ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 iunie 2000privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 4 iulie 2000    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se retrocedeaza foştilor proprietari, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi care au fost preluate în mod abuziv, cu sau fără titlu, de statul român, existente în natura şi deţinute de statul român sau de unităţile administrativ-teritoriale la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, altele decât lacasele de cult, compuse din construcţii împreună cu terenul aferent. (2) Sunt imobile, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, construcţiile împreună cu anexele acestora şi terenurile aferente lor, cu oricare dintre destinatiile avute la data preluării în mod abuziv, precum şi bunurile mobile devenite imobile prin încorporare în aceste construcţii. (3) Prin centru de cult se înţelege instituţia, cu sediul în România, care coordonează toate unităţile locale ale unui cult religios. Prin centru eparhial se înţelege instituţia care are jurisdicţie asupra unui număr de unităţi locale de cult situate într-o anumită zona geografică a tarii. (4) Numărul maxim de imobile care vor fi retrocedate fiecărui centru eparhial sau centru de cult în baza prezentei ordonanţe de urgenţă nu poate fi mai mare de zece.  +  Articolul 2 (1) În scopul verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 1 se va constitui, prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, o Comisie specială de retrocedare, care va fi formată din: a) un reprezentant din partea Secretariatului de Stat pentru Culte; b) un reprezentant din partea Ministerului Justiţiei; c) un reprezentant din partea Ministerului Funcţiei Publice; d) un reprezentant din partea Ministerului Finanţelor; e) un reprezentant din partea Ministerului Culturii; f) un reprezentant din partea Ministerului Educaţiei Naţionale; g) un reprezentant din partea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. (2) Membrii Comisiei speciale de retrocedare vor fi nominalizaţi de conducătorul autorităţii din care aceştia fac parte. La lucrările Comisiei speciale de retrocedare va lua parte, cu statut de invitat, şi un reprezentant din partea cultului religios solicitant, pentru a susţine cererea. (3) Atribuţiile şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei speciale de retrocedare vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Secretariatul Comisiei speciale de retrocedare va fi asigurat de Secretariatul de Stat pentru Culte. (5) Comisia specială de retrocedare va analiza documentaţia prezentată de solicitanţi pentru fiecare imobil şi va dispune, prin decizie motivată, retrocedarea imobilelor solicitate de cultele religioase sau, după caz, respingerea cererii de retrocedare, dacă se apreciază ca aceasta nu este intemeiata. (6) Deciziile Comisiei speciale de retrocedare vor putea fi atacate cu contestaţie la instanţa de contencios administrativ în a carei raza teritorială este situat imobilul solicitat, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora. Hotărârea pronunţată de instanţa de contencios administrativ este supusă căilor de atac potrivit dreptului comun.  +  Articolul 3 (1) Fiecare centru eparhial sau, după caz, centru de cult va putea inainta o singura cerere de retrocedare a celor zece imobile Comisiei speciale de retrocedare. (2) Pentru fiecare imobil solicitantul va pune la dispoziţie Comisiei speciale de retrocedare, în vederea stabilirii dreptului de proprietate asupra imobilelor, actele sau orice alte dovezi necesare pentru stabilirea calităţii de fost proprietar, în condiţiile ce se vor stabili prin regulamentul prevăzut la art. 2 alin. (3).  +  Articolul 4 (1) Dreptul de proprietate asupra imobilului solicitat se redobândeşte pe baza deciziei Comisiei speciale de retrocedare sau a hotărârii judecătoreşti rămase definitive, după caz. (2) Dispoziţiile legale privind protecţia chiriaşilor se aplică în mod corespunzător. Termenul contractelor de concesiune, locatie de gestiune sau al unor operaţiuni de leasing care au ca obiect imobile ce vor fi retrocedate conform prezentei ordonanţe de urgenţă nu va putea depăşi termenul prevăzut la art. 5 alin. (2). (3) Pentru imobilele care au destinaţie de şcoli, spitale, grădiniţe, centre de plasament, aziluri de bătrâni se vor încheia contracte de închiriere pe termen de 3 ani între noii proprietari şi deţinătorii acestora în momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Litigiile legate de eventualele îmbunătăţiri aduse imobilelor, care se retrocedeaza în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, de către foştii deţinători vor fi soluţionate între proprietari şi chiriaşi, în condiţiile legii. (5) Retrocedarea bunurilor imobile care au aparţinut cultelor religioase se va face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.  +  Articolul 5 (1) Proprietarii care vor redobândi dreptul de proprietate asupra imobilelor în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă vor încheia cu deţinătorii actuali ai acestor imobile un protocol de predare-preluare în termen de 60 de zile de la data rămânerii definitive a deciziei Comisiei speciale de retrocedare. (2) Proprietarii vor intra în posesia bunurilor imobile solicitate în termen de cel mult 3 ani de la redobandirea dreptului de proprietate, în condiţiile stabilite de protocolul prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 6Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. PRIM-MINISTRU,MIRCEA CIUMARAContrasemnează:---------------Secretariatul de Stat pentru CulteNicolae I. Branzea,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Laszlo Borbely,secretar de statMinistru de stat,ministrul sănătăţii,Hajdu GaborMinistrul culturii,Ion CaramitruMinistrul muncii şi protecţieisociale,Smaranda Dobrescup. Ministru delegat pe lângăprimul-ministru pentru minorităţinaţionale,Klaus Fabritiusp. Ministrul educaţiei naţionale,Mircea Fronescu,secretar de statp. Ministrul funcţiei publice,Marian Parjol,secretar de statMinistrul agriculturii şialimentaţiei,Ioan Avram MuresanMinistru de interne,Constantin Dudu Ionescu----------