ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 162 din 24 septembrie 2020pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 25 septembrie 2020  Luând în considerare faptul că o serie de măsuri din domeniul sănătății luate în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 au fost prevăzute a se aplica până la data de 30 septembrie 2020,ținând cont de faptul că la acest moment pentru minimizarea efectelor răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 s-a dispus prelungirea stării de alertă începând cu data de 15 septembrie 2020 pentru o perioadă de încă 30 de zile, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,pentru asigurarea unui acces neîntrerupt al asiguraților la servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale necesare pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor, inclusiv a celor cu impact major asupra stării de sănătate, având în vedere situația epidemiologică de pe teritoriul României, se impune prelungirea aplicabilității măsurilor în domeniul sănătății, generate de riscul iminent asupra stării de sănătate a populației, ca urmare a evoluției ulterioare a epidemiei cu virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul României.Astfel, se va asigura continuitate în acordarea și decontarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale, inclusiv a activităților cuprinse în cadrul programelor naționale de sănătate derulate în prezent, preîntâmpinându-se apariția unor disfuncționalități majore în asigurarea accesului bolnavilor la serviciile medicale preventive și curative.Ținând cont de necesitatea asigurării în continuare a consultațiilor medicale la distanță, precum și a decontării la nivelul cheltuielilor efectiv realizate pentru unitățile sanitare cu paturi care acordă servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă pacienților diagnosticați cu COVID-19, justificat de situația epidemiologică generată de virusul SARS-CoV-2, precum și de necesitatea decontării la nivelul realizat a serviciilor din cadrul programelor naționale de sănătate curative și, de asemenea, a investigațiilor paraclinice și de imagistică medicală efectuate în regim ambulatoriu, necesare monitorizării pacienților diagnosticați cu COVID-19 după externarea din spital, precum și a pacienților diagnosticați cu boli oncologice, diabet, afecțiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare, boli neurologice,pentru continuarea alocării de sume suplimentare în vederea decontării cu prioritate a concediilor medicale acordate persoanelor pentru care s-a instituit măsura de carantină sau izolare, în condițiile prevăzute de Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic,luând în considerare că prin neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență se poate ajunge la afectarea în mod grav, în perioada imediat următoare, a asiguraților prin neasigurarea necesarului de medicamente și a accesului la dispozitivele medicale adecvate,ținând cont de faptul că neluarea acestor măsuri urgente, cu caracter excepțional, ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra sănătății populației,întrucât aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență, pentru reglementarea măsurilor necesare pentru garantarea siguranței personale a unor categorii de persoane afectate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICDupă articolul 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 14 mai 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, se introduce un nou articol, articolul 25^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 25^1(1) Începând cu data de 1 octombrie 2020 se prelungește până la data de 31 decembrie 2020 aplicabilitatea măsurilor în domeniul sănătății, generate de riscul iminent asupra stării de sănătate a populației, determinată de epidemia cu virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României, prevăzute la art. 10 alin. (1) și (4)-(13), precum și la art. 14^1.(2) Măsurile prevăzute la art. 10 alin. (5) și (13) se aplică până la data de 31 decembrie 2020, fără a mai fi necesară o regularizare a trimestrului IV al anului 2020.(3) Prin derogare de la prevederile art. 337 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consultațiile medicale la distanță acordate în asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare, se acordă și se validează fără a fi necesară utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia, prevăzute la art. 223 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Decontarea serviciilor de dializă, precum și regularizarea trimestrială a acestora se vor efectua în limita sumelor alocate în bugetul Fondului cu această destinație.(5) Biletele de trimitere pentru specialități clinice, inclusiv cele pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare, biletele de trimitere pentru specialități paraclinice, recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive, precum și deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive, al căror termen de valabilitate expiră înainte de sfârșitul anului 2020, își prelungesc valabilitatea până la data de 31 decembrie 2020. (6) În bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se alocă, în condițiile legii, sume suplimentare pentru decontarea cu prioritate a concediilor medicale acordate persoanelor pentru care s-a instituit măsura de carantină sau izolare, potrivit dispozițiilor Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic.(7) Influențele financiare determinate de creșterile salariale pentru personalul din unitățile sanitare publice și cele care au ca asociat unic unitățile administrativ-teritoriale, care ocupă funcțiile prevăzute la art. 38 alin. (4^3) și (4^4) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, de la titlul VI «Transferuri între unități ale administrației publice
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  p. Ministrul sănătății,
  Nicoleta Rusu,
  secretar general
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 24 septembrie 2020.Nr. 162.----