REGULAMENT din 22 septembrie 2020privind condițiile necesar a fi respectate pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber
EMITENT
  • MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 24 septembrie 2020    Notă
    Aprobat prin ORDINUL nr. 1.219/1.634/2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 872 din 24 septembrie 2020.
    A. Principii generaleAcest regulament stabilește criteriile care trebuie îndeplinite pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, atât în privința activității de pregătire, cât și a celei competiționale.Regulile generale de protecție sanitară împotriva răspândirii SARS-CoV-2, precum și regulile privind accesul în bazele sportive sunt stabilite în anexa nr. 1 la ordin.Este permisă reluarea antrenamentelor colective în aer liber, în grupuri de maximum 10 persoane care nu locuiesc împreună. În cazul sportivilor de performanță/profesioniști, dacă pentru desfășurarea antrenamentului este nevoie de participarea a mai mult de 10 sportivi în același timp, antrenamentele trebuie să se desfășoare în regim de cantonament, după cum este descris la lit. C.Activitățile sportive vor fi organizate în conformitate cu normele și regulamentele specifice ramurii de sport, adaptate de structurile sportive la situația creată de epidemia de COVID19, cu condiția ca acestea să nu vină în contradicție cu normele legale în vigoare.B. Antrenamentele în regim deschis1. Măsuri care precedă antrenamentului– Orice antrenament trebuie să fie precedat de o procedură de autoevaluare. Simptomele comune ale îmbolnăvirii de COVID-19 sunt descrise în anexa nr. 1 la ordin. Persoanele care prezintă unul sau mai multe dintre aceste simptome sau l-au/ le-au prezentat în ultimele două săptămâni trebuie să urmeze procedurile descrise de autoritățile sanitare și să nu părăsească locuința.– Deplasarea către și de la locul de desfășurare a antrenamentului trebuie să se facă respectând toate măsurile de protecție dispuse de autorități.2. Condiții de antrenament– Igienizarea mâinilor este obligatorie înainte și după antrenament.– În timpul antrenamentului, igienizarea mâinilor se va face ori de câte ori este posibil, în momentele de pauză.– Atunci când este posibil, dar cel puțin o dată la 15 minute, mingea și/sau celelalte materiale sportive care sunt folosite de mai mult de un sportiv vor fi igienizate cu produse dezinfectante avizate/autorizate.– În cazul sportivilor de performanță, care sunt asistați de antrenor și alți specialiști, este recomandată păstrarea față de aceștia a distanței de siguranță, inclusiv în timpul ședințelor tehnice. În cazul în care medicul sportiv este prezent, el trebuie să poarte echipamentul de protecție pe tot parcursul interacțiunii directe cu sportivul.– Este interzisă eliminarea salivei în spațiul de antrenament, dat fiind că particulele de salivă sunt mediul cel mai propice pentru răspândirea SARS-CoV-2.3. Condiții după antrenament– Materialele sportive vor fi dezinfectate cu atenție după fiecare folosire.– Echipamentul folosit în timpul antrenamentului trebuie pus direct într-o pungă de plastic închisă ermetic, urmând ca după aceea să fie spălat/curățat la o temperatură de minimum 80°C.– Tratamentul de refacere (fizioterapie, kinetoterapie) trebuie făcut cu respectarea precauțiilor: este de preferat să fie făcut doar de persoanele care au absolută nevoie. În orice moment, în afara personalului medical esențial, în zona de fizioterapie/kinetoterapie trebuie să fie prezentă o singură persoană. Personalul medical trebuie să fie dotat cu echipament de protecție personală.C. Antrenamentele în regim de cantonament1. Măsuri cu caracter general– Fiecare structură sportivă va asigura o persoană de contact responsabilă cu organizarea și coordonarea aplicării protocoalelor stabilite.– Va fi stabilită o listă a personalului a cărui prezență este absolut necesară pentru pregătirea și derularea sesiunilor de antrenamente și activităților-suport.– Fiecare echipă sau lot sportiv va folosi o bază proprie de cantonament sau o altă locație, unde se poate asigura cazarea în condiții de separare față de celelalte grupuri care pot fi eventual prezente.– Înainte de intrarea în cantonament, toate persoanele sunt obligate să dea o declarație pe propria răspundere privind luarea la cunoștință și respectarea regulilor dispuse prin prezentul regulament.– Medicul echipei sau lotului sportiv va fi implicat în asigurarea sănătății și securității în muncă pe parcursul întregului proces.– Fiecare bază de cantonament va avea asigurate cel puțin două camere suplimentare de câte o persoană, cu grup sanitar propriu (spații de izolare) pentru persoane cu simptomatologie COVID-19, care să nu comunice între ele și nici cu celelalte spații definite. Utilitatea acestora este aceea de a izola de grup orice membru care prezintă simptome până la un consult de specialitate/testare/evacuare.– În cazul în care printre membrii personalului apar cazuri care se confruntă cu apariția simptomatologiei, aceștia trebuie să se izoleze rapid și să anunțe medicul structurii sportive. Acesta din urmă va anunța direcția de sănătate publică teritorială ale cărei recomandări vor fi urmate.2. Resursele umaneAcestea includ:– staff lot sportiv;– personal auxiliar (magazioneri, bucătari, personal de curățenie etc.);– personal de securitate.În funcție de nivelul de risc, personalul se împarte în două categorii: persoane care necesită măsuri crescute de protecție și persoane care necesită măsuri reduse de protecție.2.a) Măsuri care se aplică persoanelor care necesită protecție crescută:Personalul din această categorie include: sportivii, antrenorii și alte categorii de personal, stabilite de structurile sportive, în funcție de specificul ramurii sportive.– Înaintea intrării în cantonament, sportivii și fiecare persoană absolut necesară pregătirii sportive vor sta obligatoriu o perioadă de 14 zile în izolare la domiciliu, împreună cu toate persoanele care locuiesc la acel domiciliu.– În cazul în care este necesară reluarea imediată a antrenamentelor, sportivii și fiecare persoană absolut necesară pregătirii sportive vor fi testate RT-PCR pentru COVID-19 și examinate medical de trei ori, conform următorului calendar: la intrarea în baza de cantonament, în ziua a 7-a și în ziua a 14-a. Prelevarea probelor se va face în baza de antrenament (fără a părăsi incinta). În cazul în care rezultatul uneia dintre aceste persoane este pozitiv în cursul acestei perioade, vor fi urmate procedurile descrise de autoritățile sanitare. Pe tot parcursul acestei perioade, antrenamentele se vor desfășura individual sau în grupuri de cel mult patru persoane, care nu își vor schimba componența pe parcursul celor 14 zile.– Orice simptom trebuie anunțat telefonic înainte ca persoana să ajungă la baza de antrenament. La ieșirea din izolare, personalul mai sus menționat va fi testat RT-PCR pentru COVID-19, urmând ca doar persoanele care au rezultatul testului negativ și nu prezintă semne și simptome specifice din definiția de caz să fie admise să intre în bazele de cantonament desemnate.– Triajul epidemiologic, la intrarea în cantonament și zilnic, se va face de către medicul structurii sportive sau un medic angajat de structura sportivă pe perioada epidemiei (până se declară încheierea epidemiei de către Ministerul Sănătății) și va include: fișe pentru sportivi și staff (temperatură, simptome de tuse, dureri în gât, dificultăți în a respira, anosmie, ageuzie, saturație de oxigen) completate în fiecare zi, cu interzicerea participării la antrenament pentru modificări ale oricăruia din criteriile de mai sus.– În săptămâna de început a antrenamentelor se va planifica vizita medicală la Institutul Național de Medicină Sportivă și policlinicile sau ambulatoriile de medicină sportivă din țară. Anamneza completă (chestionar epidemiologie inclus), consultul medico-sportiv și o probă de efort concludentă sunt obligatorii.– Testarea pentru COVID-19 a sportivilor și a membrilor staffului tehnic se va efectua și în orice alt moment, la recomandarea medicului structurii sportive, pentru cazuri speciale/simptomatologie.– În cazul în care se impune părăsirea cantonamentului pe durată limitată de către persoanele care necesită protecție crescută, acestea sunt obligate să ia măsuri de protejare a sănătății, conform reglementărilor stabilite de autoritățile sanitare naționale, precum și regulamentului stabilit de structura sportivă care organizează cantonamentul.– Este obligatoriu să fie puse la dispoziție echipamente de protecție (PPE) pentru personalul medical la baza de antrenament, plus termometre și pulsoximetre.– Dacă unul dintre membrii personalului se confruntă cu apariția simptomatologiei, trebuie să contacteze medicul structurii sportive și să fie izolat imediat, cu respectarea recomandărilor autorităților de sănătate publică. Se vor crea în baza de antrenament sau în proxima vecinătate două spații de izolare de câte o persoană, care să nu comunice nici între ele, nici cu celelalte spații definite, pentru persoanele cu simptomatologie COVID-19. Utilitatea este aceea de a izola de grup orice membru care prezintă simptome până la un consult de specialitate/testare/evacuare.– Transportul de la baza de cantonament la consultul medical/baza de antrenament se va efectua cu mijloace de transport proprii sau cu autocare dedicate. Nu se vor face opriri pe parcurs.2.b) Măsuri recomandate persoanelor care necesită protecție redusă– În această categorie este inclus personalul administrativ și de suport, precum personalul din bucătării, personal de curățenie, magazioner etc., precum și personalul de securitate și pază, care nu va avea acces în baza de antrenament. Personalul din această categorie va beneficia de echipament de protecție individual și va fi supus zilnic procesului de monitorizare și triaj epidemiologic.3. Zona de antrenament– Se vor stabili locațiile unde vor avea loc sesiunile de antrenament, în interiorul bazelor de cantonament sau în proximitatea acestora. În cazul în care spațiul de antrenament nu se găsește în interiorul perimetrului împrejmuit al bazei de cantonament, transportul sportivilor și al personalului tehnic (antrenori, medici etc.) se va face cu autocarul, care trebuie să facă opriri pe parcurs.– Vor fi stabilite protocoale clare de curățenie și dezinfecție, atât pentru zonele și locațiile utilizate, cât și pentru materialele și obiectele folosite de persoanele din baza de cantonament. Toate echipamentele și spațiile utilizate vor fi curățate și dezinfectate cu produse biocide avizate/autorizate, după fiecare antrenament.– Toți participanții la activitatea de antrenament vor avea la dispoziție dezinfectanți pentru mâini, în locuri marcate vizibil.– De fiecare dată când este posibil, activitatea sportivă se va desfășura în aer liber, și nu în sală. Se va asigura o bună ventilație a tuturor locațiilor în cazul activităților în sală.4. Servirea meseiÎn cazul în care mâncarea este pregătită în interiorul bazei de cantonament, bucătăria trebuie să fie administrată de un personal numeric cât mai redus, sub coordonarea unui responsabil desemnat.Instrucțiuni recomandate pentru gestionarea operațională a bucătăriei:– Bucătăria va fi închisă în perioada în care nu se desfășoară activități de preparare a hranei.– Responsabilul desemnat asigură planificarea și supervizarea operațiilor, deschiderea și închiderea bucătăriei.– Personalul care utilizează bucătăria trebuie obligatoriu să poarte tot timpul mănuși și mască facială și să acorde atenție specială igienei mâinilor.– Toate produsele alimentare trebuie să fie depozitate întrun spațiu închis și cu o singură cale de acces.– Produsele intrate în bucătărie vor fi manipulate și depozitate conform normelor de igienă. Ambalajele produselor (acolo unde este posibil) vor fi dezinfectate.– Se va face o planificare a aprovizionării cu alimente, iar aceasta se va efectua de maximum două ori pe săptămână, în vederea reducerii contactului cu exteriorul.– Servirea mesei se va face cu respectarea normelor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 în unitățile de alimentație publică, stabilite prin normele privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităților de alimentație publică, aprobate de Ministerul Sănătății și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, împreună cu Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.5. Zona vestiarului– Ca zonă potențială cu risc crescut de transmitere a infecției, prezența membrilor personalului în zona vestiarului trebuie să fie limitată pe cât posibil.– Utilizarea vestiarului se va face cu respectarea principiilor de distanțare socială, permițând accesul unui număr limitat de persoane în același timp.– Trebuie acordată o atenție particulară curățării și dezinfecției acestei zone, de fiecare dată după ce a fost utilizată.– Hainele purtate vor fi depozitate în saci biodegradabili, ce vor fi amplasați în coșuri aflate la o distanță cât mai mare de zonă și care să fie marcate vizibil cu inscripția: „obiecte pentru dezinfecție“.6. Zona medicală și zona de refacereManagementul operațional al zonei medicale și de refacere va respecta următoarele cerințe:– Utilizarea acestor zone va fi limitată la sportivii care au nevoie de îngrijiri medicale.– Toate materialele sanitare trebuie schimbate după fiecare pacient (sportiv). Trebuie să se acorde o atenție deosebită curățeniei și dezinfecției în aceste zone.– Utilizarea saunei este interzisă.D. Competițiile în cazul sporturilor de echipă în aer liberReluarea competiției în cazul sporturilor de echipă practicate în aer liber se poate face numai după ce sportivii trec prin perioada de antrenament necesară pentru acomodarea sportivilor la regimul de efort și pentru prevenirea accidentărilor grave în timpul competiției.De asemenea, la reluarea competiției trebuie avute în vedere și următoarele aspecte:– situația epidemică generală din țară;– îndeplinirea de către toate cluburile care doresc să participe la competiție a condițiilor de cantonament stabilite la lit. C. Prin derogare de la prevederile stipulate la lit. C, structurile sportive pot desfășura activitatea de pregătire sportivă și pot participa la competiții fără a fi necesară continuarea măsurii de cantonament închis, pe baza asumării răspunderii, în condițiile legii, în cazul apariției unei infectări cu virusul SARS-CoV-2 în rândul propriilor sportivi și staff tehnic. În cazul în care structura sportivă își asumă decizia de a renunța la cantonamentul în regim închis, aceasta are obligația de a întocmi proceduri proprii, specifice ramurii sportive, care să stabilească măsuri pentru protejarea sănătății participanților la activitatea sportivă, în condițiile legii;– în cazul în care se produce infectarea cu SARS-CoV-2 a unui participant la activitatea de pregătire sportivă sau la competiție, se aplică toate normele legale în vigoare cu privire la izolarea suspecților și contacților acestora, procedurile de anchetă epidemiologică și măsurile legale dispuse de organele abilitate;– structura sportivă care organizează o competiție are obligația de a modifica regulamentul sportiv pentru a include reglementări clare cu privire la eventualitatea că o etapă/un meci nu se poate desfășura/reprograma din cauza apariției cazurilor sau focarelor de COVID-19, inclusiv sub aspectul punctajelor pe baza cărora este stabilit clasamentul.1. Calendarul de testareTestarea jucătorilor, a staffului tehnic, staffului medical și a personalului de suport implicat în activitatea echipei (prezent în cantonament și la meciuri) se va face după cum urmează:– T3 - cu 2/3 zile înainte de primul meci - RT-PCR (opțional se poate face și test serologic pentru IgM și IgG COVID-19);– T4, T5, T6 ... din 14 în 14 zile - RT-PCR.Testarea arbitrilor se face după cum urmează:– T0 - cu 2/3 zile înainte de vizita medicală obligatorie - RT-PCR (opțional se poate face și test serologic pentru IgM și IgG COVID-19) - valabil pentru toți arbitrii ce vor putea fi delegați la meciurile restante din acest sezon;– T1, T2, T3 ... din 14 în 14 zile - RT-PCR.– Se vor testa toți arbitrii care pot fi delegați în acel interval de timp.Testarea RT-PCR a delegatului de joc se va face cu două zile înainte de cea a jocului, folosind metoda RT-PCR, dar nu mai mult de o dată în interval de 7 zile calendaristice. Testarea ofițerilor de control doping delegați pentru meciuri se va face cu 2 sau 3 zile înainte de meci, folosind metoda RTPCR, dar nu mai mult de o dată în interval de 7 zile calendaristice.Dacă, în orice moment, una dintre persoanele menționate dezvoltă simptome COVID-19, aceasta se izolează și se testează RT-PCR.2. Organizarea meciurilor2.a) Delimitarea zonelor unui stadion/teren de jocZONA 1: Zona interioară a stadionului/terenului de joc. Aceasta cuprinde următoarele sectoare: • terenul de joc;• marginea terenului de joc, între linia de margine/poartă și tribune, inclusiv suprafața tehnică;• tunelul de acces;• zona vestiarelor jucătorilor/arbitrilor, camera delegaților de joc, cabinet testare anti-doping.ZONA 2: Zona tribunelor. Aceasta cuprinde sectoarele de tribune, scările de acces, inclusiv spațiile administrative pentru: • transmisiunea TV a jocului; • zonele specifice media;• camerele/punctul de comandă și control.ZONA 3: Zona exterioară. Aceasta include: • locul de parcare pentru carele de transmisie TV ale deținătorului de drepturi;• zona imediat exterioară a stadionului/terenului de joc.2.b) Limitarea numărului de persoane care au acces în fiecare zonă, în funcție de rolurile pe care le au de îndeplinit• Zona 1: maximum 120 de persoane, dintre care 16 locuri sunt rezervate fotografilor acreditați;• Zona 2: maximum 130 de persoane, dintre care cel puțin 20 de locuri vor fi rezervate presei; • Zona 3: maximum 60 de persoane.Numărul persoanelor care îndeplinesc fiecare funcție esențială în parte va fi stabilit de organizatorul competiției prin norme, cu încadrarea în numărul maxim de persoane prevăzut în prezentul regulament. 2.c) Proceduri de siguranță pentru fiecare zonăPersoanele implicate în organizarea meciului la stadion/teren de joc (inclusiv presa) vor trece printr-o procedură de triaj epidemiologic (chestionar, termometrizare -- temperatura măsurată cu un termometru noncontact de maximum 37,3ºC) înainte de a pătrunde pe stadion/terenul de joc. Sunt exceptate delegațiile celor două echipe (jucători, staff tehnic), dat fiind că aceștia se află în programul de pregătire în regim de carantină și se supun calendarului de testare descris la lit. D pct. 1. Triajul epidemiologic va fi realizat de echipajul medical prezent la stadion/terenul de joc pentru acordarea asistenței medicale de urgență. Persoanele care nu întrunesc criteriile triajului epidemiologic nu au acces pe stadion/terenul de joc. Triajul se aplică zonelor 1 și 2. Persoanele din zona 3 vor respecta recomandările generale de prevenție aplicabile la nivel național (distanțare socială, igiena mâinilor, igiena respiratorie). 3. Proceduri în pregătirea și desfășurarea meciului3.a) Igiena pe stadion/terenul de jocÎnainte ca delegațiile echipelor să ajungă la stadion/terenul de joc, va fi făcută dezinfectarea încăperilor și spațiilor comune. De asemenea, se va asigura, de către organizator, ventilarea zonelor închise, fără recircularea aerului. Vestiarele celor două echipe și ale arbitrilor vor fi sigilate după igienizare până la sosirea acestora. Triajul epidemiologic va fi efectuat de cadre medicale. Personalul responsabil cu curățenia și dezinfectarea încăperilor și spațiilor comune, precum și cel implicat în întreținerea stadionului/terenului de joc vor efectua triajul observațional la venirea echipajului medical. Totodată, se va limita la maximum timpul petrecut în spațiile închise de la stadion/terenul de joc.Vor fi disponibile recipiente sau vor fi instalate aparate cu dezinfectant pentru mâini avizat/autorizat în autocarele echipelor, vestiare și pe tunelul de acces către terenul de joc.În zona vestiarelor va fi desemnată o persoană care se va ocupa de dezinfectarea spațiilor comune. Aceasta va purta în permanență mască de protecție și mănuși și va păstra distanța recomandată față de jucătorii echipelor, staff și brigada de arbitri. Această persoană nu va interacționa sub nicio formă cu persoanele din zona 1 și se va supune triajului epidemiologic.3.b) EchipeleEchipele vor ajunge la stadion/terenul de joc la ore diferite, astfel: echipa gazdă cu 75 de minute înaintea începerii jocului, iar echipa oaspete cu 90 de minute înaintea orei de start a jocului.Jucătorii vor veni la stadion/terenul de joc cu echipamentul necesar pentru joc în propriile genți, acesta fiind distribuit de către responsabilul de echipament al echipei la baza de cantonament/hotel fiecărui jucător în parte, înainte de plecarea spre stadion/terenul de joc. Prin excepție, dacă clubul consideră necesar, magazionerul/responsabilul cu echipamentul poate pregăti echipamentul jucătorilor în vestiarele proprii de la stadion/terenul de joc cu condiția ca acesta să părăsească vestiarul cu două ore înaintea sosirii echipei sale la stadion/terenul de joc pentru a putea fi igienizat, aerisit și sigilat.Se recomandă ca acolo unde există posibilitatea de folosire a unor spații libere adiacente ca vestiare suplimentare, acestea sa fie utilizate de jucătorii de rezervă. Dacă acest lucru nu este posibil, jucătorii de rezervă vor merge direct pe suprafața de joc sau la propriile bănci de rezerve unde vor sta până la ieșirea jucătorilor titulari la „încălzire“ (după aceasta vor putea merge la vestiar pentru a se echipa).Jucătorii celor două echipe nu vor ieși în același timp la „încălzire“ și se recomandă ieșirea acestora la o diferență de câteva minute, la fel ca și întoarcerea la vestiar de pe teren la sfârșitul încălzirii. Este interzisă staționarea sau încălzirea preliminară a jucătorilor (gimnastică/stretching) în spațiile interioare/holuri de acces limitrofe vestiarelor.Mingile folosite atât la încălzire, cât și la joc vor fi dezinfectate.Nu sunt recomandate ședințele tehnico-tactice în vestiar. Este de preferat ca acestea să se desfășoare înaintea sosirii la stadion/terenul de joc, în spații deschise (aer liber) sau în săli/incinte unde se poate păstra distanța de siguranță între participanți.Este obligatoriu ca băuturile (energizante, hidratante etc.) folosite de jucători, staff etc. să fie puse în sticle personalizate.Intrarea pe teren a echipelor se va face fără copii însoțitori (copii escortă) și fără mascote. Nu se vor face poze de grup la centrul terenului (fotografii din zona 1 au voie să se poziționeze doar în spatele porții și doar după linia fotografilor). Se va evita ceremonia salutului prin strângere de mână la începutul jocului.Atât stafful tehnic, medical, cât și jucătorii de rezervă vor purta măști pe toata durata jocului (prin excepție, antrenorul delegat să ofere indicații tehnice poate să nu poarte mască).Ieșirea de pe teren prin tunelul de acces al jucătorilor și staffurilor celor două echipe nu se va face simultan, ci cu distanțare temporală.3.c) Brigada de arbitri și observatoriiBrigada de arbitri va ajunge la stadion/terenul de joc cu 100 de minute înainte de începutul meciului. Delegatul de joc va ajunge la stadion/terenul de joc cu două ore înaintea începerii jocului. Observatorul de arbitri va ajunge la stadion/terenul de joc înainte de începerea jocului, va trece prin triajul epidemiologic, va lua loc în tribună (zona 2) de unde va viziona jocul, urmărind prestația arbitrilor, și nu va intra în contact cu brigada de arbitri pe toată durata evenimentului. Organizatorul jocului trebuie să rezerve atât acestuia, cât și delegatului de joc un loc în tribuna oficială, cât mai departe de celelalte persoane prezente la meci, astfel încât să poată urmări jocul în cele mai bune condiții.Brigada de arbitri va ieși pe suprafața de joc cu 10 minute înaintea începerii jocului. Controlul echipamentului de către arbitri va fi făcut pe suprafața de joc, evitându-se astfel staționarea pe culoarul/tunelul de acces către terenul de joc (care nu este recomandată).3.d) PresaToți reprezentanții presei care asistă la meci trebuie să declare că sunt de acord să respecte normele de igienă și să se supună examenelor medicale.Zona de lucru media și zona mixtă vor fi închise și, prin urmare, atât conferința de presă de după joc, cât și interviurile de la zona mixtă se vor putea organiza doar în format on-line. Declarațiile de la sfârșitul jocului vor fi oferite doar deținătorilor de drepturi TV, la flash interviuri.Masa presei trebuie să aibă o capacitate de trei ori mai mare decât numărul jurnaliștilor acreditați, pentru a se respecta astfel distanța de 2 metri între aceștia.Se va păstra distanța minimă la poziționarea camerelor și în tribuna mass-media. 3.e) Personalul auxiliarÎn timpul în care delegațiile echipelor sau ale arbitrilor vin la stadion/terenul de joc sau sunt în zona vestiarelor, personalul auxiliar/de întreținere/de curățenie al stadionului/terenului de joc trebuie să evite activitățile neesențiale în aceste zone și să intervină doar în cazuri excepționale.Personalul auxiliar/de întreținere/de curățenie va purta obligatoriu mască de protecție și mănuși pe întreaga durată a prezenței acestora în interiorul arenei sportive.Personalul medical care oferă asistență de urgență pe teren și brancardierii prezenți în incinta terenului de joc vor purta echipamente de protecție pe toată durata evenimentului (măști, mănuși etc).3.f) Cazarea la hotel a echipei oaspetePe durata competiției, dacă unei echipe îi este imposibil, din motive logistice, să se deplaseze în decursul aceleiași zile de la propria bază de cantonament către stadionul/terenul de joc unde se desfășoară meciul și înapoi, acesteia îi va fi permis să apeleze la serviciile de cazare ale unui hotel. Este preferabil ca echipa să poată folosi hotelul în exclusivitate sau, cel puțin, să aibă o zonă clar delimitată în folosință exclusivă, pentru a se evita contactul cu alți oaspeți ai hotelului.Dacă nu este posibilă exclusivitatea, după caz, se vor organiza următoarele: intrare separată pentru echipă; zone separate în hotel doar pentru echipă, la care alți oaspeți să nu aibă acces (hol către camere, sală de mese, sală de ședințe, lift cu acces exclusiv).Jucătorii și echipa însoțitoare nu vor avea acces la zona de wellness, în zonele de fitness și în alte spații comune ale hotelului (de exemplu, bar). Va fi pus la dispoziție dezinfectant pentru mâini, avizat/autorizat, pe holul care asigură accesul în camere, la intrarea și ieșirea din spațiile comune, în încăperile departamentului medical, dacă este posibil, chiar în fiecare cameră. Înainte de sosirea echipei, camerele și spațiile rezervate pentru aceasta vor trece printr-un proces de dezinfecție specială/de bază și se va asigura o bună aerisire. Nu se va face curat în camere pe durata șederii echipei în hotel. Pe palier nu se va afla în niciun moment personalul de curățenie în cazul unui sejur de câteva zile: se vor pune la dispoziția magazionerului/responsabilului de echipament sau pe palier destule prosoape și articole de igienă, pentru a se evita intrarea în contact cu personalul de curățenie. Personalul hotelului va purta mască și își va dezinfecta periodic mâinile, va fi informat și instruit. În caz de simptome ale infecției, nu se va intra în contact cu personalul hotelului.Cazarea participanților la competițiile sportive se va face respectând Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului sănătății nr. 1.731/832/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă (anexa nr. 3 „Recomandări privind funcționarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare“).E. Proceduri în cazul depistării unui caz suspect de COVID-191. Se va amenaja la stadion/terenul de joc un spațiu de izolare bine ventilat și care să nu comunice cu alte incinte sau spații definite, pentru cel puțin o persoană cu simptomatologie COVID-19. Utilitatea este aceea de a izola de persoanele prezente în zonele 1 și 2 orice persoană care prezintă simptome până la un consult de specialitate/testare/evacuare. Se anunță imediat eventualul caz suspect către personalul medical aflat la stadion/terenul de joc, precum și direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București și serviciul de urgențe 112. Această încăpere este folosită doar pentru o astfel de situație. 2. În cazul în care, în urma testărilor programate în cadrul calendarului prevăzut la lit. D pct. 1, se descoperă unul sau mai multe cazuri pozitive, se anunță direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București și se urmează indicațiile primite de la aceasta. 3. Persoanele al căror test este negativ își vor continua activitatea sportivă. 4. Persoanele al căror test este pozitiv se izolează imediat și, în continuare, vor urma procedurile stabilite prin normele sanitare în vigoare. 5. Contacții persoanelor pozitive, stabiliți ca atare în urma anchetei epidemiologice, vor face imediat un nou test RT-PCR. În cazul în care noul test este negativ, aceștia își vor relua activitatea sportivă. În cazul în care testul este pozitiv, vor urma procedurile stabilite prin normele sanitare în vigoare. 6. Dacă persoanele identificate drept contacți nu pot face imediat testul RT-PCR, aceștia vor intra în izolare până la momentul unei noi testări. ----