LEGE nr. 206 din 18 septembrie 2020pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 18 septembrie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. II capitolul I punctul 1, după punctul 4^3 al notei de la subpunctul 1.3 se introduc trei noi puncte, punctele 4^4-4^6, cu următorul cuprins:4^4. Nivelul de salarizare al funcției de la nr. crt. 6 se aplică și funcției de șef serviciu din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică.4^5. Nivelul de salarizare al funcției de la nr. crt. 7 se aplică și funcției de șef birou din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică.4^6. Personalul care ocupă funcția de asistent medical-șef pe unitate beneficiază de majorarea salariului de bază cu 15% dacă își desfășoară activitatea într-un spital cu un număr de paturi cuprins între 250 și 400, respectiv cu 7,5% dacă își desfășoară activitatea într-un spital cu un număr de paturi mai mic de 250.2. La anexa nr. VIII capitolul I litera A punctul I, punctul 4^1 de la notă se modifică și va avea următorul cuprins:4^1. Salariile de bază prevăzute la lit. c), d) și e) se aplică și personalului din cadrul gărzilor forestiere, Gărzii Naționale de Mediu și Administrației Rezervației Biosferei «Delta Dunării3. La anexa nr. VIII capitolul I litera A punctul I, după punctul 6 al notei se introduc două noi puncte, punctele 7 și 8, cu următorul cuprins:7. În Compartimentul inspecție și pază ecologică al Administrației Rezervației Biosferei «Delta Dunării» va fi utilizată funcția de inspector ecolog în locul funcției de consilier, pentru cei cu studii superioare, respectiv funcția de agent ecolog în locul funcției de referent, pentru cei cu studii medii, fiind salarizați în mod corespunzător la nivelul funcției înlocuite.8. Personalul din cadrul Administrației Rezervației Biosferei «Delta Dunării» și comisariatul Rezervației Biosferei «Delta Dunării» din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, care își desfășoară activitatea în teritoriul rezervației, beneficiază de un spor de izolare de până la 20% din salariul de bază, care nu se ia în calcul la limita sporurilor prevăzută la art. 25. Sporul se acordă proporțional cu timpul lucrat în rezervație.4. La anexa nr. VIII capitolul I litera A punctul II, punctul 1 de la notă se abrogă.5. La anexa nr. VIII capitolul II, subtitlul literei H se modifică și va avea următorul cuprins:AGENȚII DE PROTECȚIE A MEDIULUI6. La anexa nr. VIII capitolul II litera H, nota de la litera a) se abrogă.  +  Articolul II(1) Începând cu luna următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege, salariile de bază de care beneficiază personalul din cadrul instituțiilor și unităților aflate în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului se stabilesc la nivelul prevăzut de lege pentru anul 2021.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică personalului care a beneficiat de majorările salariale prevăzute de Legea nr. 156/2020 pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.  +  Articolul III(1) Prevederile art. I intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.(2) Reîncadrarea personalului și stabilirea noilor salarii de bază ca urmare a intrării în vigoare a dispozițiilor art. I se fac după aplicarea în anul 2021 a prevederilor art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 18 septembrie 2020.Nr. 206.----