ORDIN nr. 837 din 8 octombrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea SUMAL, obligațiile utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE - DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ȘI PISCICULTURĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 21 octombrie 2014  Notă
  Potrivit art. II din ORDINUL nr. 145 din 5 februarie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 125 din 18 februarie 2020, prevederile actului modificator se aplică până la data de 30 iunie 2020.
  Potrivit art. II din ORDINUL nr. 1.759 din 23 septembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 958 din 19 octombrie 2020, prevederile actului modificator se aplică până la data de 30 octombrie 2020.
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 32.806 din 25 septembrie 2014 al Direcției politici, strategii și proiecte în silvicultură,în temeiul prevederilor art. 3 alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru ape, păduri și piscicultură, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului și schimbărilor climatice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind organizarea și funcționarea SUMAL, obligațiile utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 583/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea sistemului informațional integrat de urmărire a materialelor lemnoase (SUMAL) și obligațiile operatorilor economici legate de acesta, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 23 septembrie 2008, se abrogă.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul delegat pentru ape,
  păduri și piscicultură,
  Adriana Doina Pană
  București, 8 octombrie 2014.Nr. 837.  +  AnexăMETODOLOGIEprivind organizarea și funcționarea SUMAL, obligațiile utilizatorilor SUMAL, precum șistructura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate