ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 169 din 8 octombrie 2020privind completarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 9 octombrie 2020  Prin modificările legislative aduse Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 164/2020, cu completările ulterioare, s-a stabilit extinderea perioadei pentru care Guvernul difuzează contra cost, prin intermediul serviciilor de programe de televiziune și radiodifuziune, al ziarelor tipărite, revistelor, publicațiilor periodice, al furnizorilor de servicii media online și furnizorilor de publicitate prin mijloace de publicitate amplasate în localități, înregistrate în România, campanii de informare publică privind măsurile de prevenire și limitare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și campanii de informare publică privind modul de reluare a activităților economice și sociale și de promovare a produselor și serviciilor românești, de la o perioadă de 120 de zile la o perioadă de 180 de zile de la data încheierii în acest sens a contractelor de prestări servicii, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, precum și modificări aspra bugetului alocat, în sensul că sumele sunt fără TVA. Potrivit datelor existente la nivelul Autorității pentru Digitalizarea României, derularea campaniilor de informare publică are implicații asupra bugetelor alocate pentru fiecare categorie de servicii media, astfel că bugetele alocate pentru unele categorii de astfel de servicii media ar putea fi depășite, iar în cazul altor servicii media ar rămâne sume neutilizate.Este necesară adoptarea unor măsuri legislative imediate în vederea îndeplinirii obiectivului social de importanță deosebită constând în informarea opiniei publice cu privire la conștientizarea riscurilor de îmbolnăvire în scopul creșterii gradului de conformare voluntară la normele sanitare și sociale impuse de autoritățile competente în vederea limitării efectelor pandemiei, precum și a campaniilor de informare publică privind modul de reluare a activităților economice și sociale și de promovare a produselor și serviciilor românești.Reținându-se faptul că asigurarea unei stări de sănătate corespunzătoare a populației este un drept fundamental prevăzut la art. 34 din Constituția României, republicată, iar dreptul la informație este reglementat de art. 31 din legea fundamentală, este justificată orice măsură legislativă care să contribuie la asigurarea acestora și la îndeplinirea acestor obligații ale statului de drept.Ținând cont de faptul că neadoptarea măsurilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență a Guvernului ar crea o vulnerabilitate periculoasă în cadrul procesului complex de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 și de informare cu privire la măsurile legislative adoptate pentru susținerea economiei în această perioadă, constatându-se că aspectele menționate vizează un interes public de cea mai mare importanță și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și care impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICDupă alineatul (1) al articolului 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 8 mai 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 164/2020, cu completările ulterioare, se introducdouă noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:(2) Sumele din bugetul prevăzut la art. 1 alin. (4) pot fi redistribuite între categoriile de servicii media prevăzute la alin. (1) sau între servicii, în cadrul aceleiași categorii, la propunerea motivată a Autorității pentru Digitalizarea României, cu încadrarea în bugetul aprobat, în funcție de cererile furnizorilor media validate în cadrul campaniilor de informare publică și de disponibilitățile bugetare înregistrate la data de 1 octombrie 2020, pe fiecare categorie de servicii prevăzută la alin. (1) lit. a)-f).(3) Disponibilitățile înregistrate potrivit alin. (2) se redistribuie prin ordin al secretarului general al Guvernului, cu respectarea procentelor prevăzute la alin. (1) și a ordinii în care au fost înregistrate cererile.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  p. Președintele Autorității pentru Digitalizarea României,
  Octavian Oprea
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 8 octombrie 2020.Nr. 169.----