ORDIN nr. 5.528 din 8 septembrie 2020privind modificarea Metodologiei pentru înființarea și organizarea programelor de master didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.524/2020 privind înființarea și organizarea programelor universitare de master didactic
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 18 septembrie 2020    Având în vedere prevederile:– art. 154,236,238, 239 și 248 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– art. 9 alin. (5)-(12) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.524/2020 privind înființarea și organizarea programelor universitare de master didactic;– Hotărârii Guvernului nr. 327/2020 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2020-2021,în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul IMetodologia pentru înființarea și organizarea programelor de master didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.524/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 19 iunie 2020, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (6) se abrogă.2. La articolul 4, alineatul (3) se abrogă.3. La articolul 10 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) urmează, în paralel cu studiile la masterul didactic corespunzător specializării de la licență, un modul de minimum 90 de credite transferabile care atestă obținerea de competențe de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licență sau echivalentă.4. În tot cuprinsul metodologiei, sintagma „domeniu de master didactic“ se modifică și se înlocuiește cu sintagma „program de master didactic“.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației și cercetării,
    Cristina Monica Anisie
    București, 8 septembrie 2020.Nr. 5.528.-----