HOTĂRÂRE nr. 841 din 8 octombrie 2020pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 9 octombrie 2020  Ținând seama de măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 47/2020*) privind aprobarea listei țărilor/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice,*) Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 47/2020 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 14 septembrie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 1. pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea și desfășurarea de procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, cu excepția celor organizate și desfășurate potrivit pct. 2-10 și 10^1-18;2. La articolul 1, după punctul 10 se introducdouă noi puncte, punctele 10^1 și 10^2, cu următorul cuprins: 10^1. în condițiile pct. 10, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară respectiva activitate;10^2. se interzice participarea la procesiunile și/sau pelerinajele religioase prevăzute la pct. 10^1 a persoanelor care nu au domiciliul sau reședința în localitățile în care se desfășoară aceste activități;3. La articolul 4, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins: 3. pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, în perioada stării de alertă se interzice efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum și suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementărilor în vigoare, în scopul participării la procesiunile și/sau pelerinajele religioase către locurile unde se desfășoară aceste activități.4. La articolul 11, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins: (4^1) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1 pct. 10^1 și 10^2 se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  Secretariatul de Stat pentru Culte
  Victor Opaschi,
  secretar de stat
  București, 8 octombrie 2020.Nr. 841.-----