PROCEDURĂ din 30 septembrie 2020 de implementare a măsurii "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile" din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanţa de urgenţă nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 902 bis din 5 octombrie 2020  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 2.989 din 30 septembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 5 octombrie 2020.

  Anexă Procedura de implementare a măsurii "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile" din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANŢA DE

  URGENŢĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014- 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19


  1. Obiectivul măsurii


   Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 3 din prezenta procedură, a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanţe militare pe perioada stării de urgenţă sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

   Schema este implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) în parteneriat cu Agenţiile pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului (AIMMAIPE) şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare.

   Prin prezenta procedură se detaliază implementarea măsurii Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile din schema de ajutor de stat. Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul măsurii se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat prevăzute de Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, aprobat de Comisia Europeană. Schema se aplică pe întreg teritoriul Romaniei, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

  2. Bugetul măsurii şi modalitatea de acordare a ajutoarelor de stat


   Măsura este valabilă până la 31 decembrie 2020, plăţile în cadrul măsurii vor fi efectuate până la 31 decembrie 2023.

   Bugetul alocat măsurii, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 este în valoare totală de 100.000.000 euro, din care 85.000.000 euro se alocă din bugetul POC 2014- 2020 şi 15.000.000 euro din cofinanţarea de la bugetul de stat. Cursul valutar utilizat este Inforeuro valabil pentru luna septembrie 2020.

   Prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr maxim de

   50.000 de beneficiari.


  3. Beneficiarii de ajutor de stat în cadrul măsurii


   1. Întreprinderea unică include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:

    1. o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

    2. o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;


    3. o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

    4. o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.

    Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.

   2. (1) Microgranturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari:

    1. întreprinderile mici şi mijlocii care fac dovada prin situaţiile financiare depuse că nu deţin salariaţi cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019;

    2. PFA, ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1 la OUG nr. 130/2020;

    3. PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020. Dovada implicării în activităţile legate de COVID-19, dar şi pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unei adeverinţe-formular şi încărcarea acesteia în aplicaţia de înscriere, emisă de unitatea sanitară unde a prestat serviciul beneficiarul/direcţia de sănătate publică judeţeană, după caz (Anexa 3).

    1. Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează, pe bază de eşantion, de către MEEMA/AIMMAIPE după depunerea cererii de finanţare şi încheierea contractelor de finanţare, cu condiţia recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia PFA şi CMI. Eşantionul prevăzut la art 5 alin (2) din O.U.G. nr. 130/2020 se realizează prin metoda cu probabilităţi de selectare egală, respectiv eşantionarea aleatorie simplă realizată cu funcţia disponibilă în cadrul MS Excel =RAND() : număr aleatoriu între 0 şi 1, preluat dintr-o distribuţie uniformă.

     În condiţiile în care rata de eroare este de peste 2% din eşantion, se măreşte eşantionul cu 0,5% până la un maxim de 2%.

    2. Microgranturile se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

     1. au desfăşurat activitate curentă/operaţională pe perioada a cel puţin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia PFA/CMI pentru care începerea activităţii poate să fi avut loc până la data de 1 februarie 2020;

     2. respectă condiţia de la art. 6, lit b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID- 19, cu excepţia beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuţi la art. 3.2 alin (1), lit. b) şi c) din prezenta procedură;

     3. îşi menţin activitatea pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant;

     4. nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019;

    j) nu depăşesc plafonul de 800.000,00 Euro pe Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană;


    Notă referitoare la conflictul de interese :

    Legislaţie conexă: Legea nr 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din instituţiile şi autorităţile publice; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi Noul Cod Penal al României;


  4. Tipurile de ajutor financiar

   4.1 Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, denumit în continuare MEEMA în parteneriat cu Agenţiile pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului denumite în continuare AIMMAIPE (Anexa 4), administrează, gestionează şi derulează direct sau prin intermediul organizaţiilor ori instituţiilor de drept privat, selectate printr-o procedură deschisă, transparentă, nediscriminatorie, necondiţionată şi suficient promovată, proiectele, măsurile şi programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate. Între MEEMA şi organizaţia/organizaţiile ori instituţia/instituţiile de drept privat selectată/selectate, denumită/denumite în continuare instituţie/instituţii parteneră/partenere, se încheie o convenţie de colaborare în baza căreia se derulează programul. Instituţia parteneră selecţionată are calitatea de agenţie de implementare a ajutoarelor de stat şi poate acorda din surse proprii facilităţi de creditare pentru implementarea proiectelor.

   4.2. Prin prezenta măsură se finanţează în ordinea depunerii cererii de finanţare, în următoarele condiţii:

   - Ajutor Financiar Nerambursabil sub formă forfetară - maxim 2000 euro/beneficiar, la cursul InfoRegio valabil în luna înscrierii, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente măsurii.

   4.3.1. (1) Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

   1. cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiari;

   2. datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi potrivit contractelor încheiate;

   3. cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfăşoară activitatea pentru care se solicită finanţare;

   4. cheltuieli privind achiziţia de servicii şi reparaţii necesare activităţii curente de bază, cu excepţia serviciilor de consultanţă, studii şi alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;

   5. cheltuieli privind echipamentele de protecţie medicală, inclusiv materiale de dezinfecţie pentru protecţia împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;

   6. cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activităţii curente;

   7. cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activităţii;

   8. cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

   1. Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face după depunerea decontului pe eşantion de 1% în scopul validării justificării sumei forfetare.

   2. Beneficiarii de microgranturi vor da o declaraţie pe proprie răspundere în aplicaţia de înscriere prin care îşi vor asuma faptul că utilizarea microgranturilor în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.


   3. Nu sunt eligibile cheltuielile aferente salariilor, achiziţiilor de bunuri second-hand, nu sunt permise achiziţiile în sistem leasing, iar cheltuielile cu chiria activelor corporale nu sunt eligibile, cu excepţia cheltuielilor privind chiria pe bază de contract încheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfăşoară activitatea pentru care se solicită finanţare .

   4. Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă.

   5. Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile şi facturile emise anterior semnării contractului care vor fi achitate din micrograntul acordat în cadrul măsurii, după data semnării contractului;

   6. Cheltuielile cu consultanţa nu sunt eligibile în cadrul prezentei măsuri.

   4.3.2 Codul CAEN pentru care aplicatul solicită finanţare trebuie să fie autorizat la momentul înscrierii în cadrul etapei 2 descrise la art. 5.1 alin. (2) lit. b).


  5. Procedura de înscriere în cadrul Măsurii 1- Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile


   1. (1) Înscrierea în cadrul măsurii 1-Microgranturi, creare profil, user, parolă şi completarea formularului de înscriere în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe link-ul https://granturi.imm.gov.ro Aplicanţii au obligaţia de a urmări informaţiile referitoare la măsura de sprijin postate pe site-ul ministerului pe toată perioada de implementare (înscriere, verificare, clarificări, semnare contract, depunere documente decont, încărcare documente cheltuieli, efectuare plăţi, monitorizare, raportare), precum şi în contul creat la înscriere, denumit în continuare front office (FO).

    (2) Înscrierile în cadrul măsurii se vor realiza în două etape distincte:

    1. Etapa 1 de creare profil, user şi parolă, unde aplicanţii vor înregistra cu semnătură electronică, atât datele reprezentantului legal/împuternicit, cât şi datele IMM/PFA/ONG/CMI eligibile conform art 3.2, alin (1) din prezenta procedură.

    2. Etapa 2 de înscriere în cadrul măsurii 1- Microgranturi în care aplicanţii, cu profilul, user, şi parola generate în prima etapă, vor completa şi transmite formularul de înscriere conform Anexei nr 1 la prezenta procedură.

   2. (1) Data de la care este activă prima etapă de creare profil, user şi parolă se comunică pe site-ul instituţiei înainte de data începerii procesului propriu zis.

    1. Data de la care este activă a doua etapă de înscriere în cadrul măsurii 1-Microgranturi se comunică pe site-ul instituţiei cu cel putin 3 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.

    2. Aplicaţia electronică de înscriere aferentă primei etape de creare profil, user şi parolă va rămâne deschisă pe toată perioada înscrierilor în cadrul tuturor măsurilor instituite prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014- 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

    3. Aplicaţia electronică de înscriere aferentă celei de a doua etape de înscriere în cadrul măsurii 1-Microgranturi va fi deschisă începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 5 zile lucrătoare de la demararea înscrierii, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

   3. (1) Pentru participarea la măsura 1-Microgranturi fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă în prima etapă, generând prin această acţiune un cont de utilizator. După crearea contului de utilizator, aplicanţii vor avea acces la acesta pe toată perioada de implementare a măsurii, vor putea accesa documentaţia transmisă şi vor avea posibilitatea semnării contractului, descărcării şi încărcării de documente diverse aferente plăţii şi/sau raportării, în mod electronic. Adresa de e-mail trebuie să aparţină beneficiarului şi să se regăsească în toată documentaţia, aceeaşi adresă va fi folosită pentru toată corespondenţa pe întreaga perioadă de implementare şi monitorizare a programului. Aplicaţia va trimite, pe toată perioada de implementare şi monitorizare a măsurii, automat, pe adresa de e-mail a solicitantului, mesaje de avertizare asupra corespondenţei cu MEEMA/AIMMAIPE,


    corespondenţă prin care aplicanţii vor fi informaţi asupra acţiunilor ulterioare înscrierii, precum contract aprobat, clarificări, mesaje de încărcare documente, raport de progres, etc.

    (2) Aplicanţii care nu au depus situaţiile financiare contabile aferente anului 2019 pînă la data înscrierii vor primi decizie de respingere.

   4. (1) În momentul trimiterii formularului de înscriere online, aplicaţia electronică va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării, mesaj care se va regăsi în front office (FO).

    1. După completarea şi trimiterea on-line a formularului de înscriere nu se mai pot face completări/modificări asupra acestuia.

    2. După trimiterea formularului aplicanţii vor avea posibilitatea vizionării în timp real pe site- ul MEEMA a listei cu solicitanţii înscrişi în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii în cadrul măsurii. Ordinea la contractare în cadrul măsurii se va face conform principiului "primul venit-primul servit". După această etapă, aplicaţia electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit număr RUE.

   5. Documentele ilizibile, incomplete sau neîncărcate în aplicaţie pot fi solicitate prin clarificări. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate prin clarificări în termenul solicitate atrage după sine decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile măsurii 1 - Microgranturi.

   6. Pentru toate documentele provenite din străinătate vor fi prezentate traduceri autorizate.


  6. Verificarea şi selecţia beneficiarilor


   În scopul verificării solicitărilor şi implementării Programului, în cadrul MEEMA/AIMMAIPE se va constitui Unitatea de Implementare a Proiectului, denumită în continuare UIP, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin ordin al ministrului/decizia ordonatorului terţiar de credite. Formularele şi documentaţia care intră în verificare în limita bugetului va fi repartizată de către minister în ordinea RUE şi în mod egal pentru verificare la MEEMA şi cele 9 agenţii.

   6.1.(1) Verificarea documentelor depuse on-line se va face din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii: solicitările vor fi verificate în ordinea numărului RUE, în baza documentelor justificative încărcate în aplicaţie. Solicitanţii care nu îndeplinesc criteriile administrative şi de eligibilitate prevăzute la art. 3 la prezenta procedură, vor primi decizie de respingere din Proiect.

   1. Aplicanţii au obligaţia de a urmări informaţiile referitoare la program publicate pe site-ul ministerului, precum şi cele trimise pe adresa de corespondenţă. Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări pe adresa de email înregistrată în aplicaţia electronică. Clarificările solicitate se trimit în aplicaţia electronică de înscriere, în 3 zile lucrătoare de la transmitere. Netransmiterea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului.

   2. Dacă în urma analizei documentaţiei înscrise integral se constată neconcordanţe sau că informaţiile declarate de solicitant nu sunt complete/corecte/reale, solicitantul va primi decizie de respingere.

    1. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii.

    2. Solicitantul se poate adresa MEEMA/AIMMAIPE de care aparţine, prin intermediul aplicaţiei electronice, formulând o contestaţie, în termen de 5 zile calendaristice de la data transmiterii actului administrativ pentru neîndeplinirea condiţiilor din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, veridicităţii şi conformităţii celor înscrise în formularul de înscriere on-line cu documentele justificative depuse.

    3. Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

     • datele de identificare ale solicitantului;


     • obiectul contestaţiei;

     • motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;

     • dovezile pe care se întemeiază;

     • semnătura reprezentantului legal.

   Contestaţia se poate formula în orice etapă de implementare (verificare, semnare contract de finanţare, depunere decont, certificare cheltuieli, efectuare plăţi, monitorizare, raportare) cu respectarea prevederilor de la art. 6.3 si 6.4, se adresează AIMMAIPE de care aparţine aplicantul şi se depune, cu semnătură electronică, în aplicaţia electronică de înscriere.

   6.5 Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui o Comisie de contestaţie din cadrul AIMMAIPE, formată din 2 membri, care nu au participat la procesul de verificare al documentaţiei pentru care s-a depus contestaţie.

   6.6. Termenul de soluţionare este de 5 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin email/front office.

   6.7 (1) Pentru aplicanţii acceptaţi în urma verificărilor administrative şi de eligibilitate în limita bugetului alocat măsurii, aplicaţia informatică va genera contract de finanţare (Anexa nr. 2) care se va regăsi în front office şi va trimite pe adresa de corespondenţă un mesaj de atenţionare în acest sens. Aplicanţii vor intra în aplicaţie, vor descărca contractul de finanţare, îl vor semna cu semnătură electronică şi îl vor reîncărca semnat în aplicaţie în maxim 5 zile de la primire. După semnarea acestuia de către ordonatorul terţiar de credite şi reîncărcarea în aplicaţie a contractului semnat de ambele părţi, instituţia de credit parteneră selectată de către aplicant la înscriere va fi înştiinţată electronic că poate face plata ajutorului financiar nerambursabil. Beneficiarii eligibili declaraţi admişi vor deschide conturi curente disticte aferente cererii de finantare, la instituţia parteneră pentru care au optat în cererea de finanţare, care vor fi utilizate exclusiv pentru implementarea proiectului pe perioada de derulare a acestuia. În cadrul prezentei măsuri aplicanţii pot opta pentru instituţia de credit parteneră o singură dată şi nu pot schimba opţiunea exprimată la înscriere pe parcursul implementării măsurii. Aplicanţii la măsura 1 Microgranturi din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin OUG nr. 130 / 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, nu sunt eligibili în cadrul măsurii 2 "Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor".

   1. MEEMA prin AIMMAIPE va transfera în contul de tranzit deschis la instituţia parteneră selectată, cu rol de agenţie de implementare, sumele reprezentând ajutor de stat aferente contractelor de finanţare.

   2. În termen de maxim 90 de zile din momentul plăţii ajutorului financiar către beneficiar, acesta are obligaţia efectuării cheltuielilor cu respectarea art. 4.3.1 alin (1). De asemenea, în acelaşi termen de maxim 90 de zile din momentul încasării ajutorului financiar de către beneficiar, acesta are obligaţia încărcării în aplicaţie a facturilor, documentelor de plată şi raportului de progres (Anexa 8), sub sancţiunea recuperării ajutorului acordat. În cazul în care MEEMA/AIMMAIPE constată că nu se depun documentele prevăzute la 6.7.(3), sau nu semnează contractul de finanţare până la termenul limită prevăzut în prezenta procedură, solicitanţii vor primi decizie de respingere, transmisă automat de către aplicaţie.

   3. Contractul de finanţare va fi reziliat şi ajutorul de stat acordat va fi recuperat, împreună cu dobânzile accesorii aferente, şi în cazul în care beneficiarul a plătit, din contul proiectului, cheltuieli care nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile conform art. 4.3.1 alin.(1).

   4. Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul măsurii 1 vor fi verificate pe bază de eşantion de către reprezentanţii MEEMA/AIMMAIPE.

   5. Eşantionul de 1% prevăzut la art. 7 alin (2) din O.U.G. nr. 130/2020 se realizează prin metoda cu probabilităţi de selectare egală, respectiv eşantionarea aleatorie simplă realizată cu funcţia disponibilă în cadrul MS Excel =RAND() : număr aleatoriu între 0 şi 1, preluat dintr-o distribuţie uniformă. În condiţiile în care rata de eroare este de peste 2% din eşantion, se măreşte eşantionul cu 0,5% până la un maxim de 2%.


   6. Toate plăţile din cadrul prezentei măsuri se efectuează numai prin transfer bancar.

   6.8. Finanţarea beneficiarilor contractaţi se va face conform Convenţiei de colaborare încheiată de minister cu instituţia/instituţiile parteneră/partenere. Ajutorul de stat se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis de către instituţia parteneră pentru gestionarea programului, prin unităţile teritoriale ale acesteia, după primirea mesajului privind semnarea contractului de finanţare din partea AIMMAIPE şi în contul deschis de beneficiar la instituţia parteneră. Institutia financiara partenera va vira sumele aprobate în conturile distincte deschise de beneficiari in termen de maximum 7 zile de la disponibilitatea fondurilor in contul de tranzit sau de la semnarea contractului de finantare nerambursabila intre Minister si beneficiar (care din ele este ultima), în baza contractelor de finanţare ale acestora semnate cu AIMMAIPE şi va încarca în aplicaţie dovada plăţii;

   6.9 Pentru plăţile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb Infor Euro din luna Septembrie 2020.

   6.10. Toate termenele prevăzute în prezenta procedură se calculează astfel:

   1. Termenul de transmitere se calculează începând cu ziua următoare transmiterii documentului.

   2. Termenul care începe într-o zi nelucrătoare/sărbătoare legală se calculează începând cu prima zi lucrătoare. Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală/zi nelucrătoare se prelungeşte până în prima zi lucrătoare.

   3. Transmiterea documentelor prin intermediul poştei eletronice în ultima zi a termenului se va face până la ora 24.00 a zilei respective.


  7. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor Programului şi recuperarea ajutorului de stat


   1. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor programului se va face de către UIP din cadrul MEEMA/AIMMAIPE.

   2. Reprezentanţii MEEMA/AIMMAIPE au dreptul să verifice anunţat/inopinat, on-line sau la sediul operatorilor economici veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul măsurii. Beneficiarul trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentantului MEEMA/AIMMAIPE asupra utilizării ajutorului de stat acordat prin proiect. În caz contrar, se dispune recuperarea ajutorului de stat.

   3. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii MEEMA/AIMMAIPE sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine ajutorul de stat, sau se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în contractul de finanţare (Anexa 2) sau în legislaţia măsurii, UIP din cadrul MEEMA/AIMMAIPE va propune recuperarea totală a ajutorului acordat şi va anunţa MEEMA că a fost declanşată recuperarea ajutorului de stat, împreună cu dobânzile aferente.

   4. Recuperarea ajutorului se va efectua conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului nr. 1238/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 793 din 06 octombrie 2017.

    Ajutorul care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589


    al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/ 24.09.2015.

   5. UIP din cadrul MEEMA/AIMMAIPE monitorizează îndeplinirea indicatorilor pentru care s-a obţinut finanţare. Menţinerea activităţii pe o perioadă de minim 6 luni de la obţinerea finanţării se va verifica automat de către aplicaţia electronică prin interogarea bazei de date a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului/ Administratia Nationala de Administrare Fiscala.

   6. În situaţia în care, pe perioada contractuală beneficiarul ajunge în situaţia de închidere operaţională, faliment, dizolvare sau insolvenţă, se va proceda la recuperarea ajutorului de stat acordat prin schemă, cu accesorii calculate de la data acordării şi până la rambursarea integrală a ajutorului de stat.


  8. Prevederi referitoare la raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat


   1. Prezenta procedură va fi publicată integral pe site-ul MEEMA şi în termen de 15 zile de la data adoptării se transmite spre informare Consiliului Concurenţei, în conformitate cu art. 17 din O.U.G. nr. 77/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

    1. MFE în calitatea de furnizor de ajutor de stat publică informaţiile relevante cu privire la fiecare ajutor individual acordat în temeiul prezentei scheme pe site-ul web al instituţiei şi asigură furnizarea informaţiilor către Consiliul Concurenţei în vederea publicării pe site-ul dedicat ajutoarelor de stat, în termen de 12 luni de la data acordării.

    2. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se face în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.

  8.3. Furnizorul de ajutor/administratorul măsurii păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.

    1. Furnizorul de ajutor/administratorul măsurii are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta procedură sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.

    2. Furnizorul de ajutor/administratorul măsurii are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat1, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.

    3. În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către Furnizorul de ajutor/administratorul măsurii, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.

   1. Pe baza unei cereri scrise, Furnizorul de ajutor/administratorul măsurii va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor.

   2. AIMMAIPE va acorda un ajutor de stat după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic, că este respectată regula cumulului, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de stat primite în cadrul temporar Covid 19 instituit de Comisia


    image

    1 Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007


    Europeană însumată cu cuantumul ajutorului de stat solicitat în cadrul prezentei măsuri nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice, pragul de 800.000 euro, echivalentul în lei.

   3. (1) Furnizorul de ajutor/administratorul măsurii va realiza şi menţine o evidenţă a ajutoarelor acordate în baza schemei, pe baza rapoartelor transmise de AIMMAIPE, astfel încât să fie posibilă identificarea valorii, momentului acordării, modalităţii de acordare, provenienţei finanţării, duratei şi metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Această evidenţă va fi păstrată la Furnizorul de ajutor de stat timp de 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul măsurii.

    (2) Pentru realizarea acestei evidenţe, AIMMAIPE vor transmite către furnizorul de ajutor de stat toate datele solicitate de aceasta la termenele ce vor fi prevăzute.

   4. Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului, vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de stat şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze o perioadă de 10 ani.

   5. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007, revine furnizorului de ajutor de stat/administratorului măsurii, care va transmite Consiliului Concurenţei informaţiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat şi a registrului ajutoarelor de stat.

   6. Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, MFE prin AMPOC, în calitate de furnizor de ajutor de stat, are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a schemei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.

    Contractele, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului/ actului de finanţare, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii de către MEEMA/AIMMAIPE, în calitate de administratori ai măsurii de ajutor de stat.

   7. Ajutorul de stat va fi recuperat integral şi în situaţia în care, ca urmare a verificărilor effectuate după semnarea contractelor de finanţare, se constată că beneficiarul nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, aşa cum este prevăzut în OUG 130 / 2020 şi ghidul solicitantului.

  1. Confidenţialitate


   1. Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul măsurii sunt confidenţiale, membrii MEEMA/AIMMAIPE şi UIP având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

   2. MEEMA - prin direcţia de specialitate şi AIMMAIPE sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul ajutorului de stat acordat, aşezarea geografică a proiectului (localitatea şi judeţul).


  2. Informare şi Publicitate


   11.1 Măsurile de informare şi comunicare privind operaţiunile finanţate din instrumente structurale sunt definite în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene (CE) Nr. 1303/2013 şi Regulamentului CE Nr. 821/2014 (art.3, art.4 şi Anexa II) privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, cu modificările şi


   completările ulterioare. Astfel, este important ca rezultatele obţinute cu sprijinul fondurilor Uniunii să fie aduse în atenţia publicului larg şi cetăţenii să cunoască modul în care sunt investite resursele financiare ale Uniunii.

   11.2. Acceptarea finanţării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista Operaţiunilor în conformitate cu prevederile art. 115 alin.(2) din Regulamentul CE Nr. 1303/2013 cu modificările şi completările ulterioare.

   11.3. Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea măsurilor de informare şi comunicare în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin POC, în acord cu prevederile Regulamentelor menţionate şi în conformitate cu cele declarate în Cererea de finanţare şi cu cele specificate în MANUALUL DE IDENTITATE VIZUALĂ, publicat pe site-ul (http://www.mfe.gov.ro/transparenta/comunicare). Neîndeplinirea acestor obligaţii are drept consecinţă aplicarea unor corecţii financiare.


  3. Precizări


  Prezenta procedură şi anexele se vor aproba prin ordin al ministrului economiei, energiei şi mediului de Afaceri şi se vor publica în Monitorul Oficial al României.


  Anexa 1 - M1 la procedura programului FORMULAR DE ÎNSCRIERE etapa 1 - creare profil


  Profilul Meu:


  Nume:                                                             Prenume:                   


  CNP:                                                                     BI/CI: Serie:                     


  Număr:                               Ţara:                               Judeţ/Echivalent:                                   Localitate:                               Strada:                                   Nr:                               Bloc/Scară/Apartament:                     

  Cod poştal:                                                                     Telefon                     


  Prin continuarea folosirii acestui site, declaraţi faptul că sunteţi de acord ca Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri să fie autorizat să împuternicească partenerii de implementare a schemelor de ajutor de stat, respectiv Agenţiile pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi băncile partenere, să prelucreze datele dumneavoastră cuprinse în cererea pentru solicitarea ajutorului de stat, respectând prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) pus în aplicare prin Legea nr.190/2018.

  Consimţământul dumneavoastră în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi pentru transmiterea datelor personale către partenerii indicaţi mai sus este acordat pentru scopul implementării schemelor de ajutor de stat.


  Declar că am înţeles această declaraţie de consimţământ, sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele indicate mai sus, în scopurile descrise în prezenta, şi am luat la cunoştinţă de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679 / 2016: dreptul de acces la date, dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricţionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul la rectificare.


  Prin acceptarea acestor politici de utilizare, sunteţi de acord cu cele de mai sus.


  Înscrie persoană juridică:


  Cod fiscal:                                                                     Data înfiinţării:                     


  Denumire:                     


  Paşi:


  1. Descarcă declaraţie Reprezentant / Împuternicit

  2. Semnează digital declaraţia descărcată

  3. Încarcă declaraţia semnată


  FORMULAR DE ÎNSCRIERE etapa 2 - depunere - IMM cu zero angajaţi


  Reprezentant legal: Nume si prenume -------------------- CNP                     

  Serie si numar CI                     

  Adresa:                     

  Nume firmă:                     

  Cod unic de înregistrare: -------------------- Formă juridică:                     

  Categorie întreprindere în funcţie de dimensiune: --------------------


  Sediu social

  Judeţ:                               Localitate:                               Cod poştal:                               Stradă:                               Telefon:                               Email:                     


  Date suplimentare:

  Activitate principală a societăţii: --------------------

  Cod CAEN al activităţii principale: -------------------- Dată înfiinţare:                     

  Număr Registrul Comerţului: --------------------

  Numărul de angajaţi la 31.12.2019: --------------------

  Valoare cifră de afaceri la 31.12.2019: -------------------- Sumă solicitată:                     


  Indicatori de eligibilitate:


  Numărul de angajaţi la 31.12.2019 este egal cu 0.

  Societatea nu este supusă concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvenţă Nu există decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate şi recuperate Întreprinderea nu se află în dificultate.

  Asociaţi / acţionari--------------------


  Listă documente ataşate cererii-------------------- Informaţii cerere

  Cod CAEN autorizat al activităţii penntru care se solicită AFN: -------------------- Bancă parteneră:                     


  Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal, ma angajez să:

  -voi menţine activitatea cel puţin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub forma de microgrant;

  -voi utiliza micrograntul în scopul prevăzut de OUG nr. 130/2020, sub sancţiunea recuperării ajutorului de stat acordat cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat;


  Prin semnarea fişierului generat declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, întreprinderea pe care o reprezint:

  -nu este rezidentă în scopuri fiscale sau este încorporat în temeiul legilor din jurisdicţiile de pe lista UE a jurisdicţiilor non-cooperatiste;

  -nu este controlată, direct sau indirect, de către acţionarii din jurisdicţiile care aparţin de lista UE a jurisdicţiilor non-cooperatiste, în funcţie de proprietarul benefic, astfel cum este definită în art. 3 punctul 6 din Directiva 2015/849;

  -nu controlează, direct sau indirect, filialele sau unităţile permanente proprii din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor non-cooperatiste şi nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţii cooperatiste.


  FORMULAR DE ÎNSCRIERE etapa 2 - depunere - PFA/ONG cu activitate conform Avexa 1 din PUG 130 / 2020


  Reprezentant legal: Nume si prenume --------------------

  CNP--------------------

  Serie si numar CI/BI--------------------

  Adresa--------------------


  Date de identificare:


  Nume firmă:                     

  Cod unic de înregistrare: -------------------- Formă juridică:                     

  Categorie întreprindere în funcţie de dimensiune: -------------------- Număr autorizare:                     

  Sediu social-------------------- Judeţ:                             Localitate:                             Cod poştal:                             Stradă:                             Telefon:                             Email:                     


  Date suplimentare:


  Activitate principală a societăţii: --------------------

  Cod CAEN al activităţii principale: -------------------- Dată înfiinţare:                     

  Sumă solicitată:                     


  Indicatori de eligibilitate


  Societatea nu este supusă concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvenţă Nu există decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate şi recuperate


  Asociaţi / acţionari--------------------

  Listă documente ataşate cererii-------------------- Informaţii cerere:

  Cod CAEN autorizat al activităţii penntru care se solicită AFN: -------------------- Bancă parteneră:                     

  Locatia implementarii:                     

  Judeţ--------------------

  Localitate-------------------- Strada                                 Număr--------------------


  Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal, mă angajez să:

  -Folosesc fondurile obţinute numai în scopurile prevăzute de OUG 130/2020 sub sancţiunea recuperării ajutorului de stat acordat împreuna cu plata accesoriilor;

  -Voi menţine activitatea cel puţin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant;


  Prin semnarea fişierului generat declar pe propria raspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, că întreprinderea pe care o reprezint:

  -nu este rezidentă în scopuri fiscale sau este încorporat în temeiul legilor din jurisdicţiile de pe lista UE a jurisdicţiilor non-cooperatiste;

  -nu este controlată, direct sau indirect, de către acţionarii din jurisdicţiile care aparţin de lista UE a jurisdicţiilor non-cooperatiste, în funcţie de proprietarul benefic, astfel cum este definită în art. 3 punctul 6 din Directiva 2015/849;

  -nu controlează, direct sau indirect, filialele sau unităţile permanente proprii din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor non-cooperatiste şi nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţii cooperatiste.


  FORMULAR DE ÎNSCRIERE etapa 2 - depunere - PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19


  Reprezentant legal: Nume si prenume: -------------------- CNP:                     

  Serie si număr CI/BI:                     


  Adresa:                     


  Date de identificare:


  Nume firmă:                     

  Cod unic de înregistrare: -------------------- Formă juridică:                     

  Număr autorizare:                     


  Sediu social:                               Judeţ:                               Localitate:                               Cod poştal:                               Stradă:                               Telefon:                               Email:                     


  Date suplimentare:


  Activitate principală a societăţii: --------------------

  Cod CAEN al activităţii principale: -------------------- Dată înfiinţare:                     

  Sumă solicitată:                     


  Indicatori de eligibilitate:


  Societatea nu este supusă concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvenţă Nu există decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate şi recuperate


  Asociaţi / acţionari:                     


  Listă documente ataşate cererii:


  Cod CAEN autorizat al activităţii pentru care se solicită AFN: -------------------- Bancă parteneră:                     

  Locaţia implementării:                     

  Judeţ:                             Localitate:                             Strada:                             Număr:                     


  Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal, mă angajez să:

  -folosesc fondurile fondurile obţinute numai in scopurile prevăzute de OUG 130/2020 sub sancţiunea recuperării ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor,

  -voi menţine activitatea cel puţin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub forma de microgrant.


  Prin semnarea fisierului generat declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, că întreprinderea pe care o reprezint:

  -nu a beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020;

  -nu este rezident în scopuri fiscale sau este încorporat în temeiul legilor din jurisdicţiile din lista UE a jurisdicţiilor non-cooperatiste;

  -nu este controlata, direct sau indirect, de către acţionarii din jurisdicţiile care aparţin de lista UE a jurisdicţiilor non-cooperatiste, în funcţie de proprietarul benefic, astfel cum este definită în art. 3 punctul 6 din Directiva 2015/849;

  -nu controlează, direct sau indirect, filialele sau unităţile permanente proprii din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor non-cooperatiste şi nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţii cooperatiste.


  Anexa 2 - M1 la procedura programului CONTRACT DE FINANŢARE

  Nr. ............... din ..............


  În conformitate cu prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 şi Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia COVID - 19, se încheie prezentul contract de finanţare între:


  Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului ............................. denumita în continuare AIMMAIPE, cu sediul în ........................., str. nr.

  ........., sectorul ........., telefon ............., fax ..........., e-mail: ------------, reprezentată prin ordonator terţiar de credite, Director Executiv .......................... şi Coordonatorul Unităţii de Implementare a Proiectului (UIP). , în calitate de administrator de Program,


  şi


  .........................................., cu sediul în ................................, telefon ............, înregistrată sub

  nr. ........ la oficiul registrului comerţului, cod fiscal nr. .............., reprezentată legal prin

  ....................., având funcţia de ......................, în calitate de Beneficiar, denumită în continuare Beneficiar.


  Precizari prealabile


  În prezentul Contract de Finanţare, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:

  • Termenul „an" / „zi" reprezintă an/ zi calendaristic/ă dacă nu se specifică altfel;

  • Termenul de transmitere se calculează începând cu ziua următoare transmiterii documentului;

  • Termenul care începe într-o zi nelucrătoare/sărbătoare legală se calculează începând cu prima zi lucrătoare. Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală/zi nelucrătoare se prelungeşte până în prima zi lucrătoare;


  • În termen de maxim 90 de zile din momentul plăţii ajutorului financiar către beneficiar acesta are obligaţia efectuării cheltuielilor cu respectarea art. 4.3.1 alin (1) din procedura programului;

  • În acelaşi termen de maxim 90 de zile din momentul încasării ajutorului financiar de către beneficiar acesta are obligaţia încărcării în aplicaţie a facturilor, documentelor de plată şi raportului de progres (Anexa 8 la procedura programului), în caz contrar ajutorul acordat fiind recuperat.


   1. Obiectul contractului ART. 1

    Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de microgrant, în baza formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexe, prin măsură "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile", denumită în continuare Măsură, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţiei pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în

    conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.


    ART. 2

    Beneficiarul poate primi micrograntul în valoare de maxim 2000 de euro la cursul de schimb Infor Euro din luna Septembrie, respectiv 9679 lei, în termenii şi în condiţiile stipulate în prezentul contract şi în procedura programului, care constituie anexă la prezentul contract şi care face parte integrantă din acesta.

    Valoarea contractului de finanţare este de 9679 lei, valoare aprobată în urma verificării administrative şi de eligibilitate realizate de MEEMA/AIMMAIPE.


   2. Durata contractului ART. 3

    Contractul se încheie pe o perioadă de maxim 1 an, începând cu data intrării în vigoare. Prezentul contract intră în vigoare (se completează automat

    în aplicaţie de către AIMMAIPE).

    Contractul se desfăşoară pe parcursul a două perioade


  • o perioadă de implementare de maxim 90 zile calculate din momentul plăţii ajutorului financiar către beneficiar, perioadă în care beneficiarul are obligaţia efectuării cheltuielilor şi încărcării în aplicaţie (în front office) a facturilor, documentelor de plată şi raportului de progres sub sancţiunea recuperării ajutorului financiar nerambursabil.

  • o perioadă de 6 luni de menţinere activităţii pe o perioadă de minim 6 luni de la obţinerea finanţării. În situaţia în care, pe perioada contractuală beneficiarul ajunge în situaţia de închidere operaţională, faliment, dizolvare sau insolvenţă, se va proceda la recuperarea ajutorului de stat acordat prin Program.

  • cele două perioade de implementare şi monitorizare alcătuiesc împreună termenul contractual de maxim 1 an în care se desfăşoară prezentul contract, conform procedurii de implementare.


  ART. 4

  Termenul-limită pentru efectuarea cheltuielilor, a plăţilor prevăzute în procedura programului şi de depunere a raportului de progres pentru toate activităţile este de...............................


  1. Finanţare ART. 5

   (4) În situaţia în care fondurile acordate beneficiarilor rămân neutilizate în termen de 90 de zile de la virarea sumelor, suma rămasă neconsumată va fi returnată administratorului de schemă în termen de 10 zile de la depunerea raportului de progres.

  2. Modalităţile de plată ART. 6


   Beneficiarii programului vor deschide conturi curente distincte la instituţia de credit parteneră la care au optat în formularul electronic de înscriere. Sumele reprezentând micrograntul vor fi transferate în contul beneficiarului în urma semnării de ambele părţi a contractului de finanţare de către banca parteneră.


   ART. 7

   Plăţile efectuate înaintea intrării în vigoare a prezentului contract nu sunt eligibile.


   Pentru verificarea utilizării fondurilor potrivit destinaţiilor prevăzute în OUG 130/2020, beneficiarul va încărca în aplicaţie toate sumele plătite şi documentele justificative aferente acestora.


  3. Drepturi şi obligaţii


   ART. 8

   Administratorul de Program:

   1. va asigura finanţarea proiectului în condiţiile contractului şi în limita fondurilor aprobate pentru Măsură, cuprinse în bugetul acesteia;

   2. nu poate acorda plata ajutorului de stat parţială;

   3. va recupera ajutorul de stat în situaţia constatării nerespectării prevederilor legislative ale măsurii;

   4. va monitoriza îndeplinirea etapelor prevăzute în prezentul contract şi în schema de ajutor de stat pe o perioadă 6 luni, începând cu data acordării micrograntului.

   Reprezentanţii MEEMA/AIMMAIPE. ...... şi reprezentanţii instituţiei partenere au dreptul să verifice anunţat/inopinat atât la sediul operatorilor economici, veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul Măsurii.

   ART. 9

   Beneficiarul:

   1. este obligat să asigure implementarea proiectului în conformitate cu legislaţia măsurii. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa autorităţii finanţatoare pentru măsură "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile" pentru implementarea proiectului său.

   2. este obligat să menţină activitatea pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la acordarea micrograntului, prevederile prezentului contract de finanţare precum şi cele ale schemei de ajutor de stat.

   3. este obligat să pună la dispoziţia MEEMA/AIMMAIPE toate documentele solicitate care dovedesc respectarea legislaţiei măsurii. Administratorul de Program poate cere oricând informaţii şi documente suplimentare (clarificări) ce trebuie furnizate în cel mult 3 zile lucrătoare de la solicitarea acestora;

   4. trebuie să deschidă cont curent distinct la instituţia de credit parteneră.


  4. Răspunderea contractuală ART. 11

   Administratorul de Măsură nu răspunde, în nicio situaţie şi pentru niciun motiv, pentru pagubele sau prejudiciile suferite de bunurile achiziţionate în cadrul programului pe tot parcursul derulării contractului şi nici nu poate accepta vreo pretenţie de compensare sau cerere de plată legate de aceste situaţii.

   ART. 12

   În cazul în care prin bugetul măsurii nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului, administratorul de Program este exonerat de orice răspundere.

   ART. 13

   Administratorul de Program este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei de către beneficiar, angajaţii acestuia, ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi.


   ART. 14

   În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii MEEMA/ AIMMAIPE/instituţiei partenere, sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine micrograntul ori au schimbat destinaţia micrograntul, aceştia au obligaţia de a rambursa sumele primite, cu dobânzile aferente, calculate la data constatării.


   ART. 15

   Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării contractului. Contractul angajează răspunderea solidară a beneficiarului şi succesorilor săi pe de o parte, iar pe de altă parte, a administratorului de Program şi succesorilor acestuia.


  5. Conflict de interese ART. 16

   Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat administratorul de Program despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict. MEEMA şi/sau AIMMAIPE poate refuza plata


   micrograntului în situaţia identificării unor legături de rudenie până la gradul II inclusiv şi afini până la gradul II inclusiv între structurile acţionariatului beneficiarului şi furnizorii acestuia


  6. Clauza de confidenţialitate ART. 17

   În înţelesul prezentului contract, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile prevăzute în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.

   ART. 18

   Părţile se obligă să nu dezvăluie pe durata contractului şi să nu utilizeze vreo informaţie confidenţială sau secretă obţinută pe parcursul contractului în legătură cu cealaltă parte.

   ART. 19

   Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului contract sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.


  7. Modificarea contractului ART. 20

   Orice modificare a prezentului contract se face prin act adiţional, semnat de ambele părţi, care face parte integrantă din contract.


   ART. 21

   Valoarea totală a contractului poate fi modificată de către administrator de Program, dar numai în sensul diminuării, în cazul constatării nerespectării de către beneficiar a clauzelor contractului sau în cazul solicitării exprese a beneficiarului.


  8. Încetarea contractului ART. 22

   Contractul încetează de drept la termenul prevăzut în cap. II art. 3.

   ART. 23

   Contractul poate înceta prin reziliere la iniţiativa administratorului de Măsură, fără acordarea niciunui preaviz, fără a plăti niciun fel de compensaţie şi fără nicio altă formalitate, atunci când beneficiarul:

   1. nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin Contract sau în legislaţia măsurii.

   2. este declarat insolvabil, intră în lichidare judiciara sau faliment sau îşi suspendă activitatea la ONRC, în această situaţie beneficiarul fiind obligat să inştiinţeze MEEMA/AIMMAIPE în termen de maxim 5 zile calendaristice din momentul apariţiei situaţiilor inserate.

   3. a făcut declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;

   4. comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

   ART. 24

   1. Rezilierea contractului din motive precizate la art. 23 conduce la excluderea beneficiarului de la posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat/fonduri externe nerambursabile în cadrul oricărui Program administrat de MEEMA/AIMMAIPE, pe o perioadă de 3 ani de la data constatării neîndeplinirii condiţiilor care au condus la încetarea contractului şi la restituirea de către beneficiar în întregime a sumelor de care a beneficiat, cu dobânzile datorate de la data plăţii până la data recuperării sau a rambursării.


   2. Contractul poate fi reziliat şi micrograntul acordat va fi recuperat şi în cazul în care beneficiarul nu creează şi menţine activitatea pentru care a primit accept la finanţare, obiectele/ bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul prezentului contract, nu sunt folosite conform scopului destinat, activitatea operatorului economic se suspendă/devine inactivă, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate (cu excepţia activităţilor de închiriere) sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, oricând pe perioada de valabilitate a prezentului contract, aşa cum este stabilită la art.3.


  9. Cesiune ART.25

   Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul contract sau oricare dintre creanţele sau obligaţiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi.


  10. Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor ART. 26

   Prezentul contract se supune legislaţiei româneşti.

   ART. 27

   Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

   În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.


  11. Forţa majoră sau situaţii de urgenţă ART. 28

   Forţa majoră sau situaşiile de urgenţă exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării contractului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

   ART. 29

   Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.

   ART. 30

   Cazurile de forţă majoră vor fi certificate de către Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.

   ART. 31

   Partea care invocă forţă majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existenţa şi data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.


  12. Dispoziţii finale ART. 32

  Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui.

  ART. 33

  Prezentul contract se completează cu prevederile schemei de ajutor de stat aprobată prin Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia COVID - 19 Prezentul contract face parte integrantă şi este Anexă la procedura de implementare a măsurii.

  Prezentul contract a fost semnat electronic de ambele părţi, având aceeaşi valoare pentru fiecare.


  image

  Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului,

  ...................................................................

  Beneficiar,

  image

  ............................................................................

  image

  Ordonator principal de credite/ Ordonator terţiar de credite,

  .................................

  (semnătura electronică)

  Reprezentant legal/funcţia,

  image

  .............................................

  (semnătura electronică)

  Control financiar preventiv propriu,

  image

  ..................................................

  (semnătura electronică)


  image

  Compartiment economic, juridic resurse umane şi administrativ,

  .................................................

  (semnătura electronică)  Anexa 3 M1 la procedura programului ADEVERINŢĂ

  PFA/CMI implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19


  Se adevereşte prin prezenta faptul că PFA/CMI a fost / este

  implicat în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19.


  Se eliberează prezenta adeverinţă pentru a servi la înscrierea PFA/CMI. în

  cadrul măsurii "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile" din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.


  Prezenta adeverinţă a fost emisă de către unitatea sanitară unde a fost prestat serviciul / Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană. şi este semnată de către Managerul

  Unităţii sanitare/Reprezentant DSP.


  MANAGER / Reprezentant DSP


  Data

  ................................... Semnătura..................

  Anexa 4 M1 la procedura programului Lista Agenţiilor pentru IMM, Atragere de investiţii şi Promovare a Exportului

  (AIMMAIPE)


  Nr. crt.

  AIMMAIPE

  (Judeţe arondate)

  ADRESA

  TELEFON/ FAX/E-MAIL

  1.

  BRAŞOV

  Braşov Covasna Sibiu

  Str. Turnului, nr.5, Cladirea AJOFM, et. 1, Braşov, C.P. 500152

  Callcenter: 0217950098

  0268-548.018 tel.

  0268-548.017 fax

  www.imm.gov.ro agentia.brasov@imm.gov.ro

  2.

  CLUJ-NAPOCA

  Bihor

  Bistriţa Năsăud Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj


  Str. Horea, nr. 3, et. 3, Cluj- Napoca, C.P. 400174

  Callcenter: 0217950098

  0264-487.224 tel.

  0264-487.244 fax

  www.imm.gov.ro agentia.cluj@imm.gov.ro

  3.

  CONSTANŢA

  Brăila Buzău Constanţa Galaţi Tulcea Vrancea


  Bd. Tomis, nr. 79-81, et. 3,

  Constanţa, C.P. 900669

  Callcenter: 0217950098

  0241-661.253 tel.

  0241-661.254 fax

  www.imm.gov.ro agentia.constanta@imm.gov.ro

  4.

  CRAIOVA

  Dolj Gorj

  Mehedinţi Olt Vâlcea


  Str. Ştefan cel Mare nr. 12, et. 3, Craiova, C.P. 200130

  Callcenter: 0217950098

  0251-510.785 tel./fax www.imm.gov.ro agentia.craiova@imm.gov.ro

  5.

  IAŞI

  Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui


  Str. Doamna Elena, nr. 61A, et. 2, Iaşi, C.P.700398


  Callcenter: 0217950098

  0232-261.101 tel./fax

  0232-240.213 tel.

  www.imm.gov.ro agentia.iasi@imm.gov.ro

  6.

  PLOIEŞTI

  Argeş Călăraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman


  Bd. Republicii, nr. 12, Bl. 33, B1 - B2, Ploieşti, C.P. 100066


  Callcenter: 0217950098

  0244-522.085 tel.

  0244-544.054 fax

  www.imm.gov.ro agentia.ploiesti@imm.gov.ro


  7.

  TÂRGU MUREŞ

  Alba Harghita Mureş


  Str. Gheorghe Doja, nr. 25, Târgu Mureş, C.P. 540342

  Callcenter: 0217950098

  0265-311.660 tel.

  0265-260.818 fax

  www.imm.gov.ro agentia.targumures@imm.gov.ro

  8.

  TIMIŞOARA

  Arad

  Caraş-Severin Hunedoara Timiş


  Bd. Eroilor de la Tisa, nr. 22, Timişoara, C.P. 300575

  Callcenter: 0217950098

  0256-292.739 tel.

  0256-292.767 fax

  www.imm.gov.ro agentia.timisoara@imm.gov.ro

  9.

  BUCURESTI

  Bucuresti Ilfov


  Str. Poterasi, nr. 11, sector 4, Bucuresti, C.P. 040263

  Callcenter: 0217950098

  0374-490.686 tel.

  0374-092.945 fax.

  www.imm.gov.ro agentia.bucuresti@imm.gov.ro

  Anexa nr. 5 M1 la procedura programului

  DECLARAŢIE

  privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

  1. Datele de identificare ale întreprinderii

   Denumirea întreprinderii                                                     

   Adresa sediului social---------------------------------------------------------------


   Cod unic de înregistrare--------------------------------------------------------------


   Numele şi funcţia                                                                 

   (Preşedintele Consiliului de Administraţie, Director general sau echivalent)

  2. Tipul întreprinderii

   Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:

   • Întreprindere autonomă În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 6 - la procedură.

   • Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 6 - la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se

    vor ataşa la declaraţie.

   • Întreprindere legată Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 6 - la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se

   vor ataşa la declaraţie.

  3. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1 (dacă tipul societăţii este parteneră sau legată)


  Exerciţiul financiar de referinţă2

  Numărul mediu anual de salariaţi

  Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)

  Active totale (mii lei/mii €)
  Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro- întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).

  • Nu

  • Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior)

  Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea. Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic3 Numele...........................................................

  Funcţia:...................... Semnătura ......................................................

  Data semnării:..................


  image

  1 Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

  2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi, respectiv pentru anul 2019, dacă societatea este parteneră sau legată.

  3Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană(reprezentant legal sau împuternicit)  CALCULUL

  Anexa nr. 6 M 1 la procedura programului

  pentru întreprinderile partenere sau legate


  Secţiunile care trebuie incluse, după caz:

  • secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);

  • secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).

  Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

  Perioada de referinţă - anul 2019


  Numărul mediu anual de salariaţi

  Cifra de afaceri anuală netă

  ( mii lei/ mii €)

  Total active (mii lei/ mii €)

  1. Datele1 întreprinderii solicitante sau din situaţiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din secţiunea B2 )
  2. Datele cumulate1 în

  mod proporţional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din secţiunea A)
  3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate1 (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din secţiunea

  B)
  TOTAL

  Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Anexa nr. 5 - la procedură.


  image

  1 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.

  2 Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.


  Secţiunea A


  ÎNTREPRINDERI PARTENERE

  Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.


  1. Date de identificare şi date financiare preliminare Tabelul A.1

  Întreprinderea parteneră - Date de identificare

  Numărul mediu anual de salariaţi

  Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii

  €)

  Active totale ( mii

  lei/mii €)

  Numele sau denumirea întreprinderii

  Adresa sediului social

  Cod unic de înregistrare

  Numele şi prenumele Preşedintelui Consiliului de administraţie, Director General sau

  echivalent

  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  Total

  NOTĂ:

  Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.

  Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate” (referitor la întreprinderile partenere).

  Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.


  FIŞA DE PARTENERIAT


  1. Date de identificare a întreprinderii

   Denumirea întreprinderii                                                                                   Adresa sediului social                                                                                           Codul unic de înregistrare                                                                               Numele, prenumele şi funcţia-------------------------------------------------------

   Preşedintelui Consiliului de administraţie, Directorului general sau echivalent

  2. Date referitoare la întreprinderea legată

   Perioada de referinţă - anul 2019


   Numărul mediu anual de salariaţi1

   Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)

   Active totale2 (mii lei/ mii €)

   Total
   NOTĂ:

   Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga „fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.


  3. Calculul proporţional

   1. Indicaţi exact proporţia deţinută3 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:


    image


    image

    Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)


    image


    image

   2. Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2.

  Tabelul de parteneriat - A.2

  Procent

  Numărul mediu anual de salariaţi

  Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)

  Active totale3 (mii lei/ mii €)

  Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în

  tabelul de la pct. 1.
  Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.


  image

  1În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

  2Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli in avans

  3Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră


  Secţiunea B


  ÎNTREPRINDERI LEGATE


  1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:

   • Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).


   • Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).

    NOTĂ:

    Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare4.


  2. Metode de calcul pentru fiecare caz

  Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.


  Tabelul B1


  Numărul mediu anual de salariaţi5

  Cifra de afaceri anuală netă

  (mii lei/ mii €)

  Active totale (mii lei/ mii €)

  Total

  Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate”.


  Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare

  Întreprinderea legată (denumire/date de identificare)

  Adresa sediului social

  Cod unic de înregistrare

  Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, director general sau echivalent

  A.
  B.
  C.
  D.
  E.

  image

  4 Definiţia întreprinderii legate din Ordonanţa de Guvern nr.27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

  5 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.


  NOTĂ:

  Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A.


  Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.


  Întreprinderea numărul:

  Numărul mediu anual de salariaţi

  Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/ mii €)

  Active totale (mii lei/ mii €)

  1. *)
  2. *)
  3. *)
  4. *)
  5. *)
  Total
  Tabelul B2


  *) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere. NOTĂ

  Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate” (privind întreprinderile legate)


  Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic6


  Numele........................................................... Funcţia:...................... Semnătura ......................................................

  Data semnării:..................


  image

  6Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană(reprezentant legal sau împuternicit)


  FIŞA

  privind legătura dintre întreprinderi nr. din tabelul B2, secţiunea B

  (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)


  1. Date de identificare a întreprinderii

   image

   image

   image

   Denumirea întreprinderii Adresa sediului social Codul unic de înregistrare

   Numele, prenumele şi funcţia


   image

   Preşedintelui consiliului de administraţie, Directorului general sau echivalent


  2. Date referitoare la întreprindere


  Perioada de referinţă -2019


  Numărul mediu anual de salariaţi7

  Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/ mii €)

  Active totale (mii lei/ mii €)

  Total

  Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.


  NOTĂ:

  Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

  Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.

  Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic8 Numele...........................................................

  Funcţia:...................... Semnătura ......................................................

  Data semnării:..................


  image

  7 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate

  8Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)


  ANEXA nr. 7 M 1 la procedura programului Declaraţie pe propria răspundere


  Subsemnatul/Subsemnata ............................., identificat/identificată cu actul de identitate seria

  ............, nr. ............., eliberat de ................. la data de .................., cu domiciliul în localitatea

  ......................., str. ......................... nr. ........... bl. ........, sc. ........., ap ,

  sectorul/judeţul ..................., în calitate de reprezentant legal al ,

  declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.

  Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.


  1. Declar pe propria răspundere că activităţile pentru care solicit finanţarea prin prezenta măsură NU fac obiectul altui ajutor de stat.


  2. Declar pe propria răspundere că


  • NU am beneficiat de ajutor de stat în Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană

  • am beneficiat în Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană de următoarele ajutoare de stat :  Nr. Crt.

  Anul acordării ajutorului de stat

  Forma ajutorului de stat

  Furnizorul ajutorului de stat

  Actul normativ în baza căruia a beneficiat de

  finanţare

  Cuantumul ajutorului acordat

  TOTAL  Semnătura electronică a solicitantului

  38

  Anexa 8 M1 la procedura programului


  RAPORTUL DE PROGRES al solicitantului .......................................


  Perioada de raportare:.................................


  [ATENŢIE: Raportul de Progres va avea ca referinJă perioada de la începutul implementării proiectului, până la finalul perioadei de raportare curente, astfel încât să se poată identifica progresul proiectului.]


  1. Prezentare generală


   Contract de finanţare


   Locaţii de implementare ale proiectului


   Regiunea de dezvoltare


   Data de începere a perioadei de

   implementare


   Data de finalizare a perioadei de

   implementare  2. Detalii despre beneficiar


   Beneficiar


   CUI/Cod fiscal


   Adresa / sediu (strada, număr, cod poştal,

   localitate, municipiu, judeţ)


   Telefon


   Email


   Reprezentant legal


   Suma toatală acordată în cadrul măsurii 1  3. Stadiul cheltuielilor efectuate în cadrul măsurii "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile" din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19


  Denumire achiziţie

  Nr. contract furnizare

  (Lei)

  Nr. factură

  Data factură

  Valoare totală Fără TVA

  Valoare totală cu TVA

  Nr. Ordinului de plată


  TOTAL  39

  Suma rămasă neutilizată în valoare de ..............lei, va fi returnată furnizorului de ajutor de stat în termen de maxim 10 zile de la data prezentului raport.


  Anexa 9 M 1 la procedura programului ÎMPUTERNICIRE

  Subsemnatul ................................... , legitimat prin BI/CI seria............. nr. ...., având

  funcţia de ................................ , reprezentant legal al ........................................, CUI

  ......................., cu sediul în ............................, împuternicesc pe Dl/Dna. ,

  să reprezinte entitatea pe care o reprezint legal, în toate acţiunile necesare implementării măsurilor instituite prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

  Împuternicitul va întreprinde toate acţiunile şi va semna toate documentele necesare entităţii juridice ........................................... în implementarea măsurilor de sprijin, în numele şi pentru Reprezentantul legal.


  REPREZENTANT LEGAL AL........................................


  Nume Prenume ................................


  Data

  ................................... Semnătura..................