METODOLOGIE din 21 septembrie 2020întocmirii și depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 21 septembrie 2020  Notă
  Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 12 din 21 septembrie 2020, publicată în Monitorul oficial, Partea I, nr. 862 din 21 septembrie 2020.
   +  Articolul 1Prezenta metodologie reglementează procedura întocmirii și depunerii la birourile electorale competente a dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, precum și documentele pe care trebuie să le conțină și să însoțească dosarele de candidatură pentru funcțiile de senator și deputat.  +  Articolul 2(1) Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice, alianțele electorale și candidații independenți depun dosare de candidatură la Biroul Electoral Central sau la birourile electorale de circumscripție competente, după caz, pe suport hârtie și/sau pe suport informatic.(2) Prin suport informatic se înțelege în sensul prezentei metodologii orice tip de suport electronic de tip CD, DVD, stick USB sau HDD extern.(3) Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice, alianțele electorale și candidații independenți pot utiliza metodele de depunere prevăzute la alin. (1) în mod concomitent.  +  Articolul 3Se aprobă modelele următoarelor documente ce vor fi utilizate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților:a) modelul listei de candidați, prevăzut în anexa nr. 1;b) modelul cererii de înregistrare a candidaturii independente, prevăzut în anexa nr. 2;c) modelul declarației de acceptare a candidaturii, prevăzut în anexa nr. 3;d) modelul listei de candidați pentru Camera Deputaților ce se depune la Biroul Electoral Central de către organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, prevăzut în anexa nr. 4;e) modelul formularului ce însoțește documentele de candidatură depuse pe suport informatic, prevăzut în anexa nr. 5;f) modelul opisului documentelor de candidatură ce se depun pe suport informatic, prevăzut în anexa nr. 6;g) modelul opisului aferent fiecărui dosar cuprinzând liste de susținători pe suport hârtie, prevăzut în anexa nr. 7;h) modelul opisului centralizator al listelor de susținători, prevăzut în anexa nr. 8;i) modelul dovezii privind depunerea listei susținătorilor la Biroul Electoral Central, prevăzut în anexa nr. 9;j) modelul declarației de renunțare la candidatură, prevăzut în anexa nr. 10.  +  Articolul 4(1) În cuprinsul declarației de avere, al declarației de interese și al declarației pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia care se depun la birourile electorale de circumscripție potrivit prezentei metodologii, trimiterile la infracțiunea de fals în declarații se consideră a fi efectuate la prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.(2) În cuprinsul declarației de avere care se depune la birourile electorale de circumscripție potrivit prezentei metodologii, trimiterile la prevederile art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se consideră a fi efectuate la prevederile art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(3) La rubrica „având funcția de ...“ din formularele declarațiilor de avere și de interese, candidații vor menționa calitatea de candidat la una dintre funcțiile de senator sau deputat, după caz.  +  Articolul 5(1) Pentru depunerea candidaturilor la birourile electorale de circumscripție pe suport hârtie se constituie patru dosare.(2) Primul și al doilea dosar de candidatură trebuie să cuprindă:a) un exemplar original al listei de candidați, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, sau un exemplar original al cererii de înregistrare a candidaturii independente, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, după caz;b) copiile actelor de identitate ale candidaților așezate în ordinea înscrierii candidaților în lista prevăzută la lit. a);c) exemplarele originale ale declarațiilor de acceptare a candidaturii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, așezate în ordinea înscrierii candidaților în lista prevăzută la lit. a); d) exemplarele originale ale declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, așezate în ordinea înscrierii candidaților în lista de la lit. a);e) exemplarele originale ale declarațiilor pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia, conform modelului prevăzut în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările și completările ulterioare, pentru candidații născuți înainte de 1 ianuarie 1976, așezate în ordinea înscrierii candidaților în lista prevăzută la lit. a). (3) Al treilea și al patrulea dosar trebuie să cuprindă copiile documentelor prevăzute la alin. (2), așezate în aceeași ordine.(4) În sensul alin. (2), prin exemplar original se înțelege documentul tehnoredactat computerizat și listat, documentul dactilografiat sau formularul completat olograf, semnat și datat olograf de către persoanele îndreptățite să îl semneze și să îl dateze.(5) Dosarele prevăzute la alin. (2) se păstrează de către biroul electoral de circumscripție.(6) Dosarele prevăzute la alin. (3), certificate de biroul electoral de circumscripție prin semnătura președintelui acestuia, cu menționarea datei și orei, a numărului de înregistrare și prin aplicarea ștampilei, se restituie depunătorului; unul dintre dosarele restituite depunătorului se înregistrează de către acesta, în termen de 48 de ore de la restituire, la tribunalul în a cărui rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care se depune candidatura; pentru circumscripția electorală pentru românii cu domiciliul sau reședința în afara țării înregistrarea se face la Tribunalul București.  +  Articolul 6(1) Pentru depunerea la Biroul Electoral Central pe suport hârtie a candidaturilor organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care beneficiază de prevederile art. 52 alin. (1^2), respectiv ale art. 54 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, se constituie patru dosare.(2) Primul și al doilea dosar de candidatură trebuie să cuprindă:a) un exemplar original al listei de candidați pentru Camera Deputaților, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;b) copiile actelor de identitate ale candidaților așezate în ordinea înscrierii candidaților în lista prevăzută la lit. a);c) exemplarele originale ale declarațiilor de acceptare a candidaturii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, așezate în ordinea înscrierii candidaților în lista prevăzută la lit. a);d) exemplarele originale ale declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, așezate în ordinea înscrierii candidaților în lista prevăzută la lit. a);e) exemplarele originale ale declarațiilor pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia, conform modelului prevăzut în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările și completările ulterioare, pentru candidații născuți înainte de 1 ianuarie 1976, așezate în ordinea înscrierii candidaților în lista prevăzută la lit. a).(3) Al treilea și al patrulea dosar trebuie să cuprindă copiile documentelor prevăzute la alin. (2), așezate în aceeași ordine.(4) În sensul alin. (2), prin exemplar original se înțelege documentul tehnoredactat computerizat și listat, documentul dactilografiat sau formularul completat olograf, semnat și datat olograf de către persoanele îndreptățite să îl semneze și să îl dateze.(5) Dosarele prevăzute la alin. (2) se păstrează de către Biroul Electoral Central.(6) Dosarele prevăzute la alin. (3), certificate de Biroul Electoral Central prin semnătura președintelui acestuia, cu menționarea datei și orei, a numărului de înregistrare și prin aplicarea ștampilei, se restituie depunătorului; unul dintre dosarele restituite depunătorului se înregistrează de către acesta, în termen de 48 de ore de la restituire, la Tribunalul București.(7) Numărul de candidați pentru Camera Deputaților de pe lista depusă de o organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale potrivit alin. (1) nu poate fi mai mare decât numărul maxim de candidați din cea mai mică circumscripție electorală, respectiv nu poate depăși cifra 6.(8) Organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care depun candidaturi potrivit alin. (1) nu vor depune lista susținătorilor prevăzută la art. 52 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7(1) În cazul depunerii dosarelor de candidatură pe suport informatic, acestea trebuie să conțină:a) lista de candidați, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, semnată de către persoanele prevăzute la art. 52 alin. (8) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu semnătură electronică calificată ori cu sigiliul electronic calificat al formațiunii politice;b) în cazul candidaților independenți, cererea de înregistrare a candidaturii independente, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, semnată de către candidatul independent cu semnătură electronică calificată;c) în cazul organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care beneficiază de prevederile art. 52 alin. (12), respectiv ale art. 54 alin. (4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, lista de candidați pentru alegerea Camerei Deputaților, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, semnată cu semnătură electronică calificată;d) copiile actelor de identitate ale candidaților;e) declarațiile de acceptare a candidaturii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, semnate de către candidați cu semnătură electronică calificată;f) declarațiile de avere și declarațiile de interese, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, semnate de către candidați cu semnătură electronică calificată;g) declarațiile pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia, conform modelului prevăzut în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările și completările ulterioare, semnate de către candidați cu semnătură electronică calificată.(2) Dosarele de candidatură pe suport informatic se depun în două exemplare, un exemplar original și o copie, care vor fi însoțite de un formular, în două exemplare originale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, precum și de un opis al documentelor de candidatură ce se depun pe suport informatic, prevăzut în anexa nr. 6.(3) La depunerea dosarelor de candidatură conform alin. (1), personalul tehnic auxiliar al biroului electoral de circumscripție va verifica funcționalitatea suportului informatic și fișierele aflate pe acesta, va asigura descărcarea acestora pe un terminal informatic aflat în dotarea biroului electoral de circumscripție și va aplica un număr de înregistrare pe două dintre exemplarele formularului prevăzut la alin. (2); un exemplar se păstrează de către biroul electoral de circumscripție și un exemplar se restituie depunătorului.(4) Eventualele neconcordanțe ale informațiilor aflate pe suportul informatic cu datele înscrise în formularul prevăzut la alin. (2) se consemnează de către personalul tehnic auxiliar în formularul prevăzut la alin. (2).(5) Personalul tehnic auxiliar al biroului electoral de circumscripție asigură imprimarea documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), pe care le predă președintelui biroului electoral de circumscripție în vederea certificării acestora, respectiv a afișării lor la sediul biroului electoral de circumscripție, conform art. 58 alin. (2) și (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.(6) Suporturile informatice ce conțin dosarele de candidatură se păstrează de către birourile electorale de circumscripție, urmând a fi arhivate în conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată.  +  Articolul 8Documentele de candidatură prevăzute la art. 7 vor fi descărcate și salvate pe terminalele informatice utilizate de birourile electorale de circumscripție, acestea urmând a fi predate, pe suport informatic și pe suport hârtie, prefecților conform art. 121 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9(1) Partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți depun la biroul electoral de circumscripție câte un exemplar original al listei susținătorilor, conform modelului stabilit prin anexa nr. 2 la Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) Listele de susținători pe suport hârtie vor fi îndosariate, iar dosarele și filele din acestea vor fi numerotate. La începutul fiecărui dosar se va anexa un opis, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.(3) Listele de susținători se depun odată cu depunerea propunerilor de candidatură.  +  Articolul 10(1) Datele susținătorilor și semnăturile acestora pot fi colectate pe suport hârtie sau prin mijloace electronice, acestea din urmă incluzând orice platformă electronică care permite prelucrarea datelor personale cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).(2) Lista susținătorilor întocmită în format electronic trebuie să respecte modelul prevăzut în anexa nr. 2 la Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Lista susținătorilor întocmită în format electronic poate fi semnată de către susținători cu semnătură electronică; lista susținătorilor întocmită în format electronic poate conține datele unui singur susținător.(4) Lista susținătorilor întocmită în format electronic este valabilă numai dacă veridicitatea datelor este atestată prin declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 54 alin. (5) ultima teză din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, întocmită în format electronic, dată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, și semnată de către persoana care a colectat datele și semnăturile susținătorilor cu semnătură electronică calificată.(5) Persoana care dă declarația prevăzută la alin. (4) poate fi din rândul susținătorilor.(6) Declarația prevăzută la alin. (4) trebuie să fie asociată listei de susținători a cărei veridicitate o atestă.  +  Articolul 11(1) Listele de susținători ce vor fi depuse pe suport hârtie vor fi îndosariate, iar dosarele și filele din acestea vor fi numerotate.(2) Listele de susținători pe suport hârtie și/sau pe suport informatic trebuie să fie însoțite de un opis centralizator, pe suport hârtie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, semnat și datat olograf de către persoana desemnată să depună listele de susținători de către conducerea partidului, a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, a alianței politice sau a alianței electorale care a propus candidaturile, respectiv de către candidatul independent.(3) La depunerea dosarelor de candidatură pe suport informatic, personalul tehnic auxiliar al biroului electoral va verifica funcționalitatea suportului informatic și fișierele aflate pe acesta, va asigura descărcarea acestora pe un terminal informatic aflat în dotarea biroului electoral și va aplica un număr de înregistrare pe unul dintre exemplarele opisului centralizator prevăzut la alin. (2), pe care îl va restitui depunătorului.(4) Eventualele neconcordanțe ale informațiilor aflate pe suportul informatic cu datele înscrise în opisul centralizator prevăzut la alin. (2) se consemnează de către personalul tehnic auxiliar în opisul centralizator prevăzut la alin. (2).(5) Suporturile informatice ce conțin listele de susținători se păstrează de către birourile electorale, urmând a fi arhivate conform legii.  +  Articolul 12(1) Partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale pot opta pentru depunerea listei susținătorilor, într-un exemplar original, la Biroul Electoral Central, potrivit prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) Listele de susținători vor fi îndosariate, iar dosarele și filele din acestea vor fi numerotate. La începutul fiecărui dosar se va anexa un opis, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.(3) Listele de susținători prevăzute la alin. (1) trebuie însoțite de un opis centralizator, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.(4) După depunerea listelor de susținători potrivit prevederilor alin. (1), Biroul Electoral Central va elibera partidului politic, alianței politice, alianței electorale sau organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale o dovadă a depunerii acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, va comunica de îndată tuturor birourilor electorale de circumscripție și va afișa pe site-ul propriu de internet informația că respectivul partid politic, alianță politică, alianță electorală sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale a îndeplinit condițiile prevăzute la art. 54 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 13Persoanele și organismele electorale implicate în prelucrarea datelor cu caracter personal din dosarele de candidatură și din listele de susținători, prevăzute de prezenta metodologie, au obligația să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), inclusiv în ceea ce privește confidențialitatea și securitatea prelucrărilor. (la 23-09-2020, Articolul 13 a fost modificat de Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 13 din 23 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 23 septembrie 2020 )  +  Articolul 14Prin sintagma „listă completă de candidați“ se înțelege lista care cuprinde un număr de candidați egal cu suma dintre numărul maxim de mandate stabilit potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, și două până la un sfert din aceste mandate, conform anexei nr. 11.  +  Articolul 15Persoanele care depun listele de susținători la Biroul Electoral Central sau la birourile electorale de circumscripție, după caz, asistă la procesul de verificare a acestora, predarea-primirea listelor de susținători urmând a fi consemnată într-un proces-verbal semnat de către coordonatorul personalului tehnic auxiliar care a asigurat verificarea și persoanele care au depus listele de susținători.  +  Articolul 16(1) Candidații pot renunța la candidatură până la data-limită de depunere a candidaturilor. (2) Declarația de renunțare la candidatură se depune la biroul electoral la care a fost depus dosarul de candidatură.  +  Articolul 17(1) La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care optează pentru depunerea listei susținătorilor la Biroul Electoral Central vor depune o listă cuprinzând cel puțin 95.111 de susținători; depunerea listei susținătorilor la Biroul Electoral Central se face cel mai târziu până la data de 22 octombrie 2020, ora 24,00.(2) La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, partidul politic, alianța politică, alianța electorală sau organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale care până la data de 7 octombrie 2020 a depus liste de susținători la Biroul Electoral Central, potrivit alin. (1), poate depune la biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării dosarele de candidatură însoțite de dovada prevăzută la art. 12 alin. (4).(3) La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, partidul politic, alianța politică, alianța electorală sau organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale care până la data de 7 octombrie 2020 a depus dosare de candidatură însoțite de liste de susținători la biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării are posibilitatea ca până la finalul zilei de 22 octombrie 2020 să depună la Biroul Electoral Central, potrivit prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, liste de susținători la nivel național, urmând ca dovada primită să îi fie folositoare la depunerea candidaturilor la circumscripțiile din țară.(4) La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți vor depune dosarele de candidatură la biroul electoral de circumscripție competent din țară, până cel mai târziu în data de 22 octombrie 2020, ora 24,00, iar în cazul biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, până la data de 7 octombrie 2020, ora 24,00.(5) La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care beneficiază de prevederile art. 52 alin. (12), respectiv ale art. 54 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, vor depune candidaturile la Biroul Electoral Central până cel mai târziu în data de 7 octombrie 2020, ora 24,00.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa nr. 1la metodologie
  Modelul listei de candidați
  Denumirea și semnul electoral ale partidului politic, alianței politice, alianței electorale sau organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale
  LISTA DE CANDIDAȚI
  pentru alegerea ...................................,^1 în
  Circumscripția electorală nr. ......^2 din data de ......................
  ^1 Se înscrie, după caz, termenul „Senatului“ sau sintagma „Camerei Deputaților“.^2 Se înscriu numărul și denumirea circumscripției electorale, conform anexei nr. 1 la Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Nr. crt.NumePrenumeCodul numeric personalLocul nașteriiData nașteriiDomiciliul conform actului de identitateAct de identitateOcupația^3Profesia^4Apartenența politică a candidaților^5
  DenumireSerieNumăr
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  ....
  ^3 Se înscrie activitatea desfășurată.^4 Conform studiilor absolvite.^5 Se completează în cazul listelor de candidați depuse de alianțele politice sau electorale.
  Data
  ......................
  Semnătura
  .......................^6
  ^6 Lista de candidați se semnează olograf, cu semnătură electronică calificată ori cu sigiliul electronic calificat al formațiunii politice, după caz, de către conducerea partidului politic, a alianței politice, a alianței electorale sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri sau de către persoanele desemnate pentru a o semna. În cazul alianțelor politice și al alianțelor electorale, propunerile de candidați vor fi semnate și datate olograf de conducerea fiecărui partid din alianță.
   +  Anexa nr. 2la metodologie
  Modelul cererii de înregistrare a candidaturii independente
  CERERE
  de înregistrare a candidaturii
  doamnei/domnului ..................^1 la alegerile pentru ............^2
  în Circumscripția electorală nr. ......^3 din data de ...............................
  ^1 Se înscriu numele și prenumele candidatului.^2 Se înscrie, după caz, termenul „Senat“ sau sintagma „Camera Deputaților“.^3 Se înscriu numărul și denumirea circumscripției electorale, conform anexei nr. 1 la Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Codul numeric personalLocul nașteriiData nașteriiDomiciliul conform actului de identitateAct de identitateOcupația^4Profesia^5
  DenumireSerieNumăr
  ^4 Se înscrie activitatea desfășurată.^5 Conform studiilor absolvite.
  Data
  ......................
  Semnătura
  ....................^6
  ^6 Se semnează olograf sau cu semnătură electronică calificată de către candidatul independent.
   +  Anexa nr. 3la metodologie
  Modelul declarației de acceptare a candidaturii
  DECLARAȚIE DE ACCEPTARE A CANDIDATURII
  Subsemnatul, ..................................................., având CNP ..................................., propus de^1 ......................................, de profesie ................................., ocupația (activitatea desfășurată) ..............................................., membru al^2 .................................., declar prin prezenta că accept să candidez la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de ......................, pentru funcția de ...................................^ 3 în Circumscripția electorală nr. .......^4.^1 Se trece denumirea abreviată și desfășurată a partidului politic, a alianței politice, a alianței electorale ori a organizației cetățenilor aparținând minorității naționale sau, după caz, mențiunea de candidat independent.^2 Se trece denumirea partidului politic sau a organizației cetățenilor aparținând minorității naționale al cărui/cărei membru este. Pentru candidații independenți se trece mențiunea „independent“.^3 Se înscrie termenul „senator“ sau „deputat“, după caz.^4 Se înscriu numărul și denumirea circumscripției electorale, conform anexei nr. 1 la Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.Declar de asemenea, pe propria răspundere, că întrunesc condițiile prevăzute de lege pentru a candida.
  Data
  ......................
  Semnătura
  ..................................^5
  ^5 Se semnează olograf sau cu semnătură electronică calificată.
   +  Anexa nr. 4la metodologieModelul listei de candidați pentru Camera Deputaților ce se depune la Biroul Electoral Central de către organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționaleDenumirea organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale
  LISTA DE CANDIDAȚI
  pentru alegerea Camerei Deputaților din data de ..........................
  Nr. crt.NumePrenumeCodul numeric personalLocul nașteriiData nașteriiDomiciliul conform actului de identitateAct de identitateOcupația^1Profesia^2
  DenumireSerieNumăr
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  ....
  ^1 Se înscrie activitatea desfășurată.^2 Conform studiilor absolvite.
  Data
  ......................
  Semnătura
  .......................^3
  ^3 Se semnează și se datează olograf, cu semnătură electronică calificată ori cu sigiliul electronic calificat al organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri de către conducerea acesteia sau de către persoanele desemnate pentru a o semna.
   +  Anexa nr. 5la metodologieModelul formularului ce însoțește documentele de candidatură depuse pe suport informaticDenumirea partidului politic, a alianței politice, a alianței electorale sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale ori mențiunea „Candidat independent“ însoțită de prenumele și numele acestuia .............................................................
  Formular ce însoțește documentele de candidatură depuse pe suport informatic
  pentru
  alegerea ..............................^1 în circumscripția electorală .......................^2
  ^1 Se înscrie, după caz, „Senatului“ sau „Camerei Deputaților“.^2 Se înscriu denumirea circumscripției electorale și numărul acesteia, conform anexei nr. 1 la Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare. În cazul organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care depun liste de candidați la Biroul Electoral Central se va înscrie sintagma „toate circumscripțiile electorale“.
  Nr. crt.Denumirea folderuluiNumăr fișiereData salvării/ultimei modificări a folderului
  Total

  Data
  .................
  Semnătura^3
  .................................
  ^3 Se semnează și se datează olograf de către persoana desemnată în acest sens de conducerea partidului politic, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianței politice sau alianței electorale care a propus lista de candidați sau candidatura ori, după caz, de către candidatul independent.
   +  Anexa nr. 6la metodologie
  Modelul opisului documentelor de candidatură ce se depun pe suport informatic
  Nr. crt.Denumirea documentului^1Denumirea funcției eligibile^2Numărul paginilor
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  ...
  ^1 Se înscriu datele de identificare a documentului, precum și numele și prenumele persoanei care a semnat documentul cu semnătură electronică calificată; în situația copiilor actelor de identitate se înscriu numele și prenumele persoanelor cărora le aparțin.^2 Se înscrie termenul „senator“ sau „deputat“, după caz.
  Data ...........................
  Semnătura ........................^3
  ^3 Se semnează și se datează olograf de către persoana desemnată în acest sens de conducerea partidului politic, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianței politice sau alianței electorale care a propus lista de candidați sau candidatura ori, după caz, de către candidatul independent.
   +  Anexa nr. 7la metodologieModelul opisului aferent fiecărui dosar cuprinzând liste de susținători pe suport hârtieDenumirea partidului politic, a alianței politice, a alianței electorale sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale ori mențiunea „Candidat independent“ însoțită de numele și prenumele acestuia .....................................................................................
  Opis al dosarului cuprinzând listele de susținători pentru alegerea
  Senatului și a Camerei Deputaților din data de .......................... depuse la .................................^1
  ^1 Se înscrie, după caz, „Biroul Electoral Central“ sau „Biroul electoral de circumscripție nr. ...“.
  Număr de semnăturiNumărul de file ale dosarului

  Data
  ..................
  Semnătura^2
  ......................
  ^2 Se semnează și se datează olograf de către persoana care a întocmit dosarul respectiv.
   +  Anexa nr. 8la metodologieModelul opisului centralizator al listelor de susținătoriDenumirea partidului politic, a alianței politice, a alianței electorale sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale ori mențiunea „Candidat independent“ însoțită de prenumele și numele acestuia ...........................................................................................
  Opis centralizator al listelor de susținători pentru alegerea Senatului și
  a Camerei Deputaților din data de ...................... depuse la .................................^1
  ^1 Se înscrie, după caz, „Biroul Electoral Central“ sau „Biroul electoral de circumscripție nr. ...“.
  Nr. crt.Numărul dosarului^2Număr de file^3Tipul semnăturilor^4Număr de semnături
  Total
  ^2 În cazul listelor de susținători depuse pe suport informatic se vor înscrie denumirea folderului și data ultimei salvări.^3 În cazul listelor de susținători depuse pe suport informatic se va înscrie numărul fișierelor.^4 În cazul listelor de susținători întocmite în format electronic se va preciza tipul semnăturilor: semnături electronice simple, semnături electronice avansate sau semnături electronice calificate, după caz.
  Data
  ..........................
  Semnătura
  ........................................^5
  ^5 Se semnează și se datează olograf de către persoana desemnată în acest sens de conducerea partidului politic, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianței politice sau alianței electorale care a propus lista de candidați sau candidatura ori, după caz, de către candidatul independent.
   +  Anexa nr. 9la metodologieModelul dovezii de depunere a listei susținătorilor la Biroul Electoral Central
  DOVADA
  depunerii listelor de susținători la Biroul Electoral Central
  Prin prezenta se adeverește că ..............................................^1 a depus la Biroul Electoral Central listele cuprinzând un număr de .................^2 susținători la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de ........................ .^1 Se înscrie denumirea partidului politic, a alianței politice, a alianței electorale sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, după caz.^2 Se înscrie numărul rezultat din listele de susținători depus la Biroul Electoral Central.Având în vedere dispozițiile art. 54 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, ...................................^1 poate depune liste de candidați în toate circumscripțiile electorale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, fără a mai fi necesară depunerea listelor de susținători la birourile electorale de circumscripție.
  Președinte,
   +  Anexa nr. 10la metodologieModelul declarației de renunțare la candidatură
  DECLARAȚIE
  de renunțare la candidatură
  Subsemnatul, ........................, cod numeric personal ................................., domiciliat în ..............., str. ................................... nr. ......, bloc ....., ap. ......., sectorul ...., județul ........................, declar prin prezenta că renunț la candidatura propusă de^1 ................ pentru funcția de ................................^2 în Circumscripția electorală nr. .......^3, depusă în data de ...................... .^1 Se trece denumirea abreviată și desfășurată a partidului politic, a alianței politice, a alianței electorale ori a organizației cetățenilor aparținând minorității naționale sau, după caz, mențiunea de candidat independent.^2 Se înscrie termenul „senator“ sau „deputat“, după caz.^3 Se înscriu numărul și denumirea circumscripției electorale, conform anexei nr. 1 la Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Data
  .....................
  Semnătura
  .....................^4
  ^4 Declarația se semnează și datează olograf.
   +  Anexa nr. 11la metodologie
  LISTA
  completă de candidați care poate fi depusă la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților
  Numărul circumscripției electoraleDelimitarea teritorială a circumscripției electoraleNumărul de mandate de senator pentru fiecare circumscripție electoralăNumărul de mandate de deputat pentru fiecare circumscripție electoralăListă completă SenatListă completă Camera Deputaților
  Circumscripția electorală nr. 1județul Alba2547
  Circumscripția electorală nr. 2județul Arad3759
  Circumscripția electorală nr. 3județul Argeș49612
  Circumscripția electorală nr. 4județul Bacău410613
  Circumscripția electorală nr. 5județul Bihor49612
  Circumscripția electorală nr. 6județul Bistrița-Năsăud2547
  Circumscripția electorală nr. 7județul Botoșani3658
  Circumscripția electorală nr. 8județul Brașov49612
  Circumscripția electorală nr. 9județul Brăila2547
  Circumscripția electorală nr. 10județul Buzău3759
  Circumscripția electorală nr. 11județul Caraș-Severin2547
  Circumscripția electorală nr. 12județul Călărași2446
  Circumscripția electorală nr. 13județul Cluj410613
  Circumscripția electorală nr. 14județul Constanța511714
  Circumscripția electorală nr. 15județul Covasna2446
  Circumscripția electorală nr. 16județul Dâmbovița3759
  Circumscripția electorală nr. 17județul Dolj410613
  Circumscripția electorală nr. 18județul Galați49612
  Circumscripția electorală nr. 19județul Giurgiu2446
  Circumscripția electorală nr. 20județul Gorj2547
  Circumscripția electorală nr. 21județul Harghita2547
  Circumscripția electorală nr. 22județul Hunedoara3658
  Circumscripția electorală nr. 23județul Ialomița2446
  Circumscripția electorală nr. 24județul Iași512715
  Circumscripția electorală nr. 25județul Ilfov2547
  Circumscripția electorală nr. 26județul Maramureș3759
  Circumscripția electorală nr. 27județul Mehedinți2446
  Circumscripția electorală nr. 28județul Mureș48610
  Circumscripția electorală nr. 29județul Neamț38510
  Circumscripția electorală nr. 30județul Olt3658
  Circumscripția electorală nr. 31județul Prahova511714
  Circumscripția electorală nr. 32județul Satu Mare2547
  Circumscripția electorală nr. 33județul Sălaj2446
  Circumscripția electorală nr. 34județul Sibiu3658
  Circumscripția electorală nr. 35județul Suceava410613
  Circumscripția electorală nr. 36județul Teleorman2547
  Circumscripția electorală nr. 37județul Timiș410613
  Circumscripția electorală nr. 38județul Tulcea2446
  Circumscripția electorală nr. 39județul Vaslui3759
  Circumscripția electorală nr. 40județul Vâlcea2648
  Circumscripția electorală nr. 41județul Vrancea2547
  Circumscripția electorală nr. 42municipiul București13291737
  Circumscripția electorală nr. 43Circumscripția electorală pentru cetățenii români cu domiciliul în afara țării2446