ORDIN nr. 5.562 din 14 septembrie 2020privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a centrelor județene de excelență/Centrului Municipiului București de Excelență
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 22 septembrie 2020    Având în vedere prevederile art. 99 alin. (1), (3^1), (3^2) și (3^3) și ale art. 105 alin. (2) lit. h) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a centrelor județene de excelență/Centrului Municipiului București de Excelență, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția generală învățământ preuniversitar din cadrul Ministerul Educației și Cercetării, inspectoratele școlare și centrele de excelență duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.577/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a centrelor de excelență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 2 noiembrie 2011.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației și cercetării,
    Cristina Monica Anisie
    București, 14 septembrie 2020.Nr. 5.562.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și funcționare a centrelor județene de excelență/Centrului MunicipiuluiBucurești de Excelență