ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 172 din 14 octombrie 2020pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 15 octombrie 2020  Având în vedere faptul că serviciile publice de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate alături de serviciile de transport public local de călători sau de alimentare cu gaze naturale fac parte din categoria serviciilor comunitare de utilități publice care angajează România și localitățile urbane pe drumul ireversibil al modernizării și creșterii standardelor de locuit,luând în considerare faptul că proiectele de infrastructură de alimentare cu apă și canalizare a localităților urbane și rurale au sursa de finanțare asigurată din fonduri externe nerambursabile, respectiv în cadrul Programului operațional Infrastructură mare, denumit în continuare POIM, în perioada de programare 2014-2020, în cadrul acestor proiecte de alimentare cu apă și canalizare fiind asigurată atât finanțarea pentru alimentarea cu apă a localităților cu un număr de peste 50 de locuitori, cât și racordul la rețeaua de canalizare pentru aglomerările urbane cu un număr de peste 2.000 de locuitori echivalenți,întrucât perioada de implementare a proiectelor de infrastructură de alimentare cu apă și canalizare a localităților urbane și rurale sprijinite prin POIM 2014-2020 se încheie la data de 31 decembrie 2023, iar pentru încadrarea în aceasta beneficiarii trebuie să organizeze procedurile de achiziție publică pentru selectarea operatorilor economici în vederea executării lucrărilor pentru extinderea sau reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare și să asigure implementarea proiectelor într-o perioadă relativ scurtă, pentru a evita suportarea unor costuri neeligibile de la bugetul de stat ca urmare a nefinalizării proiectelor,dat fiind faptul că o parte dintre localități nu au, în prezent, servicii de canalizare întrucât nu au îndeplinit condițiile de racordare prevăzute de reglementările europene privind accesarea de fonduri externe nerambursabile și, astfel, nu s-a putut asigura o implementare unitară a proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, existând situații în care anumite sate din structura administrativ-teritorială a unei comune nu au fost racordate la rețeaua de canalizare,ținând cont de multiplele probleme în asigurarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în special în zona localităților rurale în care gospodării sau chiar străzi din interiorul localităților nu sunt racordate la rețeaua de canalizare,întrucât asigurarea accesului la canalizare și igienă adecvate și echitabile pentru toată populația, cu prioritate la școli și dispensare, reprezintă o problemă de sănătate publică, în special în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru care a fost stabilită starea de urgență prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, măsuri continuate prin instituirea stării de alertă pe teritoriul României, prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, prelungită prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.luând în considerare termenul de conformare al României la cerințele Directivei Consiliului 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale, cu modificările și completările ulterioare, și la cerințele de epurare a apelor uzate pentru aglomerări urbane cu mai mult de 2.000 de locuitori echivalenți, respectiv anul 2018,având în vedere că, în aceste condiții, Comisia Europeană poate iniția o procedură formală de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pentru neconformarea statului român la directivele europene în domeniu, respectiv pentru neaplicarea în termen a legislației naționale armonizate în domeniul alimentării cu apă potabilă a populației și al colectării și epurării apelor uzate urbane, care poate conduce la aplicarea de penalități financiare considerabile în sarcina statului român,în considerarea faptului că elementele sus-menționate vizează interesul public și strategic, fiind o prioritate a Programului de guvernare și constituind o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, pentru a nu genera întârzieri în implementarea proiectelor de infrastructură de apă-canalizare cu impact asupra gradului de absorbție a fondurilor externe nerambursabile alocate României și al sănătății populației,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IDupă capitolul V din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 7 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou capitol, capitolul V^1, cu următorul cuprins:  +  Capitolul V^1 Organizarea și funcționarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane  +  Articolul 37^1(1) Unitățile administrativ-teritoriale, care nu pot înființa, organiza și gestiona serviciul public de canalizare pentru toate sau o parte din localitățile componente, pot înființa serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) paragraful 3 din Directiva Consiliului 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale, cu modificările și completările ulterioare, în vederea conformării la normele privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Operatorii regionali de apă și canalizare își desfășoară activitatea de furnizare/prestare a serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane pe baza contractului de delegare a gestiunii și a licenței eliberate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare ANRSC.(3) Contractele de delegare a gestiunii serviciului de apă și canalizare existente, încheiate potrivit legii cu operatorii regionali de apă și canalizare, pot fi modificate, prin acte adiționale încheiate în condițiile legii, în vederea includerii activităților aferente serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane.  +  Articolul 37^2(1) Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane se înființează, se organizează și se gestionează sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației publice locale și are ca obiect canalizarea și epurarea apelor uzate urbane în aglomerările ce nu îndeplinesc condițiile de racordare la sistemele publice de canalizare a apelor uzate urbane.(2) Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane se prestează prin exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice, denumită sistem public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane.(3) Termenii și expresiile tehnice de mai jos au următoarele semnificații:a) serviciu public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane - totalitatea activităților de utilitate publică și de interes economic și social general efectuate în scopul colectării, transportului, epurării și evacuării apelor uzate urbane;b) sistem public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane - ansamblul construcțiilor și terenurilor aferente instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane.(4) Sistemele publice inteligente alternative pentru procesarea apelor uzate urbane cuprind, de regulă, următoarele componente:a) racorduri de canalizare de la punctul de delimitare și preluare - partea din sistemul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane care asigură legătura dintre instalațiile interioare de canalizare ale utilizatorului și bazinul inteligent de colectare a apei uzate urbane, inclusiv căminul de racord; părțile componente ale unui racord se precizează în regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane. Racordul de la cămin spre bazinul inteligent de colectare, inclusiv căminul de racord, aparține sistemului public;b) bazine inteligente colectoare ale apei uzate, cămine și construcții-anexe care asigură preluarea apelor uzate urbane de canalizare de la doi sau de la mai mulți utilizatori independenți. Prin bazin inteligent colector în sensul prezentei legi se înțelege acea infrastructură de preluare a apelor uzate urbane care asigură utilizarea instrumentelor inteligente în domeniul contorizării, inspecției interioare, odorizării, inclusiv dotarea cu senzori de avertizare pentru umplerea bazinelor colectoare;c) mijloace de transport și vidanjare - mijloace de transport echipate cu dispozitive pentru colectarea apei, mâlului, nămolului, gunoiului sau a altor materiale similare din bazine de colectoare ale apei uzate cu ajutorul vacuumului;d) stații de epurare - ansambluri de construcții și instalații destinate epurării apelor uzate urbane, printr-un procedeu fizic și/sau chimic - epurare primară - și un procedeu biologic - epurare secundară și terțiare;e) microstație de epurare - stație de epurare de capacitate foarte redusă, compactă, prevăzută cu proces biologic;f) bazine tehnologice de preluare a apelor uzate urbane - locuri special amenajate pentru decantarea apelor uzate urbane transportate cu ajutorul vehiculelor pentru vidanjare;g) colectoare de evacuare spre emisar - părți componente ale stației de epurare care asigură evacuarea apei epurate către emisar;h) guri de vărsare în emisar - locuri special amenajate pentru vărsarea apei urbane epurate în emisar;i) emisar - curs de apă care primește apele uzate epurate conform reglementărilor/legislației specifice în vigoare.(5) Termenii tehnici privind epurarea apelor uzate urbane, alții decât cei prevăzuți la alin. (3) și (4), au înțelesul prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare.(6) Sistemele publice inteligente alternative pentru procesarea apelor uzate urbane sunt proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale în a căror rază administrativă sunt edificate construcțiile/instalațiile și se supun regulilor de evidență financiar-contabilă, inventariere și de valorificare a patrimoniului public.(7) Sistemul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane asigură racordarea mai multor gospodării și/sau a unităților socioeconomice la același bazin inteligent colector, stație de epurare sau microstație de epurare și același nivel de protecție a mediului cu cel prevăzut în normele privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare.(8) Sistemul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane se implementează cu prioritate la școli și dispensare, în vederea conformării cu obligația asumată de România ca parte a Protocolului privind apa și sănătatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Convenția privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontieră și a lacurilor internaționale, adoptată la Helsinki la data de 17 martie 1992, ratificat prin Ordonanța Guvernului nr. 95/2000, aprobată prin Legea nr. 228/2000, gestionat de Organizația Națiunilor Unite.  +  Articolul 37^3(1) Desfășurarea activităților specifice sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane se realizează pe baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini, elaborate și aprobate de autoritățile administrației publice locale sau, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară.(2) În cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, regulamentul serviciului și caietul de sarcini se elaborează în cadrul acestora, se avizează de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre și se aprobă de adunările generale.  +  Articolul 37^4Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane se înființează, se organizează și funcționează pe baza următoarelor principii: a) securitatea serviciului;b) tarifarea echitabilă;c) rentabilitatea, calitatea și eficiența serviciului;d) transparența și responsabilitatea publică, incluzând consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii și cu asociațiile reprezentative ale acestora;e) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;f) adaptabilitatea la cerințele utilizatorilor;g) accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;h) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecției mediului și sănătății populației.  +  Articolul 37^5(1) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au competență exclusivă, care se exercită prin intermediul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale asociate, în baza mandatului acordat acestora, în ceea ce privește: a) aprobarea strategiilor locale de înființare, organizare, gestiune și funcționare a serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane;b) aprobarea programelor de investiții privind înființarea, dezvoltarea, modernizarea și reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului;c) aprobarea regulamentelor și a caietelor de sarcini ale serviciului;d) adoptarea modalității de gestiune și aprobarea documentațiilor de organizare și derulare a procedurilor de delegare a gestiunii;e) aprobarea indicatorilor de performanță ai serviciului.(2) La aprobarea strategiilor și programelor de investiții prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se au în vedere obligațiile asumate de România privind epurarea apelor uzate urbane în calitate de stat membru al Uniunii Europene.(3) În vederea asigurării continuității serviciului și funcționării sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane în condiții de siguranță și la parametrii ceruți prin normele și prescripțiile tehnice, autoritățile administrației publice locale, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară, asigură planificarea și urmărirea execuției lucrărilor de investiții, în corelare cu propriile strategii ale serviciului public inteligent alternativ și planurile de urbanism general.(4) În exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile deliberative ale administrației publice locale adoptă hotărâri care vizează:a) aprobarea strategiilor locale ale serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme publice inteligente alternative;b) coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților și de amenajare a teritoriului, de urbanism și de mediu;c) aprobarea studiilor de fezabilitate privind înființarea unor noi sisteme publice inteligente alternative;d) asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale în vederea gestionării în sistem regional a serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, respectiv înființării sistemelor publice inteligente alternative pentru procesarea apelor uzate urbane, și pentru realizarea investițiilor în infrastructura aferentă acestora, inclusiv prin accesarea fondurilor publice alocate programelor de investiții aflate în derulare;e) darea în administrare sau delegarea gestiunii serviciului, precum și încredințarea exploatării bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale aferente sistemelor publice inteligente alternative pentru procesarea apelor uzate urbane;f) contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanțarea programelor de investiții aferente sistemelor publice inteligente alternative pentru procesarea apelor uzate urbane;g) elaborarea și aprobarea normelor locale și a regulamentului serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, pe baza normelor-cadru și a regulamentelor-cadru elaborate și aprobate de ANRSC;h) aprobarea prețurilor și tarifelor pentru serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, cu respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor în vigoare elaborate de ANRSC, în cazul în care finanțarea proiectelor de investiții în infrastructură se realizează prin fonduri publice acordate de la bugetul local și/sau din alte surse decât cele de la bugetul de stat și/sau din fonduri externe nerambursabile;i) rezilierea unilaterală a contractelor de delegare a gestiunii serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, pentru încălcarea repetată a clauzelor acestora și pentru nerespectarea parametrilor de calitate ai serviciului;j) elaborarea și aprobarea strategiei de tarifare pentru serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, în cazul în care finanțarea proiectelor de investiții în infrastructură se asigură, integral sau în parte, prin fonduri publice acordate de la bugetul de stat și/sau din fonduri externe nerambursabile;k) acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile și persoanele singure care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat în plată pe membru de familie, denumite în continuare ajutoare lunare, în vederea plății serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, în limita unei cantități de apă uzată evacuată în rețeaua de canalizare de 75 l/persoană/zi.(5) Darea în administrare sau delegarea gestiunii serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane nu exonerează autoritățile publice locale de responsabilitatea privind asigurarea colectării și epurării apelor uzate urbane.(6) Autoritățile administrației publice locale au, în raport cu utilizatorii pe care îi reprezintă, următoarele sarcini și responsabilități:a) să gestioneze serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane pe criterii de competitivitate și eficiență economică;b) să promoveze dezvoltarea, modernizarea și reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului;c) să monitorizeze și să controleze activitățile de prestare a serviciului și să adopte măsurile prevăzute în contractul de delegare a gestiunii;d) să stabilească sistemul de monitorizare, inspecție, control și raportare către autoritățile competente privind asigurarea conformării cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare;e) să adopte hotărâri privind modalitățile de gestiune a serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane.(7) Autoritățile administrației publice locale au următoarele obligații față de operatori:a) să aplice un tratament egal tuturor operatorilor și să asigure prin normele locale adoptate un mediu de afaceri transparent;b) să respecte independența managerială a operatorului;c) să adopte și să mențină o conduită echilibrată, echidistantă și nediscriminatorie între operator și utilizatori;d) să promoveze relații contractuale echilibrate, orientate spre rezultat;e) să asigure publicitatea și accesul liber la informațiile de interes public, cu precădere la acele informații care asigură pregătirea ofertelor și participarea la procedurile de delegare a gestiunii serviciului;f) să aducă la cunoștință publică hotărârile și dispozițiile având ca obiect modul de organizare și de funcționare a serviciului;g) să stabilească condițiile de asociere sau de formare de societăți mixte, în conformitate cu prevederile legale care reglementează fiecare tip de contract prin care se deleagă gestiunea;h) să respecte și să își îndeplinească propriile obligații, prevăzute în contractele de delegare a gestiunii serviciului;i) să păstreze confidențialitatea informațiilor, altele decât cele de interes public, cu privire la activitatea operatorilor.  +  Articolul 37^6(1) Are calitatea de utilizator individual al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane orice persoană fizică sau juridică ce deține, în baza titlului de proprietate sau a dreptului de folosință acordat de titularul dreptului de proprietate, un racord la un bazin inteligent de colectare a apelor uzate urbane, stație de epurare sau microstație de epurare și care beneficiază de serviciile operatorului pe bază de contract de prestare încheiat în nume propriu.(2) După înființarea/realizarea sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane în zona proprietății, persoanele fizice și juridice au obligația de a se racorda la acesta, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, dacă aceștia nu dețin stații de epurare avansată care respectă condițiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.(3) Dreptul de acces nediscriminatoriu și de utilizare a serviciului este garantat tuturor utilizatorilor, cu respectarea clauzelor contractuale și a prevederilor regulamentului serviciului.(4) Raporturile juridice dintre operator și utilizatori, drepturile și obligațiile utilizatorilor, respectiv ale operatorului, se detaliază în regulamentul serviciului și în contractul de prestare a serviciului.(5) Prestarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane se realizează pe bază de contract de prestare a serviciului.  +  Articolul 37^7(1) Drepturile și obligațiile operatorilor în raport cu autoritățile administrației publice locale sunt prevăzute în regulamentul propriu al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, urmărindu-se asigurarea echilibrului contractual pe baza următoarelor principii:a) încasarea prețurilor și tarifelor aferente serviciului public furnizat/prestat, stabilite potrivit normelor în vigoare;b) ajustarea periodică a prețurilor și tarifelor, în raport cu modificările intervenite în costuri;c) modificarea prețurilor și tarifelor, dacă a intervenit o schimbare semnificativă a echilibrului contractual sau în structura costurilor.(2) Operatorii au următoarele obligații față de utilizatorii serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane:a) să presteze serviciul numai pe baza unui contract încheiat cu utilizatorii serviciului;b) să respecte prevederile contractuale;c) să servească toți utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost autorizați;d) să respecte indicatorii de performanță aprobați de autoritățile administrației publice locale prin hotărârile de dare în administrare, respectiv din contractele de delegare a gestiunii serviciului;e) să furnizeze autorităților administrației publice locale și ANRSC informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului, în conformitate cu clauzele contractului de delegare și cu prevederile legale în vigoare;f) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achizițiile de lucrări, bunuri și servicii;g) să asigure folosirea ecologică a bazinelor colectoare de apă uzată, precum și evacuarea apelor uzate urbane la fiecare ciclu de umplere a acestora ori de câte ori este sesizat sau instrumentele inteligente de avertizare pentru umplere sesizează acest aspect;h) să asigure transportul în condiții de siguranță a apelor uzate urbane numai cu vehiculele de vidanjare până la bazinele tehnologice ale stațiilor de epurare, să asigure epurarea și evacuarea apelor în emisar;i) să intervină ori de câte ori este nevoie la sesizarea utilizatorilor pentru a asigura funcționarea la parametri de calitate a serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane.(3) Finanțarea cheltuielilor de operare necesare funcționării și exploatării serviciului se asigură prin încasarea de la utilizatori, pe baza facturilor emise de operatori, a contravalorii serviciilor furnizate/prestate.(4) Fundamentarea prețurilor și tarifelor serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane se face de către operator, astfel încât structura și nivelul acestora:a) să acopere costul justificat economic al furnizării/prestării serviciului;b) să asigure funcționarea eficientă și în siguranță a serviciului, protecția și conservarea mediului, precum și sănătatea populației;c) să încurajeze investițiile de capital;d) să garanteze respectarea autonomiei financiare a operatorului;e) să garanteze continuitatea serviciului.(5) Finanțarea investițiilor pentru înființarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane intră în competența autorităților administrației publice locale. În funcție de modalitatea de gestiune adoptată și de clauzele contractuale stabilite prin actele juridice în baza cărora se desemnează operatorul, sarcinile privind finanțarea investițiilor pot fi transferate operatorului.(6) Finanțarea investițiilor necesare sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane este eligibilă pentru finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul fondurilor alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență.(7) Beneficiarii POIM 2014-2020 pot solicita finanțarea din fondurile externe nerambursabile aferente Mecanismului de redresare și reziliență a aglomerărilor care nu au făcut obiectul aprobării de către Comisia Europeană în cadrul proiectelor finanțate din bugetul POIM, precum și a extinderilor și reabilitărilor rețelelor de apă și apă uzată, pentru care cheltuielile aferente nu îndeplineau, la data transmiterii studiului de fezabilitate către autoritatea de management sau a depunerii aplicației de finanțare, condițiile de eligibilitate sau pentru care suportarea cheltuielilor a fost asumată de către beneficiari.(8) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate responsabilă pentru sistemul de guvernanță al Planului național de relansare și reziliență, să prevadă măsurile necesare în respectivul plan.  +  Articolul IILa alineatul (2) al articolului 1 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 5 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) procesarea apelor uzate urbane printr-un serviciu public inteligent alternativ;  +  Articolul IIILegea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 8 septembrie 2014, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (4), după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:5. asociație de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciul de salubrizare - asociația de dezvoltare intercomunitară având ca obiectiv înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de salubrizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal ori regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemului de salubrizare aferent acestui serviciu.2. La articolul 6, după alineatul (3) se introduc 4 noi alineate, alineatele (4)-(7), cu următorul cuprins:(4) Prin derogare de la prevederile art. 89 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sectoarele municipiului București au dreptul, pe baza mandatului expres exprimat prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București și în limitele competenței autorităților lor deliberative și executive, să coopereze și să se asocieze, inclusiv cu unități administrativ-teritoriale, formând asociații de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat și de utilitate publică, având ca scop serviciul de salubrizare a sectoarelor municipiului București/localităților.(5) Asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciul de salubrizare se finanțează prin contribuții din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale membre, precum și din alte surse.(6) Adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciul de salubrizare este formată din reprezentanții tuturor unităților administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale asociate.(7) Sectoarele municipiului București sunt reprezentate de drept în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare având ca scop serviciul de salubrizare de către primari. Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale în adunările generale viceprimarilor, administratorilor publici, precum și oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituții publice de interes local.  +  Articolul IVOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 9, litera t) se modifică și va avea următorul cuprins:t) sumele necesare pentru finanțarea ratei forfetare, conform art. 61 alin. (3) lit. aa) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, pentru proiectele care au fost aprobate prin acest mecanism, precum și sumele aferente diferenței dintre procentul contribuției proprii și procentul echivalent al ratei forfetare pentru operatorii regionali care furnizează/prestează serviciul de alimentare cu apă și de canalizare pe raza unităților administrativ-teritoriale Timiș, Galați, Alba, Cluj și Sălaj, prevăzute la art. 18^1 alin. (4).2. La articolul 18^1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Pentru proiectele aprobate în baza contribuției beneficiarilor în situația în care aceasta depășește rata forfetară aferentă proiectelor prevăzute la alin. (1), autoritatea de management pentru POIM este autorizată să asigure finanțarea din fonduri alocate de la bugetul de stat a diferenței dintre procentul contribuției proprii și procentul echivalent al ratei forfetare, pentru operatorii regionali care furnizează/prestează serviciul de alimentare cu apă și de canalizare pe raza unităților administrativ-teritoriale Timiș, Galați, Alba, Cluj și Sălaj.  +  Articolul VRezervele de implementare prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020 se pot utiliza de către operatorii regionali de apă și canalizare inclusiv pentru situațiile neprevăzute care sunt determinate de creșterea costurilor la materiale și/sau manoperă pe durata de implementare a proiectelor de infrastructură de apă-canalizare, cu respectarea dispozițiilor prevăzute la art. 1 alin. (2)-(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2020 cu privire la stabilirea rezervelor de implementare, cuprinderea acestora în devizele generale de investiții, precum și utilizarea lor.  +  Articolul VI(1) Unitățile administrativ-teritoriale care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite în cadrul POIM și Ghidul solicitantului aferent axei prioritare 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, obiectivul specific 3.2 Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, dar care nu au fost cuprinse inițial în proiectele de alimentare cu apă și canalizare ale operatorilor regionali de apă și canalizare care își desfășoară activitatea pe raza unităților administrativ-teritoriale, pot depune cereri de finanțare pentru proiecte de asistență tehnică și/sau investiții pentru branșarea/racordarea la rețeaua de alimentare cu apă și/sau rețeaua de canalizare prin intermediul operatorului regional pentru accesare de fonduri externe nerambursabile în cadrul POIM dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții la data depunerii cererii de finanțare:a) sunt membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de apă și canalizare;b) operatorul regional de apă și canalizare către care a fost delegată operarea serviciului acceptă preluarea investiției în operare după finalizarea acesteia conform contractului de finanțare încheiat.(2) Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru POIM, ia toate măsurile legale ce se impun, cu respectarea legislației europene aplicabile, pentru includerea la finanțare din fonduri externe nerambursabile a proiectelor de alimentare cu apă și canalizare pentru unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (1).  +  Articolul VIIÎn termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice elaborează regulamentul-cadru și caietul de sarcini-cadru ale serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, prevăzute la art. 37^3 alin. (1) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 7 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, care vor fi aprobate prin ordin al președintelui autorității.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloș
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet,
  secretar de stat
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,
  Ionel Tescaru
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Ioan Burduja,
  secretar de stat
  București, 14 octombrie 2020.Nr. 172.-----