ORDIN nr. 171 din 23 septembrie 2020pentru aprobarea Condițiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 25 septembrie 2020    Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1^1),art. 53, art. 55 alin. (1), art. 56 alin. (3), art. 57 alin. (6), art. 75 alin. (1) lit. d) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Condițiile de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Furnizarea energiei electrice la clienții casnici se realizează de către furnizorii de ultimă instanță în baza contractelor încheiate în conformitate cu prevederile contractului-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții casnici ai furnizorilor de ultimă instanță, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.(2) Furnizarea energiei electrice la clienții noncasnici beneficiari de serviciu universal și la cei preluați pentru că nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă se realizează de către furnizorii de ultimă instanță în baza contractelor încheiate în conformitate cu prevederile contractului-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.(3) În contractele de furnizare a energiei electrice încheiate între furnizorii de ultimă instanță și clienții noncasnici din portofoliul propriu care nu au uzat de eligibilitate și nu îndeplinesc condițiile sau nu au solicitat să beneficieze de serviciul universal clauzele se stabilesc de către părți. Prețul pentru acești clienți se stabilește de către fiecare furnizor de ultimă instanță, pentru fiecare zonă de rețea, pe criterii concurențiale.(4) Contractele încheiate, în baza contractului-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, între furnizorii de ultimă instanță și clienții noncasnici din portofoliul propriu, care nu au uzat de eligibilitate și nu îndeplinesc condițiile sau nu au solicitat să beneficieze de serviciul universal, rămân în vigoare până la data de 31 decembrie 2021, dacă perioada de valabilitate a acestora excedează acestei date.  +  Articolul 3Începând cu data de 1 ianuarie 2021, clienții casnici aflați în portofoliul furnizorilor de ultimă instanță pot să beneficieze în continuare de serviciul universal, prin menținerea relației contractuale cu furnizorul de ultimă instanță în al cărui portofoliu se află sau prin încheierea unui contract cu un alt furnizor de ultimă instanță, la prețul din oferta pentru serviciul universal a acestuia, sau pot să își aleagă un furnizor de energie electrică cu care să încheie un contract pentru furnizarea energiei electrice în regim concurențial.  +  Articolul 4Începând cu data de 1 ianuarie 2021, ca urmare a eliminării tarifelor reglementate, consumul de energie electrică al clienților casnici care nu au ales o ofertă concurențială și nu au încheiat un contract pe piața concurențială se facturează de către furnizorii de ultimă instanță cu care aveau încheiat un contract de furnizare în vigoare la data de 31 decembrie 2020, la prețul din oferta pentru serviciul universal, stabilit în conformitate cu prevederile din anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 5În factura emisă clienților casnici și noncasnici beneficiari de serviciu universal, furnizorul de ultimă instanță are obligația de a detalia, în câmpul „Alte informații/Detalieri“, structura prețului aplicat.  +  Articolul 6(1) Furnizorii de ultimă instanță au obligația de a informa clienții din portofoliul propriu cu privire la modificarea prețului energiei electrice furnizate în termenele prevăzute în Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), până la data de 31 decembrie 2020 informarea clienților casnici din portofoliu cu privire la modificarea prețului energiei electrice furnizate se va face în termenele prevăzute în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 7Furnizorii de ultimă instanță au obligația de a publica pe pagina proprie de internet prețul aplicabil clienților beneficiari de serviciu universal și, după caz, prețul aplicabil clienților noncasnici care nu au uzat de eligibilitate și nu îndeplinesc condițiile sau nu au solicitat să beneficieze de serviciul universal, defalcat pe componente (preț de furnizare, tarife reglementate pentru servicii), precum și perioada de aplicare a acestora.  +  Articolul 8Furnizorii de ultimă instanță desemnați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 octombrie 2020.  +  Articolul 10(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2020 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate și a prețurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților finali pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2020 și pentru modificarea și completarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între producătorii de energie electrică și furnizorii de ultimă instanță, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 12 iunie 2020.(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), art. 3 din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2020 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate și a prețurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților finali pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2020 și pentru modificarea și completarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între producătorii de energie electrică și furnizorii de ultimă instanță, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 12 iunie 2020, se abrogă la data de 1 decembrie 2020.(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), art. 4 și 8 din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2020 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate și a prețurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților finali pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2020 și pentru modificarea și completarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între producătorii de energie electrică și furnizorii de ultimă instanță, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 12 iunie 2020, se abrogă la data de 1 ianuarie 2021.  +  Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentului ordin, pct. 4.4, alin. (3^1) din Condițiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții casnici și noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță, a condițiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, a modelului facturii de energie electrică și a modelului convenției de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanță, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 24 iunie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
    p. Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Zoltan Nagy-Bege
    București, 23 septembrie 2020.Nr. 171.  +  ANEXĂCONDITIIde furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță