ORDONANȚĂ nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociații și fundații
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 31 ianuarie 2000  În temeiul dispozițiilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 lit. S pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României emite următoarea ordonanța:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Persoanele fizice și persoanele juridice care urmăresc desfășurarea unor activități de interes general sau în interesul unor colectivități ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociații ori fundații în condițiile prezentei ordonanțe. (la 28-07-2005, Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. ) (2) Asociațiile și fundațiile constituite potrivit prezentei ordonanțe sunt persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial.(3) Partidele politice, sindicatele și cultele religioase nu intra sub incidenta prezentei ordonanțe.  +  Articolul 1^1Eliminat.-----------Art. 1^1 a fost eliminat prin respingerea ORDONANȚEI nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 de către LEGEA nr. 213 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005.ORDONANȚA nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 a fost abrogată de art. III din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 2Prezenta ordonanța are ca scop crearea cadrului pentru:a) exercitarea dreptului la libera asociere;b) promovarea valorilor civice, ale democrației și statului de drept;c) urmărirea realizării unui interes general, local sau de grup; (la 28-07-2005, Litera c) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. ) d) facilitarea accesului asociațiilor și fundațiilor la resurse private și publice;-----------Litera d) a art. 2 a revenit la forma inițială prin respingerea ORDONANȚEI nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 de către LEGEA nr. 213 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005.ORDONANȚA nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 a fost abrogată de art. III din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.e) parteneriatul dintre autoritățile publice și persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial;f) respectarea ordinii publice.  +  Articolul 3Actele juridice de constituire a asociațiilor și fundațiilor, încheiate în condițiile prezentei ordonanțe, sunt guvernate de legea civilă.  +  Capitolul II Înființarea asociațiilor și a fundațiilor  +  Secţiunea 1 Constituirea și înscrierea asociației  +  Articolul 4Asociația este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înțelegeri, pun în comun și fără drept de restituire contribuția materială, cunoștințele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activități în interes general, al unor colectivități sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial. (la 28-07-2005, Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. )  +  Articolul 5(1) Asociația dobândește personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a carei circumscripție își are sediul. (la 02-06-2012, Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 9 al art. 35 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) În temeiul dreptului constituțional la asociere, persoanele fizice se pot asocia fără a constitui o persoana juridică atunci când realizarea scopului propus permite aceasta.  +  Articolul 6(1) În vederea dobândirii personalității juridice, membrii asociați încheie actul constitutiv și statutul asociației, în formă autentică sau atestată de avocat.(2) Actul constitutiv cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute:a) datele de identificare ale membrilor asociați: numele, prenumele, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea și codul de identificare fiscală ale persoanei juridice asociate și, după caz, domiciliul sau reședința ori adresa sediului social; (la 21-07-2019, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 6 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 ) b) exprimarea voinței de asociere și precizarea scopului propus;c) denumirea asociației: denumirea va conține în mod obligatoriu cuvântul «asociație». Denumirea exprimată într-o limbă străină va cuprinde și traducerea în limba română. (la 21-07-2019, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 6 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 ) d) sediul asociației;e) durata de funcționare a asociației - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;f) patrimoniul inițial al asociației; activul patrimonial nu poate fi mai mic de 200 lei și este alcătuit din aportul în natură și/sau în bani al asociaților. În cazul aportului în natură, constând în bunuri imobile, forma autentică a actului constitutiv și a statutului este obligatorie; (la 04-04-2016, Lit. f) a alin. (2) al art. 6 a fost modificată de art. unic din LEGEA nr. 46 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 1 aprilie 2016. ) g) componența nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și control ale asociației;h) persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice;i) semnăturile membrilor asociați.(3) Statutul cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute:a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepția celor precizate la lit. g) și h);b) precizarea scopului și a obiectivelor asociației;c) modul de dobândire și de pierdere a calității de asociat;d) drepturile și obligațiile asociaților;e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociației;f) atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale asociației;g) destinația bunurilor, în cazul dizolvării asociației, cu respectarea dispozițiilor art. 60. (la 28-07-2005, Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. ) (4) În cazul în care din asociație fac parte persoane ale căror nume sau ale căror denumiri sunt redactate într-o altă grafie decât cea latină, numele sau denumirile sunt transliterate în grafia latină, conform actelor de identitate, respectiv actelor de înființare emise de autoritățile statului de apartenență ori statului român și sunt folosite în forma astfel transliterată ori de câte ori aceste persoane sunt prevăzute în documentele oficiale ale asociației. (la 21-07-2019, Articolul 6 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 ) Notă
  ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 142 din 19 august 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 771 din 24 august 2020, prevede:
  ”ARTICOL UNIC
  (1) Pentru anul 2020, termenul până la care se depune declarația privind beneficiarul real, prevăzut la art. 34^4 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, este 1 noiembrie 2020.
  (2) Termenul prevăzut la alin. (1) se aplică și obligației de completare a documentelor potrivit cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost stabilite prin art. 63 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.”
  Notă
  Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 191 din 28 octombrie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1013 din 30 octombrie 2020, prevede:
  Articolul 1
  (1) Termenul până la care se depune declarația privind beneficiarul real, prevăzut la art. 34^4 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă, declarată, în condițiile legii, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19.
  (2) Termenul prevăzut la alin. (1) se aplică și obligației de completare a documentelor potrivit cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost stabilite prin art. 63 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Articolul 7(1) Oricare dintre membrii asociați, pe baza împuternicirii date în condițiile art. 6 alin. (2) lit. h), poate formula o cerere de înscriere a asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție urmează să-și aibă sediul. (la 02-06-2012, Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 9 al art. 35 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) Cererea de înscriere va fi însoțită de următoarele documente:a) actul constitutiv;b) statutul asociației;c) actele doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial;c^1) copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identității membrilor asociați; (la 21-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 7 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 ) c^2) declarație pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, a persoanei care, în temeiul alin. (1), formulează cererea de înscriere, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociației, în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, cetățenia, domiciliul sau reședința; (la 21-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 7 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 ) d) dovada disponibilității denumirii eliberată de Ministerul Justiției sau, după caz, refuzul motivat al eliberării acesteia.(2^1) În cazul în care documentele prevăzute la alin. (2) lit. c) și c^1) sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. (la 21-07-2019, Articolul 7 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 ) (3) Este interzis ca denumirea asociației să fie identică sau asemănătoare până la confuzie cu denumirea altei persoane juridice fără scop patrimonial, constituite potrivit prevederilor prezentei ordonanțe. Astfel, o denumire este susceptibilă de a fi apropriată dacă nu aparține unei alte persoane juridice fără scop patrimonial de același fel - asociație, fundație sau federație - prin înscrierea ei anterioară în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial. (la 20-03-2014, Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 22 din 13 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 17 martie 2014. ) (3^1) Este interzisă utilizarea în denumirea asociației a unor sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorități sau instituții publice. Prin sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorități sau instituții publice se înțelege includerea în denumirea asociației a unor termeni și expresii precum: «comisariat», «inspectorat», «gardă», «autoritate», «poliție», «jandarmerie», «protecția consumatorilor» sau derivatele acestora. (la 20-03-2014, Alin. (3^1) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 22 din 13 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 17 martie 2014. ) (3^2) Înscrierea unei asociații folosind în denumirea să cuvintele "național" sau "român" ori derivatele acestora se realizează numai cu acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului. (la 24-03-2010, Alin. (3^2) al art. 7 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 34 din 8 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 9 martie 2010. ) (3^3) Este interzis ca denumirea asociației să fie identică sau asemănătoare până la confuzie cu denumirea oricărei structuri profesionale constituite în baza legii și care funcționează în acord cu aceasta, cum ar fi: «Barou», «Cameră», «Uniunea Națională a Barourilor din România», «Uniunea Națională a Notarilor Publici din România», «Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești», «Consiliul de Mediere», «Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România», «Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România», precum și altele asemenea. (la 20-03-2014, Alin. (3^3) al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 22 din 13 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 17 martie 2014. ) (3^4) Este interzis, sub sancțiunea nulității absolute a actului constitutiv și a statutului ca o filială sau sucursală să poarte o altă denumire decât cea a asociației sau fundației care o constituie. (la 20-03-2014, Alin. (3^4) al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 22 din 13 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 17 martie 2014. ) (3^5) Interdicțiile cu privire la denumire prevăzute pentru asociații și fundații sunt aplicabile în mod corespunzător și pentru federații*). (la 20-03-2014, Alin. (3^5) al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 22 din 13 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 17 martie 2014. ) (4) În cazul nerespectării dispozițiilor alin. (3)-(3^3) și alin. (3^5), Ministerul Justiției va refuza motivat eliberarea dovezii disponibilității denumirii. (la 20-03-2014, Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 22 din 13 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 17 martie 2014. ) (la 28-07-2005, Art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. ) Notă
  ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 142 din 19 august 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 771 din 24 august 2020, prevede:
  ”ARTICOL UNIC
  (1) Pentru anul 2020, termenul până la care se depune declarația privind beneficiarul real, prevăzut la art. 34^4 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, este 1 noiembrie 2020.
  (2) Termenul prevăzut la alin. (1) se aplică și obligației de completare a documentelor potrivit cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost stabilite prin art. 63 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.”
  Notă
  Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 191 din 28 octombrie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1013 din 30 octombrie 2020, prevede:
  Articolul 1
  (1) Termenul până la care se depune declarația privind beneficiarul real, prevăzut la art. 34^4 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă, declarată, în condițiile legii, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19.
  (2) Termenul prevăzut la alin. (1) se aplică și obligației de completare a documentelor potrivit cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost stabilite prin art. 63 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Articolul 8(1) Asociația devine persoana juridică din momentul înscrierii ei în Registrul asociațiilor și fundațiilor.(2) În termen de 3 zile de la depunerea cererii de înscriere și a documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2) judecătorul desemnat de președintele instanței verifica legalitatea acestora și dispune, prin încheiere, înscrierea asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor.(2^1) În cadrul procedurii de verificare a legalității cererii de înscriere și a documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2), judecătorul desemnat de președintele instanței verifică respectarea dispozițiilor art. 7 alin. (3) și poate dispune, prin încheiere motivată, înscrierea asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor, chiar dacă există un refuz motivat al Ministerului Justiției de a elibera dovada disponibilității denumirii, pe care îl apreciază ca neîntemeiat. (la 28-07-2005, Alin. (2^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. ) (3) Odată cu efectuarea înscrierii, încheierea prin care s-a dispus înscrierea se comunică din oficiu, pentru evidența fiscală, organului financiar local în a cărui rază teritorială se află sediul asociației, cu menționarea numărului de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor. (la 28-07-2005, Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. )  +  Articolul 9(1) În cazul în care cerințele legale pentru constituirea asociației nu sunt îndeplinite, judecătorul, la expirarea termenului prevăzut la art. 8 alin. (2), îl va cita, în camera de consiliu, pe reprezentantul asociației, punându-i în vedere, în scris, să remedieze neregularitățile constatate. (la 22-12-2008, Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 305 din 15 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 19 decembrie 2008. ) (2) Dacă neregularitățile constatate privesc dispozițiile art. 40 alin. (2) din Constituție, pentru termenul fixat va fi citat și parchetul de pe lângă instanța sesizată, căruia i se vor comunica, în copie, cererea de înscriere, împreună cu actul constitutiv și statutul asociației. În acest caz punerea concluziilor de către procuror este obligatorie. (la 28-07-2005, Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. )  +  Articolul 10(1) În situația în care, la termenul fixat, neregularitățile sunt înlăturate, judecătorul, ascultând și concluziile procurorului, dacă este cazul, va lua act despre aceasta prin încheiere, dispunând înscrierea asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor.(2) În cazul în care neregularitățile nu au fost înlăturate sau, deși legal citat, reprezentantul asociației lipsește în mod nejustificat, judecătorul va respinge cererea de înscriere prin încheiere motivată.(3) Încheierile prevăzute în acest articol se vor pronunța în cel mult 24 de ore de la închiderea dezbaterilor și se vor redacta în termen de cel mult 48 de ore de la pronunțare.  +  Articolul 11(1) Încheierile de admitere sau de respingere a cererii de înscriere sunt supuse numai apelului. (la 02-06-2012, Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 1 al art. 35 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. ) (2) În cazul în care procurorul nu a participat la soluționarea cererii, parchetului pe de lângă instanța sesizată i se vor comunica și copii de pe actul constitutiv și de pe statutul asociației, împreună cu încheierea de admitere ori de respingere a cererii de înscriere, după caz.(3) Termenul de apel este de 5 zile și curge de la data pronunțării, pentru cei care au fost prezenți, și de la data comunicării, pentru cei care au lipsit. (la 02-06-2012, Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 1 al art. 35 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. ) (4) Apelul se soluționează cu citarea părților, în camera de consiliu, de urgență și cu precădere. Dispozițiile art. 10 alin. (3) cu privire la pronunțarea și redactarea hotărârii se aplică în mod corespunzător. (la 02-06-2012, Alin. (4) al art. 11 a fost modificat de pct. 1 al art. 35 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. )  +  Articolul 12(1) Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, în conformitate cu art. 8, se efectuează în ziua rămânerii definitive a încheierii de admitere, eliberându-se, la cerere, reprezentantului asociației sau mandatarului acesteia un certificat de înscriere care va cuprinde: denumirea asociației, sediul acesteia, durata de funcționare, numărul și data înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor. (la 02-06-2012, Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 2 al art. 35 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. ) (2) În relațiile cu terții dovada personalității juridice se face cu certificatul de înscriere.  +  Articolul 13(1) Asociația își poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii și un patrimoniu distinct de cel al asociației.(2) Filialele sunt entități cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice în condițiile stabilite de asociație prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte juridice de dispoziție, în numele și pe seama asociației, numai pe baza hotărârii prealabile a consiliului director al asociației. (la 28-07-2005, Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. ) (3) Filiala se constituie prin hotărârea adunării generale a asociației. Personalitatea juridică se dobândește de la data înscrierii filialei în Registrul asociațiilor și fundațiilor. (la 28-07-2005, Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. ) (4) În vederea înscrierii filialei, reprezentantul asociației depune la judecătoria în a cărei circumscripție urmează să își aibă sediul filiala cererea de înscriere, împreună cu hotărârea de constituire a filialei, statutul, actul constitutiv, actele doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial ale acesteia, precum și copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identității membrilor filialei. Dispozițiile art. 6, art. 7 alin. (2^1) și ale art. 9-12 sunt aplicabile în mod corespunzător. (la 21-07-2019, Alineatul (4) din Articolul 13 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 )  +  Articolul 13^1(1) Asociația își poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fără personalitate juridică.(2) Sucursalele se constituie prin hotărâre a adunării generale.(2^1) Sucursalele își pot desfășura activitatea numai după înscrierea lor în Registrul asociațiilor și fundațiilor. Cererea de înscriere, însoțită de hotărârea adunării generale, se va depune la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își are sediul asociația, prevederile art. 8-12 aplicându-se în mod corespunzător. (la 21-07-2019, Articolul 13^1 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 ) (3) Sucursalele desfășoară activitățile date în competența lor de către asociație. (la 28-07-2005, Art. 13^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. )  +  Articolul 14Dacă asociația, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să desfășoare activități pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizații administrative prealabile, aceste activități nu vor putea fi inițiate, sub sancțiunea dizolvării pe cale judecătorească, decât după obținerea autorizațiilor respective.
   +  Secţiunea a 2-a Constituirea și înscrierea fundației  +  Articolul 15(1) Fundația este subiectul de drept înființat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent și irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, al unor colectivități. (la 28-07-2005, Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. ) (2) Activul patrimonial inițial al fundației trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puțin 100 de ori salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, la data constituirii fundației. (la 21-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 15 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 ) (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul fundațiilor al căror scop exclusiv, sub sancțiunea dizolvării pe cale judecătorească, este efectuarea operațiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziția altor asociații sau fundații, în vederea realizării de programe de către acestea din urmă, activul patrimonial inițial poate avea o valoare totală de cel puțin 20 de ori salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată. (la 21-07-2019, Alineatul (3) din Articolul 15 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 )  +  Articolul 16(1) În vederea dobândirii personalității juridice, fondatorul sau, după caz, fondatorii încheie actul constitutiv și statutul fundației, în forma autentică, sub sancțiunea nulității absolute.(2) Actul constitutiv al fundației cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute:a) datele de identificare ale fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor: numele, prenumele, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea și codul de identificare fiscală a persoanei juridice și, după caz, domiciliul/reședința ori adresa sediului social; (la 21-07-2019, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 16 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 8, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 ) b) scopul fundației;c) denumirea fundației: denumirea va conține în mod obligatoriu cuvântul «fundație». Dispozițiile art. 6 alin. (2) lit. c) teza a II-a se aplică în mod corespunzător. (la 21-07-2019, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 16 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 8, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 ) d) sediul fundației;e) durata de funcționare a fundației - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat;f) patrimoniul inițial al fundației;g) componenta nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și control ale fundației ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;h) persoana sau persoanele împuternicite să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice;i) semnăturile fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor.(2^1) În cazul în care numele sau denumirile fondatorilor sunt redactate într-o altă grafie decât cea latină, acestea sunt transliterate în grafia latină, conform actelor de identitate, respectiv actelor de înființare emise de autoritățile statului de apartenență ori statului român și sunt folosite în forma astfel transliterată ori de câte ori aceste persoane sunt prevăzute în documentele oficiale ale fundației. (la 21-07-2019, Articolul 16 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 9, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 ) (2^2) Dispozițiile alin. (2^1) se aplică în mod corespunzător în cazul membrilor consiliului director al fundației. (la 21-07-2019, Articolul 16 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 9, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 ) (3) Statutul cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute:a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepția celor de la lit. g) și h);b) explicitarea scopului și a obiectivelor fundației;c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundației;d) atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale fundației;e) procedura de desemnare și de modificare a componentei organelor de conducere, administrare și control, pe parcursul existenței fundației;f) destinația bunurilor, în cazul dizolvării fundației, cu respectarea dispozițiilor art. 60. Notă
  ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 142 din 19 august 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 771 din 24 august 2020, prevede:
  ”ARTICOL UNIC
  (1) Pentru anul 2020, termenul până la care se depune declarația privind beneficiarul real, prevăzut la art. 34^4 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, este 1 noiembrie 2020.
  (2) Termenul prevăzut la alin. (1) se aplică și obligației de completare a documentelor potrivit cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost stabilite prin art. 63 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.”
  Notă
  Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 191 din 28 octombrie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1013 din 30 octombrie 2020, prevede:
  Articolul 1
  (1) Termenul până la care se depune declarația privind beneficiarul real, prevăzut la art. 34^4 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă, declarată, în condițiile legii, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19.
  (2) Termenul prevăzut la alin. (1) se aplică și obligației de completare a documentelor potrivit cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost stabilite prin art. 63 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Articolul 17(1) Fundația dobândește personalitate juridică prin înscrierea sa în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a carei circumscripție își are sediul. (la 02-06-2012, Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 9 al art. 35 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) Cererea de înscriere va fi însoțită de următoarele documente:a) actul constitutiv;b) statutul;c) acte doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial.c^1) copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identității fondatorilor și membrilor consiliului director; (la 21-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 17 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 ) c^2) declarație pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, a persoanei prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. h), care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai fundației, în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Dispozițiile art. 16 alin. (2) lit. a) se aplică în mod corespunzător. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, cetățenia, domiciliul sau reședința; (la 21-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 17 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 ) d) dovada disponibilității denumirii eliberată de Ministerul Justiției sau, după caz, refuzul motivat al eliberării acesteia. (la 28-07-2005, Litera d) a alin. (2) al art. 17 a fost introdusă de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. ) (3) Dispozițiile art. 7 alin. (1), (2^1), (3)-(3^5) și (4), ale art. 8-12 și ale art. 14 se aplică în mod corespunzător. (la 21-07-2019, Alineatul (3) din Articolul 17 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 ) Notă
  ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 142 din 19 august 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 771 din 24 august 2020, prevede:
  ”ARTICOL UNIC
  (1) Pentru anul 2020, termenul până la care se depune declarația privind beneficiarul real, prevăzut la art. 34^4 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, este 1 noiembrie 2020.
  (2) Termenul prevăzut la alin. (1) se aplică și obligației de completare a documentelor potrivit cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost stabilite prin art. 63 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.”
  Notă
  Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 191 din 28 octombrie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1013 din 30 octombrie 2020, prevede:
  Articolul 1
  (1) Termenul până la care se depune declarația privind beneficiarul real, prevăzut la art. 34^4 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă, declarată, în condițiile legii, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19.
  (2) Termenul prevăzut la alin. (1) se aplică și obligației de completare a documentelor potrivit cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost stabilite prin art. 63 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Articolul 18(1) Fundația își poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii consiliului director, prin care le este alocat patrimoniul. (la 28-07-2005, Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. ) (2) Filiala este condusă de un consiliu director propriu, alcătuit din cel puțin 3 membri.(3) Dispozițiile art. 13 alin. (2) și (4) se aplica în mod corespunzător.  +  Articolul 19(1) Moștenitorii și creditorii personali ai fondatorilor au față de fundație aceleași drepturi ca și în cazul oricărei alte liberalități făcute de fondator.(2) După înscrierea fundației în Registrul asociațiilor și fundațiilor, nici fondatorii și nici moștenitorii lor nu pot revoca actul constitutiv. De asemenea, după înscriere, actul constitutiv nu mai poate fi atacat nici de către creditorii personali ai fondatorilor.(3) Dacă fundația dobândește personalitate juridică după decesul fondatorului, efectele liberalităților făcute în favoarea fundației anterior constituirii ei se vor produce de la data actului constitutiv, pentru fundațiile înființate prin acte între vii, iar pentru fundațiile înființate prin testament, de la data morții testatorului. (la 28-07-2005, Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. )
   +  Capitolul III Organizarea și funcționarea asociațiilor și a fundațiilor  +  Secţiunea 1 Organizarea și funcționarea asociației  +  Articolul 20Organele asociației sunt:a) adunarea generală;b) consiliul director;c) cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori.  +  Articolul 21(1) Adunarea generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaților.(2) Competența adunării generale cuprinde:a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației;b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;-----------Litera b) a alin. (2) al art. 21 a revenit la forma inițială prin respingerea ORDONANȚEI nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 de către LEGEA nr. 213 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005.c) alegerea și revocarea membrilor consiliului director;d) alegerea și revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;e) înființarea de filiale;f) modificarea actului constitutiv și a statutului;g) dizolvarea și lichidarea asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;h) orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.(3) Schimbarea sediului poate fi hotărâtă de către consiliul director, dacă aceasta atribuție este prevăzută expres în statut.(4) Adunarea generală se întrunește cel puțin o data pe an și are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la art. 20 lit. b) și c).(5) Regulile privind organizarea și funcționarea adunării generale se stabilesc prin statut.  +  Articolul 22(1) Asociatul care, într-o anumită problema supusă hotărârii adunării generale, este interesat personal sau prin soțul sau, ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare și nici la vot.(2) Asociatul care încalcă dispozițiile alin. (1) este răspunzător de daunele cauzate asociației dacă fără votul sau nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.  +  Articolul 23(1) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, ale actului constitutiv și ale statutului sunt obligatorii chiar și pentru membrii asociați care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă. (la 28-07-2005, Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. ) (2) Hotărârile adunării generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozițiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiție de către oricare dintre membrii asociați care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz. (la 28-07-2005, Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. ) (3) Cererea de anulare se soluționează în camera de consiliu de către judecătoria în circumscripția căreia asociația își are sediul. Hotărârea instanței este supusă numai apelului. (la 02-06-2012, Alin. (3) al art. 23 a fost modificat de pct. 3 al art. 35 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. )  +  Articolul 24(1) Consiliul director asigura punerea în executare a hotărârilor adunării generale. El poate fi alcătuit și din persoane din afară asociației, în limita a cel mult o pătrime din componenta sa.(2) În exercitarea competentei sale, consiliul director:a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor asociației;-----------Litera a) a alin. (2) al art. 24 a revenit la forma inițială prin respingerea ORDONANȚEI nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 de către LEGEA nr. 213 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005.ORDONANȚA nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 a fost abrogată de art. III din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.b) încheie acte juridice în numele și pe seama asociației;c) aproba organigrama și politica de personal ale asociației, dacă prin statut nu se prevede altfel;d) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.(3) Regulile generale privind organizarea și funcționarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director își poate elabora un regulament intern de funcționare.(4) Nu poate fi membru al consiliului director, iar dacă era, pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o funcție de conducere în cadrul unei instituții publice, dacă asociația respectiva are ca scop sprijinirea activității acelei instituții publice.  +  Articolul 25Dispozițiile art. 22 se aplica în mod corespunzător și membrilor consiliului director. Deciziile consiliului director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociației pot fi atacate în justiție, în condițiile prevăzute la art. 23.  +  Articolul 26Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociație, pentru a exercita atribuțiile prevăzute la art. 24 alin. (2) lit. b) și d).  +  Articolul 27(1) Actul constitutiv poate prevedea numirea unui cenzor sau a unei comisii de cenzori.(2) Dacă numărul asociaților este mai mare de 15, numirea unui cenzor este obligatorie. Acesta poate fi o persoană din afara asociației.(3) În cazul în care asociația nu are obligația numirii unui cenzor, fiecare dintre asociați care nu este membru al consiliului director poate exercita dreptul de control. (la 28-07-2005, Art. 27 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. )  +  Articolul 27^1(1) Pentru asociațiile cu mai mult de 100 de membri înscriși până la data întrunirii ultimei adunări generale, controlul financiar intern se exercită de către o comisie de cenzori.(2) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori.(3) Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii.(4) Regulile generale de organizare și funcționare a comisiei de cenzori se aprobă de adunarea generală. Comisia de cenzori își poate elabora un regulament intern de funcționare. (la 28-07-2005, Art. 27^1 a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. )  +  Articolul 27^2În realizarea competenței sale cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori:a) verifică, cel puțin o dată pe an, modul în care este administrat patrimoniul asociației; (la 21-07-2019, Litera a) din Articolul 27^2 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 12, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 ) b) întocmește rapoarte și le prezintă adunării generale;c) poate participa la ședințele consiliului director, fără drept de vot;d) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală. (la 28-07-2005, Art. 27^2 a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. )  +  Articolul 27^3Asociațiile au obligația de a păstra cel puțin 5 ani registrele tranzacțiilor efectuate. (la 21-07-2019, Sectiunea 1 din Capitolul III a fost completată de Punctul 13, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 )  +  Secţiunea a 2-a Organizarea și funcționarea fundației  +  Articolul 28Organele fundației sunt:a) consiliul director;b) cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori.  +  Articolul 29(1) Consiliul director al fundației este organul de conducere și de administrare al acesteia.(2) Consiliul director asigura realizarea scopului și obiectivelor fundației, exercitând următoarele atribuții:a) stabilirea strategiei generale și a programelor fundației;b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;-----------Litera b) a alin. (2) al art. 29 a revenit la forma inițială prin respingerea ORDONANȚEI nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 de către LEGEA nr. 213 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005.ORDONANȚA nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 a fost abrogată de art. III din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.c) alegerea și revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;d) înființarea de filiale;e) încheierea de acte juridice, în numele și pe seama fundației;f) executarea bugetului de venituri și cheltuieli;g) aprobarea organigramei și a strategiei de personal ale fundației;h) modificarea statutului fundației;i) îndeplinirea oricăror alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.(3) Regulile generale privind organizarea și funcționarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director își poate elabora un regulament intern de funcționare.(4) Dispozițiile art. 22 și 24 alin. (4) se aplică în mod corespunzător și în ceea ce privește membrii consiliului director. Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului fundației pot fi atacate în justiție, în condițiile prevăzute la art. 23, de fondator sau de oricare dintre membrii consiliului director care a lipsit sau a votat împotrivă și a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședința.(5) Schimbarea scopului fundației se face numai de către fondator sau de majoritatea fondatorilor în viața. Dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viața, schimbarea scopului fundației se face numai cu întrunirea votului a patru cincimi din numărul membrilor consiliului director.(6) În toate cazurile, schimbarea scopului fundației se poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit.-----------Alin. (6) al art. 29 a revenit la forma inițială prin respingerea ORDONANȚEI nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 de către LEGEA nr. 213 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005.(7) Prevederile art. 26 se aplică în mod corespunzător în privința atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. e) și i).  +  Articolul 30(1) Consiliul director se compune din cel puțin 3 membri desemnați de fondator sau, după caz, de fondatori, la momentul constituirii fundației.(2) În cazul în care, pe parcursul funcționarii fundației, componenta consiliului director nu se poate modifica în condițiile stabilite de statut, instanța prevăzută la art. 17 va desemna, pe cale de ordonanța președințială, la cererea oricărei persoane interesate, persoanele care vor intra în componenta consiliului director.  +  Articolul 31(1) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri.(2) Dispozițiile art. 27-27^3 se aplică în mod corespunzător. (la 21-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 31 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 14, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 )  +  Articolul 32În cazul în care actul constitutiv nu cuprinde componenta nominală a celor dintâi organe ale fundației, ci numai regulile stabilite de fondatori pentru desemnarea membrilor acestora și dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viața la data constituirii fundației, dispozițiile art. 30 alin. (2) se aplica în mod corespunzător.  +  Capitolul IVModificarea actului constitutiv, a statutului ori a beneficiarului real al asociației sau fundației. Fuziunea și divizarea (la 21-07-2019, Titlul Capitolului IV a fost modificat de Punctul 15, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 )  +  Articolul 33(1) Modificarea actului constitutiv sau a statutului asociației se face prin înscrierea modificării în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își are sediul asociația, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 8-12. (la 02-06-2012, Alin. (1) al art. 33 a fost modificat de pct. 9 al art. 35 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) Cererea de înscriere a modificării va fi însoțită de hotărârea adunării generale, iar în cazul modificării sediului, de hotărârea consiliului director.(3) Despre schimbarea sediului se va face mențiune, dacă este cazul, atât în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei vechiului sediu, cât și în cel aflat la grefa judecătoriei noului sediu. În acest scop, o copie a încheierii prin care s-a dispus schimbarea sediului va fi comunicată din oficiu judecătoriei în circumscripția căreia asociația urmează să-și aibă noul sediu. (la 28-07-2005, Art. 33 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. )  +  Articolul 34Dispozițiile art. 33 se aplică în mod corespunzător în cazul modificării actului constitutiv sau a statutului fundației. (la 28-07-2005, Art. 34 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. )  +  Articolul 34^1(1) Fuziunea se face prin absorbția unei asociații de către o altă asociație sau prin contopirea a două ori mai multe asociații pentru a alcătui o asociație nouă.(2) Divizarea se face prin împărțirea întregului patrimoniu al unei asociații care își încetează existența între două sau mai multe asociații existente ori care iau astfel ființă.(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică și în cazul fuziunii sau divizării unei fundații. (la 28-07-2005, Art. 34^1 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. )  +  Articolul 34^2(1) În cazul asociațiilor, decizia de fuziune sau de divizare se ia prin hotărârea a cel puțin două treimi din numărul total al membrilor organului de conducere.(2) În cazul fundațiilor, dispozițiile art. 29 alin. (5) se aplică în mod corespunzător. (la 28-07-2005, Art. 34^2 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. )  +  Articolul 34^3Abrogat. (la 02-06-2012, Art. 34^3 a fost abrogat de pct. 5 al art. 35 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. )  +  Articolul 34^4(1) Anual sau ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, asociația sau fundația are obligația de a comunica Ministerului Justiției datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenței privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor.(2) În acest scop, consiliul director al asociației sau fundației împuternicește o persoană fizică pentru a comunica, printr-o declarație pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, datele de identificare ale beneficiarului real.(3) Declarația anuală prevăzută la alin. (1) se comunică Ministerului Justiției până la data de 15 ianuarie.(4) Dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația prevăzută la alin. (1) se depune în termen de 30 zile de la data la care aceasta a intervenit. Notă
  Conform art. XI din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 29 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 21 martie 2020, astfel cum a fost prin RECTIFICAREA nr. 29 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 26 martie 2020, termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real, prevăzut de art. 34^4 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare, și termenul prevăzut de art. 63 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, pentru completarea documentelor conform cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, iar pe durata stării de urgență se suspendă depunerea declarației și completarea documentelor.
  Notă
  ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 142 din 19 august 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 771 din 24 august 2020, prevede:
  ”ARTICOL UNIC
  (1) Pentru anul 2020, termenul până la care se depune declarația privind beneficiarul real, prevăzut la art. 34^4 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, este 1 noiembrie 2020.
  (2) Termenul prevăzut la alin. (1) se aplică și obligației de completare a documentelor potrivit cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost stabilite prin art. 63 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.”
  Notă
  Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 191 din 28 octombrie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1013 din 30 octombrie 2020, prevede:
  Articolul 1
  (1) Termenul până la care se depune declarația privind beneficiarul real, prevăzut la art. 34^4 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă, declarată, în condițiile legii, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19.
  (2) Termenul prevăzut la alin. (1) se aplică și obligației de completare a documentelor potrivit cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost stabilite prin art. 63 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 21-07-2019, Capitolul IV a fost completat de Punctul 16, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 )
   +  Articolul 34^5(1) Nerespectarea de către o asociație sau fundație a obligației prevăzute la art. 34^4 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 lei la 2.500 lei.(2) Constatarea contravenției prevăzute la alin. (1) se face de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor prin agenți constatatori proprii.(3) Contravenientul are obligația ca în termen de 30 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenției prevăzute la alin. (1) să comunice datele de identificare ale beneficiarului real.(4) În procesul-verbal de constatare a contravenției se înscrie o mențiune privind obligația prevăzută la alin. (3).(5) Procesul-verbal se comunică contravenientei, precum și Ministerului Justiției în vederea înregistrării în evidența privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor.(6) Necomunicarea de către o asociație sau fundație a datelor de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenței privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor, dacă aceasta a fost anterior sancționată pentru nerespectarea dispozițiilor prevăzute la art. 34^4, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei.(7) Contravenientul sancționat potrivit alin. (6) are obligația ca în termen de 30 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenției prevăzute la alin. (6) să comunice datele de identificare ale beneficiarului real.(8) În procesul-verbal de constatare a contravenției prevăzute la alin. (6) se înscrie o mențiune privind obligația prevăzută la alin. (7), precum și sancțiunea aplicabilă în cazul necomunicării datelor de identificare ale beneficiarului real, în termen de 30 zile de la momentul comunicării acestuia, respectiv dizolvarea asociației sau fundației potrivit art. 56 alin. (1^1) sau, după caz, art. 59. Dispozițiile alin. (5) se aplică în mod corespunzător.(9) Contravențiilor prevăzute de prezenta ordonanță le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 21-07-2019, Capitolul IV a fost completat de Punctul 16, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 )
   +  Capitolul V Federația  +  Articolul 35(1) Doua sau mai multe asociații sau fundații se pot constitui în federație.(2) Federațiile dobândesc personalitate juridică proprie și funcționează în condițiile prevăzute de prezenta ordonanța pentru asociațiile fără scop patrimonial, condiții care li se aplica în mod corespunzător, cu excepțiile stabilite în prezentul capitol.(3) Cererea de înscriere se soluționează de tribunalul în circumscripția căruia federația urmează să își aibă sediul.  +  Articolul 36(1) Federația devine persoana juridică din momentul înscrierii sale în Registrul federațiilor aflat la grefa tribunalului prevăzut la art. 35 alin. (3).(2) Asociațiile sau fundațiile care constituie o federație își păstrează propria personalitate juridică, inclusiv propriul patrimoniu.  +  Articolul 37(1) În cazul dizolvării federațiilor, dacă nu se prevede altfel în lege sau în statut, bunurile rămase în urma lichidării se transmit, în cote egale, către persoanele juridice constituente.(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică prin asemănare și în cazul retragerii din federație a unei asociații sau fundații.(3) Retragerea din federație se poate face numai în urma aprobării de către cenzori sau experți independenți a unui raport cu privire la exercițiul financiar. (la 28-07-2005, Art. 37 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. )  +  Capitolul VIObținerea statutului de utilitate publică a asociațiilor, fundațiilor și federațiilor (la 29-07-2012, Titlul Cap. VI a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 145 din 23 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 26 iulie 2012. )  +  Articolul 38(1) O asociație, fundație sau federație poate fi recunoscută de Guvernul României ca fiind de utilitate publică dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:a) activitatea acesteia se desfășoară în interes general sau al unor colectivități, după caz;b) funcționează de cel puțin 3 ani și a realizat o parte din obiectivele stabilite, făcând dovada unei activități neîntrerupte prin acțiuni semnificative;c) prezintă un raport de activitate din care să rezulte desfășurarea unei activități anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului său, însoțit de situațiile financiare anuale și de bugetele de venituri și cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoașterea statutului de utilitate publică;d) deține un patrimoniu, logistică, membri și personal angajat, corespunzător îndeplinirii scopului propus;d^1) valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori în parte este cel puțin egală cu valoarea patrimoniului inițial/de 3 ori valoarea salariului brut pe țară garantat în plată; (la 21-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 38 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 17, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 ) e) face dovada existenței unor contracte de colaborare și parteneriate cu instituții publice sau asociații ori fundații din țară și din străinătate;f) face dovada obținerii unor rezultate semnificative în ceea ce privește scopul propus sau prezintă scrisori de recomandare din partea unor autorități competente din țară sau din străinătate, care recomandă continuarea activității. (la 29-07-2012, Alin. (1) al art. 38 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 145 din 23 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 26 iulie 2012. ) (2) Abrogat. (la 29-07-2012, Alin. (2) al art. 38 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 145 din 23 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 26 iulie 2012. )  +  Articolul 38^1În sensul prezentei ordonanțe, prin utilitate publică se înțelege orice activitate care se desfășoară în domenii de interes public general sau al unor colectivități. (la 28-07-2005, Art. 38^1 a fost introdus de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. )  +  Articolul 39(1) Recunoașterea unei asociații sau fundații ca fiind de utilitate publică se face prin hotărâre a Guvernului. În acest scop, asociația sau fundația interesată adresează o cerere Secretariatului General al Guvernului, care o înaintează, în termen de 15 zile, organului de specialitate al administrației publice centrale în a cărui sferă de competență își desfășoară activitatea. (la 29-07-2012, Alin. (1) al art. 39 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 145 din 23 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 26 iulie 2012. ) (1^1) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită, pe lângă dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 38 alin. (1), de următoarele documente:a) copii de pe actul constitutiv și de pe statutul asociației sau fundației;b) copie de pe dovada dobândirii personalității juridice;c) dovada privind bonitatea asociației sau fundației, emisă de banca la care are deschis contul;d) copie de pe dovada privind situația juridică a sediului asociației sau fundației;e) datele de identificare ale persoanelor fizice: numele, prenumele, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, respectiv denumirea, sediul și codul de identificare fiscală a persoanelor juridice, cu care asociația sau fundația colaborează în mod frecvent în vederea realizării obiectului său de activitate pentru care aceasta solicită recunoașterea statutului de utilitate publică; (la 21-07-2019, Litera e) din Alineatul (1^1) , Articolul 39 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 18, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 ) f) situațiile financiare anuale și bugetele de venituri și cheltuieli pe ultimii 3 ani de activitate; (la 29-07-2012, Lit. f) a alin. (1^1) al art. 39 a fost introdusă de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 145 din 23 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 26 iulie 2012. ) g) lista persoanelor angajate și copii de pe contractele de muncă ale angajaților; (la 29-07-2012, Lit. g) a alin. (1^1) al art. 39 a fost introdusă de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 145 din 23 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 26 iulie 2012. ) h) copii de pe convențiile de colaborare, calificări, scrisori de recomandare și altele asemenea. (la 29-07-2012, Lit. h) a alin. (1^1) al art. 39 a fost introdusă de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 145 din 23 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 26 iulie 2012. ) (la 28-07-2005, Alin. (1^1) al art. 39 a fost introdus de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. ) (2) Conflictele de competență apărute între autoritățile publice prevăzute la alin. (1) privind înregistrarea cererii se soluționează, la sesizarea oricăreia dintre părți, de către Secretariatul General al Guvernului, în termen de 5 zile de la data înregistrării sesizării.-----------Alin. (2) al art. 39 a fost revenit la forma inițială prin respingerea ORDONANȚEI nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 de către LEGEA nr. 213 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005.ORDONANȚA nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 a fost abrogată de art. III din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005.(3) În vederea stabilirii autorității prevăzute la alin. (1), persoanele interesate sunt obligate să pună la dispoziție Secretariatului General al Guvernului toate informațiile necesare rezolvării cererii. (la 28-07-2005, Alin. (3) al art. 39 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. )  +  Articolul 40(1) Autoritatea administrativă competentă este obligată ca, în termen de 60 de zile, să examineze cererea și îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege. În cazul în care constată îndeplinirea acestor condiții, autoritatea administrativă competentă va propune Guvernului României recunoașterea. În caz contrar aceasta va transmite persoanelor juridice solicitante un răspuns motivat, în termen de 30 de zile de la data luării deciziei.(2) În cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (1), precum și a tuturor documentelor necesare luării deciziei, Guvernul României decide asupra propunerii de recunoaștere. Dacă propunerea se respinge, soluția va fi comunicată asociației sau fundației de către autoritatea administrativă la care s-a înregistrat cererea de recunoaștere, în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii și a documentelor necesare luării deciziei. (la 28-07-2005, Art. 40 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. )  +  Articolul 40^1Eliminat.-----------Art. 40^1 a fost eliminat prin respingerea ORDONANȚEI nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 de către LEGEA nr. 213 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005.  +  Articolul 41(1) Recunoașterea utilității publice conferă asociației sau fundației următoarele drepturi și obligații:a) dreptul de a i se atribui în folosință gratuită bunurile proprietate publică; (la 28-07-2005, Litera a) a alin. (1) al art. 41 a fost modificată de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. ) b) abrogată; (la 28-07-2005, Litera b) a alin. (1) al art. 41 a fost abrogată de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. ) c) dreptul de a menționa în toate documentele pe care le întocmește ca asociația sau fundația este recunoscută ca fiind de utilitate publică;d) obligația de a menține cel puțin nivelul activității și performanțele care au determinat recunoașterea;e) obligația de a comunica autorității administrative competente orice modificări ale actului constitutiv și ale statutului, precum și rapoartele de activitate și situațiile financiare anuale; autoritatea administrativă are obligația să asigure consultarea acestor documente de către orice persoană interesată; (la 28-07-2005, Litera e) a alin. (1) al art. 41 a fost modificată de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. ) f) obligația de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate și situațiile financiare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial. Modelul extrasului situațiilor financiare se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice. (la 28-07-2005, Litera f) a alin. (1) al art. 41 a fost modificată de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. ) (2) Recunoașterea utilității publice incumbă asociației sau fundației următoarele obligații:a) obligația de a menține cel puțin nivelul activității și performanțele care au determinat recunoașterea;b) obligația de a comunica autorității administrative competente orice modificări ale actului constitutiv și ale statutului, precum și rapoartele de activitate și situațiile financiare anuale; autoritatea administrativă are obligația să asigure consultarea acestor documente de către orice persoană interesată;c) obligația de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate și situațiile financiare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial. Modelul extrasului situațiilor financiare se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice. (la 29-07-2012, Alin. (2) al art. 41 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 145 din 23 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 26 iulie 2012. )  +  Articolul 41^1Eliminat.-----------Art. 41^1 a fost eliminat prin respingerea ORDONANȚEI nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 de către LEGEA nr. 213 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005.  +  Articolul 41^2Eliminat.-----------Art. 41^2 a fost eliminat prin respingerea ORDONANȚEI nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 de către LEGEA nr. 213 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005.  +  Articolul 42(1) Recunoașterea utilității publice se face pe durata nedeterminată.(2) În cazul în care asociația sau fundația nu mai îndeplinește una ori mai multe dintre condițiile prevăzute la art. 38 care au stat la baza recunoașterii utilității publice, Guvernul va retrage, prin hotărâre, statutul de recunoaștere a utilității publice, la propunerea autorității administrative competente sau a Ministerului Justiției. (la 29-07-2012, Alin. (2) al art. 42 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 145 din 23 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 26 iulie 2012. ) (3) Retragerea va interveni și în situația neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 41 alin. (2). (la 29-07-2012, Alin. (3) al art. 42 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 145 din 23 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 26 iulie 2012. ) (4) Împrejurările prevăzute la alin. (2) și (3) pot fi sesizate autorității administrative competente, Ministerului Justiției sau Guvernului de către orice persoană fizică sau persoană juridică interesată. (la 29-07-2012, Alin. (4) al art. 42 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 145 din 23 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 26 iulie 2012. )  +  Articolul 43(1) În evidențele contabile ale asociației sau fundației se vor înregistra separat bunurile achiziționate sau edificate din bani publici. În cazul dizolvării asociației sau fundației recunoscute ca fiind de utilitate publică, bunurile provenite din resurse bugetare și rămase în urma lichidării se vor repartiza, prin hotărâre a Guvernului, către alte asociații ori fundații cu scop similar sau către instituții publice cu același obiect de activitate.(2) În cazul dizolvării, celelalte bunuri rămase în patrimoniul asociației sau fundației vor fi repartizate conform dispozițiilor art. 60. (la 28-07-2005, Art. 43 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. )  +  Articolul 44Litigiile referitoare la recunoașterea utilității publice a asociațiilor și fundațiilor se soluționează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. (la 28-07-2005, Art. 44 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. )  +  Articolul 45(1) Dispozițiile prezentului capitol referitoare la condițiile recunoașterii statutului de utilitate publică, precum și la drepturile și obligațiile asociațiilor sau fundațiilor recunoscute ca fiind de utilitate publică se aplică în mod corespunzător și federațiilor.(2) O federație poate fi recunoscută de Guvernul României ca fiind de utilitate publică dacă cel puțin două treimi din numărul asociațiilor și fundațiilor care o alcătuiesc sunt recunoscute ca fiind de utilitate publică. (la 28-07-2005, Art. 45 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. )  +  Capitolul VII Veniturile  +  Articolul 46(1) Veniturile asociațiilor sau federațiilor provin din:a) cotizațiile membrilor;b) dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;c) dividendele societăților comerciale înființate de asociații sau de federații;d) venituri realizate din activități economice directe;e) donații, sponsorizări sau legate;f) resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale; (la 28-07-2005, Litera f) a alin. (1) al art. 46 a fost modificată de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. ) g) alte venituri prevăzute de lege.(2) Veniturile fundațiilor sunt cele prevăzute la alin. (1) lit. b)-g).  +  Articolul 47Asociațiile, fundațiile și federațiile pot înființa societăți comerciale. Dividendele obținute de asociații, fundații și federații din activitățile acestor societăți comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleași societăți comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociației, fundației sau federației. (la 28-07-2005, Art. 47 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. )  +  Articolul 48Asociațiile, fundațiile și federațiile pot desfășura orice alte activități economice directe dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice. (la 28-07-2005, Art. 48 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. )  +  Articolul 48^1Controlul privind fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor primite de la bugetul general consolidat al statului în condițiile prezentei ordonanțe se efectuează de către Ministerul Finanțelor Publice prin aparatul de inspecție economico-financiară, așa cum este definit la art. 3 alin. (1) din Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012. (la 03-09-2018, Capitolul VII a fost completat de Articolul III din ORDONANȚA nr. 18 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 31 august 2018 )  +  Capitolul VIII Relațiile cu autoritățile publice  +  Articolul 49(1) Autoritățile administrației publice locale vor sprijini persoanele juridice constituite în temeiul prezentei ordonanțe prin:a) punerea la dispoziția acestora, în funcție de posibilități, a unor spații pentru sedii, în condițiile legii;b) atribuirea, în funcție de posibilități, a unor terenuri în scopul ridicării de construcții necesare desfășurării activității lor.(2) Autoritățile administrației publice locale întocmesc liste de prioritate pentru atribuirea imobilelor prevăzute la alin. (1). Listele de prioritate se realizează pe baza unor proceduri de evaluare cuprinzând în mod explicit criteriile folosite. Autoritățile au obligația de a face publice aceste proceduri înainte de utilizarea lor. (la 28-07-2005, Alin. (2) al art. 49 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. )  +  Articolul 50Autoritățile publice sunt obligate să pună la dispoziția asociațiilor, fundațiilor și federațiilor informațiile de interes public, în condițiile legii.  +  Articolul 51(1) În cadrul Camerelor Parlamentului, Administrației Prezidențiale, aparatului de lucru al Guvernului, instituției Avocatul Poporului, autorităților administrative autonome, ministerelor, al celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și autorităților administrației publice locale funcționează structuri pentru relația cu mediul asociativ. Acolo unde asemenea structuri lipsesc, ele se vor constitui.(2) Autoritățile publice menționate la alin. (1) se vor consulta cu reprezentanții asociațiilor și fundațiilor care își desfășoară activitatea în sfera lor de competență, în vederea stabilirii unor programe sau activități comune. (la 28-07-2005, Art. 51 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. )  +  Articolul 52(1) După constituirea lor, asociațiile, fundațiile și federațiile interesate vor solicita autorităților administrative autonome, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și autorităților administrației publice locale să fie luate în evidenta acestora, în funcție de domeniul în care activează.(2) Autoritățile publice prevăzute la alin. (1) sunt obligate să țină evidenta asociațiilor și fundațiilor care li s-au adresat în acest scop.(3) Conflictele de competență apărute între autoritățile publice prevăzute la alin. (1) privind luarea în evidenta se soluționează, la cererea oricăreia dintre părți, de către Secretariatul General al Guvernului în termen de 5 zile de la data sesizării. Dispozițiile art. 39 alin. (3) se aplica în mod corespunzător.(4) În toate cazurile, Ministerul Justiției va comunica, spre informare, autoritățiilor publice competente prevăzute la alin. (1) copii de pe hotărârile judecătorești rămase irevocabile, precum și de pe înscrisurile doveditoare, în termen de 5 zile de la primirea documentelor prevăzute la art. 74.  +  Articolul 53Litigiile născute în legătură cu aplicarea dispozițiilor prezentului capitol se soluționează în conformitate cu Legea nr. 554/2004. (la 28-07-2005, Art. 53 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. )  +  Capitolul IX Dizolvarea și lichidarea  +  Secţiunea 1 Dizolvarea  +  Articolul 54(1) Asociațiile și federațiile se dizolvă:a) de drept;b) prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz;c) prin hotărârea adunării generale.(2) Fundațiile se dizolvă:a) de drept;b) prin hotărârea judecătoriei.  +  Articolul 55(1) Asociația se dizolvă de drept prin:a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită;b) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;c) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu statutul asociației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie; (la 28-07-2005, Litera c) a alin. (1) al art. 55 a fost modificată de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. ) d) reducerea numărului de asociați sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.(2) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a carei circumscripție se afla sediul asociației, la cererea oricărei persoane interesate.  +  Articolul 56(1) Asociația se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau a oricărei alte persoane interesate: (la 21-07-2019, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 56 , Sectiunea 1 , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 19, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 ) a) când scopul sau activitatea asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;c) când asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;d) când asociația a devenit insolvabilă;e) în cazul prevăzut la art. 14.(1^1) În cazul necomunicării datelor de identificare ale beneficiarului real în termenul prevăzut la art. 34^5 alin. (7), asociația se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. (la 21-07-2019, Articolul 56 din Sectiunea 1 , Capitolul IX a fost completat de Punctul 20, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 ) (2) Instanța competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripția căreia asociația își are sediul. (la 28-07-2005, Alin. (2) al art. 56 a fost modificat de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. ) (3) Cauza de dizolvare prevăzută la alin. (1^1) poate fi înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond. (la 21-07-2019, Articolul 56 din Sectiunea 1 , Capitolul IX a fost completat de Punctul 21, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 )  +  Articolul 57Asociația se poate dizolvă și prin hotărârea adunării generale. În termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, hotărârea adunării generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripție își are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor. (la 02-06-2012, Art. 57 a fost modificat de pct. 9 al art. 35 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 58Fundația se dizolvă de drept în cazurile prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a) și b), precum și în situația imposibilității constituirii consiliului director în conformitate cu statutul fundației, dacă aceasta situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, consiliul director trebuia constituit. Dispozițiile art. 55 alin. (2) se aplica în mod corespunzător.  +  Articolul 59Dizolvarea fundației prin hotărâre judecătorească se face în condițiile art. 56, care se aplica în mod corespunzător, precum și în cazul nerespectării dispozițiilor art. 15 alin. (3).  +  Articolul 60(1) În cazul dizolvării asociației sau fundației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.(2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedura stabilită în statutul asociației sau al fundației.(3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reușit să transmită bunurile în condițiile alin. (2), precum și în cazul în care statutul asociației sau al fundației nu prevede o procedura de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanța competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.(4) În cazul în care asociația sau fundația a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. a)-c) sau art. 56 alin. (1^1), bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, sau, după caz, de comuna sau orașul în a cărui rază teritorială asociația sau fundația își avea sediul, dacă aceasta din urmă era de interes local. (la 21-07-2019, Alineatul (4) din Articolul 60 , Sectiunea 1 , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 22, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 ) (5) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioară.  +  Secţiunea a 2-a Lichidarea  +  Articolul 61(1) În cazurile de dizolvare prevăzute de art. 55, 56, 58 și 59, lichidatorii vor fi numiți prin însăși hotărârea judecătorească.(2) În cazul dizolvării prevăzute de art. 57, lichidatorii vor fi numiți de către adunarea generală, sub sancțiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.(3) În toate cazurile, mandatul consiliului director încetează o data cu numirea lichidatorilor.(4) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate în condițiile legii. (la 28-07-2005, Alin. (4) al art. 61 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. )  +  Articolul 62(1) Imediat după intrarea lor în funcție, lichidatorii vor face inventarul și vor încheia un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului asociației sau ale fundației.(2) Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze registrele și orice alte acte ale asociației sau fundației. De asemenea, ei vor tine un registru cu toate operațiunile lichidării în ordinea datei acestora.(3) Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.  +  Articolul 63(1) Lichidatorii sunt obligați să continue operațiunile juridice în curs, să încaseze creanțele, să plătească creditorii și, dacă numerarul este insuficient, să transforme și restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile și imobile.(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operațiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs.  +  Articolul 64(1) Suma cuvenită creditorului cunoscut care refuza să primească plata creanței sale se va consemna în contul sau.(2) Dacă plata creanței nu se poate face imediat sau atunci când creanța este contestată, lichidarea nu se va declara terminată înainte de a se garanta creditorii.  +  Articolul 65În orice caz, lichidatorii nu pot încheia operațiunile și nu pot remite celor în drept contul gestiunii decât după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării asociației sau fundației.  +  Articolul 66Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.  +  Articolul 67Atât față de asociație sau fundație, cât și față de asociați sau, după caz, fondatori, lichidatorii sunt supuși regulilor mandatului.  +  Articolul 68(1) După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligați ca în termen de doua luni să depună bilanțul, registrul jurnal și un memorandum, declarând operațiunile de lichidare la Registrul asociațiilor și fundațiilor al judecătoriei în a carei circumscripție își are sediul asociația sau fundația. (la 02-06-2012, Alin. (1) al art. 68 a fost modificat de pct. 9 al art. 35 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) Lichidatorii sunt obligați să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării și radierea asociației sau fundației din Registrul asociațiilor și fundațiilor.(3) Publicarea lichidării se face prin afișarea la usa instanței în a carei circumscripție își are sediul persoana juridică, în termen de doua luni de la terminarea lichidării. (la 02-06-2012, Alin. (3) al art. 68 a fost modificat de pct. 9 al art. 35 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 69Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanțului nu se înregistrează nici o contestație, bilanțul se considera definitiv aprobat și lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile și sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele și actele asociației sau fundației și ale lichidării. Numai după aceasta lichidatorii vor fi considerați descărcați și li se va elibera, în acest scop, un act constatator.  +  Articolul 70(1) Contestațiile la bilanțul lichidatorilor se pot formula de orice persoana interesată la judecătoria în a carei circumscripție se afla sediul persoanei juridice lichidate. (la 02-06-2012, Alin. (1) al art. 70 a fost modificat de pct. 9 al art. 35 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) Toate contestațiile se soluționează printr-o singură hotărâre. Sentința pronunțată de judecătorie este executorie și este supusă numai apelului. (la 02-06-2012, Alin. (2) al art. 70 a fost modificat de pct. 6 al art. 35 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. ) (3) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceara radierea asociației sau fundației din Registrul asociațiilor și fundațiilor.  +  Articolul 71(1) Asociația sau fundația încetează a ființa la data radierii din Registrul asociațiilor și fundațiilor. (la 28-07-2005, Alin. (1) al art. 71 a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. ) (2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, în condițiile prevăzute la art. 69, prin care se atesta descărcarea acestora de obligațiile asumate.  +  Articolul 72Dispozițiile prezentului capitol referitoare la dizolvarea și lichidarea asociațiilor și fundațiilor se aplica, în mod corespunzător, și în privința dizolvării și lichidării federațiilor. Instanța competentă este tribunalul în a cărui circumscripție se afla sediul federației supuse dizolvării și lichidării. (la 02-06-2012, Art. 72 a fost modificat de pct. 9 al art. 35 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Capitolul X Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial  +  Articolul 73(1) Se constituie Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial - asociații, fundații și federații -, denumit în continuare Registrul național, în scopul evidentei centralizate a acestora.(2) Registrul național se ține de Ministerul Justiției prin direcția de specialitate, în format electronic. (la 21-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 73 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 23, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 )  +  Articolul 74(1) În scopul constituirii și funcționării Registrului național, instanțele judecătorești sunt obligate ca, din oficiu, să comunice electronic Ministerului Justiției copii de pe hotărârile judecătorești rămase definitive privind constituirea, modificarea și încetarea oricărei asociații, fundații sau federații, precum și de pe înscrisurile doveditoare, în termen de 3 zile de la data rămânerii definitive a fiecărei hotărâri judecătorești. În același termen, instanțele judecătorești vor efectua transferul înscrierilor cuprinse în registrele speciale ținute de acestea către serverul central instalat la sediul Ministerului Justiției. (la 21-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 74 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 24, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 ) (2) Asociațiile și fundațiile recunoscute ca fiind de utilitate publică sunt obligate să comunice Ministerului Justiției, în extras, copii de pe rapoartele de activitate și situațiile financiare anuale, însoțite de dovada eliberată de Regia Autonomă «Monitorul Oficial» că s-a solicitat publicarea acestora și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. (la 28-07-2005, Alin. (2) al art. 74 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. )  +  Articolul 75(1) Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial este public, cu excepția datelor care se supun reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal și a datelor din evidența privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor. (la 21-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 75 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 25, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 ) (2) Ministerul Justiției eliberează, pe cheltuiala persoanei solicitante, copii certificate de pe înregistrările efectuate în Registrul național și de pe înscrisurile doveditoare, cu excepția datelor care se supun reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal. (la 21-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 75 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 25, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 ) (3) Înscrisurile prevăzute la alin. (2) pot fi cerute și eliberate și prin corespondenta.(4) Datele din Registrul național pot fi redate și arhivate și sub forma de înregistrări pe microfilme și pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automată a datelor.  +  Capitolul XIDispoziții privind persoanele juridice străine fără scop patrimonial (la 28-07-2005, Titlul Cap. XI a fost modificat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. )  +  Articolul 76(1) Persoanele juridice străine fără scop patrimonial pot fi recunoscute în România, sub condiția reciprocității, pe baza aprobării prealabile a Guvernului, prin înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Tribunalului București, dacă sunt valabil constituite în statul a cărui naționalitate o au, iar scopurile lor statutare nu contravin ordinii publice din România.(2) În acest scop, reprezentanții persoanelor juridice străine trebuie să atașeze la cererea de înscriere următoarele documente, în copii autentificate și traduceri legalizate:a) actul de constituire în statul a cărui naționalitate o au persoanele juridice străine;b) statutul (în măsura în care exista ca act de sine stătător);c) hotărârea organului de conducere a acelei persoane juridice, prin care se solicita recunoașterea în România;d) statutul viitoarei reprezentante în România a acelei persoane juridice, cuprinzând prevederi referitoare la sediu, la capacitatea juridică și la persoanele care reprezintă persoana juridică străină;e) hotărârea Guvernului României de aprobare a cererii de recunoaștere în România a persoanei juridice solicitante.(3) Dispozițiile art. 8-12 și ale art. 81 se aplica în mod corespunzător.  +  Articolul 77(1) Asociațiile și fundațiile constituite ca persoane juridice române de către persoane fizice sau juridice străine pot dobândi pe întreaga durata de funcționare dreptul de proprietate și orice alte drepturi reale asupra terenurilor necesare pentru realizarea scopului pentru care au fost constituite.(2) În cazul dizolvării și lichidării asociațiilor și fundațiilor prevăzute la alin. (1), lichidatorii au obligația înstrăinării terenurilor, în termen de cel mult un an, numai către persoane care au capacitatea juridică de a dobândi astfel de bunuri. Termenul de un an se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care se constată ori se dispune dizolvarea sau, după caz, de la data hotărârii de dizolvare voluntară. (la 02-06-2012, Alin. (2) al art. 77 a fost modificat de pct. 7 al art. 35 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. ) (3) În cazul nerespectării termenului de un an pentru înstrăinarea terenurilor prevăzute la alin. (2), instanța competentă va dispune vânzarea acestora prin licitație publică.(4) În toate cazurile, bunurile rămase după lichidare, inclusiv terenurile neînstrăinate în condițiile alin. (2) și (3) se atribuie cu respectarea dispozițiilor art. 60.  +  Capitolul XII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 78Prezenta ordonanța intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 79În termenul prevăzut la art. 78 Ministerul Justiției:a) va elabora și va adopta Regulamentul privind organizarea Registrului asociațiilor și fundațiilor, Registrului federațiilor, precum și a Registrului național al persoanelor juridice fără scop patrimonial, care va cuprinde și prevederi privind accesul la acest registru al persoanelor juridice de drept public, al persoanelor juridice de drept privat, precum și al persoanelor fizice;b) va stabili forma și conținutul certificatelor de înscriere prevăzute la art. 12 alin. (1) și la art. 17 alin. (3), precum și condițiile de eliberare a dovezii menționate la art. 7 alin. (2) lit. d). (la 28-07-2005, Litera b) a art. 79 a fost modificată de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. )  +  Articolul 80Dispozițiile prezentei ordonanțe se completează cu dispozițiile Codului civil. (la 02-06-2012, Art. 80 a fost modificat de pct. 8 al art. 35 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. )  +  Articolul 81În privința asociațiilor și fundațiilor care au calitatea de persoane juridice străine sunt și rămân aplicabile dispozițiile art. 43 și următoarele din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat.  +  Articolul 82Cererile de autorizare a înființării asociațiilor, fundațiilor, federațiilor sau uniunilor de persoane, aflate în curs de soluționare pe rolul instanțelor de judecata legal investite la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, vor continua să fie soluționate de acele instanțe.  +  Articolul 83(1) Asociațiile și fundațiile constituite, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, în condițiile Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociații și Fundații) își păstrează personalitatea juridică legal dobândită. Acestor asociații și fundații li se aplica, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, regimul juridic prevăzut de aceasta.(2) Uniunile, federațiile sau grupările de persoane juridice, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 21/1924, își păstrează personalitatea juridică și, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, li se va aplica regimul juridic al federațiilor prevăzut de aceasta din urma.  +  Articolul 84(1) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe registrele persoanelor juridice, aflate la grefa tribunalelor în circumscripțiile cărora funcționează persoanele juridice de drept privat prevăzute de Legea nr. 21/1924 vor fi transmise judecătoriilor în ale căror circumscripții acestea își au sediul. (la 02-06-2012, Alin. (1) al art. 84 a fost modificat de pct. 9 al art. 35 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) În același termen, registrele uniunilor și federațiilor, aflate la grefa curților de apel în circumscripțiile cărora funcționează uniunile și federațiile prevăzute de Legea nr. 21/1924, vor fi transmise tribunalelor în circumscripțiile cărora acestea își au sediul.(3) În vederea constituirii Registrului național prevăzut la art. 73, în termenul menționat la alin. (1), instanțele judecătorești sunt obligate să transmită Ministerului Justiției copii de pe registrele asociațiilor și fundațiilor, precum și de pe registrele uniunilor și federațiilor, aflate la grefa acestora.  +  Articolul 85Persoanele juridice de utilitate publică - asociații, fundații sau alte organizații de acest fel înființate prin legi, ordonanțe, decrete-lege, hotărâri ale Guvernului sau prin orice alte acte de drept public nu intra sub incidenta prevederilor prezentei ordonanțe, ci rămân supuse reglementărilor speciale care stau la baza înființării și funcționarii lor.  +  Articolul 86Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abroga Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociații și Fundații), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 6 februarie 1924, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU
  Contrasemnează:
  p. Ministru de stat,
  ministrul justiției,
  Flavius Baias,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remeș
  ------