specializate
  4741Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-lui în magazine specializate
  4743Comerț cu amănuntul al echipamentului audiovideo în magazine specializate
  4759Comerț cu amănuntul al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
  4761Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
  4762Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
  4775Comerț cu amănuntul al produselor exclusiv și de parfumerie, în magazine specializate
  4778Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
  4791Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
  49. TRANSPORTURI TERESTRE ȘI TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE
  4910Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
  4920Transporturi de marfă pe calea ferată
  4931Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
  4932Transporturi cu taxiuri
  4939Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  4941Transporturi rutiere de mărfuri
  4942Servicii de mutare
  4950Transporturi prin conducte
  52. DEPOZITARE ȘI ACTIVITĂȚI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI
  5210Depozitări
  5221Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  5222Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
  5223Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
  5224Manipulări
  5229Alte activități anexe transporturilor
  53. ACTIVITĂȚI DE POȘTĂ ȘI DE CURIER
  5310Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal
  5320Alte activități poștale și de curier
  55. HOTELURI ȘI ALTE FACILITĂȚI DE CAZARE
  5510Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  5520Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  5530Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
  5590Alte servicii de cazare
  56. RESTAURANTE ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII DE ALIMENTAȚIE
  5610Restaurante
  5621Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  5629Alte servicii de alimentație n.c.a.
  5630Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  58. ACTIVITĂȚI DE EDITARE
  5811Activități de editare a cărților
  5812Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
  5813Activități de editare a ziarelor
  5814Activități de editare a revistelor și periodicelor
  5819Alte activități de editare
  5821Activități de editare a jocurilor de calculator
  5829Activități de editare a altor produse software
  59. ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ
  5911Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  5912Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune
  5913Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
  5914Proiecția de filme cinematografice
  5920Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
  60. ACTIVITĂȚI DE DIFUZARE ȘI TRANSMITERE DE PROGRAME
  6010Activități de difuzare a programelor de radio
  6020Activități de difuzare a programelor de televiziune
  61. TELECOMUNICAȚII
  6110Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
  6120Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
  6130Activități de telecomunicații prin satelit
  6190Alte activități de telecomunicații
  62. ACTIVITĂȚI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
  6201Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
  6203Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
  6209Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  63. ACTIVITĂȚI DE SERVICII INFORMATICE
  6311Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  6312Activități ale portalurilor web
  6391Activități ale agențiilor de știri
  6399Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
  66. ACTIVITĂȚI AUXILIARE PENTRU INTERMEDIERI FINANCIARE, ACTIVITĂȚI DE ASIGURARE ȘI FONDURI DE PENSII
  6619Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii
  6622Activități ale agenților și brokerilor de asigurări
  69. ACTIVITĂȚI JURIDICE ȘI DE CONTABILITATE
  6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
  71. ACTIVITĂȚI DE ARHITECTURĂ ȘI INGINERIE; ACTIVITĂȚI DE TESTĂRI ȘI ANALIZĂ TEHNICĂ
  7111Activități de arhitectură
  7112Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  7120Activități de testări și analize tehnice
  72. CERCETARE-DEZVOLTARE
  7211Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
  7219Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
  7220Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
  73. PUBLICITATE ȘI ACTIVITĂȚI DE STUDIERE A PIEȚEI
  7311Activități ale agențiilor de publicitate
  7312Servicii de reprezentare media
  74. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE
  7410Activități de design specializat
  7420Activități fotografice
  7430Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
  7490Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
  73. ACTIVITĂȚI VETERINARE
  7500Activități veterinare
  79. ACTIVITĂȚI ALE AGENȚIILOR TURISTICE ȘI ALE TUR-OPERATORILOR; ALTE SERVICII DE REZERVARE ȘI ASISTENȚĂ TURISTICĂ
  7911Activități ale agențiilor turistice
  7912Activități ale tur-operatorilor
  7990Alte servicii de rezervare și asistență turistică
  81. ACTIVITĂȚI DE PEISAGISTICĂ ȘI SERVICII PENTRU CLĂDIRI
  8110Activități de servicii suport combinate
  8121Activități generale de curățenie a clădirilor
  8122Activități specializate de curățenie
  8129Alte activități de curățenie
  8130Activități de întreținere peisagistică
  82. ACTIVITĂȚI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR
  8230Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  85. ÎNVĂȚĂMÂNT
  8510Învățământ preșcolar
  8520Învățământ primar
  8531Învățământ secundar general
  8532Învățământ secundar, tehnic sau profesional
  8541Învățământ superior non-universitar
  8542Învățământ superior universitar
  8551Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
  8552Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
  8553Școli de conducere (pilotaj)
  8559Alte forme de învățământ n.c.a.
  8560Activități de servicii suport pentru învățământ
  86. ACTIVITĂȚI REFERITOARE LA SĂNĂTATEA UMANĂ
  8610Activități de asistență spitalicească
  8621Activități de asistență medicală generală
  8622Activități de asistență medicală specializată
  8623Activități de asistență stomatologică
  8690Alte activități referitoare la sănătatea umană
  87. SERVICII COMBINATE DE ÎNGRIJIRE MEDICALĂ ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, CU CAZARE
  8710Activități ale centrelor de îngrijire medicală
  8730Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
  8790Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a.
  88. ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ FĂRĂ CAZARE
  8891Activități de îngrijire zilnică pentru copii
  90. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ
  9001Activități de interpretare artistică (spectacole)
  9002Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
  9003Activități de creație artistică
  9004Activități de gestionare a sălilor de spectacole
  91. ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ȘI ALTE ACTIVITĂȚI CULTURALE
  9101Activități ale bibliotecilor și arhivelor
  9102Activități ale muzeelor
  9103Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic
  93. ACTIVITĂȚI SPORTIVE, RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE
  9311Activități ale bazelor sportive
  9312Activități ale cluburilor sportive
  9313Activități ale centrelor de fitness
  9319Alte activități sportive
  9321Bâlciuri și parcuri de distracții
  9329Alte activități recreative și distractive n.c.a.
  95. REPARAȚII DE CALCULATOARE, DE ARTICOLE PERSONALE ȘI DE UZ GOSPODĂRESC
  9511Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
  9512Repararea echipamentelor de comunicații
  9521Repararea aparatelor electronice de uz casnic
  9522Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
  9523Repararea încălțămintei și a articolelor din piele
  9524Repararea mobilei și a furniturilor casnice
  9525Repararea ceasurilor și a bijuteriilor
  9529Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
  96. ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII
  9601Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și a produselor din blană
  9602Coafură și alte activități de înfrumusețare
  9604Activități de întreținere corporală
  9609Alte activități de servicii n.c.a.
  (la 02-11-2020, Tabelul din Anexa nr. 3 a fost modificat și completat de Punctele 22-26, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 220 din 29 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 30 octombrie 2020 )
   +  Anexa nr. 4
  GRILA DE EVALUARE
  1. Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se realizează investiția/apartenența domeniului de activitate - cod CAEN - la soldul balanței comerciale
  a) Domeniul de activitate contribuie negativ la soldul balanței comerciale15 puncte
  b) Domeniul de activitate contribuie pozitiv la soldul balanței comerciale5 puncte
  2. Resurse umane existente la momentul înscrierii online
  a) Societatea are cel puțin 2 angajați la momentul înscrierii online10 puncte
  b) Societatea are cel puțin un angajat la momentul înscrierii online5 puncte
  c) Societatea nu are angajați la momentul înscrierii online0 puncte
  3. Previzionarea economico-financiară ca urmare a implementării proiectului, la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet, după implementarea investiției3.1. Rata solvabilității generale (Active totale/Datorii totale)
  a) ≥ 310 puncte
  b) ≥ 2 și < 37 puncte
  c) ≥ 1 și < 23 puncte
  d) < 10 puncte
  3.2. Rata rentabilității financiare - ROE (Rezultat net/Capitaluri proprii)
  a) ≥ 7%10 puncte
  b) ≥ 6% și < 7%7 puncte
  c) ≥ 5% și < 6%3 puncte
  d) < 5%0 puncte
  4. Capacitatea economico-financiară a solicitantului, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare4.1. Rata solvabilității generale (Active totale/Datorii totale)
  a) ≥ 210 puncte
  b) ≥ 1,5 și < 27 puncte
  c) ≥ 1 și < 1,53 puncte
  d) < 10 puncte
  4.2. Rata rentabilității financiare - ROE (Rezultat net/Capitaluri proprii)
  a) ≥ 5%10 puncte
  b) ≥ 3% și < 5%7 puncte
  c) ≥ 1% și < 3%3 puncte
  d) < 1%0 puncte
  4.3. Rata de acoperire a finanțării nerambursabile (Rezultat net în anul N/Finanțare nerambursabilă solicitată)
  a) ≥ 30%15 puncte
  b) ≥ 20% și < 30%10 puncte
  c) ≥ 10% și < 20%5 puncte
  d) < 10%0 puncte
  5. Contribuția la îndeplinirea obiectivelor secundare5.1. Investiția include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice - Utilizarea surselor regenerabile de energie
  a) Da, proiectul include astfel de măsuri5 puncte
  b) Nu, proiectul nu include astfel de măsuri0 puncte
  5.2. Achiziționarea echipamentelor mai eficiente energetic (inclusiv eficientizarea iluminatului în spațiile de producție). Optimizarea funcționării instalațiilor și a fluxurilor tehnologice
  a) Da, proiectul include astfel de măsuri5 puncte
  b) Nu, proiectul nu include astfel de măsuri0 puncte
  5.3. Minimizarea la sursă a deșeurilor generate. Creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor
  a) Da, proiectul include astfel de măsuri5 puncte
  b) Nu, proiectul nu include astfel de măsuri0 puncte
  5.4. Adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor și utilajelor pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilități
  a) Da, proiectul include astfel de măsuri5 puncte
  b) Nu, proiectul nu include astfel de măsuri0 puncte
  (la 02-11-2020, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 27, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 220 din 29 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 30 octombrie 2020 )