LEGE nr. 105 din 27 iunie 2000pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere şi respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 44 din 28 august 1997 privind transporturile rutiere, emisă în temeiul art. 1 lit. h) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 29 august 1997, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe constituie cadrul general pentru organizarea, efectuarea şi asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţa a transporturilor rutiere de persoane şi de mărfuri, cu respectarea principiilor liberei concurente şi a măsurilor de protecţie a mediului înconjurător, a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice şi pentru satisfacerea necesităţilor economiei naţionale şi nevoilor de apărare a tarii....................................................................... (3) În toate raporturile generate de activitatea de transport rutier şi de activităţile conexe acesteia protecţia vieţii umane şi a mediului este prioritara."2. La articolul 2, alineatele (1), (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Prin transport rutier se înţelege orice operaţiune de transport care se realizează cu vehicule rutiere pentru deplasarea persoanelor, mărfurilor şi bunurilor, chiar dacă vehiculul rutier este, pe o anumită porţiune a drumului, transportat la rândul sau pe/de un alt mijloc de transport; activităţile conexe transporturilor rutiere sunt considerate operaţiuni de transport rutier. (2) Prin operator de transport rutier se înţelege orice persoană juridică, română sau străină, care deţine în proprietate sau cu orice alt titlu vehicule rutiere şi care efectuează transporturi rutiere interne şi/sau internaţionale, precum şi activităţi conexe acestora. (3) Prin operator de transport rutier român se înţelege orice operator, astfel cum a fost definit la alin. (2), cu sediul, domiciliul sau reşedinţa în România, iar cetăţenii străini folosiţi în activităţile persoanei juridice respective să aibă şi drept de muncă în România."3. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul prezentei ordonanţe şi în toate actele normative specifice transporturilor rutiere, elaborate potrivit acesteia, sunt definite în anexa nr. 1."4. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Ministerul Transporturilor, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, este autoritate de stat în domeniul transporturilor rutiere şi reprezintă, în sensul prezentei ordonanţe, autoritatea competentă care asigura cadrul general privind realizarea, modernizarea, dezvoltarea şi siguranţa transporturilor rutiere."5. La articolul 4 alineatul (3), literele a), b), g), k), l) şi t) vor avea următorul cuprins:"a) exercita autoritatea de registru şi inspecţie de stat în transporturile rutiere; b) organizează şi tine evidenta tuturor tipurilor de vehicule admise în circulaţie, cu excepţia celor a căror evidenta se tine, potrivit legii, de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi de alte instituţii;...................................................................... g) clasifica vehiculele rutiere destinate transportului intern şi internaţional de mărfuri;...................................................................... k) autorizeaza înfiinţarea şi funcţionarea statiilor de inspecţie tehnica, supraveghează şi controlează activitatea acestora şi atesta personalul care efectuează inspecţia tehnica periodică la sistemele care concura nemijlocit la siguranţa circulaţiei; l) asigura efectuarea inspecţiei tehnice a vehiculelor rutiere, în vederea reinmatricularii acestora;...................................................................... t) elaborează, cu avizul Ministerului Sănătăţii, norme privind examinarea psihologică şi medicală, în vederea eliberării permisului de conducere auto, precum şi pentru verificările periodice."6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Ministerul Transporturilor poate desemna instituţii publice subordonate, regii autonome, precum şi societăţi comerciale, care funcţionează sub autoritatea sa, sa elaboreze şi sa pună în aplicare normele tehnice şi reglementările specifice vehiculelor rutiere, precum şi transportului rutier şi să asigure inspecţia şi controlul tehnic de specialitate."7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Instituţiile publice, regiile autonome, precum şi societăţile comerciale, prevăzute la art. 5, se vor autofinanta din tarife şi comisioane, obţinute din prestaţii specifice, precum şi din alte surse, constituite potrivit legii."8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Transportul rutier public se efectuează pe bază de contract, contra plata, de către operatori de transport rutier, titulari ai licenţelor obţinute în condiţiile prezentei ordonanţe, care au ca obiect de activitate transportul rutier şi care deţin în proprietate sau cu orice alt titlu vehicule rutiere, indiferent de capacitatea de transport a acestora."9. Articolul 10 se abroga.10. La articolul 11, literele a), c) şi d) vor avea următorul cuprins:"a) operatorul de transport foloseşte vehicule deţinute în proprietate sau cu orice alt titlu;...................................................................... c) mărfurile sau bunurile transportate sunt proprietatea operatorului de transport ori au fost vândute, cumpărate sau închiriate ori au fost produse, extrase, prelucrate sau reparate de acesta, scopul fiind numai acela de a le deplasa, transportul fiind spre sau de la operatorul de transport ori între punctele sale de lucru; d) persoanele transportate sunt angajaţii operatorului de transport sau membrii de familie ai acestuia, scopul transportului fiind în interesul activităţilor proprii, familial, social, cultural, sportiv sau de binefacere."11. Articolul 12 se abroga.12. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Transporturile rutiere internaţionale directe sau în tranzit ori transporturile în zona de mic trafic de frontieră pe teritoriul României se pot executa de operatorii de transport rutier străini, cu respectarea legislaţiei române, a acordurilor şi convenţiilor bilaterale sau internaţionale din domeniul transporturilor rutiere, la care România este parte."13. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Transporturile rutiere în regim de cabotaj pe teritoriul României sunt interzise, dacă acordurile şi convenţiile bilaterale sau internaţionale din domeniul transporturilor rutiere, la care România este parte, nu prevăd altfel."14. La articolul 17, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Înfiinţarea unei autogări deschise traficului intern şi/sau internaţional se avizează de autoritatea competentă şi de consiliul local sau judeţean, după caz."15. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - În localităţile în care exista autogări plecarile, sosirile şi, respectiv, opririle în tranzit stabilite se vor realiza numai în şi din acestea."16. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Schimbarea destinaţiei autogarilor sau a spaţiilor tehnologice specifice activităţii de transport rutier, care ar afecta serviciul public, fără acordul consiliilor locale sau judeţene, după caz, este interzisă."17. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Operatorii de transport care efectuează transport public rutier de persoane prin curse regulate au acces nediscriminatoriu la serviciile autogarii, conform programului de transport, contra cost."18. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Amenajarea parcarilor în zonele de protecţie a drumurilor publice este permisă cu acordul administratorilor drumurilor respective."19. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Amenajarea statiilor pentru urcarea şi coborârea călătorilor se face, conform programelor de transport, de administraţia publică locală respectiva. (2) Locurile afectate statiilor pentru urcarea şi coborârea călătorilor se stabilesc de autorităţile administraţiei publice locale conform programului de transport de persoane prin curse regulate, cu avizul Ministerului de Interne; pentru amplasarea statiilor pe drumurile publice naţionale este necesar şi acordul autorităţii competente. (3) Obligaţia de a întreţine staţiile pentru urcarea şi coborârea călătorilor aparţine administratorului drumului respectiv."20. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - În localităţile în care nu exista autogări pot fi stabilite de către consiliul local respectiv puncte de oprire în tranzit, de plecare sau de sosire, în care să se poată asigura facilităţile minime activităţii dintr-o autogara."21. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Operatorii de transport rutier sunt obligaţi sa utilizeze vehicule rutiere care se încadrează în normele legale de poluare, siguranţa şi securitate a transporturilor rutiere. (2) Pentru accesul pe infrastructurile rutiere vehiculele rutiere fabricate în ţara sau în străinătate, înmatriculate sau care urmează să fie înmatriculate în România, sunt supuse omologării sau certificării pentru circulaţie pe drumurile publice şi inspecţiilor tehnice periodice, iar cele aparţinând operatorilor de transport rutier sunt supuse obţinerii licenţei de execuţie pe vehicul, pe categorii şi tipuri de transport."22. La articolul 26, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Certificarea şi omologarea pentru circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor noi, reconstruite sau importate se acordă de autoritatea competentă, care va elibera cartea de identitate a vehiculului rutier respectiv....................................................................... (3) Certificarea şi omologarea pentru circulaţia pe drumurile publice vor fi solicitate de producătorii de vehicule rutiere, noi ori reconstruite, sau de reprezentanţii autorizaţi ai acestora ori de persoanele fizice sau juridice care le importa, după caz."23. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Agenţii economici care prestează servicii de reparaţii, reconstruire sau inspecţie tehnica a vehiculelor rutiere pot desfăşura aceste activităţi numai pe bază de autorizaţie de funcţionare eliberata de autoritatea competentă. (2) Normele metodologice şi condiţiile de desfăşurare a activităţilor de reparaţii, reconstruire sau inspecţie tehnica a vehiculelor, precum şi condiţiile de acordare a autorizaţiilor de funcţionare a agenţilor economici care prestează asemenea servicii se stabilesc de autoritatea competentă."24. Articolul 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - Echipamentele, piesele de schimb şi materialele pentru autovehicule şi remorci, fabricate în ţara sau importate, trebuie să fie certificate şi/sau omologate din punct de vedere tehnic, potrivit reglementărilor în vigoare, de autoritatea competentă."25. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - Autovehiculele utilizate în transporturile rutiere, cărora li se aplică prevederile Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (AETR) sau alte prevederi legale, vor fi echipate cu aparate de control sau de înregistrare, omologate, instalate şi sigilate conform prescripţiilor tehnice specifice."26. La articolul 31, alineatele (1) şi (4) vor avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Autocarele şi autobuzele pentru transporturile publice de persoane în trafic naţional şi internaţional se clasifica de autoritatea competentă pe stele şi pe categorii, în funcţie de caracteristicile tehnice, de siguranţă şi de confort....................................................................... (4) În cazul în care autocarele şi autobuzele nu îşi menţin caracteristicile tehnice şi de exploatare conform criteriilor de clasificare, acestora li se retrage certificatul de clasificare de către autoritatea competentă."27. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL VExercitarea profesiei de operator de transport rutier"28. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - Operatorii de transport rutier au acces liber şi nediscriminatoriu la activităţile de transport rutier desfăşurate pe drumul public."29. La articolul 33, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) Pot desfăşura operaţiuni de transport rutier operatorii de transport rutier înscrişi în Registrul operatorilor de transport rutier, ţinut de autoritatea competentă."30. La articolul 34, alineatele (1), (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Licenta de transport se acordă operatorilor de transport rutier public care îndeplinesc condiţiile de onorabilitate, competenţa profesională, capacitate financiară şi baza tehnica materială necesară....................................................................... (3) Condiţia de competenţa profesională este îndeplinită dacă persoana care conduce permanent şi efectiv activitatea poseda un certificat eliberat de autoritatea competentă sau o diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior tehnic de specialitate. (4) Condiţia de capacitate financiară se considera îndeplinită dacă operatorul de transport dispune de resurse financiare suficiente, de vehicule şi/sau de dotarea necesară, deţinute sub orice titlu, pentru începerea şi/sau desfăşurarea activităţii."31. La articolul 35, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În cazul în care operatorul de transport deţine vehicule rutiere pe bază de contract de închiriere sau de leasing, licenta de transport se acordă pe perioada de valabilitate a acestui contract, dar nu mai mult de 5 ani."32. Articolul 36 va avea următorul cuprins:"Art. 36. - Licentele sau autorizaţiile de transport, după caz, pot fi suspendate sau anulate în caz de abateri grave sau repetate de la reglementările specifice privind transportul rutier şi protecţia mediului, inclusiv de la prevederile caietului de sarcini, sau atunci când una dintre condiţiile impuse pentru obţinerea licenţei sau autorizaţiei de transport, după caz, nu mai este îndeplinită."33. La articolul 37, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Efectuarea unui transport rutier de o anumită categorie şi de un anumit tip de transport, cu excepţia transportului în interes personal, este permisă pe baza licenţei de execuţie, emisă de autoritatea competentă pentru fiecare vehicul, pe număr de circulaţie sau pentru un anumit traseu, în cazul transportului rutier public prin servicii regulate de transport de persoane."34. La articolul 37, după alineatul (1) se introduc alineatele (1^1) şi (1^2) cu următorul cuprins:"(1^1). - Transporturile publice judeţene sau interjudetene, între doua judeţe limitrofe, prin servicii regulate de transport de persoane, se executa numai cu licenta de traseu, eliberata de autoritatea competentă, pe baza programelor de transport, solicitate şi aprobate de consiliile locale ori judeţene sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz.(1^2). - În cazul celorlalte transporturi publice interjudetene sau internaţionale, efectuate prin servicii regulate de transport de persoane, licenta de traseu se eliberează de autoritatea competentă, pe baza programelor de transport, întocmite şi aprobate de aceasta."35. La articolul 37, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Licenta de execuţie, împreună cu celelalte documente stabilite de autoritatea competentă trebuie să se afle la bordul vehiculului rutier şi să fie prezentate la cererea organelor de control abilitate."36. La articolul 40, literele a), b), d), e), g), h), i), m) şi p) vor avea următorul cuprins:"a) efectuarea de transporturi rutiere sau desfăşurarea de activităţi conexe acestora, conform prevederilor anexei nr. 2 pct. C, fără licenţe sau cu licenţe cu valabilitate expirată, suspendate sau anulate, precum şi nerespectarea prevederilor caietelor de sarcini, anexe la acestea; b) efectuarea de transporturi pentru terţi, contra plata ori echivalentul în natura sau servicii, de către operatorii de transport rutier în interes propriu;...................................................................... d) efectuarea de transporturi turistice în trafic intern şi internaţional sau de transporturi publice de persoane în trafic intern şi internaţional cu autocare şi/sau minibuze neclasificate sau cu certificat de clasificare expirat; e) acordarea licenţelor de transport şi a licenţelor de execuţie pentru operatorii de transport rutier cu încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe;...................................................................... g) comercializarea sau utilizarea de vehicule ale căror caracteristici de identificare nu mai corespund datelor menţionate în cartea de identitate a vehiculului; h) comercializarea sau utilizarea de vehicule care nu au fost supuse omologării pentru circulaţie sau de echipamente, piese de schimb şi materiale care nu au fost certificate sau omologate în conformitate cu prevederile legale; i) funcţionarea unităţilor de reparaţii şi reconstruire a vehiculelor, precum şi a statiilor de inspecţie tehnica fără autorizaţie sau cu termenul de valabilitate expirat;...................................................................... m) nerespectarea de către conducătorii auto a timpilor de conducere şi de repaus, stabiliţi conform prevederilor Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (AETR);...................................................................... p) călătoria pasagerilor fără legitimatii de călătorie valabile în transportul public de persoane prin curse regulate în traficul local, judeţean, interjudetean şi internaţional;"37. La articolul 40, litera q) devine litera r), iar după aceasta se introduce litera s) cu următorul cuprins:"s) circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor la care inspecţia tehnica periodică are termenul de valabilitate expirat mai mare de 30 de zile."38. Articolul 41 va avea următorul cuprins:"Art. 41. - Se sancţionează cu amendă:- de la 200.000 lei la 400.000 lei, faptele prevăzute la art. 40 lit. p);- de la 800.000 lei la 1.200.000 lei, faptele prevăzute la art. 40 lit. e), f), k), m), n), o) şi s);- de la 1.600.000 lei la 2.000.000 lei, faptele prevăzute la art. 40 lit. d), i), j), l) şi r);- de la 3.200.000 lei la 4.000.000 lei, faptele prevăzute la art. 40 lit. a), b), c), g) şi h)."39. După articolul 41 se introduce articolul 41^1 cu următorul cuprins:"Art. 41^1. - Cuantumurile amenzilor prevăzute la art. 41 pot fi modificate anual prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei."40. Articolul 42 se abroga.41. Articolul 43 va avea următorul cuprins:"Art. 43. - Contravenţiile prevăzute în prezenta ordonanţă se constata şi se sancţionează de către:- personalul împuternicit în acest scop de autoritatea competentă;- ofiţerii şi subofiterii de poliţie din cadrul serviciilor de circulaţie şi poliţie de frontieră, pentru activităţi specifice;- personalul desemnat de autorităţile administraţiei publice locale împuternicite în acest scop, în limita atribuţiilor stabilite prin lege;- personalul cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Finanţelor, conform competentelor acordate;- personalul cu atribuţii de control al operatorului de transport rutier, numai pentru vehiculele proprii ale acestuia."42. Articolul 46 va avea următorul cuprins:"Art. 46. - Consiliile locale, judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, au iniţiativa şi hotărăsc în probleme de interes local privind transportul public de persoane, cu excepţia celor date prin lege în competenţa altor autorităţi publice."43. Articolul 47 va avea următorul cuprins:"Art. 47. - Operatorilor care desfăşoară transport rutier în interes propriu, de mărfuri şi de persoane, în trafic internaţional cu autovehicule care au masa totală maxima autorizata mai mare de 3,5 tone sau capacitate de peste 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, transporturi rutiere de mărfuri periculoase sau agabaritice le sunt aplicabile dispoziţiile prezentei ordonanţe privind operatorul de transport rutier public. Ceilalţi operatori care desfăşoară transport rutier în interes propriu cu autovehicule care au masa totală maxima autorizata mai mare de 3,5 tone sau capacitate de peste 9 locuri pe scaune se autorizeaza în ceea ce priveşte capacitatea profesională şi condiţiile de baza tehnica materială necesare."  +  Articolul 2Anexele nr. 1 şi 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 3Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor şi alineatelor numerotarea corespunzătoare.  +  Articolul 4Se respinge Ordonanţa Guvernului nr. 73 din 25 august 1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, emisă în temeiul art. 1 pct. 12 lit. l) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 27 august 1998.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUSAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILOR,VASILE LUPU  +  Anexa 1 DEFINIŢIIPentru aplicarea prezentei ordonanţe termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:● autovehicul - vehicul care se deplaseaza pe drum prin propulsie proprie, cu excepţia vehiculelor care circulă pe sine şi a mopedelor;● activitate conexă transportului rutier - activitate care se desfăşoară în legătură cu operaţiuni de transport rutier;● autoturism - autovehicul care, prin construcţie şi echipare, este destinat transportului de persoane, bagaje şi/sau al bunurilor acestora, având cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto;● autobuz - autovehicul destinat şi echipat pentru transportul de persoane şi al bagajelor acestora, având cel puţin 17 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto;● autocar - autobuz destinat transportului de persoane în scopuri turistice, în condiţii de confort deosebit, prevăzut din construcţie cu spaţii special amenajate în afară salonului, pentru depozitarea bagajelor, şi alte servicii;● agenţie de voiaj - spaţiu special amenajat în care se desfăşoară activităţi de eliberare a legitimatiilor de călătorie, informare şi îndrumare a călătorilor;● autorizaţie de transport - documentul prin care se atesta ca operatorul de transport rutier îndeplineşte condiţiile de competenţa profesională şi baza tehnica materială necesare, având dreptul de a efectua transporturi rutiere cu respectarea reglementărilor în domeniu;● autorizaţie de transport internaţional - documentul eliberat în conformitate cu reglementările în vigoare, care da dreptul operatorului de transport să efectueze în anumite condiţii unul sau mai multe transporturi pe teritoriul unei alte tari, pe perioada sa de valabilitate;● autogara - spaţiu special amenajat în care se desfăşoară activităţi conexe serviciilor regulate de transport public de persoane;● cabotaj - operaţiune de transport rutier efectuată între doua puncte de încărcare-descărcare aflate pe teritoriul unei tari de către un operator de transport rutier străin. Deplasarea fără incarcatura a unui vehicul între doua operaţiuni de transport internaţional nu este considerată cabotaj;● certificare - activitate prin care un organism acreditat eliberează un document scris care atesta ca un produs, proces sau serviciu este conform cu condiţiile specificate;● colectarea şi expedierea mărfurilor - activitate de preluare, depozitare şi expediere de mărfuri în partizi mici şi mijlocii;● inspecţie tehnica periodică - verificare tehnica a vehiculelor rutiere înmatriculate, efectuată la termenele stabilite, prin care se atesta continuitatea conformitatii acestora cu normele tehnice specifice;● intermediere în transporturile rutiere - operaţiune prin care un agent economic preia de la beneficiari comenzile pentru transport rutier naţional şi/sau internaţional pe care îl efectuează în nume propriu printr-un operator de transport rutier ori prin asociere cu alţi intermediari sau operatori din alte moduri de transport sau intermediaza contractarea transportului între beneficiari şi operatorii de transport rutier;● licenta de execuţie pentru vehicul - documentul operatorului de transport rutier în baza căruia acesta poate să execute anumite categorii şi tipuri de transport, conform caracteristicilor tehnice constructive ale vehiculului pe care îl deţine sub orice titlu, pentru care s-a angajat să respecte prevederile caietului de sarcini;● licenta de execuţie pentru activităţi conexe transportului rutier - documentul prin care un agent economic poate să execute activităţi conexe transportului rutier, pentru care s-a angajat să respecte prevederile caietului de sarcini, anexa la aceasta;● licenta de transport - documentul prin care se atesta ca operatorul de transport rutier îndeplineşte condiţiile de onorabilitate, competenţa profesională, capacitate financiară şi baza tehnica materială, având dreptul să efectueze transporturi rutiere, cu respectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniu şi a prevederilor caietului de sarcini, anexa la aceasta;● licenta de execuţie pentru traseu - documentul în baza căruia operatorul de transport rutier obţine dreptul de a executa transporturi publice de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale în trafic naţional sau internaţional pe un anumit traseu, conform caietului de sarcini, anexa la aceasta;● mesagerie - activitate de transport de bagaje, pachete şi colete neinsotite, prin curse speciale de mesagerie sau prin autobuzele ce deservesc traseele de transport de persoane prin servicii regulate;● masa totală maxima autorizata - masa totală maxima a vehiculului încărcat, declarata admisibilă cu prilejul omologării de către autoritatea competentă;● minibuz (sau microbuz) - autovehicul destinat prin construcţie transportului a 10-17 persoane pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, dar nu mai mult de 22 de persoane pe scaune şi în picioare;● omologare - autorizare de comercializare sau de utilizare într-un scop precizat ori în condiţii stabilite a unui produs, proces sau serviciu;● omologare pentru circulaţie - autorizare de admitere în circulaţia pe drumurile publice, în condiţii reglementate, a vehiculelor rutiere;● operator pentru activităţi conexe transportului rutier agent economic care desfăşoară activităţi conexe pentru transporturile rutiere;● program de transport - documentul care se întocmeşte de autoritatea competentă, prin care se stabilesc traseele pentru transportul public de persoane prin servicii regulate, orarele de circulaţie, punctele de plecare, de sosire şi de oprire în parcurs pentru transporturile locale judeţene, interjudetene şi internaţionale;● refabricare (reconstrucţie) a vehiculelor - activitate de producţie industriala de vehicule, în care se folosesc piese, ansambluri şi subansambluri noi sau reconditionate, pe un flux de fabricaţie cu tehnologie şi sistem de asigurare a calităţii certificate de organisme competente;● remorca - vehicul rutier care nu dispune de un sistem propriu de propulsie şi care este destinat să fie tractat de autovehicul;● serviciu regulat de transport de persoane - activitate în cursul căreia se transporta persoane, pe bază de legitimatii de călătorie, pe un traseu stabilit, respectându-se un grafic orar, persoanele fiind imbarcate sau debarcate în staţiile publice sau la capetele de traseu;● serviciu regulat special de transport de persoane - serviciu regulat în cursul căruia se transporta, pe bază de legitimatii eliberate de beneficiarul transportului, numai o anumită categorie de persoane, acestea fiind imbarcate sau debarcate în puncte de oprire stabilite, altele decât staţiile publice;● statie publică - punct de pe traseul unui serviciu regulat de transport de persoane, amenajat şi semnalizat corespunzător, în care opresc autovehiculele pentru urcarea şi coborârea călătorilor;● serviciu ocazional de transport de persoane - activitate care poate fi efectuată de operatorii de transport numai pe baza unui contract unic, pentru un anumit grup de persoane anterior constituit, nominalizat în lista de pasageri;● sistemul calităţii - structuri organizatorice, proceduri, procese şi resurse necesare pentru implementarea managementului calităţii;● supraveghere - evaluarea efectuată de un organism acreditat, pentru a determina dacă un produs, proces sau serviciu este în continuare conform cu condiţiile specificate;● transport special - transport de mărfuri, bunuri sau persoane, efectuat cu unul sau mai multe vehicule, în condiţii speciale de transport;● transport specializat - transport de mărfuri, bunuri sau persoane cu vehicule prevăzute cu amenajări speciale în acest scop;● transport public de persoane - activitate de transport de persoane contra plata sau echivalentul în natura ori servicii;● transport rutier naţional - operaţiune de transport care se executa cu un vehicul rutier înmatriculat într-o ţara, numai pe teritoriul tarii respective;● transport rutier internaţional - operaţiune de transport care se executa cu un vehicul rutier între localităţile situate pe teritoriul a cel puţin două tari;● transport rutier local de persoane - operaţiune de transport de persoane care se executa cu un vehicul rutier numai pe teritoriul administrativ al unei localităţi;● transport rutier judeţean - operaţiune de transport care se executa cu un vehicul rutier între cel puţin două localităţi situate pe teritoriul aceluiaşi judeţ;● transport rutier interjudetean - operaţiune de transport care se executa cu un vehicul rutier între localităţi situate pe teritoriul a doua sau mai multe judeţe;● vehicul pentru transportul mărfurilor periculoase - vehicul care este astfel construit şi echipat, încât respecta condiţiile tehnice impuse prin reglementările în vigoare pentru transportul mărfurilor periculoase;● vehicul pentru transportul mărfurilor perisabile - vehicul special amenajat pentru transportul de mărfuri la temperaturi controlate;● vehicul pentru transportul animalelor vii - vehicul special amenajat pentru transportul de animale şi de păsări vii;● vehicul rutier - sistem mecanic care circulă pe drum cu sau fără mijloace proprii de propulsare şi care se utilizează pentru transportul de persoane, de mărfuri, de bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau de lucrări. Fac excepţie de la prevederile prezentei ordonanţe vehiculele cu tracţiune animala şi cele impinse sau trase cu mana.  +  Anexa 2 CATEGORII ŞI TIPURI DE TRANSPORTI. Categoriile de transporturi rutiere--------------------------------------A. Clasificare din punct de vedere al desfăşurării transportului rutier:1. Transport rutier naţional2. Transport rutier internaţionalB. Clasificare din punct de vedere al caracterului transportului rutier:1. Transport public2. Transport în interes propriuC. Clasificare din punct de vedere al caracterului activităţilor de transport:1. Transporturi propriu-zise2. Activităţi conexe:2.1. Activităţile desfăşurate în cadrul autogarii2.2. Activitatea de agenţie de voiaj2.3. Activitatea de intermediere a transporturilor2.4. Activitatea de colectare, expediere şi distribuţie a mărfurilor2.5. Activitatea de mesagerie2.6. Alte activităţi conexe care vor fi definite prin hotărâre a GuvernuluiII. Tipuri de transport rutier------------------------------A. Transporturi de mărfuri şi bunuri1. Transporturi de mărfuri generale2. Transporturi de mărfuri perisabile3. Transporturi de mărfuri periculoase4. Transporturi de animale vii5. Transporturi de mărfuri cu mase şi/sau dimensiuni depăşite6. Transporturi cu vehicule specializate7. Transporturi speciale cu vehicule8. Alte transporturi, care vor fi stabilite prin ordin al ministrului transporturilorB. Transporturi de persoane1. Transporturi prin servicii regulate2. Transporturi prin servicii regulate speciale3. Transporturi prin curse ocazionale, altele decât turistice4. Transporturi prin curse ocazionale turistice5. Transporturi în regim de taxi*)---------- Notă *) Transporturile în regim de taxi vor fi reglementate printr-o lege ulterioară.6. Transporturi în regim rent a car7. Alte transporturi, care vor fi stabilite prin ordin al ministrului transporturilorC. Transport mixt de mărfuri şi de persoaneIII. Activităţi conexe transportului rutier-------------------------------------------1. Autogara şi activităţile desfăşurate în cadrul ei2. Activitatea de agenţie de voiaj3. Activitatea de intermediere a activităţilor de transport4. Activitatea de colectare şi expediere a mărfurilor5. Activitatea de mesagerie6. Alte activităţi conexe-----