LEGE nr. 112 din 28 iunie 2000pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 17/1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 17 din 8 martie 1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 10 martie 1999, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 1, partea introductivă va avea următorul cuprins:"1. După articolul 8 se introduc articolele 8^1-8^4 cu următorul cuprins:"2. La articolul I punctul 1, alineatele 2 şi 3 ale articolului 8^1 vor avea următorul cuprins:"Indemnizaţia reparatorie se stabileşte şi se acordă lunar, pe baza unor coeficienţi de multiplicare aplicati asupra salariului mediu brut pe economie comunicat de Comisia Naţionala pentru Statistica pentru luna anterioară celei în care se face plata drepturilor, după cum urmează: a) 1,60 - pentru marii mutilati; b) 1,40 - pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate; c) 1,20 - pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate; d) 0,85 - pentru persoanele încadrate în gradul III de invaliditate; e) 0,60 - pentru fiecare urmaş îndreptăţit sa primească indemnizaţia reparatorie.Marii mutilati şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate beneficiază şi de o indemnizaţie de îngrijire ce se acordă şi se stabileşte lunar pe baza coeficientului de multiplicare 0,30 aplicat asupra salariului mediu brut pe economie comunicat de Comisia Naţionala pentru Statistica pentru luna anterioară celei în care se face plata drepturilor."3. La articolul I punctul 1, după alineatul 2 al articolului 8^1 se introduce alineatul 2^1 cu următorul cuprins:"Cuantumul indemnizaţiilor prevăzute la alin. 2 nu poate fi mai mic decât cel cuvenit pe luna martie a anului 1999."4. La articolul I punctul 1, articolul 8^2 se abroga.5. La articolul I punctul 1, articolul 8^3 va avea următorul cuprins:"Art. 8^3. - Persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi marii mutilati, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, care erau cuprinşi într-un sistem de asigurări sociale anterior datei dobândirii rănilor, contractării bolilor sau ivirii invaliditatii din aceasta cauza, au dreptul, pe lângă indemnizaţia reparatorie, şi la pensie de invaliditate, indiferent de vechimea în munca, pe timpul cat durează invaliditatea, stabilită în aceleaşi condiţii în care se acordă pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de muncă.Pensia de invaliditate stabilită în condiţiile alin. 1 se suspenda pe timpul cat persoana în cauza prestează activitate în baza unui contract de muncă, cu excepţia persoanei încadrate în gradul III de invaliditate şi care prestează o activitate cu jumătate din programul normal de lucru."6. La articolul I punctul 1, articolul 8^4 va avea următorul cuprins:"Art. 8^4. - Prevederile cuprinse în legislaţia de asigurări sociale, referitoare la expertizare, revizuire, suspendare, reluare, încetare şi plata a pensiilor, se aplică şi drepturilor de indemnizaţie reparatorie stabilite prin prezenta lege."7. La articolul I punctul 1, alineatul 3 al articolului 8^5 va avea următorul cuprins:"Soţul supravieţuitor beneficiază de indemnizaţie reparatorie, dacă nu s-a recăsătorit pe tot timpul vieţii, indiferent de durata căsătoriei."8. La articolul I punctul 2, literele b), e) şi l) ale alineatului 1 al articolului 10 vor avea următorul cuprins:"b) stabilirea chiriei la tariful de baza prevăzut pentru un salariu sau o pensie de până la 800 lei lunar, fără aplicarea majorărilor ce se percep persoanelor care au un venit mediu pe membru de familie mai mare de 1.500 lei lunar; Guvernul va actualiza periodic nivelurile prevăzute la aceasta litera;...................................................................... e) atribuirea fără plata a locurilor de veci în cimitirele aparţinând domeniului public;...................................................................... l) posibilitatea cumulării indemnizaţiei reparatorii cu orice alte venituri;"9. La articolul I punctul 3, alineatul 1 al articolului 11 va avea următorul cuprins:"Părinţii persoanelor care au decedat ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989 beneficiază de o sumă lunară egala cu 50% din indemnizaţia reparatorie prevăzută la art. 8^1 alin. 2 lit. e), pe tot timpul vieţii."10. La articolul I punctul 4, alineatul 5 al articolului 12 va avea următorul cuprins:"În caz de deces al soţului supravieţuitor, prevăzut la alin. 1, sau în situaţia în care copiii nu se afla în întreţinerea acestuia, drepturile prevăzute la alin. 1 se acordă reprezentanţilor legali ai copiilor."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILOR,VASILE LUPU-----