ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 iunie 2000privind organizarea sistemului național de formare a personalului din învățământul preuniversitar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 4 iulie 2000  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul 1 Dispoziții generale  +  Articolul 1Prin formarea continua a personalului didactic și didactic auxiliar, încadrat în învățământul preuniversitar, se înțelege toate formele și activitățile de perfecționare, inclusiv conversia profesională, prevăzute la art. 36 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 159-162 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată.  +  Articolul 2(1) Formarea personalului de conducere, de îndrumare și de control cuprinde forme de pregătire inițială și continua în domeniul managementului educațional.(2) Formarea inițială consta în parcurgerea unui modul de specializare, în cadrul pregătirii inițiale pentru o funcție didactica, sau a unor studii postuniversitare în domeniul managementului educațional și reprezintă, începând cu data de 1 septembrie 2004, condiția de acces la o funcție de conducere, de îndrumare și control în învățământul preuniversitar.(3) Formarea continua în domeniul managementului educațional cuprinde toate formele și activitățile de dezvoltare profesională acreditate, la care participa personalul care ocupa o funcție de conducere, de îndrumare și control în învățământul preuniversitar. Programele de formare continua în domeniul managementului educațional, desfășurate până la data de 1 septembrie 2004, vor fi echivalate pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.  +  Capitolul 2 Formarea personalului didactic din învățământul preuniversitar  +  Articolul 3Se înființează Centrul Național de Formare a Personalului Didactic din Învățământul Preuniversitar, denumit în continuare C.N.F.P.D.I.P., instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educației Naționale, cu sediul în municipiul București, str. Spiru Haret nr. 10-12, sectorul 1.  +  Articolul 4(1) Obiectul de activitate al C.N.F.P.D.I.P. îl constituie asigurarea calității formării personalului didactic și coordonarea activității de formare continua a acestuia pe baza standardelor naționale de formare continua în domeniu.(2) C.N.F.P.D.I.P. are următoarele atribuții principale:a) elaborează, împreună cu instituțiile de învățământ superior și cu alte instituții de stat și private care au obiect similar de activitate, standardele de formare inițială și continua a personalului didactic din învățământul preuniversitar și le propune ministrului educației naționale spre aprobare;b) stabilește criteriile și modalitățile de acreditare a programelor de formare, pe baza standardelor și metodologiilor aprobate de ministrul educației naționale;c) acreditează programele de formare continua desfășurate de persoanele fizice și de persoanele juridice de stat și particulare, pe baza standardelor și metodologiilor aprobate de ministrul educației naționale;d) elaborează, pe baza propunerilor inspectoratelor școlare, în colaborare cu casele corpului didactic, proiecte de finanțare din surse bugetare și extrabugetare a programelor de formare continua acreditate și le înaintează spre aprobare ministrului educației naționale;e) monitorizează desfășurarea activităților de formare continua în domeniu;f) elaborează și propune ministrului educației naționale, spre aprobare, programele pentru acordarea definitivării în învățământ/certificării pentru profesia didactica, precum și programele pentru acordarea gradelor didactice;g) elaborează și propune ministrului educației naționale, spre aprobare, metodologia de formare continua a personalului didactic din învățământul preuniversitar;h) elaborează și propune ministrului educației naționale, spre aprobare, programul de asistare a personalului didactic în perioada stagiaturii;i) elaborează și propune ministrului educației naționale cai de evoluție în cariera didactica;j) propune ministrului educației naționale strategiile de formare inițială și continua a personalului didactic din învățământul preuniversitar;k) inițiază și derulează expertize privind conținutul, proiectarea, realizarea și evaluarea pregătirii personalului din învățământ;l) elaborează metodologia de desfășurare a activității caselor corpului didactic în domeniul formării continue a personalului didactic și didactic auxiliar și o supune spre aprobare ministrului educației naționale.  +  Articolul 5(1) C.N.F.P.D.I.P. are un număr maxim de 46 de posturi.(2) Numărul maxim de posturi aprobat pentru unitățile subvenționate se majorează cu numărul de posturi prevăzut la alin. (1), prin diminuarea corespunzătoare a numărului maxim de posturi aprobat pentru unitățile de învățământ.  +  Articolul 6(1) Structura organizatorică, statul de funcții și organigrama se aproba prin ordin al ministrului educației naționale.(2) C.N.F.P.D.I.P. este condus de un director general numit prin ordin al ministrului educației naționale.  +  Articolul 7Salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, angajat în cadrul C.N.F.P.D.I.P., se face conform legii.  +  Articolul 8(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale C.N.F.P.D.I.P. se asigura din venituri extrabugetare și din alocații de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale, de la capitolul "Învățământ".(2) Veniturile extrabugetare ale C.N.F.P.D.I.P. provin din taxe pentru evaluarea și acreditarea programelor de formare continua, studii de specialitate - analiza necesarului, diagnoza, prognoza și altele asemenea -, consultanța de specialitate în domeniu, precum și din sponsorizări, donații, venituri proprii, realizate în condițiile legii. Cuantumul taxelor se stabilește prin ordin al ministrului educației naționale.(3) C.N.F.P.D.I.P. poate elabora și supune spre aprobare finanțarea din fondurile unor programe naționale sau internaționale a proiectelor de dezvoltare profesională în domeniu.  +  Capitolul 3 Formarea managerilor din învățământul preuniversitar  +  Articolul 9Se înființează Centrul Național de Formare a Managerilor din Învățământul Preuniversitar, denumit în continuare C.N.F.M.I.P., instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educației Naționale, cu sediul în municipiul București, str. Spiru Haret nr. 10-12, sectorul 1.  +  Articolul 10C.N.F.M.I.P. are următoarele atribuții principale:a) elaborează, împreună cu instituțiile de învățământ superior și cu alte instituții de stat și private care au obiect similar de activitate, standardele și metodologiile de pregătire inițială și continua, de evaluare unitară și de certificare pentru managerii din învățământul preuniversitar și le propune ministrului educației naționale spre aprobare;b) stabilește criteriile și modalitățile de acreditare a programelor de formare, pe baza standardelor și metodologiilor aprobate de ministrul educației naționale;c) acreditează programele de formare continua desfășurate de persoanele fizice și de persoanele juridice de stat și particulare, pe baza standardelor și metodologiilor aprobate de ministrul educației naționale;d) monitorizează desfășurarea activităților de formare continua în domeniu;d) monitorizează desfășurarea activităților de formare continua în domeniu;f) efectuează studii de specialitate - diagnoza, prognoza și altele asemenea - și elaborează propuneri de politici în domeniu, pe care le înaintează ministrului educației naționale;g) elaborează metodologia de realizare a atribuțiilor specifice la nivelul județului/municipiului București și de desfășurare a activității de formare continua a personalului de conducere și a personalului de îndrumare și control din învățământul preuniversitar, prin casele corpului didactic, și o supune spre aprobare ministrului educației naționale;h) elaborează metodologia, menționată la art. 2 alin. (3), de echivalare a programelor de formare continua desfășurate până la data de 1 septembrie 2004, ca formare inițială;i) elaborează metodologia de desfășurare a activității caselor corpului didactic în domeniul formării continue a personalului didactic și didactic auxiliar și o supune spre aprobare ministrului educației naționale.  +  Articolul 11Pentru realizarea atribuțiilor sale C.N.F.M.I.P. colaborează cu instituțiile de învățământ superior, cu inspectoratele școlare, cu casele corpului didactic, precum și cu instituții guvernamentale și neguvernamentale de profil din țara și din străinătate.  +  Articolul 12(1) Pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar candidații trebuie să ateste prin acte studiile absolvite, în domeniul managementului educațional, a unui modul de specializare în cadrul formării inițiale sau a unor studii postuniversitare - studii aprofundate, masterat, doctorat.Nivelul de pregătire și de certificare necesar pentru ocuparea unei anumite funcții de conducere într-o unitate de învățământ preuniversitar este stabilit pe baza unei metodologii aprobate de ministrul educației naționale.(2) Ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct în învățământul preuniversitar de stat se face prin concurs organizat de inspectoratul școlar, diferențiat în funcție de nivelul unității, care consta în:a) curriculum vitae, analiza și evaluarea acestuia;b) interviu, prin care se testeaza și cunoștințele de legislație școlară și de management educațional, pe baza standardelor aprobate de ministrul educației naționale.  +  Articolul 13(1) C.N.F.M.I.P. are un număr maxim de 30 de posturi.(2) Numărul maxim de posturi aprobat pentru unitățile subvenționate se majorează cu numărul de posturi prevăzut la alin. (1), prin diminuarea corespunzătoare a numărului maxim de posturi aprobat pentru unitățile de învățământ.  +  Articolul 14(1) C.N.F.M.I.P. este condus de un director general numit prin ordin al ministrului educației naționale.(2) Structura organizatorică, statul de funcții și organigrama se aproba prin ordin al ministrului educației naționale.  +  Articolul 15Salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, angajat în cadrul C.N.F.M.I.P., se face conform legii.  +  Articolul 16(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale C.N.F.M.I.P. se asigura din venituri extrabugetare și din alocații de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale, de la capitolul "Învățământ".(2) Veniturile extrabugetare ale C.N.F.M.I.P. provin din taxe pentru evaluarea și acreditarea programelor de formare continua, studii de specialitate - analiza necesarului, diagnoza, prognoza etc. -, consultanța de specialitate în domeniu, precum și din sponsorizări, donații, venituri proprii, realizate în condițiile legii. Cuantumul taxelor se stabilește prin ordin al ministrului educației naționale.(3) C.N.F.M.I.P. poate elabora și supune spre aprobare finanțarea din fondurile unor programe naționale sau internaționale a proiectelor de dezvoltare profesională în domeniu.  +  Capitolul 4 Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 17La absolvirea programelor de formare continua participanții primesc certificate de absolvire, în care vor fi nominalizate competentele dobândite. Sunt recunoscute legal certificatele de formare continua emise de unități ale căror programe au fost acreditate de C.N.F.P.D.I.P. și de C.N.F.M.I.P.  +  Articolul 18În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență C.N.F.P.D.I.P. și C.N.F.M.I.P., în colaborare cu Componenta pentru pregătirea personalului didactic și cu Componenta pentru management și finanțare din Proiectul de reforma a învățământului preuniversitar, cofinantat de Guvernul României și Banca Mondială, elaborează și supun spre aprobare prin ordin al ministrului educației naționale reglementările în ceea ce privește accesul furnizorilor de formare continua - de stat sau particulari - la spațiile și dotările caselor corpului didactic.  +  Articolul 19(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență C.N.F.P.D.I.P. și C.N.F.M.I.P. elaborează regulamentele proprii de funcționare, care se aproba prin ordin al ministrului educației naționale.(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență C.N.F.P.D.I.P. și C.N.F.M.I.P. propun spre aprobare ministrului educației naționale criteriile și metodologia de evaluare și de acreditare a programelor de formare continua, specifice.(3) În termen de 60 de zile de la aprobarea standardelor de evaluare pentru programele de formare inițială și continua specifice Ministerul Educației Naționale va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, metodologia acreditării programelor de formare inițială și continua a personalului didactic, didactic auxiliar, de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar.  +  Articolul 20Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică personalului didactic de predare, personalului didactic care îndeplinește funcții de conducere, de îndrumare și de control, precum și personalului didactic auxiliar din întregul sistem de învățământ preuniversitar, de stat și particular.  +  Articolul 21Prevederile referitoare la formarea personalului didactic și didactic auxiliar, precum și a personalului de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar, de stat și particular, cuprinse în Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifica și se completează după cum urmează:1. La alineatul (1) al articolului 5 se introduce litera f) cu următorul cuprins:"f) pentru asigurarea formării inițiale și a insertiei profesionale în unitățile de învățământ preuniversitar pot funcționa cadre didactice-mentori și cadre didactice-tutori".2. După articolul 19 se introduce articolul 19^1 cu următorul cuprins:  +  Articolul 19^1Ocuparea funcțiilor de conducere, de îndrumare și de control este condiționată de absolvirea unor studii postuniversitare în domeniul managementului educațional sau de absolvirea unui mod de pregătire în domeniul managementului educațional. Programele sunt realizate de instituțiile de învățământ superior conform standardelor naționale aprobate de ministrul educației naționale.3. Alineatul (2) al articolului 20 va avea următorul cuprins:(2) Funcțiile de conducere din inspectoratele școlare sunt: inspector școlar general, inspector școlar general adjunct și director tehnic administrativ - funcție asimilată funcției de inspector general adjunct.4. Alineatul (3) al articolului 21 va avea următorul cuprins:(3) Numirea într-o funcție de conducere în unitățile de învățământ de stat, după concurs, se face pe bază de contract de management educațional, în condițiile legii, de către:a) inspectorul școlar general, pentru directorii din învățământul de stat preșcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal și postliceal, pentru directorii adjuncți din învățământul de stat preuniversitar, precum și pentru directorii și directorii adjuncți din unitățile cu activitate extrașcolară și din unitățile conexe subordonate inspectoratului;b) ministrul educației naționale, pentru directorii și directorii adjuncți din unitățile direct subordonate Ministerului Educației Naționale.5. După alineatul (1) al articolului 33 se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:(1^1) Evaluarea formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar se face pe baza unui sistem de credite transferabile, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației Naționale.6. După alineatul (3) al articolului 34 se introduce alineatul (3^1) cu următorul cuprins:(3^1) Cadrul didactic stagiar este asistat, pe perioada menționată la alin. (1), în dezvoltarea sa profesională de un cadru didactic-tutore. Stagiatura este organizată conform unei metodologii aprobate de ministrul educației naționale.7. Alineatul (5) al articolului 34 va avea următorul cuprins:(5) Examenul pentru definitivarea în învățământ consta într-un proces de evaluare a competentelor profesionale, realizat prin inspecție școlară și testare a pregătirii de specialitate, metodica și pedagogica, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației naționale, pe baza standardelor naționale.8. Alineatul (3) al articolului 37 va avea următorul cuprins:(3) Personalului didactic de predare, cu diploma de absolvire a învățământului universitar de scurta durata, i se recunosc gradele didactice obținute în aceasta calitate și în cazul absolvirii ulterioare, cu diploma de licență, a unei instituții de învățământ superior de lungă durata.9. La articolul 37, alineatele (4) și (5) se abroga.  +  Articolul 22(1) După poziția IX^11 de la litera A din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 13 noiembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se introduc pozițiile IX^12 și IX^13 cu următorul cuprins:     "IX^12 Centrul Național de - Venituri extrabugetare           Formare a Personalului și alocații de la bugetul           Didactic din Învățământul de stat           Preuniversitar           (C.N.F.P.D.I.P.)    IX^13 Centrul Național de - Venituri extrabugetare          Formare a Managerilor și alocații de la bugetul          din Învățământul de stat."          Preuniversitar (C.N.F.M.I.P.)(2) Orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se abroga.
  p. PRIM-MINISTRU,
  MIRCEA CIUMARA
  Contrasemnează:
  p. Ministrul educației naționale,
  Mircea Fronescu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și protecției
  sociale,
  Smaranda Dobrescu
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes