HOTĂRÂRE nr. 786 din 24 septembrie 2020privind modificarea și completarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 338/2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 25 septembrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IStatutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 8 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Calitatea de asigurat și drepturile de asigurare încetează în condițiile prevăzute la art. 222 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.2. La articolul 5 alineatul (1), punctele 12, 26, 31, 32, 40 și 47^2 se modifică și vor avea următorul cuprins:12. elaborează proiectul normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru, potrivit prevederilor art. 229 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui CNAS;.............................................................................................26. derulează programele naționale de sănătate curative, aprobate prin hotărâre a Guvernului și finanțate din bugetul Fondului, în condițiile legii;.............................................................................................31. analizează și evaluează gradul de satisfacție al asiguraților privind serviciile medicale furnizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, pe baza chestionarelor și a metodologiei, aprobate prin ordin al președintelui CNAS;.............................................................................................32. inițiază, negociază și încheie cu instituții similare documente de cooperare internațională în domeniul său de activitate, potrivit prevederilor legale în vigoare, și derulează programe finanțate de organisme internaționale având ca specific asigurările de sănătate;.............................................................................................40. asigură aplicarea unitară a modalităților de acordare a asistenței medicale cetățenilor statelor cu care România a încheiat documente internaționale cu prevederi în domeniul sănătății;.............................................................................................47^2. asigură rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale în baza documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, la care România este parte. Rambursarea este efectuată de CAS în calitate de instituții competente, prin intermediul CNAS, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al președintelui CNAS;3. La articolul 5 alineatul (1), după punctul 32^1 se introduce un nou punct, punctul 32^2, cu următorul cuprins:32^2. încheie convenții de cooperare și finanțare de programe cu organisme internaționale;4. La articolul 5 alineatul (1), punctul 44 se abrogă.5. La articolul 5 alineatul (1), după punctul 47^8 se introduc cinci noi puncte, punctele 47^9-47^13, cu următorul cuprins:47^9. asigură recuperarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale în baza documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, la care România este parte. Recuperarea este efectuată prin intermediul CNAS, în baza formularelor specifice întocmite de casele de asigurări de sănătate în calitate de instituții de la locul de ședere/reședință, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al președintelui CNAS;47^10. furnizează informații pacienților în domeniul asistenței medicale transfrontaliere;47^11. centralizează activitatea caselor de asigurări cu privire la rambursarea asistenței medicale transfrontaliere;47^12. verifică concordanța dintre rapoartele transmise de Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București și rapoartele prevăzute în contractul încheiat de CNAS cu această instituție;47^13. aprobă prin ordin criteriile privind înființarea de oficii de asigurări de sănătate fără personalitate juridică, la nivelul orașelor, al municipiilor, respectiv al sectoarelor municipiului București;6. După articolul 11^1 se introduce un nou articol, articolul 11^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 11^2CNAS solicită instituțiilor, autorităților, organizațiilor patronale și organizațiilor sindicale desemnarea reprezentanților în adunarea reprezentanților, potrivit prevederilor art. 283 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.7. La articolul 12 alineatul (2), punctul 21 se abrogă.8. La articolul 24, punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:4. asigură comunicarea cu Adunarea reprezentanților CNAS, Consiliul Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice, cu instituțiile statului care desemnează membri în consiliul de administrație al CNAS, precum și cu organizațiile patronale și organizațiile sindicale reprezentative la nivel național potrivit prevederilor art. 51 și 71 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;9. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25Mandatul vicepreședintelui încetează la expirarea acestuia, prin demisie, prin deces sau prin revocare de către consiliul de administrație, cu votul a cel puțin două treimi din numărul de membri al acestuia, astfel cum este prevăzut la art. 286 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în celelalte situații prevăzute de legislația muncii.10. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26Pentru asigurarea conducerii executive a CNAS, directorul general încheie un contract de management cu CNAS, care cuprinde standarde de performanță și indicatori de referință asociați pentru îndeplinirea obligațiilor asumate, aprobate prin ordin al președintelui CNAS, și care se supune prevederilor Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și regulilor generale referitoare la mandat prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. Modelul contractului de management se aprobă prin ordin al președintelui CNAS, cu avizul consiliului de administrație al CNAS.11. Articolul 26^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26^1(1) Ocuparea postului de director general se face prin concurs pentru un mandat de 4 ani, cu respectarea condițiilor generale prevăzute la art. 282 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a condițiilor specifice, care se definesc prin metodologia prevăzută la art. 293 alin. (4) din același act normativ. Directorul general se numește prin ordin al președintelui CNAS.(2) În cazul în care la concurs nu se prezintă niciun candidat sau nu este declarat câștigător niciun candidat, precum și în situația în care mandatul directorului general încetează pentru unul dintre cazurile prevăzute la art. 293 alin. (7) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, postul vacant de director general se poate ocupa temporar până la ocuparea postului prin concurs, prin ordin al președintelui CNAS, cu respectarea cerințelor generale și specifice pentru ocuparea postului prin concurs.(3) Condițiile de încetare și de suspendare a mandatului de director general sunt prevăzute la art. 293 alin. (7), (9) și (10) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) În cazul în care directorul general al CNAS ocupă temporar postul, contractul de management încetează în situațiile prevăzute la art. 293 alin. (7) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. La data numirii de către președintele CNAS a unei alte persoane care să ocupe temporar, până la ocuparea prin concurs, postul de director general, contractul de management aflat în derulare încetează potrivit art. 293 alin. (7) lit. c) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(5) Concursul pentru ocuparea postului de director general se organizează de către CNAS, având la bază și un plan de management cu privire la conducerea executivă a CNAS.(6) Competențele manageriale vor fi testate prin susținerea planului de management pentru atingerea obiectivelor CNAS prin raportare la indicatorii de referință asociați standardelor de performanță prevăzuți în contractul de management. Planul de management va fi elaborat pentru perioada mandatului, luând în calcul indicatorii pentru un an bugetar, și va fi adaptat obiectivelor și principiilor sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum și atribuțiilor CNAS.(7) Directorul general al CNAS are obligația realizării planului de management, urmărind atingerea indicatorilor de referință asociați standardelor de performanță cuprinși în contractele de management.(8) Condițiile și criteriile specifice de selecție pentru ocuparea postului de director general și încheierea contractelor de management se definesc prin metodologia prevăzută la art. 293 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(9) Evaluarea performanțelor profesionale ale directorului general se face potrivit dispozițiilor art. 293^1 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu procedura de evaluare aprobată prin ordin al președintelui CNAS, potrivit art. 293 alin. (4) din același act normativ.12. La articolul 29, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Directorul general al casei de asigurări, în calitate de manager al sistemului la nivel local, realizează planul de management, urmărind execuția indicatorilor de referință asociați standardelor de performanță cuprinși în contractul de management.13. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33(1) Funcția de director general, manager al sistemului la nivel local, la nivelul tuturor caselor de asigurări care funcționează în sistemul de asigurări sociale de sănătate, se exercită ca urmare a ocupării postului prin concurs, pentru un mandat de 4 ani. Directorul general este numit prin ordin al președintelui CNAS și încheie contract de management cu acesta, potrivit legii.(2) În cazul în care la concurs nu se prezintă niciun candidat sau nu este declarat câștigător niciun candidat, precum și în situația în care contractul de management al directorului general încetează pentru unul dintre cazurile prevăzute la art. 298 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, postul vacant de director general se poate ocupa temporar până la ocuparea postului prin concurs, prin ordin al președintelui CNAS, cu respectarea cerințelor generale și specifice pentru ocuparea postului prin concurs.(3) Între CNAS și directorul general al casei de asigurări de sănătate, manager al sistemului la nivel local, se încheie un contract de management cu respectarea condițiilor generale prevăzute la art. 282 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a condițiilor specifice, care se definesc prin metodologia prevăzută la art. 293 alin. (4) din același act normativ. Contractul conține standarde de performanță și indicatori de referință asociați pentru îndeplinirea obligațiilor asumate, iar modelul acestuia se aprobă prin ordin al președintelui CNAS, cu avizul consiliului de administrație al CNAS.(4) Standardele de performanță, indicatorii de referință asociați pentru îndeplinirea obligațiilor asumate și cerințele specifice postului de director general al caselor de asigurări de sănătate se avizează de consiliul de administrație al CNAS și se aprobă prin ordin de președintele CNAS.(5) Condițiile de încetare și de suspendare a mandatului de director general sunt prevăzute la art. 298 alin. (6), (8) și (9) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(6) Concursul pentru ocuparea postului de director general se organizează de către CNAS, având la bază și un plan de management cu privire la asigurarea conducerii casei de asigurări de sănătate. (7) Competențele manageriale vor fi testate prin susținerea planului de management pentru atingerea obiectivelor casei de asigurări de sănătate prin raportare la indicatorii de referință asociați standardelor de performanță prevăzuți în contractul de management. Planul de management va fi elaborat pentru perioada mandatului, luând în calcul indicatorii pentru un an bugetar, și va fi adaptat obiectivelor și principiilor sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum și atribuțiilor casei de asigurări de sănătate.(8) Directorul general al casei de asigurări de sănătate are obligația realizării planului de management, urmărind atingerea indicatorilor de referință asociați standardelor de performanță cuprinși în contractele de management.(9) În cazul în care directorul general al casei de asigurări de sănătate ocupă temporar postul, contractul de management încetează în situațiile prevăzute la art. 298 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. La data numirii de către președintele CNAS a unei alte persoane care să ocupe temporar, până la ocuparea prin concurs, postul de director general, contractul de management aflat în derulare încetează potrivit art. 298 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(10) Evaluarea performanțelor profesionale ale directorului general se face potrivit dispozițiilor art. 298^1 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu procedura de evaluare aprobată prin ordin al președintelui CNAS, potrivit art. 298 alin. (3^1) din același act normativ.(11) Directorul general al casei de asigurări de sănătate, manager al sistemului la nivel local, are obligația de a depune declarația de interese și declarația de avere la numirea în funcție, respectiv la începerea mandatului și anual, în condițiile legii.(12) Directorul general al casei de asigurări de sănătate poate delega atribuțiile, în totalitate sau în parte, unuia dintre directorii executivi sau oricărei altei persoane din cadrul casei de asigurări de sănătate, temporar, în situații temeinic justificate, numai cu aprobarea prealabilă a președintelui CNAS.14. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 37(1) La nivelul CNAS funcționează comisii de experți, potrivit dispozițiilor art. 278 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Indemnizația lunară pentru membrii comisiilor de experți, precum și cheltuielile de deplasare ocazionate de participarea în comisiile de experți se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 278 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile comisiilor de experți se aprobă prin ordin al președintelui CNAS.15. La articolul 40, punctul 7 se abrogă.  +  Articolul IIÎn cuprinsul Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiesc următoarele sintagme:– „Colegiul Medicilor Dentiști din România“ cu „Colegiul Medicilor Stomatologi din România“;– „colegiile județene ale medicilor dentiști“ cu „colegiile județene ale medicilor stomatologi“;– „dispozitive medicale“ cu „dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive“;– „vicepreședinți“ cu „vicepreședinte“;– „președinte-director general“ cu „director general“;– „obiective“, „indicatori de performanță“ și „indicatori de performanță generali și specifici“ cu „standarde de performanță și indicatori de referință asociați pentru îndeplinirea obligațiilor asumate“.  +  Articolul IIIMetodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de directori generali ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ai caselor de asigurări de sănătate, standardele de performanță și indicatorii de referință asociați pentru îndeplinirea obligațiilor asumate, condițiile și criteriile de selecție specifice pentru ocuparea posturilor de directori generali și încheierea contractelor de management, situațiile în care se pot ocupa temporar posturile de directori generali, precum și procedura de evaluare a performanțelor profesionale ale acestora, prevăzută la art. 293 alin. (4) și la art. 298 alin. (3^1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu avizul consiliului de administrație, în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IVLa data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 338/2020 pentru modificarea și completarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 4 mai 2020.  +  Articolul VHotărârea Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 8 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  p. Ministrul sănătății,
  Nicoleta Rusu,
  secretar general
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Liliana Maria Mihai
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  București, 24 septembrie 2020.Nr. 786.-----