ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 29 iunie 2000pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, precum şi a Legii locuinţei nr. 114/1996
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 3 iulie 2000    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 15 iulie 1998, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul 2 al articolului 2 se abroga.2. Alineatul 2 al articolului 6 va avea următorul cuprins:"Se exceptează de la vânzarea prin licitaţie publică locuintele realizate din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, care au ca titular al contractului de închiriere o persoană juridică cu scop nelucrativ care utilizează spaţiul exclusiv în scopul pentru care i-a fost închiriat, precum şi locuintele construite sau achiziţionate din fondurile statului şi deţinute de Parlamentul României, de ministerele şi instituţiile publice din sistemul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale."3. După alineatul 2 al articolului 6 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:"Pentru vânzarea acestor locuinţe persoanele juridice prevăzute la alineatul de mai sus vor emite norme proprii de aplicare în condiţiile legii."4. După alineatul 2 al articolului 12 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:"Sumele rezultate din vânzarea locuinţelor de către Parlamentul României şi de către instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala se reţin integral ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, urmând să fie folosite numai pentru finalizarea celorlalte locuinţe aflate în diferite stadii de execuţie, precum şi pentru achiziţionarea unor noi locuinţe."  +  Articolul 2Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul 1 al articolului 20 va avea următorul cuprins:"Casa de Economii şi Consemnaţiuni va acorda credite persoanelor fizice cu cetăţenia română, domiciliate în România, pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea şi repararea capitala a locuinţelor proprietate personală ale căror suprafeţe nu depăşesc pe cele cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta lege, pe maximum 20 de ani. Creditele se acordă cu o dobânda egala cu cea acordată de Casa de Economii şi Consemnaţiuni la depunerile pe termen ale populaţiei, la care se adauga o marja de 5 puncte procentuale, şi se suporta astfel: a) 15%, de către beneficiarul creditului; b) diferenţa, până la nivelul total al dobânzii, inclusiv marja de dobânda, de la bugetul de stat, în limita prevederilor aprobate anual cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. Pentru creditele acordate cadrelor militare în activitate diferenţa de dobânda, inclusiv marja de dobânda, se suporta din creditele bugetare aprobate cu aceasta destinaţie în bugetele instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala."2. Alineatele 7 şi 8 ale articolului 20 vor avea următorul cuprins:"Modul de plată şi cuantumul subvenţiilor se stabilesc prin convenţii încheiate de Casa de Economii şi Consemnaţiuni cu Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi cu instituţiile publice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala.În execuţia bugetului de stat Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi instituţiile publice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala vor repartiza Casei de Economii şi Consemnaţiuni, potrivit celor stabilite prin convenţie, sumele aferente subvenţiilor la dobânda pentru creditele acordate şi care urmează să fie acordate în anul respectiv."3. După alineatul 9 al articolului 20 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:"În cazul cadrelor militare în activitate creditele pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea şi repararea locuinţelor proprietate personală pot fi acordate şi de către Agenţia Naţionala pentru Locuinţe. În acest caz, prevederile alin. 1-3 şi 5-9 se aplică în mod corespunzător Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cadrele militare urmând sa constituite depozitele prevăzute la alin. 4 la aceasta agenţie."p. PRIM-MINISTRU,MIRCEA CIUMARAContrasemnează:───────────────Ministru de interne,Constantin Dudu Ionescup. Ministrul apărării naţionale,Ion Bogdan Tudoran,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Laszlo Borbely,secretar de stat──────────