ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 171 din 14 octombrie 2020privind modificarea și completarea art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 15 octombrie 2020  Luând în considerare faptul că statul român, prin Ministerul Educației și Cercetării, pe lângă activitățile educaționale specifice, încurajează și desfășurarea unor activități educaționale de tip „școala după școală“ al căror obiectiv final este de a consolida/aprofunda cunoștințele specifice elevilor, mai ales ale celor din ciclul primar și ciclul gimnazial prin desfășurarea de activități educaționale după finalizarea programului școlar, dar și pentru a susține familiile a căror activitate la locul de muncă se desfășoară și după finalizarea orelor de către elevii din ciclul primar și gimnazial,ținând cont de faptul că prin Legea nr. 186/2020 pentru modificarea și completarea art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011 au fost aprobate o serie de măsuri pentru activitățile educaționale de tip „școala după școală“,având în vedere faptul că forma aprobată a legii presupune un efort bugetar considerabil, de aproximativ 3.800.000 mii lei/an pentru un număr de 1.280.000 de beneficiari și o valoare a tichetului educațional de 400 lei/beneficiar/lună, dar și datorită faptului că pentru o parte dintre beneficiari, respectiv pentru preșcolari activitățile de tip „școala după școală“ nu sunt potrivite cu profilul nevoilor de activități educaționale necesare formării competențelor educaționale,având în vedere faptul că modificările aduse art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, prin intermediul Legii nr. 186/2020 au survenit ulterior aprobării rectificărilor la bugetul de stat și ținând cont de faptul că aceste modificări produc efecte inclusiv în anul școlar 2020-2021, se constată faptul că Ministerul Educației și Cercetării se află în situația de a nu putea să implementeze programul „Școala după școală“ în lipsa surselor de finanțare necesare. În acest sens se impune adoptarea, prin ordonanță de urgență a Guvernului, a unui set de măsuri care să reglementeze implementarea programului „Școala după școală“ și să asigure resursele financiare necesare pentru derularea acestuia. Prin intermediul actului normativ se stabilesc mecanismele de implementare a voinței Parlamentului României în corelare cu realitățile sistemului de educație și în conformitate cu limitările bugetului național.Luând în considerare faptul că, în vederea implementării în bune condiții a programului de educație „Școala după școală“ prin intermediul ordonanței de urgență a Guvernului, se impune a fi asigurate:– calitatea programelor de educație de tip „școala după școală“ prin organizarea acestor programe doar la nivelul unităților de învățământ care dispun de baza materială și de resursele umane calificate pentru implementarea programului „Școala după școală“; stabilirea unui mecanism de asigurare a calității programelor de educație de tip „școala după școală“ pentru a asigura elevilor acces la programe educaționale menite să sprijine succesul școlar și să asigure utilizarea eficientă a resurselor financiare;– resursele financiare necesare implementării programului de educație „Școala după școală“, inclusiv din anul școlar 2020-2021, prin identificarea de resurse financiare nerambursabile din Programul operațional Capital uman 2014-2020 și prin implementarea unei măsuri tranzitorii de acordare a tichetelor pentru educație pe suport electronic într-un cuantum mai mic în anii școlari 2020-2021 și, respectiv, 2021-2022, asigurând astfel stabilitatea bugetului național.Ținând cont de faptul că alocarea acestor sume în totalitatea lor din bugetul de stat pentru activități de tip „școala după școală“ ar periclita grav echilibrul bugetului de stat în perioada de criză generată de pandemia cu virusul SARS-CoV-2,deoarece elementele sus-menționate vizează interesul public și strategic și sunt o prioritate a Programului de guvernare, constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, pentru a nu genera dezechilibre bugetare la nivelul bugetului de stat, dar și pentru a pune în acord nevoile educaționale ale elevilor cu posibilitățile oferite prin activitățile desfășurate de tip „școala după școală“, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IArticolul 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 58(1) Unitățile de învățământ, prin decizia consiliului de administrație, își pot extinde activitățile cu elevii după sau înaintea orelor de curs, prin programe «Școala după școală» dacă dispun de infrastructura și de personalul de specialitate necesare implementării acestor programe. Pentru elevii până în clasa a IV-a inclusiv, părinții, reprezentanții legali sau, după caz, persoana care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea unui copil, pe perioada absenței părinților, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după caz, pot opta pentru obținerea tichetelor pentru educație pe suport electronic în vederea achitării cheltuielilor din programul derulat în sistem public sau privat de tipul «Școala după școală.»(...)(4) Statul finanțează, în limita sumelor alocate cu această destinație, programul «Școala după școală» pentru elevii de până în clasa a IV-a inclusiv ai căror părinți, reprezentanți legali sau, după caz, persoana care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea unui copil, pe perioada absenței părinților, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicită în scris acest serviciu, prin tichete pentru educație pe suport electronic a căror valoare nominală lunară se raportează la indicatorul social de referință și este de 0,8 ISR, exprimat în lei, pentru fiecare copil înscris în programul «Școala după școală2. După alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Prin excepție de la prevederile alin. (4), pentru anii școlari 2020-2021 și 2021-2022, valoarea tichetelor pentru educație pe suport electronic este de 0,4 ISR, exprimat în lei, pentru fiecare copil înscris în programul «Școala după școală3. Alineatele (5)-(9) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Persoanele îndreptățite prevăzute la alin. (4) optează pentru aceste tichete pentru educație pe suport electronic, în scris, individual pentru fiecare copil, la sfârșitul fiecărui an școlar sau la momentul înscrierii copilului la școală pentru noul an școlar.(6) Tichetele pentru educație pe suport electronic destinate programului «Școala după școală» sunt tichete de valoare pe suport electronic finanțate din fonduri externe nerambursabile și în completare de la bugetul de stat, destinate exclusiv acoperirii parțiale sau integrale a costurilor aferente programului al cărui scop final este de a oferi sprijin familiilor sau persoanelor în îngrijirea cărora se află elevii până în clasa a IV-a inclusiv, precum și de a contribui la îmbunătățirea competențelor educaționale dobândite de aceștia în timpul orelor de școală. Tichetele pentru educație pe suport electronic nu sunt transferabile, iar utilizarea lor în alt scop îi obligă pe beneficiari la plata contravalorii serviciilor educaționale de care au beneficiat.(7) Tichetele pentru educație pe suport electronic se emit numai de către unitățile autorizate de Ministerul Finanțelor Publice, denumite în continuare unitățile emitente, în baza autorizației de funcționare. (8) Decontarea tichetelor pentru educație pe suport electronic între unitățile de învățământ sau organizațiile neguvernamentale care acceptă tichete pentru educație pe suport electronic ca mod de plată a costurilor aferente programului «Școala după școală» și unitățile emitente ale tichetelor pentru educație pe suport electronic se face numai prin intermediul unităților bancare.(9) Finanțarea acordării tichetelor pentru educație pe suport electronic se face din fonduri externe nerambursabile, în limita fondurilor alocate cu această destinație, cu respectarea criteriilor de eligibilitate specifice programului operațional în cauză, și în completare din bugetul de stat, în limita fondurilor alocate din bugetul de stat pentru această destinație.4. După alineatul (9) se introduc patru noi alineate, alineatele (9^1)-(9^4), cu următorul cuprins:(9^1) În vederea implementării măsurilor prevăzute la alin. (1), cu respectarea prevederilor alin. (4^1), în anul școlar 2020-2021, Ministerul Educației și Cercetării va demara și implementa un program național pilot «Școala după școală» care se adresează elevilor aflați în risc de părăsire timpurie a școlii, în special pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității rome, elevii din mediul rural, elevii cu dizabilități, elevii din comunitățile dezavantajate economic.(9^2) Bugetul programului național pilot «Școala după școală» se încadrează în limita de 146.163 mii lei, echivalentul a 30.000.000 euro, și este alocat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020. Cheltuielile generate de implementarea programului național pilot «Școala după școală» vor respecta regulile de eligibilitate specifice Programului operațional Capital uman 2014-2020.(9^3) În bugetul Ministerului Educației și Cercetării se cuprind creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a programului prevăzut la alin. (9^1), cu respectarea prevederilor art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.(9^4) Achiziția tichetelor pentru educație pe suport electronic finanțate din fonduri externe nerambursabile se realizează de către Ministerul Educației și Cercetării la propunerea inspectoratelor școlare, în urma centralizării cererilor depuse la unitățile de învățământ la care sunt înscriși copiii de către persoanele îndreptățite potrivit prezentei legi, iar acestea se distribuie prin inspectoratele școlare către unitățile de învățământ la care sunt înscriși copiii.  +  Articolul IICerințele privind emiterea, contractarea, utilizarea și decontarea tichetelor pentru educație pe suport electronic se stabilesc prin hotărâre a Guvernului în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Criteriile de autorizare a unităților emitente se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice.  +  Articolul IIISe mandatează Autoritatea de management a Programului operațional Capital uman 2014-2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene să adopte toate măsurile ce se impun pentru modificarea programului operațional, astfel încât activitățile desfășurate prin programul pilot național „Școala după școală“ să poată fi finanțate din fonduri externe nerambursabile.  +  Articolul IVPentru anul școlar 2020-2021, persoanele îndreptățite prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pot opta pentru aceste tichete pentru educație pe suport electronic în maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului pentru aprobarea normelor de aplicare prevăzute la art. II din Legea nr. 186/2020 pentru modificarea și completarea art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011.  +  Articolul VNormele de aplicare a prevederilor art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011, prevăzute la art. II din Legea nr. 186/2020 pentru modificarea și completarea art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011, inclusiv regulile de decontare a tichetelor pentru educație pe suport electronic, în funcție de zilele în care elevul a fost prezent în cadrul programului „Școala după școală“ și de fondurile alocate cu această destinație, se emit, cu luarea în considerare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul VICriteriile de eligibilitate pentru elevii aflați în risc de părăsire timpurie a școlii până în clasa a IV-a inclusiv, precum și pentru cei aflați în una dintre situațiile prevăzute la art. 58 alin. (9^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv documentele justificative pe baza cărora se va realiza încadrarea acestora în aceste categorii, se stabilesc prin ordin al ministrului educației și cercetării în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și vor avea în vedere acordarea sprijinului în special pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității rome, elevii din mediul rural, elevii cu dizabilități și elevii din comunitățile dezavantajate economic.  +  Articolul VIILista unităților învățământ din care provin elevii care vor beneficia de programul național pilot „Școala după școală“ se propune de către Ministerul Educației și Cercetării și se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul VIIIProcedura și criteriile de evaluare a unităților de învățământ care organizează programe „Școala după școală“ se stabilesc de către Ministerul Educației și Cercetării și se aprobă prin Normele de aplicare a prevederilor art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute la art. II din Legea nr. 186/2020 pentru modificarea și completarea art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloș
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Ioan Burduja,
  secretar de stat
  București, 14 octombrie 2020.Nr. 171.-----