ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 112 din 29 iunie 2000pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 4 iulie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă:  +  Articolul 1Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Pentru administrarea patrimoniului natural din domeniul public de interes naţional al rezervatiei, precum şi pentru refacerea şi protecţia unităţilor fizico-geografice definite la art. 1 se înfiinţează Administraţia Rezervatiei, instituţie publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Tulcea, în subordinea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.Conducerea Administraţiei Rezervatiei este realizată de Consiliul ştiinţific. Componenta nominală a Consiliului ştiinţific şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Rezervatiei se aproba prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.Guvernatorul Administraţiei Rezervatiei este numit, în condiţiile legii, de conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, cu avizul prefectului judeţului Tulcea, şi îndeplineşte funcţia de preşedinte al Consiliului ştiinţific.Funcţia de guvernator este asimilată cu funcţia de director.În componenta Administraţiei Rezervatiei funcţionează Corpul de inspecţie şi paza. Corpul de inspecţie şi paza realizează supravegherea întregului teritoriu al rezervatiei şi sancţionează nerespectarea măsurilor de protecţie stabilite în regulamentul rezervatiei."2. Articolul 5 se abroga.3. La articolul 6, literele e), l), n) şi p) vor avea următorul cuprins:"e) avizează solicitarile privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor economico-productive, de turism şi agrement de către persoane fizice şi juridice, în perimetrul rezervatiei, în vederea emiterii acordului şi autorizaţiei de mediu de către agenţia teritorială de protecţie a mediului, în condiţiile prevederilor art. 8-14 din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995;............................................................................ l) conlucreaza cu Compania Naţionala "Apele Române" S.A. în vederea gospodăririi apelor şi efectuării lucrărilor hidrotehnice necesare;............................................................................ n) colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru protejarea intereselor localnicilor, precum şi pentru creşterea calităţii vieţii şi a standardului de civilizatie ale acestora;............................................................................ p) participa, împreună cu agenţia teritorială de protecţie a mediului, la activitatea de control cu privire la respectarea normelor de protecţie a mediului în perimetrul rezervatiei."4. Literele f) şi i) ale articolului 6 se abroga.5. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Suprafeţele terestre şi acvatice, inclusiv terenurile aflate permanent sub ape, existente în perimetrul Rezervatiei Biosferei lt; lt;Delta Dunării gt; gt;, delimitat potrivit art. 1, împreună cu resursele naturale pe care le generează, constituie patrimoniu natural, domeniu public de interes naţional, aflat în administrarea Administraţiei Rezervatiei.Sunt exceptate de la prevederile alin. 1: a) terenurile din perimetrul rezervatiei, care, potrivit legii, sunt proprietate privată a persoanelor fizice; b) terenurile din perimetrul rezervatiei, care, potrivit legii, sunt proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale; c) terenurile din perimetrul rezervatiei, ocupate de amenajările agricole şi piscicole cuprinse în anexa nr. 2, care constituie domeniu public de interes judeţean şi care sunt în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea.Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în perimetrul rezervatiei sunt obligate sa folosească numai mijloace ecologice admise, atât traditionale, cat şi noi, în condiţiile de reglementare şi de autorizare stabilite de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, cu avizul Administraţiei Rezervatiei.Terenurile care constituie domeniu public de interes judeţean sau local, utilizate ca amenajări agricole sau piscicole şi care, datorită degradării sau altor cauze, nu mai pot fi exploatate în scopul pentru care au fost amenajate, vor fi integrate în regimul natural de folosinţă prin efectuarea lucrărilor corespunzătoare de reconstrucţie ecologica, stabilite de Administraţia Rezervatiei şi aprobate de autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului.Pentru valorificarea resurselor regenerabile terestre şi acvatice, precum şi pentru utilizarea unor terenuri în vederea realizării de obiective de investiţii în zonele valorificabile economic ale domeniului public de interes naţional, Administraţia Rezervatiei poate propune autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului concesionarea acestora, în condiţiile legii.Valorificarea resurselor naturale prin activităţi economice traditionale - pasunat, cultivarea terenurilor ieşite temporar de sub ape, albinarit, recoltarea florei şi a faunei naturale terestre şi acvatice, practicarea serviciilor de turism şi agrement, a pescuitului şi vânătorii sportive, realizarea de servicii de transport pe canalele navigabile, cu excepţia bratelor Dunării -, desfăşurate pe terenurile aparţinând domeniului public de interes naţional, se efectuează pe baza permisului de practicare a activităţilor respective, eliberat de Administraţia Rezervatiei după obţinerea autorizaţiei de mediu."6. Alineatul 2 al articolului 11 va avea următorul cuprins:"Desfăşurarea de activităţi economico-productive, de turism şi agrement de către persoane fizice şi juridice se autorizeaza de Consiliul Judeţean Tulcea, pe baza acordului şi autorizaţiei de mediu emise de agenţia teritorială de protecţie a mediului."7. Punctele 1 şi 33 ale articolului 12 se abroga.8. Alineatul 2 al articolului 13 va avea următorul cuprins:"Cuantumul amenzilor se reactualizează periodic prin hotărâre a Guvernului."9. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Contravenţiile se constata şi se sancţionează de persoanele împuternicite de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, de Administraţia Rezervatiei şi de organele de poliţie competente."10. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Contravenţiile prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 25-27."  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Rezervatiei "Delta Dunării" şi a componentei nominale a Consiliului ştiinţific se abroga art. 2 şi 3 din Hotărârea Guvernului nr. 248/1994 şi anexele nr. 2 şi 3 la acest act normativ.  +  Articolul 3Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.p. PRIM-MINISTRU,MIRCEA CIUMARAContrasemnează:---------------Ministrul apelor, pădurilorşi protecţiei mediului,Romica Tomescup. Ministrul funcţiei publice,Marian Parjol,secretar de stat------------